Ἡ …«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!

Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!12Μπόχα καὶ ῥύπανσις παντοῦ στὴν «μυθική» Πελοπόννησο!!!
Ἡ «ἀειφορία» ὑπάρχει μόνον στὶς κορῶνες τοῦ …«αὐτοκράτορος»…!!!

Ὅλη ἡ περιφέρεια Πελοποννήσου ἀναδύει μπόχα πυρηνελαιουργείων…
Ἐργοστάσια χωρὶς φίλτρα καὶ βιολογικοὺς καθαρισμούς, ῥυπαίνουν ἀσύστολα ἀέρα καὶ ἔδαφος…
…ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν!!!

Μπόχα καὶ ῥύπανσις παντοῦ στὴν «μυθική» Πελοπόννησο!!!
 Ἡ «ἀειφορία» ὑπάρχει μόνον στὶς κορῶνες τοῦ …«αὐτοκράτορος»…!!!

 Ὅλη ἡ περιφέρεια Πελοποννήσου ἀναδύει μπόχα πυρηνελαιουργείων…
Ἐργοστάσια χωρὶς φίλτρα καὶ βιολογικοὺς καθαρισμούς, ῥυπαίνουν ἀσύστολα ἀέρα καὶ ἔδαφος…
…ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ λειτουργοῦν!!!
Οἱ ὑπηρεσίες τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου ποῦ σταυλίζονται ἄραγε καί δέν βλέπουν οὔτε μυρίζουν κάτι;

Παραλιακὴ Νέας Κίου – Ναυπλίου

Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!1
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!2
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!3
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!4
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!5

Ἐθνικὴ ὁδὸς Τριπόλεως – Καλαμάτας
(περιοχὴ Ἀρφαρῶν καὶ εὑρύτερα…)

Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!6
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!7
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!8
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!10
Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!9

Ξενοδοχεῖο «Ἀμαλία», περιοχὴ Νέας ΤίρυνθοςἩ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!11 Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!12 Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!13 Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!14 Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!15 Ἡ ...«ἀειφόρος» ἀνάπτυξις τῆς Πελοποννήσου!!!16
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ περιφερειάρχης συνεχίζει νὰ ἐπιμένῃ πὼς οἱ ἐνέργειές του, σχετικὰ μὲ τὴν διαχείριση τῶν ἀποβλήτων καὶ ἀποῤῥιμάτων, εἶναι …ὑποδειγματική!!!
Καὶ νὰ ἀπειλῇ ἀκόμη καὶ …ὑπουργούς!!! 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply