Ἐξώδικη δήλωσις ἐπιφυλάξεως πληρωμῆς ΕΝΦΙΑ…

Ψάχνω ἐκεῖνο τὸ φύλλο τῆς «Αὐγῆς» μὲ τὶς νομικὲς συμβουλὲς γιὰ νὰ μὴν πληρώσουμε ΕΝΦΙΑ…
Τό ἔχει κάποιος γιά νά τό πάῳ στήν Βαλαβάνη καί στόν Τσίπρα;;;Ἐξώδικη δήλωσις ἐπιφυλάξεως πληρωμῆς ΕΝΦΙΑ;;;

Νῖκος Γεωργιόπουλος

Συμπληρωματικά, γιὰ νὰ διευκολύνῳ τὸν φίλο Νῖκο, ἀνεζήτησα καὶ βρῆκα τὸ σχετικὸ δημοσίευμα, μαζὺ μὲ τὰ ἀναγκαῖα ἔγγραφα.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἡ μανδὰμ Βαλαβάνη, ποὺ ἔχει τὶς καταθέσεις της σὲ λίρες Ἀγγλίας, (διότι ἐκείνη κατέχει καλλίτερα ὡς οἰκονομολόγος τὰ οἰκονομικά, κι ἄς μὴν ἔχῃ ἰδέα γιὰ τὸ πῶς συμπληρώνεται μία φορολογικὴ δήλωσις, ἀλλὰ νομοθετεῖ-λέμε τώρα- γιὰ τὸ τὶ θὰ δηλώνουμε ἐμεῖς στὶς φορολογικὲς δηλώσεις) θεωρεῖ πὼς εἶναι πατριωτικό μας καθῆκον νὰ πληρώνουμε τοὺς τοκογλύφους, ποὺ τοὺς ἔκαναν κυβέρνησιν, ἐγὼ προσωπικῶς, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἕλληνες συμφωνοῦν, θὰ χρησιμοποιήσω τὴν δήλωσιν-ἐξώδικο ποὺ συνέταξαν μέλη τοῦ τΣΥΡΙΖΑ (last year), πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ξεφορτωθῷ, μὲ τὰ ΔΙΚΑ τους ὅπλα.
Διότι τὴν σήμερον ἡμέρα δὲν θέλει κόπο…
…τρόπο θέλει, γιὰ νὰ ξεμπροστιάζῃς, ἕνα ἕνα τὰ λαμόγια καὶ νὰ ξεδοντιάζῃς, μὲ τὰ δικά τους ἐργαλεῖα, τοὺς τοκογλύφους.

Φιλονόη

Εξώδικο: Πώς δεν θα πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ

Εξώδικη δήλωση επιφυλάξεως πληρωμής του ΕΝΦΙΑ συνέταξαν δύο νομικοί για όσους φορολογουμένους αρνηθούν να πληρώσουν το νέο κυβερνητικό «χαράτσι». Ο Γιάννης Καρδαράς, επικεφαλής της παρατάξεως της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και ο Γιάννης Βρέλλος, μέλος της παρατάξεως και εκλεγμένος στο ΔΣΠ έστειλαν για κάθε ενδιαφερόμενο/η Σχέδιο Ενδικοφανούς Προσφυγής και Σχέδιο Δηλώσεως Επιφυλάξεως για τις Καταβολές, εάν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει, που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28.8 στο Δικαστικό Τμήμα της Εφορίας.

Ενδικοφανής προσφυγή κατά ΕΝΦΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(Διά της ΔΟΥ ……………….)

 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(άρθρο 63 Ν. 4174/13)

 

Τ.. …………… του ………. κατοίκου ………………. (οδός ……….αριθμός ..) με ΑΦΜ ……………………….

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

 

Του από 31.7.2014 εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου φόρου ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2014 της ΔΟΥ …………

 

____________________________________

 

Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.- Την 31.7.2014 έλαβα ηλεκτρονικά το, ιδίας ημερομηνίας, εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας ΔΟΥ …………………. για τον ενιαίο φόρο ακινήτων (ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/14) με το οποίο μου καταλογίζεται συνολικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ ………………. εκ των οποίων ΕΥΡΩ ………………. κύριος φόρος και ΕΥΡΩ ………………. συμπληρωματικός φόρος.

