Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν ...223!!!3Κανονικὰ αὐτὴ ἡ δημοσίευσις θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται «Νὰ ποιοὶ ἀποτελοῦν τὴν σημερινὴ συμμορία τῶν 300».
Ἐπεὶ δὴ ὅμως, ἀφ΄ ἑνός, κάποιοι πασχίζουν, τύποις, νὰ …διαφοροποιήσουν τὴν θέσιν τους, (καλὴν ὥρα ἡ Ζωὴ καὶ τὸ γιάν(ν)η), ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἄλλοι τὸ παίζουν …«παρόντες», νομιμοποιώντας οὐσιαστικῶς τὴν ἀτιμία, τὴν ἀντισυνταγματικότητα καὶ τὴν καταπάτησιν κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος, ἄς τοὺς πιάσουμε ἕναν ἕναν, πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐδῶ τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτερο κι ὄχι τὸ ἐπιφανειακῶς οἰκονομικό.

Πρὶν περάσουμε στὸ ποιοί, πῶς, γιατί, ἄς θυμηθοῦμε κάτι πολὺ σημαντικό. Ἡ κυβέρνησις ἔχει χάσει ἤδη τὴν δεδηλωμένη, ἀπὸ καιρό. Αὐτὸ συνέβη ὅταν ἡ μανδὰμ Τασία ἔθεσε θέμα λαθρονόμου.

«Η αρχή της δεδηλωμένης είναι όρος του Συνταγματικού Δικαίου και ορίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των Βουλευτών.[1][2] Διαχρονικά αυτή η εμπιστοσύνη δηλώνεται με σχετική ψηφοφορία της Βουλής μετά από κάθε σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της κυβέρνησης, η οποία συνήθως, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο, δεν εκλέγεται απευθείας από τον λαό, αλλά διορίζεται από τον ανώτατο άρχοντα της χώρας.

Ἀπαιτὼν ὡς ἀπαραίτητον προσὸν τῶν καλουμένων παρ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κυβέρνησιν τοῦ τόπου τὴν δεδηλωμένην πρὸς αὐτοὺς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ ἔθνους ἀπεκδέχομαι ἴνα ἡ Βουλὴ καθιστᾷ ἐφικτὴν τὴν ὕπαρξιν τοῦ προσόντος τούτου, οὔ ἄνευ ἀποβαίνῃ ἀδύνατος ἡ ἐναρμόνιος λειτουργία τοῦ πολιτεύματος.

 Μὲ βάσιν τὰ παραπάνω στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ ἔχουμε κυβέρνησιν ἀπὸ τὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 2015!!!

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν ...223!!!1

Ἄς θυμηθοῦμε ἐπίσης κι αὐτό:

Κενὸν βουλευτικῆς ἕδρας παρακαλῶ!
Πρέπει νὰ καλυφθῇ ἄμεσα, διότι καμμία ψηφοφορία δὲν δύναται νὰ ἰσχύῃ μὲ τὴν ἀπουσία ἔςτῳ καὶ μίας ἕδρας!

Διαβάζουμε στὸν ἐκλογικὸ νόμο:

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: 

Τί ἔχουμε; Πανικὸ ἔχουμε! Τὰ ποντίκια ἱδρώνουν καὶ ξεϊδρώνουν, φτύνουν καὶ ξαναφτύνουν, τρέμουν καὶ ξανατρέμουν….

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Δῆλαδὴ:

γνωρίζουν ὅλοι τὰ ἐξῆς:

 • Ἡ βουλὴ ΔΕΝ λειτουργεῖ μὲ λιγοτέρους ἀπὸ 300 βουλευτές. Ἐὰν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς παραιτηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ βουλὴ ἀκυρώνεται, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρεθῇ ἀντικαταστάτης.
  Εἴδατε ἐσεῖς κάποιο κόμμα, πρό ψηφίσεως μνημονίων, νά παραιτηθῇ;;; Ἐγὼ ὄχι. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ΟΛΟΙ προδότες.
  (Παράδειγμα τέτοιου εἴδους εἶναι ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀντικαταστήσῃ παραιτηθέντες συναδέλφους της!!!)
 • Οἱ διαδηλώσεις ΔΕΝ ἔγιναν. Ὅταν κοτζὰμ Τσίπρας βγαίνει καὶ δηλώνει πὼς «δὲν θὰ βγάλουμε τὸν κόσμο στοὺς δρόμους» εἶναι ἀπὸ μόνον του ἀπόδειξις τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Μᾶς ἔχουν ξεπουλήσει κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε.
  Ἡ βουλὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ἔχει καὶ τὰ ΚΝΑΤ γιὰ προστασία. Στὰ ΚΝΑΤ εἶναι καὶ τὸ ΠΑΜΕ, ποὺ κάποιοι, ἀκόμη, θεωροῦν ὡς μέσον …ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναστασεως.
 • Ἐὰν ΜΟΝΟΝ τριάντα (30) βουλευτὲς προτείνουν τὴν παραπομπή, ἤ τὸν ἔλεγχο, ἤ τὴν ἐξαίρεσιν πρωθυπουργοῦ, τότε αὐτομάτως μποροῦν νὰ τὸν παραπέμψουν.
  Ποιούς βουλευτές εἴδαμε νά τό κάνουν αὐτό;;;

Ἐάν βγοῦμε ἀπό τό εὐρῶ θά καταῤῥεύση τό παγκόσμιον χρηματοοικονομικόν σύστημα;

Παρ’ ὅλα αὐτά, κι ἀκριβῶς γιὰ ὅλα αὐτά, ΔΕΝ ἔχουμε παραιτήσεις ἀλλὰ …μαγειρέματα.
Καὶ σαφῶς ἄτομα, ποὺ ἀνήκουν σὲ κόμματα, ΔΕΝ θὰ μποροῦσαν εὔκολα νὰ παραιτηθοῦν, διότι πίσω τους προσμένουν ἄλλα, ξεπουλημένα τομάρια, γιὰ νὰ τὰ ἀντικαταστήσουν.
Τί γίνεται ὅμως μέ τά ἴδια τά κόμματα;
Ἐφ΄ ὅσον χρυσῆ αὐγή καί κκε ΔΕΝ ἔχουν παραιτηθεῖ, τί δηλώνει αὐτό;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους στὴν συμμορία τῶν 300  μὲ ἀπόλυτον συνείδησιν!!!

Ψηφίσαντες λοιπόν:Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ...ΒΛΑΚΕΣ!!!5

 • διακόσιοι εἴκοσι ἐννέα (229)  Ναί
 • ἑξῆντα τέσσερις (64) Ὄχι
 • ἕξι (6) Παρὼν ἤ παροῦσα καὶ
 • μία (1) …ἀποῦσα!!!
  (Προφανῶς ΔΕΝ ἄντεξε τὸ τσαμένο μας…!!! Τὸ δεκαχίλιαλον, μηνιαίως, τὸ ἀντέχει ὅμως!!!)

ΚΑΜΜΙΑ παραίτησις!!!
Οὔτε ἀτόμου, μὰ κυρίως, ΟΥΤΕ κόμματος!!!
(Αὐτὰ γιὰ νὰ καταλαβαίνουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε!!!)

Ποιοί ἐφήφισαν Ὄχι, γιά ἀρχή;;
Ξεκινᾶμε…

τσύριζα
(αὐτοί, μᾶλλον, θὰ εἶναι καὶ ἡ …«μαγιά» νέου κόμματος, ἀντιμνημονιακοῦ καὶ …καλά!!!)

 1. Κωνσταντοπούλου Νικολάου Ζωή, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
  (αὐτὸ τὸ …president  κρατῆστε το. Θὰ ἀσχοληθοῦμε συντόμως μαζύ του!!!)
 2. Λαφαζάνης Γεωργίου Παναγιώτης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
  (Ἄς περιμένουμε… Κατὰ πῶς λέγεται οὔτε πτυχίον μαθηματικοῦ κατέχει. Ἀντιθέτως κατέχει πολὺ καλὰ τὰ τοῦ συνδικαλισμοῦ… Ἄς περιμένουμε λοιπόν… ἔχουμε μεγάλες οὐρές, σὲ ἐτοῦτες τὶς …ἀχλάδες!!!)
 3. Βαλαβάνη Γεωργίου Ὄλγα – Νάντια, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected],
  http://nantiabalabani.blogspot.com
  (ἡ μανδὰμ …«πατριώτισσα» ὑπὲρ τοῦ ΕΝΦΙΑ!!!)
 4. Κοδέλας Παναγιώτη Δημήτριος, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ [email protected], [email protected]
 5. Ἥσυχος Νικολάου Κωνσταντῖνος – Ἡρακλῆς, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Στρατούλης Ἰωάννη Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected],
  http://www.stratoulis.gr
  (αὐτὸς ἀφῆστε τά… ἔχει μπερδέψει τὸ «μὲ ἕνα ἄρθρο κι ἕναν νόμο», ὁλίγον, μὲ τὰ …μπούτια του!!!)
 7. Σωτηρίου Δημητρίου Ἑλένη, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 8. Ζαχαριᾶς Παναγιώτη Κωνσταντῖνος, ΑΡΚΑΔΙΑΣ [email protected]
 9. Μακρῆ Κωνσταντίνου Ραχήλ, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected]
 10. Βαρουφάκης Γεωργίου Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
  (Ὄχι, ὄχι, ὄχι… Μὴν σᾶς μπαίνουν ἰδέες… Καμμία σχέσις μὲ τὸν Soros!!! Ἁπλῶς ἡ ἀλληλο-
  ἐκτίμησίς τους εἶναι βαθυτάτη!!!)
 11. Χατζηλάμπρου Σάββα Βασίλειος, ΑΧΑΪΑΣ [email protected], [email protected], http://xatzilamprou.wordpress.com/
 12. Κώτσιας Μάρκου Θωμᾶς, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 13. Κριτσωτάκης Γεωργίου Μιχαήλ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected]
 14. Χαραλαμπίδου Δημητρίου Δέσποινα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], http://www.xaralampidou.gr/
 15. Ἀμμανατίδου – (Πασχαλίδου) Γεωργίου Εὐαγγελία (Λίτσα), Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]http://www.ammanatidou.gr
 16. Διαμαντόπουλος Περικλῆ Εὐάγγελος, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [email protected]


 17. Ἰωαννίδης Λαζάρου Ἠλίας, ΚΑΒΑΛΑΣ
 18. Ζερδελῆς Χριστοφόρου Ἰωάννης, ΛΕΣΒΟΥ [email protected]
 19. Πετρᾶκος Κωνσταντίνου Ἀθανάσιος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected], [email protected], http://thanasispetrakos.blogspot.gr/
 20. Δερμιτζάκης Νικολάου Κωνσταντῖνος, ΛΑΣΙΘΙΟΥ [email protected]
 21. Λεουτσᾶκος Πιέῤῥου Εὐστάθιος (Στάθης), Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://sleotsakos.blogspot.gr/
 22. Γαϊτάνη Γεωργίου Ἰωάννα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.igaitani.gr
 23. Οὐζουνίδου Χρήστου Εὐγενία, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected][email protected]http://ouzounidou.wordpress.com
 24. Ζάννας Γρηγορίου Ζήσης, ΠΙΕΡΙΑΣ [email protected], [email protected]www.zzannas.gr
 25. Κυρίτση Λαζάρου Ἀγλαΐα, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 26. Κυριακάκης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [email protected] 
 27. Σκοῦμας Δημητρίου Ἀθανάσιος, ΒΟΙΩΤΙΑΣ [email protected]
 28. Ψαῤῥέα Παναγιώτη Ἑλένη, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected], http://elenapsarrea.gr/
 29. Σαμοΐλης Κωνσταντίνου – Νικολάου Στέφανος, ΚΕΡΚΥΡΑΣ [email protected], [email protected]
 30. Δελημῆτρος Εὐαγγέλου Κωνσταντῖνος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 31. Σταθᾶς Παναγιώτη Ἰωάννης, ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 32. Λαπαβίτσας Ἀντωνίου Κωνσταντῖνος, ΗΜΑΘΙΑΣ [email protected], http://costaslapavitsas.blogspot.gr

χρυσῆ αὐγή
(αὐτοί, εἴπαμε, ἀντιμνημονιακοὶ γενικῶς…!!!
Ἀλλὰ ὄχι ὑπὲρ τῆς ἀκυρώσεως τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς στὴν πράξιν.. Στὰ λόγια ὅμως… Ἔ;)

 1. Παππᾶς Ἠλία Χρῆστος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], http://xristospappas.blogspot.gr/
 2. Μιχαλολιᾶκος Γεωργίου Νικόλαος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 3. Γερμενῆς Σπυρίδωνος Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ g[email protected]
 4. Παναγιώταρος Κωνσταντίνου Ἠλίας, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 5. Ζαρούλια Βασιλείου Ἑλένη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Μπαρμπαρούσης Ἠλία Κωνσταντῖνος, ΑΙΤ15ΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 7. Γαλέος Ἀθανασίου Γεώργιος,  ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
 8. Κασιδιάρης Παναγιώτη Ἠλίας, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 9. Ἀρβανίτης – Ἀβράμης Κωνσταντίνου Μιχαήλ, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
 10. Μῖχος Ἀντωνίου Νικόλαος, ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected]
 11. Γρέγος Βασιλείου Ἀντώνιος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 12. Γραικὸς Εὐστρατίου Φώτιος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 13. Χατζησάββας Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΚΙΛΚΙΣ
 14. Σβερώνη Χονδρονάσιου Ἀθανασίου Δέσποινα, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected]
 15. Κούζηλος Παναγιώτη Νικόλαος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 16. Λαγὸς Εὐαγγέλου Ἰωάννης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 17. Ματθαιόπουλος Παύλου Ἀρτέμιος, ΣΕΡΡΩΝ [email protected]

ΚΚΕ
(Τί λέγαμε γιά τά ΚΝΑΤ; Καλά… Τὸ ἐθνικό μας ξεπούλημα ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς μας μειοδότες…!!!)

 1. Παπαῤῥῆγα Νικολάου Ἀλεξάνδρα, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], [email protected]
 2. Κανέλλη Χρήστου Γαρυφαλλιᾶ (Λιάνα), Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 3. Κουτσούμπας Ἀποστόλου Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 4. Παφίλης Σπυρίδωνος Ἀθανάσιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 5. Κατσώτης Περικλῆ Χρῆστος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Μωραΐτης Ἐπαμεινῶνδος Νικόλαος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 7. Γκιόκας Χρήστου Ἰωάννης, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 8. Καραθανασόπουλος Πέτρου Νικόλαος, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
 9. Μαρῖνος Βασιλείου Γεώργιος, ΕΥΒΟΙΑΣ
 10. Συντυχάκης Δανιὴλ Ἐμμανουήλ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 11. Βαρδαλῆς Δημητρίου Ἀθανάσιος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 12. Γερασιμίδου Νικολάου Ἑλένη, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 13. Λαμπρούλης Ἀριστείδου Γεώργιος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected]
 14. Τᾶσσος Τάσσου Σταῦρος, ΛΕΣΒΟΥ
 15. Μανωλάκου Ἐμμανουὴλ Διαμάντω, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]

Γιὰ νὰ καταλήξουμε στοὺς ΜΗ ψηφίσαντες ἤ στοὺς …«παρόντες», ποὺ τελικῶς, μὲ τὴν παρουσία τους, ἐμμέσως, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ τὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομο αὐτὴν διαδικασία, ἀλλὰ καὶ στοὺς …ἀπουσιάζοντες!!!
(ἐδῶ πέφτει γέλιο…!!!)

 Ἡ …ἀποῦσα!!!
(Τὴν πλάκωσε τὸ …κλιματιστικό-;;;-!!!)

Τσανάκα Δημητρίου Ἀλεξάνδρα, ΚΑΒΑΛΑΣ ἀποῦσα

Οἱ …«παρόντες» ποὺ …«ναὶ μὲν στηρίζουν τὴν κυβέρνησιν-πρώτη φορὰ ἀριστερά, ἀλλὰ δὲν στηρίζουν τὰ μνημόνια»… Ἐάν ΔΕΝ ἔβγαιναν τά …«κουκιά» τί θά ἔκαναν;
Ῥητορικὸν τὸ ἐρώτημα…

 1. Κατριβάνου Ἠλία Βασιλική, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://vkatrivanou.gr
 2. Μπαξεβανάκης Σόλωνος Δημήτριος, ΗΛΕΙΑΣ [email protected], [email protected]
 3. Καραγιαννίδης Γεωργίου Χρῆστος, ΔΡΑΜΑΣ [email protected]
 4. Μιχαλάκης Ἠλία Νικόλαος, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ [email protected]
 5. Διώτη Μαρίνου Ἡρῶ, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected], http://www.irodioti.gr
 6. Λέβα Κωνσταντίνου Βασιλική, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ποιοί ἔπεσαν λίγο κάτω ἀπό τό νά στέκονται στά τέσσερα;

Οἱ 223 ψηφίσαντες-ἐγκρίνοντες τὸ 3ον μνημόνιον:

τΣΥΡΙΖΑ

 1. Τσουκαλᾶς Ἀγγέλου Κωνσταντίνος,  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 2. Ἀντωνοπούλου Ἀντωνίου Οὐρανία, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 3. Σκουρλέτης Βασιλείου Παναγιώτης (Πᾶνος), ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected]
 4. Αὐλωνίτου Βασιλείου Ἑλένη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.avlonitou.gr
 5. Τσίπρας Παύλου Αλέξιος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected]
 6. Σακελλαρίδης Γεωργίου Γαβριήλ, Α’ ΑΘΗΝΩΝ
 7. Βούτσης Γεωργίου ΝικόλαοςΑ’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], [email protected], http://nikosvoutsis.wordpress.com/
 8. Φίλης Ἀριστοτέλη Νικόλαος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ
 9. Δραγασάκης Ἀνδρέα Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http:www.dragasakis.gr
 10. Κουρουμπλῆς Ἐλευθερίου Παναγιώτης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.kouroumplis.gr
 11. Χουντῆς Βασιλείου Νικόλαος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.chountis.gr
 12. Παππᾶς Στυλιανού Νικόλαος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 13. Τσακαλῶτος Στεφάνου Εὐκλείδης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected]
 14. Δημαρᾶς Θεοδώρου Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.dimarasg.com/
 15. Μπαλάφας Περικλῆ Ἰωάννης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.ybalafas.gr/
 16. Ξυδάκης Γαλάτη ΝικόλαοςΒ’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.xydakis.gr
 17. Φωτίου Βασιλείου Θεανῶ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://theanofotiou.gr/
 18. Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://kafantari.com
 19. Βίτσας Ἀθανασίου Δημήτριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 20. Καββαδία Σωκράτη Ἰωαννέτα (Ἀννέτα), Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 21. Παναγούλης Βασιλείου Εὐστάθιος (Στάθης), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 22. Βαρεμένος Βασιλείου Γεώργιος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 23. Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου ΜαρίαΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 24. Γεροβασίλη Βασιλείου Ὄλγα, ΑΡΤΗΣ [email protected][email protected],
  http://gerovasili.wordpress.com
 25. Τσίρκας Δημητρίου Βασίλειος, ΑΡΤΗΣ [email protected], http://www.vasilistsirkas.gr
 26. Μητρόπουλος Παναγιώτη Ἀλέξιος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://www.alexismitropoulos.com
 27. Ἀθανασίου Εὐθυμίου Ἀθανάσιος (Νᾶσος), ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 28. Σκουρολιᾶκος Λουκᾶ Παναγιώτης (Πᾶνος), ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 29. Πάντζας Σπυρίδωνος-Ἀριστοτέλη Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://gpantzas.wordpress.com
 30. Δέδες Γεωργίου Ἰωάννης, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], [email protected], [email protected]
 31. Κανελλοπούλου Ἀνδρέα Μαρία, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
 32. Ἀναγνωστοπούλου Πέτρου Ἀθανασία (Σία), ΑΧΑΪΑΣ
 33. Καματερὸς Ἰωάννη Ἠλίας, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [email protected], [email protected]
 34. Σαντορινιὸς Κωνσταντίνου Νεκτάριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [email protected], http://www.santorinios.com/html/
 35. Γάκης Θωμᾶ Δημήτριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [email protected], [email protected], http://dimitrisgakis.blogspot.gr
 36. Καρασαρίδου Γεωργίου Εὐφροσύνη (Φρόσω), ΗΜΑΘΙΑΣ [email protected], http://www.frosokarasarlidou.gr
 37. Οὐρσουζίδης Νικολάου Γεώργιος, ΗΜΑΘΙΑΣ
 38. Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ἰωάννης, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected],
  http://www.michelogiannakis.gr
 39. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected], http://www.sokratisvardakis.gr
 40. Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [email protected]
 41. Ἀμανατίδης Γεωργίου Ἰωάννης, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected] 
 42. Κουράκης Στυλιανοῦ Ἀναστάσιος (Τᾶσος), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], http://www.kourakis.gr/
 43. Μηταφίδης Ἀνδρέα Τριαντάφυλλος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 44. Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Ἀλέξανδρος (Ἀλέκος), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected], [email protected], http://alexandros-triantafillidis-blog.analitis.g…
 45. Τεκτονίδου Ἀναστασίου Κυριακὴ (Βοῦλα), Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected], http://www.tektonidou.gr
 46. Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected]
 47. Μαντᾶς Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected]
 48. Στέφος Θεοδώρου Ἰωάννης, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected]
 49. Τζούφη Στεφάνου Μερόπη, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected], http://meropitzoufi.wordpress.com
 50. Καραγιάννης Κωνσταντίνου Ἰωάννης, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected]
 51. Ἐμμανουηλίδης Ἰωάννη Δημήτριος, ΚΑΒΑΛΑΣ [email protected]
 52. Λάππας Εὐαγγέλου Σπυρίδωνας, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
 53. Κατσαβριᾶ – Σιωροπούλου Ἀθανασίου Χρυσούλα, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ [email protected]
 54. Βάκη Γεωργίου Φωτεινή, ΚΕΡΚΥΡΑΣ [email protected]
 55. Θεοπεφτάτου Χρήστου Ἀφροδίτη, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ [email protected]
 56. Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος, ΚΙΛΚΙΣ [email protected], [email protected],
  www.teodoros-parastatidis.gr
 57. Δημητριάδης Κλεάνθη Δημήτριος, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected], [email protected]
 58. Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected], [email protected]
 59. Ψυχογιὸς Κωνσταντίνου Γεώργιος, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected], [email protected]
 60. Κουρεμπὲς Σπυρίδωνος Θεοφάνης (Φάνης), ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected], [email protected]
 61. Συρμαλένιος Εὐαγγέλου Νικόλαος, ΚΥΚΛΑΔΩΝ [email protected]
 62. Συρῖγος Δημητρίου Ἀντώνιος, ΚΥΚΛΑΔΩΝ [email protected], syrigosantonis.wix.com/syrigosantonis
 63. Μανιὸς Ἐμμανουὴλ ΝικόλαοςΚΥΚΛΑΔΩΝ [email protected]
 64. Ἀραχωβίτης Γεωργίου Σταῦρος, ΛΑΚΩΝΙΑΣ [email protected]
 65. Βαγενᾶ Γεωργίου Ἄννα, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected]
 66. Γρηγόρης Γεωργίου Σταῦρος, ΛΕΥΚΑΔΟΣ [email protected], [email protected]
 67. Μεϊκόπουλος Μιχαὴλ Ἀλέξανδρος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected], [email protected], [email protected], http://www.meikopoulos.gr
 68. ΤζῆκαΚωστοπούλου Ἰωάννη Δανάη, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected], [email protected]
 69. Παπανάτσιου Στεργίου Αἰκατερίνη, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected], [email protected], [email protected]
 70. Μπαλλῆς Γεωργίου Συμεών, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected]
 71. Κοζομπόλη – Ἀμανατίδη Γεωργίου Παναγιῶτα, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected], [email protected]
 72. Κωνσταντινέας Νικολάου Πέτρος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected],
 73. Ζεϊμπὲκ Χασὰν Χουσεΐν, ΞΑΝΘΗΣ [email protected]
 74. Γιαννακίδης Ἀλεξάνδρου Εὐστάθιος, ΞΑΝΘΗΣ
 75. Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 76. Σταματάκη Παναγιώτη Ἑλένη, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected], [email protected]
 77. Λεουτσᾶκος Πιέῤῥου Εὐστάθιος (Στάθης), Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ http://sleotsakos.blogspot.gr/
 78. Κασιμάτη Γεωργίου Εἰρήνη (Νίνα), Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 79. Καρακώστα Ἐλευθερίου Εὐαγγελία (Εὔη), Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected], [email protected], http://evikarakosta.blogspot.gr
 80. Τζάκρη Ἐμμανουὴλ Θεοδῶρα, ΠΕΛΛΗΣ [email protected], http://www.tzakri.gr
 81. Σηφάκης Γεωργίου Ἰωάννης, ΠΕΛΛΗΣ [email protected]
 82. Σμίας Ἰωάννη Χρῆστος, ΠΕΛΛΗΣ
 83. Σκοῦφα Δημητρίου Ἐλισσάβετ (Μπέττυ), ΠΙΕΡΙΑΣ [email protected], www.bettyskoufa.gr
 84. Τζαμακλῆς Γεωργίου Χαρίλαος, ΠΙΕΡΙΑΣ [email protected], [email protected], www.tzamaklis.gr
 85. Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντῖνος, ΠΡΕΒΕΖΗΣ [email protected]
 86. Ξανθὸς Γεωργίου Ἀνδρέας, ΡΕΘΥΜΝΗΣ [email protected]
 87. Μουσταφᾶ Μεμὲτ Μουσταφᾶ, ΡΟΔΟΠΗΣ
 88. Καρὰ Γιουσοῦφ Μεμὲτ Ἀϊχάν, ΡΟΔΟΠΗΣ [email protected]
 89. Σεβαστάκης Ἀλεξίου Δημήτριος, ΣΑΜΟΥ
 90. Σταμπουλῆ Ἀποστόλου Ἀφροδίτη, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], www.stampouli.gr
 91. Παπαδόπουλος Ἀποστόλου Ἀθανάσιος (Σάκης), ΤΡΙΚΑΛΩΝ [email protected], [email protected]
 92. Δριτσέλη Ἰωάννη Παναγιῶτα, ΤΡΙΚΑΛΩΝ [email protected], [email protected],
  http://www.dritseli.gr
 93. Σιμορέλης Βασιλείου Χρῆστος, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 94. Καραναστάσης Δημητρίου Ἀπόστολος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [email protected]
 95. Βέττας Φωτίου Δημήτριος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 96. Σέλτσας Δημητρίου Κωνσταντῖνος, ΦΛΩΡΙΝΗΣ
 97. Κωστοπαναγιώτου Κωνσταντίνου Ἠλίας, ΦΩΚΙΔΟΣ [email protected], [email protected], http://kostopanagiotou.blogspot.gr
 98. Ἰγγλέζη Θεοδώρου Αἰκατερίνη, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  https://katerinaigglezi.wordpress.com/
 99. Σταθάκης Μηνᾶ Γεώργιος, ΧΑΝΙΩΝ [email protected], [email protected]nt.gr
 100. Πολάκης Πέτρου Παῦλος, ΧΑΝΙΩΝ [email protected], [email protected]
 101. Βαγιωνάκη Νικολάου Εὐαγγελία (Βάλια), ΧΑΝΙΩΝ [email protected]
 102. Μιχαηλίδης Φραγκούλη Ἀνδρέας, ΧΙΟΥ [email protected]
 103. Καΐσας Δημητρίου Γεώργιος, ΕΒΡΟΥ [email protected], [email protected]
 104. Γκαρᾶ Γεωργίου Ἀναστασία (Νατάσα), ΕΒΡΟΥ
 105. Ῥῖζος Γεωργίου Δημήτριος, ΕΒΡΟΥ [email protected]
 106. Ἀποστόλου Δημητρίου Εὐάγγελος, ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected], [email protected], [email protected], http://vagapostolou.blogspot.gr/
 107. Ἀκριώτης Κυριάκου Γεώργιος, ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected], [email protected]
 108. Κοντονῆς Νικολάου Χαράλαμπος – Σταῦρος, ΖΑΚΥΝΘΟΥ [email protected], http://syrizazante.wordpress.com
 109. Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Εὐσταθίου Εὐσταθία (Ἔφη), ΗΛΕΙΑΣ [email protected] [email protected]
 110. Μπαλαοῦρας Δημητρίου Γεράσιμος,  ΗΛΕΙΑΣ [email protected]

νουδουλάρα
(Τί νά ποῦμε γιά αὐτά τά κουδουνισμένα; Δέν τά γνωρίζαμε;)

 1. Φορτσάκης Πέτρου Θεόδωρος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 2. Σταμάτης Ἰωάννου Δημήτριος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 3. Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], http://www.nikikerameus.gr
 4. Οἰκονόμου Ἀθανασίου Βασίλειος, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], http://www.oikonomoub.gr
 5. Κεφαλογιάννη Ἰωάννου Ὄλγα, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.olgakefalogianni.gr
 6. Κικίλιας Παναγιώτη Βασίλειος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.kikilias.gr
 7. Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα), Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.dorabak.gr
 8. Κακλαμάνης Μιχαὴλ Νικήτας, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.nkaklamanis.gr
 9. Δένδιας Σπυρίδωνος Νικόλαος – Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.nikosdendias.gr
 10. Μητσοτάκης Κωνσταντίνου Κυριᾶκος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]http://www.kmitsotakis.gr
 11. Γεωργιάδης Ἀθανασίου Σπυρίδων – Ἄδωνις, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 12. Χατζηδάκης  Ἰωάννου Κωνσταντῖνος (Κωστῆς), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.khatzidakis.gr
 13. Βαρβιτσιώτης Ἰωάννου Μιλτιάδης, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.mvarvitsiotis.gr
 14. Μεϊμαράκης Ἰωάννου Εὐάγγελος – Βασίλειος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected],
  http://www.meimarakis.gr/
 15. Κουμουτσᾶκος Σπυρίδωνος Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.gkoumoutsakos.gr
 16. Καραμανλῆ Ἀρκαδίου Ἄννα, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 17. Βούλτεψη Ἰωάννη Σοφία, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 18. Ἀσημακοπούλου Παναγιώτη Ἄννα-Μισέλ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.asimakopoulou.gr
 19. Γιακουμᾶτος Χαραλάμπους Γεράσιμος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.giakoumatos.gr
 20. Σαλμᾶς Γεωργίου Μάριος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected], http://www.msalmas.gr
 21. Καραγκούνης Ἀνδρέα Κωνσταντῖνος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [email protected]
 22. Ἀνδριανὸς Σωτηρίου Ἰωάννης, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ [email protected], [email protected],
  [email protected]
 23. Βλάσης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΑΡΚΑΔΙΑΣ [email protected]
 24. Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος, ΑΡΤΗΣ [email protected]
 25. Βορίδης Χρήστου Μαυρουδῆς (Μάκης), ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://www.voridis.gr
 26. Μαρτίνου Ἀθανασίου Γεωργία, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
 27. Βλᾶχος Θεοδώρου Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://www.gvlahos.gr
 28. Μποῦρας Κωνσταντίνου ἈθανάσιοςΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], http://www.bouras.gr/
 29. Κατσανιώτης Ἰωάννου Ἀνδρέας, ΑΧΑΪΑΣ
 30. Μπασιᾶκος Ἀθανασίου Εὐάγγελος, ΒΟΙΩΤΙΑΣ http://www.ebassiakos.gr
 31. Κοψαχείλης Ἀθανασίου Τιμολέων, ΓΡΕΒΕΝΩΝ [email protected], http://www.timoleonkopsahilis.gr
 32. Κυριαζίδης Τριαντάφυλλου Δημήτριος, ΔΡΑΜΑΣ [email protected], [email protected]
 33. Κόνσολας Νικία Ἐμμανουὴλ (Μᾶνος), ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [email protected], http://www.konsolasmanos.gr
 34. Δημοσχάκης Σπύρου Ἀναστάσιος (Τᾶσος), ΕΒΡΟΥ
 35. Κεδίκογλου Βασιλείου Συμεὼν (Σῖμος), ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected], http://www.kedikoglou.gr
 36. Τζαβάρας Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΗΛΕΙΑΣ [email protected], [email protected], http://www.k-tzavaras.gr
 37. Βεσυρόπουλος Φωτίου Ἀπόστολος, ΗΜΑΘΙΑΣ [email protected], http://vesiropoulos.blogspot.com
 38. Αὐγενάκης Κωνσταντίνου Ἐλευθέριος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected], http://www.avgenakis.gr
 39. Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [email protected]
 40. Καραμανλῆς Ἀλεξάνδρου ΚωνσταντῖνοςΑ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected]
 41. Γκιουλέκας Πέτρου Κωνσταντῖνος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.gioulekas.gr
 42. Καλαφάτης Ἀθανασίου Σταῦρος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], http://www.stavroskalafatis.gr
 43. Ῥάπτη Δημητρίου Ἑλένη, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected]
 44. Καράογλου Γεωργίου Θεόδωρος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.karaoglou.gr
 45. Ἀναστασιάδης Ἱωάννου Σάββας, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.savvas-anastasiadis.gr
 46. Τασοῦλας Ἀναστασίου Κωνσταντῖνος, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ [email protected]
 47. Παναγιωτόπουλος Ἰωάννου Νικόλαος, ΚΑΒΑΛΑΣ [email protected], [email protected], www.npanagiotopoulos.gr
 48. Τσιᾶρας Ἀλεξάνδρου Κωνσταντῖνος, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ [email protected], http://www.kostastsiaras.gr
 49. Ἀντωνίου Βασιλείου Μαρία, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [email protected]
 50. Γκίκας Σωτηρίου Στέφανος, ΚΕΡΚΥΡΑΣ [email protected], www.stefanosgikas.gr
 51. Γεωργαντᾶς Παύλου Γεώργιος, ΚΙΛΚΙΣ [email protected], http://www.georgantas-georgios.gr
 52. Κασαπίδης Δημοσθένους Γεώργιος, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected], http://www.kasapidis.gr
 53. Δῆμας Σταύρου Χρῖστος, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [email protected], http://www.dimas.gr
 54. Βρούτσης Βασιλείου Ἰωάννης, ΚΥΚΛΑΔΩΝ [email protected], http://www.ivroutsis.gr
 55. Δαβάκης Παναγιώτου Ἀθανάσιος, ΛΑΚΩΝΙΑΣ [email protected], http://www.thanasisdavakis.gr/
 56. Χαρακόπουλος Παντελῆ Μάξιμος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], http://www.maximos.gr
 57. Κέλλας Ἀχιλλέως Χρῆστος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected]
 58. Πλακιωτάκης Ἰωσὴφ Ἰωάννης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ [email protected], [email protected]
 59. Ἀθανασίου Χριστόφα Χαράλαμπος, ΛΕΣΒΟΥ [email protected], [email protected],
  www.athanasiou.info
 60. Μπουκῶρος Γεωργίου Χρῆστος, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [email protected], [email protected]
 61. Σαμαρᾶς Κωνσταντίνου Ἀντώνιος, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [email protected]
 62. Κοντὸς Εὐστρατίου Ἀλέξανδρος, ΞΑΝΘΗΣ [email protected], http://www.alexandroskontos.gr
 63. Κατσαφᾶδος Ἰωάννου Κωνσταντῖνος, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 64. Τραγάκης Παναγιώτου Ἰωάννης, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected], http://www.tragakis.gr/
 65. Καρασμάνης Ἀθανασίου Γεώργιος, ΠΕΛΛΗΣ [email protected]
 66. Κουκοδῆμος Γεωργίου Κωνσταντῖνος, ΠΙΕΡΙΑΣ [email protected], [email protected],
  http://www.kostaskoukodimos.gr
 67. Γιαννάκης Κωνσταντίνου Στέργιος, ΠΡΕΒΕΖΗΣ
 68. Κεφαλογιάννης Ἀχιλλέως Ἰωάννης, ΡΕΘΥΜΝΗΣ [email protected], [email protected], http://www.gianniskefalogiannis.gr
 69. Στυλιανίδης Στυλιανοῦ Εὑριπίδης, ΡΟΔΟΠΗΣ [email protected], http://www.e-stylianidis.gr
 70. Καραμανλῆς Ἀχιλλέως Κωνσταντῖνος, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], http://www.kostaskaramanlis.gr
 71. Ἀραμπατζῆ Ἀθανασίου Φωτεινή, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], [email protected]
 72. Σκρέκας Θεοδώρου Κωνσταντῖνος, ΤΡΙΚΑΛΩΝ [email protected], http://skrekaskostas.gr
 73. Σταϊκοῦρας Κωνσταντίνου Χρῆστος, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [email protected], http://www.cstaikouras.gr
 74. Ἀντωνιάδης Δημητρίου Ἰωάννης, ΦΛΩΡΙΝΗΣ [email protected],
 75. Βαγιωνᾶς Κωνσταντίνου Γεώργιος, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [email protected], [email protected], http://www.vagionas.gr
 76. Μηταράκης Ἀντωνίου Παναγιώτης (Νότης), ΧΙΟΥ [email protected], [email protected],
  http://www.mitarakis.gr/

«ἀνεξάρτητοι» παρ΄ ὁλίγον «Ἕλληνες»
(ἤ ἄλλως ΑΝΕΠΑΡ-κ-Ο-ΕΛ)

 1. Κουντουρᾶ Ἀλεξάνδρου Ἕλενα, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.elenakountoura.gr
 2. Καμμένος Ἠλία Παναγιώτης (Πᾶνος), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.anexartitoiellines.gr/
  (αὐτὸς …κάηκε!!! Ἀπὸ τότε ποὺ ζήτησε νὰ συνδεθῇ τὸ νόμισμά μας μὲ τὸ δολλάριον, τὸν εἶχαν γιὰ τὴν πυρά!!!)
 3. Παπαχριστόπουλος Θεμιστοκλῆ Ἀθανάσιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
 4. Χαϊκάλης Γεωργίου Παῦλος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
  (αὐτὸς μᾶς τελείωσε μετὰ τὸν Ντογιᾶκο… Παράτησε καὶ τὸ σανίδι κι ἔπιασε τὸ …στασίδι!!!)
 5. Νικολόπουλος Ἰωάννου Νικόλαος, ΑΧΑΪΑΣ [email protected]
  (Αὐτός δέν ἦταν πού κατήγγειλε τά προηγούμενα μνημόνια; Τί συνέβη; Μετενόησε;)
 6. Μαυραγάνης Ἀνδρέα Νικόλαος, ΕΥΒΟΙΑΣ [email protected]
  (Μαυραγάνης; Μαυραγάνης; Μαυραγάνης; Γιατί τό μυαλό μου πάει στόν Ἐμβέρ Χότζα;)
 7. Μακαρόνας Γεωργίου Γρηγόριος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 8. Ζουράρης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  (Ἐξηντλήθη ὁ …«πατριωτισμός» του στὰ τῆς …«ἰθαγενείας»!!!)
 9. Ξουλίδου Ἰωάννη Σταυροῦλα, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected]
  (Ἦταν μόνη καὶ ζητοῦσε παρέα… !!!)
 10. Κάτανας Λαζάρου Χαρίσιος, ΚΟΖΑΝΗΣ [email protected], [email protected]
  (τσαμπουκᾶ μέ τό μπιμπίκιον;  Ἔ; τσαμπουκᾶ; Τς τς τς… Δὲν κάνει… Στὸ ἴδιο στρατόπεδον εἶσθε…!!!)
 11. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected]
 12. Καμμένος Κωνσταντίνου Δημήτριος, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
 13. Κόλλια – Τσαρουχᾶ Εὐστρατίου Μαρία, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], [email protected]

τὰ σιγανὰ ποταμάκια τοῦ μπομπολιστᾶν νὰ φοβόμαστε

 1. Καρκατσούλης Γεωργίου Παναγιώτης, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ [email protected], www.panagiotiskarkatsoulis.gr
 2. Λυκούδης Διονυσίου Σπυρίδων, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], http://www.spyroslykoudis.gr
 3. Ψαριανὸς Νικολάου Γρηγόριος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.psarianos.eu
 4. Θεοχάρης Ἀθανασίου Θεοχάρης (Χάρης), Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.htheoharis.gr
 5. Ἀμυρᾶς Στυλιανοῦ Γεώργιος, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 6. Λυμπεράκη Γεωργίου Ἀντιγόνη, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], www.antigonelyberaki.gr
 7. Μαυρωτᾶς Παρασκευᾶ Γεώργιος, ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www-liee.chemeng.ntua.gr/gm
 8. Φωτήλας Ἀσημάκη Ἰάσων, ΑΧΑΪΑΣ [email protected], [email protected], http://www.fotilas.gr
 9. Χαρακίδης Μιχαὴλ Κυριᾶκος, ΔΡΑΜΑΣ [email protected], http://www.xarakidis.gr
 10. Δανέλλης Ἀθανασίου Σπυρίδων, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected], http://www.sdanellis.gr
 11. Ταχιάου Γεωργίου Χριστίνα, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.tachiaou.gr/
 12. Μάρκου Δημοσθένους Αἰκατερίνη, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected]
 13. Μπαργιῶτας Ἀθανασίου Κωνσταντῖνος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected],
  [email protected]
 14. Ἀντωνάκου Ἀγγέλου Σταυρούλα, Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 15. Ὀρφανὸς Δημητρίου Νικόλαος,  Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ [email protected]
 16. Χατζηδημητρίου Νικολάου Ἀλέξανδρος, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], [email protected]
 17. Θεοδωράκης Παναγιώτου Σταῦρος, ΧΑΝΙΩΝ [email protected]

μπατσοκ
Ὅσο ξεψυχοῦν, τόσο ξεπωλοῦν …ΕΜΑΣ!!!

 1. Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντῖνος, Α’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]
 2. Γενηματᾶ Γεωργίου Φωτεινή, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], [email protected], www.fgennnimata.gr
 3. Λοβέρδος Νικολάου Ἀνδρέας, Β’ ΑΘΗΝΩΝ [email protected], http://www.loverdos.gr
 4. Κωνσταντόπουλος Χρήστου Δημήτριος, ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 5. Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Ὀδυσσέας, ΑΡΚΑΔΙΑΣ [email protected],
  http://www.odysseasnet.gr
 6. Χριστοφιλοπούλου σύζ. Δημητρίου Παρασκευὴ (Εὔη), ΑΤΤΙΚΗΣ [email protected]
  http://www.christofilopoulou.gr
 7. Κρεμαστινὸς Θωμᾶ Δημήτριος, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [email protected]
 8. Κουτσοῦκος Δημητρίου Γιάννης, ΗΛΕΙΑΣ [email protected]
 9. Κεγκέρογλου Ἀλεξάνδρου Βασίλειος, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [email protected], http://www.kegeroglou.gr
 10. Βενιζέλος Βασιλείου Εὐάγγελος, Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], http://www.evenizelos.gr
 11. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος, ΛΑΡΙΣΗΣ [email protected], [email protected]
 12. Καμμένος Κωνσταντίνου Δημήτριος, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 13. Κόλλια – Τσαρουχᾶ Εὐστρατίου Μαρία, ΣΕΡΡΩΝ [email protected], [email protected]
 14. Ἀρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος, Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [email protected], [email protected],
  http://www.garvanitidis.gr
 15. Γρηγορᾶκος Γεωργίου Λεωνίδας, ΛΑΚΩΝΙΑΣ [email protected], http://www.grigorakos.gr
 16. Δριβελέγκας Κωνσταντίνου Ἰωάννης, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [email protected], http://www.drivelegkas.gr

Στὴν πραγματικότητα ΔΕΝ ἄλλαξε κάτι.
Ἀπὸ τὸ πρῶτο μνημόνιον ἔως σήμερα ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουν τὶς διαδικασίες. Ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα, μὰ παραμένουν ἴδιες οἱ πολιτικές. Αὔριο θὰ ἀλλάξουν πάλι τὰ ὀνόματα, μὰ τὸ πρόγραμμα θὰ ἐξακολουθῆ.
Καὶ τὸ πρόγραμμα στοχεύει στὸ νὰ καταπατοῦν κάθε ἀνθρώπινον δικαίωμα, τὸ Σύνταγμα μὰ κυρίως τὸ δικαίωμά μας, τὸ φυσικὸ δικαίωμά μας, στὴν ἐπιβίωσιν. Ὄχι διότι ἀντιλαμβάνονται τὰ ἐδῶ κουδουνισμένα τὸ τὶ ἀκριβῶς κάνουν, ἀλλὰ γιατὶ ἐὰν θέλουν νὰ ἐπιβιώσουν πρέπει νὰ βγάλουν τὸν σκασμὸ καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολές.
Διότι ἡ μία κυβέρνησις, ἡ μία ἀρχή, ἡ ἀπόλυτος δουλοποίησις τῶν πληθυσμῶν, ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ ΜΗ ἀντίδρασις εἶναι σχεδιασμένα ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ δὲν θὰ ἀνακοπῆ ἡ ὑλοποίησίς τους, πρὶν φθάσουμε ΟΛΟΙ μας σὲ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδον συνειδητότητος, ποὺ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ΓΙΑΤΙ πρέπει κι ὀφείλουμε νὰ κάνουμε τὶς ἀναγκαῖες ἀνατροπές.
Ἔως τότε, εἶτε διότι βλέπουμε τὴν ἀνατροπὴ σὰν μέσον γιὰ νὰ …κάτσουμε ἐμεῖς στὴν ἐξουσία, εἶτε διότι κάτι μᾶς ἔταξαν, ἤ ἀκόμη διότι χειραγωγηθήκαμε, ἄς κάνουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς …προγραμμάτισαν δίχως κορῶνες.
Δὲν κάνει… Γελοιοποιούμεθα…

Τέλος…
Τὸ ὅ,τι τὰ 251 «Ναί», τῆς περασμένης ἑβδομάδος, «μετηλλάγησαν» σὲ 229 στὴν ὁριστικοποίησιν τοῦ τρίτου μνημονίου, δὲν ἀλλάζει κάτι στὰ γενικότερα δεδομένα.

Δὲν μᾶς ξημέρωσαν …πατριῶτες οἱ ψηφίσαντες τὸ «Ὄχι» γιὰ τοὺς λόγους ποὺ πρὸ ἀνέφερα. Γνωρίζουν ΟΛΟΙ τους μὰ σιωποῦν…

Ἐσεῖς ἐκεῖ μέσα, ποὺ τώρα ψηφίζετε…

Αὐτὲς εἶναι βλέπετε οἱ ἐντολές….
Καὶ οὔτε θὰ μᾶς προκύψουν.
Γνωρίζουν καὶ τὸ σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους, μὰ κυρίως γνωρίζουν, πολὺ καλά, τὸ ποιοὶ δίδουν τὶς ἐντολὲς καὶ ποιοὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παραμείνουν, ἤ ὄχι, τὰ κουδουνισμένα σὲ αὐτὲς τὶς καρέκλες…
Καὶ κακὰ τὰ ψέμματα… Τὰ δεκαχίλιαρα εἶναι σοβαρὸς λόγος γιὰ νὰ βγάζουν ΟΛΟΙ τους τὸν σκασμό…

Γιὰ αὐτὸ καὶ παραμένουν βιτρίνα ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Καὶ θὰ παραμένουν γιὰ ὅσο τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα τοὺς θρέφει.
Διότι, τελικῶς, ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε σὲ βάθος, τὸ πρόβλημά μας ΔΕΝ εἶναι οἰκονομικό. Οὔτε κάτι ἄλλο…
Τὸ πρόβλημα παραμένει βαθύτατα πολιτικὸ καὶ στοχεύει στὴν στέρησιν κάθε δικαιώματός μας.
Λέγεται ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΙΣ πληθυσμῶν!!!
Δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ «δημοκρατικό» σύστημα ἀπὸ ἐδῶ, τὸ «φασιστικό» ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸ «σοσιαλιστικό» παρὰ πέρα.
Εἶναι ΟΛΑ σοσιαλιστικὰ καὶ ΟΛΑ στοχεύουν στὸν ἴδιο στόχο.
Μὴν στέκεστε στὰ ὀνόματα καὶ στὶς ταμπέλες…
Υπάρχουν γιὰ νὰ μᾶς ῥίχνουν στάκτη στὰ μάτια…

Κι ὅταν λέῳ πολιτικὸ πρόβλημα, ἀναφέρομαι στὸ …καθόλου. (Τὸ καθ’ ὅλα, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη!!!)
Ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐκεῖνοι ὀνομάζουν πολιτική, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ δημοκρατικὸ καθεστώς τους, ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίσθηκε μόνον δικτατορίες κρύβει μέσα του.
Ἀλήθεια, γιατί ΟΛΟΣ ὁ κρατικός μηχανισμός, μαζύ μέ τό ἐκπαιδευτικό ΤΟΥΣ σύστημα, στοχεύει ΜΟΝΟΝ στήν πρός τά κάτω ὁμογενοποίησιν; Αὑτό ἀπό μόνο του δέν κρύβει ΟΛΕΣ τίς ἀπαντήσεις;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Μεταξύ μας… Τὰ καθάρματα ΔΕΝ εἶναι 229 ἤ 251 ἤ ὅσο θέλετε ἐσεῖς. Τὰ καθάρματα εἶναι, ἐπισήμως, 300. Εἶναι ἡ συμμορία τῶν 300, ποὺ πίσω της ἀναμένουν μερικὲς δωδεκάδες «300» γιὰ νὰ στηρίξουν, νὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ νὰ ἀντικαταστήσουν αὐτὲς τὶς …«πολιτικές» μὲ ἄλλες, ἐν τελῶς …ΙΔΙΕΣ!!!

Υ.Γ.2. Ἄς χορτάσουμε λοιπὸν …«ἀμεσοδημοκρατίες» καὶ λοιπὰ κουραφέξαλα.
Νὰ μὴν ξεχάσουμε μόνον νὰ ἀναζητήσουμε τὰ ποσά, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξαγοράζονται ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ πρακτόρια, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πωλοῦν …φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλλες. Κι ἐπίσης, ἄς κυττάξουμε μὲ προσοχὴ πίσω τους… Ἴσως ἀνακαλύψουμε τὸν γνωστό μας Sorow!!! Ξέρει καλὰ αὐτὸς ποιούς, πῶς, πότε θὰ «καλολαδώση»!!!

Υ.Γ.3. Στὴν φωτογραφία, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο κρεμασμένα κορμιά, ποῦ καταδεικνύουν Ἀφρική,  Νότια Ἀμερικὴ καὶ Νοτιανατολικὴ Ἀσία, ἄς προσθέσουμε καὶ τὰ δικά μας κορμιά. Διότι αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει

(Visited 334 times, 1 visits today)
Leave a Reply