Συμβουλὲς πρὸς νέο πρωθυπουργό.

Συμβουλὲς πρὸς νέο πρωθυπουργό.
Στὶς 18 Ἰουνίου 1892 ὁ Ἀνδρέας Λασκαρᾶτος δημοσίευσε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Χαρίλαο Τρικούπη, ποὺ μόλις εἶχε κερδίση θριαμβευτικὰ τὶς ἐκλογές, γράφοντας μεταξὺ ἄλλων:

Καλεσμένος ὅθεν ὡς τοιοῦτος σήμερον νὰ κυβερνήσῃς τὸ Ἔθνος σου, δὲν σοῦ πρέπει κόμμα. Τὸ κόμμα ἤθελε σὲ καταβιβάσει.
Δὲν σοῦ πρέπουν ῥουσφέτια. Τὰ ῥουσφέτια ἤθελε σὲ ἀμαυρώσουν.
Γνωρίζω καλὰ ὅτι κυβερνᾷς Ῥωμηοὺς, οἱ ὁποῖοι βάνουν ὄρο τῆς ὑποστηρίξεώς των τὰ ῥουσφέτια. Ἀλλὰ οἱ ἀδιαφοροῦντες ἄφινε νὰ σὲ ῥέχνουν.
Κάθε σου πτώσις θέλ’ εἶναι πρόδρομος μεγαλειτέρας ἀνυψώσεώς σου, καὶ κάθε πτώσις καὶ ἀνύψωσίς σου θέλ’ εἶναι μάθημα διὰ τὸ ἀνήλικον Ἔθνος μας. (…)

Οἱ Ῥωμηοὶ δὲν εἶναι ὅλοι διεφθαρμένοι. Εἶναι μεταξύ τους καὶ ἔντιμες ἐξαιρέσεις. Σῦ δὲ τώρα -πλέον μὲ πεῖραν ἀρκετὴν τῶν συνεθνητῶν σου- μπορεῖς εὔκολα νὰ ἐκλέξῃς ὄχι πλέον μεταξὺ τοῦ πρῴην κόμματος, ἀλλὰ μεταξὺ τῶν πολιτευομένων συνεθνητῶων σου τοὺς ἰκανωτέρους καὶ τιμιωτέρους, οἱ ὁποῖοι θέμενοι στὴν κυβερνητικήν σου μηχανήν, ἢθελ’ εἶναι ζωοδότειρο δρόσισμα στὴν μαραμένην καὶ ταπεινωμένην Ἑλλάδα.

Ἀνδρέας Λασκαρᾶτος,
ἐφημερὶς «Ἄστυ»,
18 Ἰουνίου 1892
(ἀπὸ τὴν «Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος» τοῦ Σπυρίδωνος Β. Μαρκεζίνη, Ἐκδόσεις Πάπυρος)

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply