Ἡ ἰδεολογία τοῦ «Μακεδονισμοῦ» πρέπει νὰ παύσῃ…

Ὁ στόχος μας αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ ἀκύρωσις τῆς ἰδεολογίας τοῦ «Μακεδονισμοῦ», καθὼς καὶ τοῦ ἰδεολογήματος τῆς «διαμελισμένης μακεδονικῆς πατρίδος».

Ἡ ἰδεολογία τοῦ «Μακεδονισμοῦ» πρέπει νὰ παύσῃ...2

Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζει ὁ μειονοτικὸς ἐπεκτατισμὸς καὶ ἡ ἀλυτρωτικὴ προπαγάνδα τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου.

Ἡ γλῶσσα κομίζει νόημα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου θὰ ἔπρεπε νὰ συμβάλλῃ στὴν ἑνότητα καὶ τὴν σταθερότητα.

Ὁ στόχος μας δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἡ ταπείνωσις τῶν γειτόνων. Ὀφείλουμε νὰ λειτουργήσουμε ῥεαλιστικὰ καὶ σταθεροποιητικά.

Ἡ ἰδεολογία τοῦ «Μακεδονισμοῦ» πρέπει νὰ παύσῃ...1

Καὶ ἡ γλῶσσα εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐδιδαξε ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Μακεδόνα Ἀλέξανδρο τὸν 4ο π.Χ. αἰῶνα, ἡ ἑλληνική!

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 275 times, 1 visits today)
Leave a Reply