 

Β’ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ήδη με την παρούσα μου ζητώ την επανεξέταση του από 31.7.2014 εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Φόρου Ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) οικονομικού έτους 2014 που εξέδωσε η αρμόδια ΔΟΥ …………………. για τους εξής λόγους:

 

Πρώτον: Διότι σε σχέση με τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού ακίνητά μου (…………………………………………….) ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των δεν είναι νόμιμος.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 1249/1982 (στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4 Ν. 4223/13) οι φορολογικές αξίες των ακινήτων αναπροσαρμόζονται το βραδύτερο ανά διετία με αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών. Ο σκοπός του νόμου είναι οι αξίες που αποτελούν την βάση φορολογήσεως να συμβαδίζουν προς τις αγοραίες. Επομένως, η πάροδος απράκτου της διετίας χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών συνιστά παράνομη παράλειψη εκδόσεως κανονιστικής πράξεως εκ μέρους της διοικήσεως. Την παράνομη αυτή παράλειψη του υπουργού δεν μπορεί να αναπληρώσει ούτε η φορολογική διοίκηση ούτε τα Διοικητικά Δικαστήρια, κρίνοντας κατά περίπτωση για την αξία ενός εκάστου ακινήτου, ύστερα από προσφυγή του φορολογουμένου.

2. Επομένως, εν όψει της, κατά την κοινή αντίληψη, καταβαραθρώσεως των αγοραίων αξιών των ακινήτων, ούτως ώστε να είναι ένα ποσοστό των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν από το 2007 – τελευταίο έτος γενικής αναπροσαρμογής τους (ΥΑ 106/07, ΥΑ 102/07, ΠΟΛ 1036/07, ΠΟΛ 1035/07, ΠΟΛ 1034/07, ΑΠΟΦ 100/06, ΠΟΛ 1158/05), η χρήση των αξιών αυτών (που αφορούν και στα ακίνητά μου) προς υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμη και αντίκειται προς τις αρχές της χρηστής διοικήσεως, αφού έτσι η διοίκηση για καθαρά ταμιευτικούς λόγους, που δεν ταυτίζονται αναγκαία προς το δημόσιο συμφέρον, βλάπτει εκουσίως τα έννομα συμφέροντα του φορολογουμένου. Συνεπώς ο καταλογισθείς σε βάρος μου ΕΝΦΙΑ είναι μη νόμιμος, διότι στηρίζεται σε μη νόμιμες φορολογικές αξίες ακινήτων.

Δεύτερον: Διότι η φορολογητέα αξία των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων μου (………………………………………………….) δεν προσδιορίζεται νόμιμα.

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 4Α2α και 4Β1 του Ν. 4223/2013, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 52 παρ. 10 Ν. 4276/2014, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κατώτερες τιμές στην Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα ή στον Δήμο ή στην Δημοτική Ενότητα όπου το ακίνητο, κατά τα ειδικότερα στον νόμο αναφερόμενα.

Πλην όμως, κατ’ αυτόν τον τρόπον η αξία των φορολογητέων ακινήτων προσδιορίζεται όχι με βάση στοιχεία που αφορούν στο ίδιο το ακίνητο, αλλά με βάση στοιχεία που αφορούν άλλα ακίνητα και τα οποία προφανώς είναι εκτός πραγματικότητας (η αξία των επιμάχων ακινήτων μου είναι κλάσμα της αξίας εκείνων προς τα οποία εξομοιώνεται).

2. Συνεπώς ο νόμος αντίκειται στα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος, αντιβαίνοντας προς τις αρχές αναλογικής ισότητας συνεισφοράς στα δημόσια βάρη και της δίκαιης φορολογήσεως με βάση το ίδιο το αντικείμενο της φορολογίας και είναι ανεφάρμοστος, πλέον του ότι ο προκύπτον κατά τον τρόπο αυτό φόρος συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου στης ΕΣΔΑ

Τρίτον: Διότι ο νομοθέτης προβαίνει σε διπλή φορολόγηση.

1. Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος απορρέει η αρχή της απαγορεύσεως της διπλής φορολογίας, δηλαδή της φορολογήσεως της ίδιας φορολογητέας ύλης σε βάρος του ιδίου προσώπου για την ίδια αιτία (NON BIS IN IDEM) δεδομένου ότι η διπλή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας ύλης επί της αυτής νομικής βάσεως, συνεπάγεται ανισότητα των φορολογουμένων στην συμμετοχή στα δημόσια βάρη, κατά παράβαση της αρχής της φορολογικής ισότητας που καθιερώνεται από την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

2. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας μου ανέρχεται σε ΕΥΡΩ ………. μου καταλογίσθηκε συμπληρωματικός φόρος ύψους ΕΥΡΩ ………………. σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 4223/13. Πρόκειται για διπλή φορολόγηση, αφού καταβάλλω φόρο για τα ίδια ακίνητά μου, μία φορά επί της φορολογητέας αξίας ενός εκάστου και μία φορά επί της συνολικής αξίας τους, παραβιαζόμενης έτσι της αρχής της φορολογικής ισότητας, πολλώ μάλλον που ακίνητη περιουσία αξίας μέχρις 300.000 ΕΥΡΩ δεν υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο.

Συνεπώς ο συμπληρωματικός φόρος είναι αντισυνταγματικός και μη νόμιμος.

Τέταρτον: Διότι αντικείμενο του φόρου είναι και τα απρόσοδα ακίνητα.

1. Ο Ν. 4223/13 θεσπίζοντας τον ΕΝΦΙΑ ως φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας απέβλεψε στον καθορισμό της πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων ως βάση επιβολής του φόρου. Προς τούτο, παρέπεμψε στις τιμές ζώνης όπως προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία (βλ. αρθρ. 4Α1α’ του Ν. 4223/13 που παραπέμπει στο άρθρο 41 Ν. 1249/82) και στις κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες αποφάσεις από τον υπουργό Οικονομικών. Κατά την έννοια, επομένως, του νόμου θα έπρεπε να ρυθμίζεται ιδιαιτέρως, με την πρόβλεψη μηδενικού συντελεστή, και, κατ’ ακολουθίαν, εξαιρέσεως από τον φόρο, η περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι περιστάσεις έχουν ουσιαστικά καταστήσει αδύνατη για τον ιδιοκτήτη του την κατά τον προορισμό του ακινήτου χρήση και εκμετάλλευσή του. Γιατί, η υπαγωγή ενός τέτοιου ακινήτου σε φόρο ακίνητης περιουσίας αφ’ ενός μεν συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφ’ ετέρου δε σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, αφού, υπό τις συνθήκες αυτές, η κυριότητα του ακινήτου, ως αντικείμενο του φόρου, δεν θα αποτελεί, για τον ιδιοκτήτη, ένδειξη αντίστοιχης φοροδοτικής ικανότητας, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η φορολόγηση κάθε πολίτη ανάλογα με τις δυνάμεις του. Τέτοια όμως ρύθμιση, πρόβλεψη δηλαδή μηδενικού συντελεστή για την τελευταία αυτή περίπτωση των απροσόδων (λόγω της κρίσεως) ακινήτων, δεν περιέχεται στον νόμο, ο οποίος είναι κατά τούτο αντισυνταγματικός, αντίθετος προς την ΕΣΔΑ, και επομένως ανεφάρμοστος.

2. Εν προκειμένω, όλα τα ακίνητά μου (πλην ……………………………………….) παραμένουν ανεκμετάλλευτα συνεπεία της σοβαρής οικονομικής κρίσεως. Πρέπει συνεπώς να απαλλαγώ όλων των φόρων (κύριου και συμπληρωματικού) που αφορά στα ανεκμετάλλευτα ακίνητά μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Την επανεξέταση του προσβαλλομένου εκκαθαριστικού και την απαλλαγή μου από κάθε φόρο.

…………., 28 Αυγούστου 2014

….. Προσφεύγ………

 

Εξώδικη δήλωση επιφύλαξεως πληρωμής

Τ… ………….. του ………. κατοίκου ……. (οδός ………… αριθμός…. με ΑΦΜ ……….

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ. προϊστάμενο της ΔΟΥ …………

_________________

 

Σε σχέση με την οφειλή ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (χρήση 2013) (Αρ. Χρημ. Καταλ. …./…..) ταυτότητα οφειλής ……………………………………………… σας δηλώνω πως ό,τι καταβάλλω για την οφειλή επιφυλάσσομαι να αναζητήσω εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα συνεπεία μελλοντικής ακυρώσεως της φορολογικής υποχρεώσεώς μου σε περίπτωση αποδοχής της από 28.8.2014 Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας επανεξετάσεως της Φορολογικής Διοικήσεως ή, σε περίπτωση απορρίψεώς της, ύστερα από αμετάκλητη απόφαση των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2014

…… Εξωδίκως Δηλ…….

αὐγή,
27 Αὐγούστου 2014

(Visited 161 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἐξώδικη δήλωσις ἐπιφυλάξεως πληρωμῆς ΕΝΦΙΑ…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐξώδικη δήλωσις ἐπιφυλάξεως πληρωμῆς ΕΝΦΙΑ… - newsOK

Leave a Reply

%d bloggers like this: