Μισθοὶ βουλευτῶν καὶ στρατιωτικῶν…

«…Από την σύγκριση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και μετά την μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες αποδοχές τους παραμένουν υποπολλαπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των λοιπών υπαλλήλων και λειτουργών που συναποτελούν τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια. Έτσι οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των στρατιωτικών υπολείπονται κατά 7.132 € των μικτών μηνιαίων αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών, κατά 2.775 € των δικαστικών λειτουργών, κατά 1.062 € των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κατά 916 € των ιατροδικαστών, κατά 828 € των αρχιερέων, κατά 790 € των διπλωματών, κατά 703 € των πανεπιστημιακών και κατά 143 € των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία….»

Μισθοὶ βουλευτῶν καὶ στρατιωτικῶν...

1. Το κόστος της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης για κάθε κατηγορία λειτουργού ή υπαλλήλου που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ελήφθη από τον απολογισμό του ΥΠΟΙΚ για το έτος 2013. (στήλη πληρωμές). Για λόγους ομογενοποισήσεως και εξαγωγής αντικειμενικών συμπερασμάτων η ετήσια μισθολογική δαπάνη για το έτος 2015 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, πλήν των δικαστικών λειτουργών και των υπηρετούντων στίς Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στους οποίους το ποσό του μισθολογικού κόστους προσαυξήθηκε κατά το ποσό που προβλέπει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους.

2. Στο μισθολογικό κόστος δεν ελήφθησαν υπόψη η δαπανη για το επίδομά οικογενειακής παροχής, το οποίο είναι κοινό για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα και καταβάλλεται αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Επίσης δε συνυπολογίζονται στο μισθολογικό κόστος οι παρακάτω δαπάνες:
α. το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0284) όσων υπηρετούν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
β. η εισφορά εργοδότη για κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ).γ. η έκτακτη παροχή του ν.3620/2007 (άρθρο 5, παρ. 9) που δίδεται στους δικαστικούς λειτουργούς (ΚΑΕ 0263) δ. τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται αναδρομικά σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ 0288)ε. η αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (ΚΑΕ 0283)

3. Στο μισθολογικό κόστος των βουλευτών δεν έχουν συμπεριληφθεί η δαπάνη για την στελέχωση του γραφείου τους (4.500 €), το κόστος μισθώσεως αυτοκινήτου (291 – 648 €), και το επίδομα ενοικίου για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.000 €).

4. Από την σύγκριση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και μετά την μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες αποδοχές τους παραμένουν υποπολλαπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των λοιπών υπαλλήλων και λειτουργών που συναποτελούν τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια. Έτσι οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των στρατιωτικών υπολείπονται κατά 7.132 € των μικτών μηνιαίων αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών, κατά 2.775 € των δικαστικών λειτουργών, κατά 1.062 € των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κατά 916 € των ιατροδικαστών, κατά 828 € των αρχιερέων, κατά 790 € των διπλωματών, κατά 703 € των πανεπιστημιακών και κατά 143 € των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

5. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αποδοχές των στρατιωτικών υστερούν ακόμα και έναντι των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας παρόλο που θεωρητικά μοιράζονται το ίδιο μισθολόγιο. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δε λαμβάνουν καμμία αποζημίωση για την υπερωριακή τους εργασία αλλά και την εργασία που εκτελείται πέραν του πενθημέρου σε αντίθεση με τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς οι οποίοι αποζημιώνονται με 2,77 € για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας και με 46 € ημερησίως για την εργασία που παρέχουν πέραν του πενθημέρου.

6. Οι στήλες (ια) και (ιβ) δείχνουν το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της δυνάμεως των εργαζομένων και στο σύνολο της μισθολογικής δαπάνης. Σε μία θεωρητικά κοινή μισθολογική αντιμετώπιση τα ποσοστά των δύο στηλών θα έπρεπε να συμπίπτουν έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μία ενιαία κατηγορία εργαζομένων των αμειομένων με ειδικά μισθολόγια της οποίας οι μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές θα ανέρχονταν στα 2.003 €. Η στήλη (ιγ) δείχνει το ποσοστό αποκλίσεως της κάθε κατηγορίας από το μέσο μηνιαίο μικτό μισθό με τους βουλευτές να λαμβάνουν το 441% των μέσων μηνιαίων αποδοχών και τους στρατιωτικούς το 85%.

7. Συμπερασματικά οι μέσες μικτές αποδοχές ενός βουλευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικαστικών λειτουργών. Παραπέρα οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των Ελλήνων στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των υπολοίπων κατηγοριών. Οι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων λαμβάνουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές των στρατιωτικών.

πηγή

(Visited 213 times, 1 visits today)
Leave a Reply