Ὑπάρχει ἐλπίς;

Ὑπάρχει ἐλπίς;Ἐχθὲς λοιπὸν πέρασα κι ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίο. (Μοῦ συμβαίνει κάπου κάπου…)
Ἀποφεύγω γενικῶς νὰ σχολιάζῳ ἐκεῖ μέσα. Ἄλλο τὸ νὰ ἔχῃς κάποιον ἀπέναντί σου, νὰ συνομιλῇς, νὰ διαφωνῇς, νὰ φωνάζῃς κι ἄλλο τὸ νὰ ἔχῃς ἐμπρός σου ἕνα …πληκτρολόγιο. Αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι πραγματικὴ ζωή.
Κι αὐτὲς τὶς εἰκονικότητες καλὸ εἶναι νὰ τὶς περιορίζουμε σιγὰ σιγά.Ἀφῆστε ποὺ δὲν μοῦ πολυαρέσει γενικῶς τὸ φατσοβιβλίο.
Ἔχοντας τὴν αἴσθησιν πὼς παρακολουθοῦν τὰ πάντα, ἀποφεύγω νὰ δίδῳ πληροφορίες γιὰ τὶς σκέψεις μου…

Ὅμως ἐχθὲς πέρασα ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίο. Πέρασα κι …ἔκατσα!!!
Μία ἀνάρτησις, γνωστοῦ μου, ποὺ πέρασε ἐπίσης …φευγαλέα, πρὸ δύο-τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ ἐμπρός μου, στεκόταν ἐκεῖ καὶ μὲ …προκαλοῦσε νὰ τὴν …«περιλάβῳ». Σὰν νὰ μὲ …εἰρωνευόταν.
Γιατί μέ …εἰρωνευόταν;
Βλέπετε…  Ὁ γνωστός μου εἶδε τὸ …φῶς τὸ …ἀληθινό, μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, κατόπιν μίαν συνεντεύξεως τῆς Ἄννας Δαβίτη στὸν «κατοχικό», ἀναφορικῶς μὲ τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα.

Ἐν τάξει… Δὲν μποροῦμε νὰ κατηγοροῦμε ἔτσι, ἀβέρτα κουβέρτα, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐξηπατήθησαν ἀπὸ τὸν …«ἐθνοσωτῆρα».
Διότι ἄλλοι ἐξηπατήθησαν ἀπὸ τὴν ἀφέλειά τους κι ἄλλοι ἀπὸ τὴν ἄγνοιά τους κι ἄλλοι ἀπὸ τὴν …τεμπελιά τους κι ἄλλοι ἀπὸ τὴν …φιλοδοξία τους…, γιὰ νομικὰ ἤ γιὰ οἰκονομικὰ ζητήματα.
Σὲ κάθε περίπτωσιν ὅμως, εἶτε ἀφελείας εἶτε ἀγνοίας, εἶτε ἀκόμη καὶ μεθοδευμένης …ἀνοησίας, ὁ …«ἐθνοσωτήρ» δυνάμωσε καὶ ἀπεθρασύνθη τόσο, ποὺ ἔφθασε στὸ σημεῖον νὰ ἀποκαλῆ ζῶα ὅλους αὐτοὺς ποὺ ῥωτοῦν τὸ ποῦ βρῆκε τὸ …«χρῆμα».

Ἐφ΄ ὅσον λοιπόν δέν μποροῦμε νά κατηγοροῦμε ἔτσι, γενικῶς, τότε γιατί ἐγώ πιάστηκα μέ τίς ἀναρτήσεις τοῦ γνωστοῦ μου;
Διότι…
…πρῶτον. Ὁ γνωστός μου ΔΕΝ εἶχε ἄγνοια. Πρὸ ἑνὸς ἔτους ἔκανα πολλὲς προσπάθειες νὰ τὸν ἐνημερώσῳ μὰ ΔΕΝ ἤθελε οὔτε νὰ ἀκούσῃ οὔτε νὰ μάθῃ… Ἡ σιωπή του πρὸς ἀπάντησίν μου!!!!

…δεύτερον. Ὁ γνωστός μου εἶναι νομομαθής, καὶ μάλιστα, κατὰ πῶς φαίνεται, καλὰ κατηρτησμένος νομομαθής. Μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ τοῦ ἔδωσα μποροῦσε νὰ ἐρευνήσῃ καὶ νὰ διαπιστώσῃ μόνος του ἐὰν ἴσχυαν, ἤ ὄχι, τὰ παραμύθια τοῦ κάθε «ἐθνοσωτῆρος»

…τρίτον. Ὁ γνωστός μου, καθὼς καὶ πάρα πάρα πολλοὶ ἄλλοι συμπατριῶτες μας, πιστεύουν, ἐλπίζουν κι εὔχονται νὰ βρεθῆ χρῆμα γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ πρὸ μνημονίων κατεστημένα μας. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀντιλαμβάνεται πὼς τελικῶς τὸ χρῆμα, ποὺ ΝΑΙ, καθημερινῶς μᾶς λεηλατοῦν, ΔΕΝ εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ΜΕΣΟΝ, ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς τοῦ δίδουμε αὐτὸν τὸν ῥόλο. Ἐμεῖς δῆλα δὴ ἐπιτρέπουμε στὸ χρῆμα νὰ παίζῃ τόσο σημαντικὸ ῥόλο στὴν ζωή μας, ἀρνούμενοι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ΠΑΝΤΑ ἤμασταν φτωχοί. ΠΑΝΤΑ!!!
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν. Μὰ αὐτὸ δὲν μᾶς ἐμπόδισε νὰ σταθοῦμε ἄξιοι καὶ ἱκανοὶ ἀπέναντι σὲ κάθε ἐχθρό, πράγματι ἑνωμένοι καὶ ἰσχυροί. Δὲν μᾶς ἐμπόδισε νὰ μεγαλουργήσουμε.
Δὲν μᾶς ἐμπόδισε ἡ  φτώχεια νὰ γεννήσουμε ἕναν Σωκράτη ἤ ἕναν Ἀριστοτέλη ἤ ἕναν Αἰσχύλο.

Γιατί δέν μᾶς προβληματίζει λοιπόν τό ἁπλούστερον;
Γιατί κάποτε μπορούσαμε νά ἑνωθοῦμε καί τώρα δέν μποροῦμε;
Μήπως διότι τότε εἴχαμε ἀξίες καί τώρα δέν ἔχουμε;
Μήπως διότι τότε μπορούσαμε νά πεθάνουμε γιά αὐτές τίς ἀξίες;
Μήπως διότι ἡ Πατρίς τότε ἦταν ὑπέρ ἄνω ὅλων;
Μήπως διότι ὁ ἰδιώτης ἦταν γελοῖος;
Μήπως διότι τώρα ἐπιτρέπουμε στόν κάθε ἕναν πού θά μᾶς κουνήσῃ ἕνα 500ευρω νά μετατρέπεται σέ …ἀφέντη μας;
Μήπως διότι ἡ Πόλις ἦταν πιό ὑψηλά ἀπό κάθε προσωπικό μικροσυμφέρον;

Καί γιατί ὑμνοῦμε σήμερα τά «περασμένα μεγαλεῖα πού διηγώντας τα νά κλαῖς» ἀν τί νά τά ἐπαναλαμβάνουμε;
Μήπως γιατί δέν μᾶς ἐνδιαφέρει;
Μήπως διότι ΔΕΝ τολμοῦμε νά ὀνειρευθοῦμε μία τέτοια Ἑλλάδα;
Μήπως διότι παραπροσκυνήσαμε;
Μήπως γιατί τό «ἐγώ» μας εἶναι πολύ μεγαλύτερο καί σημαντικότερον ἀπό τό «ἐμεῖς»;
Μήπως διότι πιστέψαμε πώς ὅλα ἐξαγοράζονται ὅταν ἡ τσέπη φουσκώνῃ ἀπό χιλιάρικα;
Μήπως διότι ἐλπίζουμε νά πάρουμε μερίδιο ἀπό τά χιλιάρικα;

Γιατί ΔΕΝ μποροῦμε νά συμφωνήσουμε στά πασιφανῆ; Γιατί δέν μποροῦμε νά ὁμονοήσουμε; Γιατί ὅλα τά κινήματα ἀποδεικνύονται τελικῶς Soroκινούμενα; Γιατί καταλήγουμε ξανά καί ξανά καί ξανά σέ ὅλο καί χαμηλότερα ἐπίπεδα;
Μήπως διότι σέ κάθε «κίνημα» πρῶτα μπαίνει ὁ ῤουφιάνος καί μετά ὁ πατριώτης;
Μήπως διότι πίσω ἀπό κάθε προσπάθεια «ἑνώσεως» κρύβονται κάποιοι πού πλουτίζουν στέλνοτας σέ ἐμᾶς τούς …λογαριασμούς;
Μήπως παραγίναμε εὐκολοδιαχειρήσιμοι καί δέν μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε, μέ τήν πρώτη ματιά, τόν ἀπατεώνα;
Μήπως διότι κατά βάθος ΔΕΝ θέλουμε νά ἀλλάξῃ κάτι ὑπέρ πατρίδος ἀλλά ὑπέρ τῆς …πάρτης μας;
Μήπως βλέποντας τήν καταστροφή πασχίζουμε νά σώσουμε τά τομάρια μας καί μόνον;
Μήπως διότι ἁπλῶς …σηκώσαμε ψηλά τά χέρια;

Ἀλλὰ μακρυγορῶ.
Σᾶς ἔλεγα λοιπὸν πὼς διάβασα μίαν ἀνάρτησιν, κάποιου γνωστοῦ μου, ποὺ κατὰ τὰ φαινόμενα φέρεται ὡς καλὸς  νομομαθής, ὁ ὁποῖος πρὸ ἑνὸς ἔτους …ἀνεκάλυψε τὸν …«ἐθνοσωτήρα», γιὰ τὸν ὁποῖον προσπάθησα νὰ τὸν ἐνημερώσῳ, ἀλλὰ ΔΕΝ μοῦ τὸ ἐπέτρεψε καὶ τελικῶς, τώρα, μετὰ τὶς τελευταῖες ἀποκαλύψεις Δαβίτη, βρῆκε τὸ …φῶς του.
Ἐσεῖς θά σιωπούσατε;

Ἐγὼ λοιπὸν στὴν ἀρχὴ εἶδα τὴν ἀνάρτησιν καὶ τὴν ἀγνόησα. Τὴν ἐπομένη, ποὺ ξαναεῖδα τὶς ἐνημερώσεις μου, τὰ ἴδια. Πάλι ΔΕΝ σχολίασα…
Δύο ἡμέρες ἀργότερα ὅμως ΔΕΝ ἄντεξα. Ἀκόμη ἐκεῖ, ἐμπρός μου ἡ …ἀνακάλυψις (τῆς Ἀμερικῆς;;;;!!!).
Καὶ τὰ σχόλια ἀμέτρητα… Πολλοὶ οἱ …πεπλανημένοι (καὶ οἱ «πεπλανημένοι» μὰ καὶ οἱ ὑπέρμαχὂι τῆς παραπλανήσεως!!!). (Μεταξὺ αὐτῶν ΚΑΙ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς ἀπάτης!!!)
Ἐσεῖς θά σιωπούσατε;
Ἐγὼ πάλι δὲν τὰ κατάφερα.
Τὰ …ἔχωσα!!!

Ξεκίνησα κάπως ἔτσι:

«…Αὐτὸ ποὺ διεπίστωσα σὲ ὅλα τὰ παραπάνω σχόλια εἶναι κάτι ποὺ ΟΥΔΕ ἕνας ἀπὸ ἐσᾶς σχολίασε. Τὸ ΕΓΚΛΗΜΑ!!!
Ἕνα ἔγκλημα, στὸ ὀποῖον συμμετέχουν ὅλοι ὅσοι κατὰ καιροὺς ἔχουν λάβει θετικὴ στάσιν ἀπέναντι στὴν ὑπόθεσιν, ἔκοντες ἄκοντες.

Μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν σεντονοσυζήτησιν, ποὺ προηγεῖται, ὑπάρχουν σχολιαστὲς ἀποδεδειγμένα ἠλίθιοι, ποὺ χορεύουν κατὰ πῶς ὁ κάθε μπατιροουρακοτάγκος τοὺς παίζει, μὴν ἀντέχοντας νὰ ἀποδεχθοῦν πὼς ἔπεσαν θύματα τῆς ἰδίας τῆς …βλακείας τους…

Ὑπάρχουν σχολιαστὲς συνειδητῶς …«βολικοί», ποὺ …«βολεύτηκαν», ἄν καὶ γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς γιὰ τὴν ἀπάτη, ποὺ ὅμως γιὰ δικούς τους λόγους σιώπησαν..
Κι ὄχι μόνον βολεύτηκαν, ἀλλὰ τώρα μᾶς τὸ παίζουν καὶ …θύματα!!!
(Ἑὰν ΔΕΝ τοὺς ξέρετε, πηγαίνεται νὰ δεῖτε τὸ ποιοὶ ἐμφανίζονται ὡς …ἀδαεῖς, ποὺ τὴν …πάτησαν!!! Ξέρουν αὐτοί, ἄς μὴν ἀναφερθοῦμε σὲ ὀνόματα. Ἀλλὰ οἱ …μυξοπαρθένες ποὺ τὴν …πάτησαν μὲ τὸν …κρίνο εἶναι κομμάτι ἄλλου μύθου. Ὄχι τῆς δικῆς μας πραγματικότητος καὶ δὴ αὐτῆς ποὺ σήμερα βιώνει ἡ Πατρίς. Κι ἄς μὴν κόπτονται γιὰ τὸν πατριωτισμό τους, διότι ἡ βλακειά τους εἶναι τὸ μεγαλύτερο ὅπλο κατὰ τῆς Πατρίδος!!! Τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξαν εἶναι διαρκὲς καὶ μόνιμο καὶ πάρα πολὺ μεγάλο καὶ ΔΕΝ ἀθωώνονται ἐπεὶ δὴ ἔγραψαν καὶ πέντε …πατριωτικὲς ἀράδες, ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλλάδα… Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ πλέον εἶναι οἱ ΠΡΑΞΕΙΣ κι ὄχι τὰ λόγια…)

Ὑπάρχουν σχολιαστὲς πλανεμένοι, ποὺ ἀνεκάλυψαν τὴν ἀπάτη κι ἀποστασιοποιήθησαν, δίχως ὅμως, ἀκόμη καὶ μὲ αὐτήν, τὴν μικρή τους συμμετοχή, νὰ μὴν συμμετεῖχαν στὸ μεγάλο ἔγκλημα.

Ὑπάρχουν σχολιαστὲς ἐρευνητές, ἔντιμοι, ποὺ ἀγωνίζονται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ βροῦν στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀπάτη…(Γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἶναι ἐμπαθεῖς, ἀλλὰ ἁπλῶς …ΕΛΛΗΝΕΣ, ποὺ ἀγωνιοῦν, ὅπως πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς, νὰ ἀναδείξουν τὴν ἀλήθεια!!!)

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ συνειδητοὶ σχολιαστὲς ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ. Συνειδητοὶ ἐγκληματίες.
Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὶς παροτρύνσεις γιὰ …ἐκκαθαρίσεις κατὰ τοῦ Ῥήνου, ὅσο σὲ ἕνα μεγαλύτερο, εὑρύτερο σχέδιον, ποὺ στόχο ἔχει τὸν διαμελισμὸ τῆς χώρας καὶ τὸν ἀφανισμὸ μεγάλης μερίδος Ἑλλήνων.

Συζήτησις (;;;) μὲ ἕναν …σωῤῥο-ἕλληνα!!!

Αὐτὰ ποὺ ἄκουσα ἀπὸ τὸ στόμα αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου ἦσαν ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ!!!
Βλέπω λοιπὸν πλέον, στὴν παραπάνω σεντονοσυζήτησιν, νὰ ἀσχολεῖσθε μὲ τὸ ποιὸς ἔχει δίκαιον καὶ ποιὸς ἄδικο. Μὲ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ποιὰ ΔΕΝ εἶναι.
Καὶ εἰλικρινῶς.
ΟΛΟΙ μας μποροῦμε, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, νὰ κάνουμε τὶς ἔρευνές μας καὶ νὰ βροῦμε τὴν ἀλήθεια. Ἀπὸ δικηγόρους ἔως καθηγητὲς πανεπιστημίων…
Ἀπὸ ἰατροὺς ἔως ἐργάτες. Ἀπὸ ψαρᾶδες ἔως τραπεζικούς.
Αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ ἀντιλαμβανόμεθα καὶ ποὺ τὸ ἀναφέρει ΚΑΙ ἡ Δαβίτη, εἶναι πὼς τώρα πιὰ ἔχουμε περάσει, μὲ αὐτὲς τὶς στρατιὲς λοβοτομημένων σωῤῥοελλήνων, στὴν ἐπομένη φάσιν ποὺ λέγεται ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΟΣΩΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ!!!
Ὁ φανατισμὸς πάντα βρωμοῦσε…
Μὰ τώρα πιὰ μᾶς κουνᾶ τὸ μαντῆλι, παίρνοντας μαζύ του, στὸν πάτο τοῦ πηγαδιοῦ τῆς λήθης, ὅ,τι θεωρούσαμε ἔως σήμερα Ἑλλάδα, Πατρίδα, Ἀξίες.

Νά πῷ ὅτι λυπᾶμαι;
Καί πῶς νά τό πῷ;
Μὲ τόσους …«μπατριῶτες» ποὺ ἀποκτήσαμε, τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε πλέον νὰ ποῦμε, εἶναι καλὸ …πάτο.

Λυπᾶμαι γιὰ τὴν σεντονοτοποθέτησιν, ἀλλὰ εἰλικρινῶς, τώρα πιὰ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, τραβᾶ τὸν δικό του δρόμο. Καὶ …μετανοημένες παρθένες καὶ συνειδητοποιημένοι ἐγκληματίες καὶ ἠλίθιοι καὶ σκέτο Ἕλληνες.
Τὸ ἐὰν θὰ τὰ καταφέρουμε εἶναι ἕνα στοίχημα ποὺ δὲν θέλω νὰ βάλῳ.»

Καὶ κατέληξα, ἀπαντώντας σὲ ἄσχετον σχόλιον,  ἔτσι:

Κύριε ******…
Δὲν ξέρω ποιὰ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ψυχασθένεια τῆς ἐποχῆς μας…
Νά ἐλπίζουμε κάπου; Νά μήν ἐλπίζουμε;
Ἤ νά θεωροῦμε ἑαυτούς …αὐτόχθονες; Μήπως καί σωτῆρες; Μήπως καί …πεφωτισμένους; Ἤ μήπως …τσακάλια;
Μήπως τό καλλίτερο εἶναι νά πατήσουμε ΜΟΝΟΙ μας τό κομβίον τῆς ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ;;;
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς χαμένοι γιὰ χαμένοι…
Ἴσως, ἐὰν περάσουμε μέσα ἀπὸ τὴν καταστροφή, τὴν ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς γιὰ νὰ εἶσαι Ἕλλην ΔΕΝ ἀπαιτεῖται μόνον νὰ ἔχῃς γεννηθεῖ ἑλληνογενὴς ἀλλὰ νὰ σκέπτεσαι καὶ σὰν Ἕλλην.
Ἀλλά τί λέω;
Ἐδῶ ἐμεῖς φθάνουμε νὰ βαροῦμε τὸ σαμᾶρι, διότι τὸν γάιδαρο τὸν ψοφήσαμε, κι ἐπεὶ δὴ ΔΕΝ ζωντανεύει ὁ γάιδαρος, νὰ βρίζουμε τοὺς γύρω μας ποὺ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΣΤΗΚΑΝ νὰ γίνουν γαϊδούρια...
…ἤ γιατὶ δὲν εἶναι σὰν κι ἐμᾶς, τόσο ἀνισόῤῥοποι.

Ἐξ ὅσων γνωρίζω εἶσθε ὀφθαλμίατρος.
Κάτι σέ ψυχίατρο ἔχετε νά μᾶς συστήσετε; Ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀναλάβῃ ΟΛΟΥΣ!!! Κι αὐτούς, τοὺς ἀπὸ ἐδῶ, κι αὐτούς, τοὺς ἀπὸ ἐκεῖ, μὰ κυρίως αὐτοὺς ποὺ πασχίζουν, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ …κατανοήσουν τοὺς ἀπὸ …ἐδῶ καὶ τοὺς ἀπὸ …ἐκεῖ καὶ νὰ τοὺς …«ξεστραβώσουν».
Μὰ πρῶτα πρῶτα αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν, ἀπὸ ἐπάνω, ΚΑΙ ἕνωσιν …«ἑλλήνων».

(Ἀπὸ καρδιᾶς κι ἀπολύτως συνειδητῶς. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ἕνωσιν ἑλλήνων. Ἐγὼ γνωρίζω πὼς οἱ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δὲν ἀναζητοῦν τρόπους νὰ ἑνωθοῦν μὲ ἄλλους. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΙ καὶ προχωροῦν, μὲ ἤ χωρὶς τοὺς ἄλλους. Κι ἐὰν αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ κοινὸ καλό, τότε συναντῶνται καὶ μεγαλουργοῦν. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γιὰ καραγκιοζάκια… Ἤ, γιὰ νὰ μιλᾶμε στὴν γλῶσσα τους, γιὰ ἔλεγχο-δημιουργία θέσεων ἐξουσίας καὶ βολέματος, γιὰ τὴν ἁρπακτὴ καὶ γιὰ αὐτοπροβολές.)

Κύριε ******.
…ὑπάρχει ἐλπίς;;;;

Πολλὰ ἐρωτήματα…
Καὶ κάθε φορὰ ποὺ πιστεύω πὼς βρῆκα γιὰ ἕνα τὶς ἀπαντήσεις, μερικὲς δεκάδες, ὁμοίων, ξεπηδοῦν γιὰ νὰ μὲ …ἀναστατώσουν. Κι ὄχι, ΔΕΝ θέλω νὰ ἐλέγξῳ τὶς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων γύρω μου.
Κι ὄχι, ΔΕΝ προσβλέπω σὲ θέσεις κι ἀξιώματα.
Κι ὄχι ΔΕΝ πληρώνομαι ἀπὸ κάποιον ἤ ἀπὸ κάποιους.
Ἁπλῶς νά…
…κάθε φορὰ ποὺ τὸ ψέμμα, ἡ μεθόδευσις καὶ ἡ παραπληροφόρησις ἐξαπλώνονται, μία ὀργή, μία ὁρμή, κάτι ποὺ ἀδυνατῶ νὰ ἐλέγξῳ ἤ νὰ συγκρατήσῳ, ξεπηδᾶ ἀπὸ μέσα μου κι ὅλα τὰ σαρώνει. Κι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν φραγμοί, καθωσπρεπισμοὶ καὶ τυπικότητες.
Ἐκεῖ ἤ λὲς τὴν ἀλήθεια, ἤ σιωπᾶς καὶ πεθαίνεις…
Ἄρα, θὲς δὲν θές, ΛΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ…

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ΔΕΝ πληρώνομαι, ΔΕΝ εἶμαι φιλόδοξη καὶ ΔΕΝ μὲ ἐνδιαφέρει ὁ ἔλεγχος τῶν ἄλλων ἐξοργίζομαι ὅταν βλέπῳ κάποιους νὰ μεταχειρίζονται τοὺς συμπολῖτες μας ὡς πρόβατα, πορτοφόλια ἤ ὁπαδούς.
Ὄχι, ΔΕΝ σᾶς ξημέρωσα ὑπερπατριώτισσα, ἀλάθητη κι ἄμεμπτη.
Ὅμως ἀγωνιῶ πολύ, καθημερινῶς καὶ περισσότερο. Καὶ στραβοπατήματα ἔχω καὶ ἀναποδιὲς καὶ λάθη..

Γιὰ αὐτὸ καὶ ξεκινῶ …ἀνάποδα τὶς ὀπτικές μου, σὲ κάθε ὑπόθεσιν.
Δῆλα δὴ ξεκινῶ νὰ ἐρευνήσῳ πρὶν νὰ ἀποδεχθῶ. Ἐμπιστεύομαι καὶ τὸ ἔνστικτόν μου, διότι κι αὐτό, ἰδίως στὶς ἡμέρες μας, εἶναι ἀναγκαιότατον..
Σέβομαι καὶ τὶς ἔρευνες τῶν ἄλλων…
Καὶ ἔτσι πορεύομαι.

Ὅσο γιὰ τὸν γνωστό μου…
Ἔ, τί νά κάνουμε; Τὸν …πίκρανα ὁλίγον.
Ἄς πρόσεχε…

Μὰ τὸ ἐρώτημα παραμένει…
Ὑπάρχει ἐλπίς; Καί τί ἤ ποιός θά τήν φέρη;
Νομίζω πὼς γνωρίζω τὴν ἀπάντησιν ἐδῶ καὶ χρόνια.
Νομίζω πὼς ἐὰν ΔΕΝ σκοτώσουμε, μὲ ἀποφασιστικότητα, τὴν ἐλπίδα μέσα μας, Πατρίδα ΔΕΝ θὰ ἀποκτήσουμε.
Διότι αὐτὸ ποὺ πιστεύαμε γιὰ Πατρίδα ἦταν μία πλάνη, ποὺ τὴν πετσόκοβαν, ὅλοι, κατὰ τὶς ὀρέξεις τους, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς τοὺς δίδαμε τὸ δικαίωμα…
Κάθε λογῆς πονηρούληδες, βολεμένοι, χαμαιλεοντικοί, ἀσυνείδητοι, «δὲν ξέρω-δὲν εἶδα», πουθενάκηδες φρόντιζαν νὰ ἀναλάβουν ἀν τὶ γιὰ ἐμᾶς τὶς τύχες μας… Ἡ ἐξουσία, κατὰ πῶς ἔχει σχεδιασθεῖ, τέτοιους χρειάζεται…
Κι ὅλοι αὐτοί, ἀφήνοντάς μας νὰ δοῦμε κάτι σκιές, ποὺ ὅμως Πατρὶς ΔΕΝ ἦσαν, μᾶς μετέτρεπαν σὲ θύματα, μὲ τὴν ἄδειά μας… Ἡ …φήμη τους βλέπετε!!!

Τὴν Πατρίδα ὀφείλουμε νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε μέσα μας. Νὰ τὴν βοηθήσουμε νὰ ξαναγεννηθῇ, νὰ μεγαλώσῃ καὶ νὰ μεγαλουργήσῃ ΠΡΩΤΑ μέσα μας. Κι ὅταν θὰ λάβη σάρκα κι ὀστά, ὅταν θὰ εἶναι εἰκόνα καὶ πραγματικότης μαζύ, τότε ναί, νὰ τὴν κάνουμε καὶ σημαία καὶ ὄνειρο καὶ ἐλπίδα καὶ νὰ τὴν μοιρασθοῦμε καὶ νὰ τὴν χαρίσουμε καὶ νὰ τὴν ἀπολαύσουμε μὲ ὅσους ἐπίσης θὰ τὴν ἔχουν ἀνακαλύψη… Διότι ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ κάνουν μίαν τέτοιαν ἀνακάλυψιν, ἀδυνατοῦν νὰ συλλάβουν καὶ τὴν ἔννοια Πατρίς… Κι ἄς πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν …«ἐντιμότητά» τους!!!
Καὶ νὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς ΔΕΝ θὰ ἔχουν ἀνακαλύψη κάτι διαφορετικό, ὅσοι θὰ ἐπιτύχουν νὰ ξαναβροῦν τὴν χαμένη Πατρίδα… Διότι ὅ,τι σεβόμεθα καὶ ἀξίζει εἶναι κοινὸς τόπος γιὰ ΟΛΗΝ τὴν Ἀνθρωπότητα.
Καὶ εἶναι ἱερό μας χρέος καὶ κληρονομιὰ καὶ εὐτυχία νὰ πορευθοῦμε σὲ αὐτὴν τὴν διαδρομὴ καὶ νὰ κάψουμε τὰ παράσιτα.
Αὐτὴν τὴν συνειδητότητα, ὅταν ΟΛΟΙ μας θὰ τὴν κάνουμε κτῆμα μας, τότε καὶ μόνον τότε, ΟΛΟΙ μαζύ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΝΩΜΕΝΟΙ, θὰ βροῦμε τὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα…

Τώρα ποῦ πᾶμε καί μέ ποιούς;
Μὲ τοὺς πουθενάδες πᾶμε…
Γιατί; Μήπως δέν ξέρουμε…
Ξέρουμε… Ξέρουμε ἀλλὰ ἔτσι πρέπει…
Πρέπει μέσα ἀπὸ τὶς στάκτες του νὰ γεννηθῇ τὸ νέον…
…γιὰ νὰ εἶναι ἀθάνατον!!!

Κι ἔως τότε;
Θά πληγώσουμε ἀκόμη περισσότερο τήν Πατρίδα;
Δέν φθάνει;
Ὅσοι ξέρουν δὲν πληγώνουν, θεραπεύουν. Οἱ πουθενάδες ὅμως βοηθοῦν, ὅσο δὲν φαντάζονται, γιὰ νὰ μποῦν, αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ μποῦν, στὴν τελική τους διαδρομή.

Φιλονόη

Υ.Γ. Βασικῶς ΔΕΝ τὸν πίκρανα ὁλίγον τὸν γνωστό μου. Τὸν ἐξόργισα. Τὸν ἔκαναν νὰ βγῇ ἐκτὸς ἑαυτοῦ. Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ εἶναι κύριος δὲν μοῦ ἀπήντησε εὐθέως. Γιὰ χάριν μου ἔκανε μίαν …δακρύβρεκτη, ἐπὶ πλέον, ἀνάρτησιν κι ἔβγαλε τὴν …συμπάθειά του!!!
Χαλάλι του ὅμως… Χαλάλι του. Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο. Δὲν ξέρω ἐγὼ τὰ νομικίστικα καὶ δὲν ἔχω μάθει νὰ ἀγορεύῳ σὲ δικαστήρια. Ἕνα ἁπλὸ ἱστολόγιον διατηρῶ κι ἔως ἐκεῖ. (Καὶ οὔτε …σφύριξα ἀδιάφορα σὲ δικές του προειδοποιήσεις…  Αὐτὸς …χάθηκε!!!! Ὅταν θὰ τὸν μιμηθῶ, τότε νὰ μὲ περιμένῃ μὲ τὸ …δίκανον!!!)

φωτογραφία

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply