Τύπος …«ἀντιπολιτευόμενος»!

Τύπος ...«ἀντιπολιτευόμενος»!«Θὰ δημιουργήσω Τύπο δικό μου, τμῆμα τοῦ ὁποίου θὰ φαίνεται ὅτι εἶναι ἀντιπολιτευτικό. Ποτὲ οἱ βάσεις καὶ οἱ ἀρχὲς τῆς ἐξουσίας μου δεν θὰ γίνουν ἀντικείμενο ἐπιθέσεως. Ἀντιθέτως ὅμως ὁ Τύπος θὰ κάνη «πολιτικὴ ἀψιμαχιῶν» σὲ δευτερεύουσες ἐνέργειες τῆς κυβερνήσεώς μου. Ἔτσι ὅλοι θὰ νομίζουν ὅτι ὁ Τύπος εἶναι ἐλεύθερος. Ἀκολούθως θὰ ὑποχρεώσω ὅλες τὶς ἐφημερίδες τῆς Ἀντιπολιτεύσεως νὰ δημοσιεύουν σὲ ἐμφανῆ θέση τὶς ἀπαντήσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ σχόλια καὶ ἐπικρίσεις καὶ ἔτσι θὰ ἔχω πάντα τὴν τελευταία λέξη. Κάθε ἡμέρα ὁ Τύπος θὰ εἶναι γεμάτος μὲ ἐπίσημες ὁμιλίες, τὰ πεπραγμένα τῶν ὑπουργείων, θεατρικὲς ἀνακοινώσεις ἔργων καὶ μελετῶν. Εἶναι περιττὸ νὰ πραγματοποιοῦνται τὰ ἔργα. Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχή, ὅπου ὅλοι πιστεύουν ὅτι τὰ κοινωνικὰ προβλήματα λύονται μὲ τὰ λόγια καὶ τὴν πολυπραγμοσύνη. Θὰ γίνονται καθημερινὲς ἀναφορές, στὸ «καλὸ τοῦ λαοῦ μας» καὶ στὶς «ἐλευθερίες»του. Κάνε χρήση τοῦ Τύπου σ’ ὅλες τὶς μορφές. Αὐτὸς εἶναι σήμερα ὁ νόμος τῶν Τυράννων ποὺ θέλουν νὰ ἐπιζήσουν».

ἀπὸ τὸ κείμενο «διάλογος στὴν κόλαση μεταξὺ Μακιαβέλλι καὶ Μοντεσκιέ».

Παναγιώτης Παναγιώτου

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply