Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (β)

Ἔγραφα λοιπὸν γιὰ τὸν «φίλο» μου τὸν …Μῆτσο, ποὺ τώρα τελευταία πολὺ μὲ πιέζει γιὰ τὰ «καταπιστεύματα» τοῦ πΣῶῤῥα καὶ τῆς συμμορίας του.

Ὅταν ὁ …«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις… (α)

Ἔγραφα ἐπίσης πὼς εἶναι μασσωνικὴ γραμμὴ τὸ νὰ μᾶς κρατήσουν ἀπησχολημένους μὲ αὐτοὺς τοὺς κομπιναδόρους τῆς φακῆς, τὴν ὥρα ποὺ μόνος στόχος τῶν «κυβερνώντων» εἶναι νὰ νομομαγειρεύσουν μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς νὰ μᾶς διατηρήσουν ἐν δουλείᾳ γιὰ τοὺς ἐπομένους (τοὐλάχιστον) δύο αἰῶνες.
Κι ὅλα αὐτὰ ἐνᾦ ταὐτοχρόνως οὐδεὶς μελέτησε σὲ βάθος τὰ σχετικὰ ΦΕΚ π

οὺ ἀφοροῦν στὴν συμμετοχή μας στὴν δημιουργία τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης.
Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς ὑπεγράφη τότε, γιὰ δύο λόγους. Ἀφ΄ ἑνὸς θὰ κατανοήσουμε ἕναν ἀκόμη μηχανισμὸ δουλοποιήσεώς μας καί, ἀφ΄ ἑτέρου, θὰ ἀποδείξουμε στοὺς πσωῤῥοπαρμένους τὴν ἀδυναμία τους νὰ …διαβάσουν τὰ πασιφανῆ.

Γιὰ νὰ φθάσουμε λοιπὸν στὸ σημεῖον νὰ κατανοήσουμε τὰ ΦΕΚ, τὸ τὶ ἀκριβῶς γράφουν (κι ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς θὰ θέλαμε νὰ γράφουν) ὀφείλουμε νὰ τὰ πιάσουμε σιγὰ σιγά, ἕνα ἕνα, γιὰ νὰ τὰ διαβάσουμε πραγματικά, δίχως νὰ …ἐρμηνεύουμε αὐτὰ ποὺ τὰ μάτια μας μᾶς ὑποδεικνύουν. Δὲν πρόκειται γιὰ κείμενα …μυστηριακά, ποὺ θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ …ἐρμηνεύσουμε.
Πρόκειται γιὰ νομικὰ κείμενα ποὺ κάτι ὑπαγορεύουν, κάτι ἐπιβάλλουν καὶ κάτι καθορίζουν.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν. Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του σημαίνει πὼς ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ τὸ …καλημέρα, μᾶλλον χρεωμένοι θὰ ἤμασταν.

Πρὶν ὅμως φθάσουμε στὸ νὰ ἀναλύσουμε πῶς, ποῦ, τὶ κατάλαβαν οἱ …πυροβολημένοι καὶ σωῤῥοπληγμένοι συμπατριῶτες μας, καλὸ εἶναι νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν πρώτη, τὴν βασικὴ σύμβασιν τοῦ 1945, ἐπὶ τῆς ὁποίας βασίζονται ὅλες οἱ ἐπόμενες διευκρινήσεις, διορθώσεις, ἐπαναπροσδιορισμοί.

ΦΕΚ 315, 1945

(πηγὴ τοῦ ΦΕΚ ἀπὸ ἐδῶ.)

Τί μᾶς λέει τό ἐν λόγῳ ΦΕΚ;
Τίποτα σπουδαῖον… Μόνον τὴν συμμετοχή μας στὴν ἵδρυσιν τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς δημιουργίας τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης. Κεφάλαια ἀπὸ τὰ μέλη (χῶρες) ποὺ συνυπέγραψαν. Μερίδια βάσει τῶν κεφαλαίων ποὺ κατετέθησαν. Δικαίωμα λόγου, ψήφου, συμμετοχῆς γενικότερα, βάσει τῶν μεριδίων κατοχῆς.
Ὅλα καλά…

Σκοποὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου λοιπόν.
(Διαβάζουμε ὅσα γράφονται καὶ οὐδέποτε αὐτὰ ποὺ θὰ θέλαμε. Κατανοητόν;)

 1. Συνεννόησις καὶ συνεργασία ἐπὶ διεθνῶν νομισματικῶν προβλημάτων.
 2. Διευκόλυνσις ἐπεκτάσεως καὶ ἰσοῤῥοπημένης ἀναπτύξεως διεθνοῦς ἐμπορίου.
 3. Προαγωγὴ συναλλαγματικῆς σταθερότητος.
 4. Ἐνίσχυσις συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν μελῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταξύ των συναλλαγματικῶν περιορισμῶν.
 5. Θέσπισις Ταμείου Πόρων (δανεισμοῦ) γιὰ τὴν ἀποφυγὴ καταστροφικῶν γιὰ τὶς ἐθνικὲς οἰκονομίες ἐπιπτώσεων.
 6. Ἡ μείωσις τοῦ βαθμοῦ ἐλλείψεως ἰσοῤῤοπίας στὸ διεθνὲς ἰσοζύγιον.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)1

Καλῶς ἔως ἐδῶ;

Τί ἄλλο θά συμβαίνῃ γιά τά μέλη τοῦ ταμείου;
Ἀνᾲ πενταετία θὰ αὐξάνεται τὸ κεφάλαιον συμμετοχῆς τῶν μελῶν καὶ φυσικὰ τὸ ποσὸν συμμετοχῆς ἀπὸ τὰ μέλη θὰ καταβάλλεται ἐξ ὁλοκλήρου κι ἄμεσα. Σέ τί;  Σέ ἀέρα κοπανιστό;
Ὄχι βέβαια… Σὲ χρυσό. Σὲ καθαρὸ χρυσό!!!
Ὅλο τό ποσόν;
Τὸ κάθε μέλος θὰ καταβάλη σὲ χρυσὸ τὸ μικρότερον μέρου τοῦ:

 1. 25% τῆς μερίδος του ἢ
 2. 10% τῶν καθαρῶν του ἐπισήμων ἀποθεμάτων χρυσοῦ ἀμερικανικῶν δολλαρίων.
 3. τὸ ὑπόλοιπον τῆς μερίδον του τὸ κάθε μέλος τὸ καταβάλλει ἢ σὲ δικό του νόμισμα ἢ σὲ ὁμολογίες τοῦ κράτους του.
 4. Ἐὰν ὁ χρυσὸς τοῦ μέλους εἶναι ὑπὸ …κατάληψιν, δὲν ἀπαλλάσσεται τῆς πληρωμῆς… Ἁπλῶς ἀναβάλλεται ἡ πληρωμή.
 5. Ἐὰν αὐξηθῇ τὸ μερίδιον τοῦ μέλους,ἐπίσης τὸ ποσὸν τῆς αὐξήσεως καταβάλλεται κατὰ 25% σὲ χρυσό.
 6. Ἐὰν μειωθῇ τὸμερίδιον τοῦ μέλους, τὸ ταμεῖον θὰ κρίνη …μόνον του πόσον χρυσὸ θὰ ἐπιστρέψη.

Ἔχουμε δῆλα δὴ ἐκτὸς ἀπὸ κατάθεσιν σὲ χρυσό, καταθέσεις καὶ σὲ δολλάρια, ποὺ συνδέονται (ἐπισήμως) μὲ τὸν χρυσό.
Ἐννοεῖται πὼς ὅλα τὰ νομίσματα συνεδέθησαν μὲ τὸν χρυσὸ μέσῳ …δολλαρίου!!!

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)2

Διευκρινίζεται ἀκόμη σαφέστατα τὸ πραγματικὸ νόμισμα συναλλαγῆς τοῦ ταμείου: Χρυσὸς καὶ δολλάριο!!!

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)3

Οἱ συναλλαγματικὲς πράξεις (ἀξίες) σὲ χρυσὸ (καὶ δολλάριο) ἀλλὰ καὶ τὰ ὅρια τῶν συναλλαγῶν, μεταξὺ τῶν μελῶν, καθορίζονται αὐστηρῶς ἀπὸ τὸ ταμεῖον (κι ὄχι ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀνάγκες τῶν μελῶν!!!).
Κοινῶς; Ἀπαγορεύονται γιὰ τὰ μέλη οἱ κερδοσκοπίες.
(Αὐτὸ εἶναι ἀποκλειστικὸν προνόμιον τοῦ ταμείου!!!)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)4

Τὸ κάθε μέλος ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύῃ τὶς τιμὲς ποὺ καθορίζει τὸ ταμεῖον καὶ νὰ ἀπαγορεύῃ τὶς συναλλαγματικὲς πράξεις, ἀκόμη κι ἄλλων μελῶν, ποὺ θὰ λειτουργήσουν ὑπέρ του ἢ ποὺ θὰ ἀπειλήσουν τὶς τιμὲς ποὺ ὁρίζει τὸ ταμεῖον.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)5

Περιορισμοὶ στὸ τὶ ποσὰ ξένων νομισμάτων μπορεῖ νὰ ἀγοράσῃ κάποιο μέλος.
Θὰ πρέπη δῆλα δὴ νὰ ἐγκριθῇ ἡ ἀγορὰ ἀπὸ τὸ ταμεῖον καὶ  νὰ μὴν ἀπειλῇ τὴν πορεία τοῦ νομίσματος στὴν ἀγορά.
Κάτι σημαντικὸ στὸ σημεῖον αὐτό.
Ὅταν ἀναφέρεται ἡ λέξις «πόροι» ἐννοεῖ σαφέστατα (καὶ τὸ διευκρινίζει παρακάτω) τὸν δανεισμό, ποὺ οὐδέποτε εἶναι ἄτοκος.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)7

Τοὺς πόρους τοῦ ταμείου λοιπόν, δῆλα δὴ τὸν δανεισμό, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ μέλος σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις καὶ μόνον, ἐφ΄ ὅσον χρυσός, ἄργυρος ἢ ἄλλα περιουσιακὰ στοιχεῖα τοῦ μέλους θὰ δεσμεύονται.
(Σᾶς θυμίζει κάτι;)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)8

Σὲ περίπτωσιν ὑποτιμήσεως τοῦ νομίσματος ἑνὸς μέλους ἐννοεῖται πὼς τὴν διαφορά, γιὰ νὰ διατηρῇ τὸ μερίδιόν του, θὰ τὴν καταβάλλη στὸ νόμισμά του, ποὺ φυσικὰ θὰ ἔχη τὴν νέα ἰσοτιμία δολλαρίου-χρυσοῦ!!!
Θεωρητικῶς καὶ τὸ ταμεῖον, σὲ ἀντίθετον περίπτωσιν, θὰ ἐπιστρέφη χρυσὸ καὶ νόμισμα.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)9

 

Ἕνα μέλος στερεῖται τῶν πόρων (δανεισμοῦ) τοῦ ταμείου, ἐὰν κάνῃ κατάχρησιν αὐτῶν.
Ἡ ἀπόφασις λαμβάνεται ἀπὸ τὸ ταμεῖον.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)10

Ὅταν λοιπὸν κάποιος εἶναι ὁλίγον …κακοπληρωτής, τότε στερεῖται τοῦ δικαιώματος χρήσεως τῶν πόρων τοῦ ταμείου.
Ὅμως ἐπίσης δύναται νὰ χάσῃ καὶ τμῆμα τοῦ νομίσματός του.
Τὰ ὅποια ἀποθέματά του, κατὰ μίαν ἔννοιαν, …δεσμεύονται καὶ μπορεῖ νὰ τὰ ἐπαναγοράσῃ ὅταν θὰ ἔχῃ τὸ χρῆμα.
Ἐὰν ἔχουν ἀλλάξει οἱ ἰσοτιμίες, ἐννοεῖται πώς, τὴν διαφορὰ θὰ τὴν καταβάλλη κανονικὰ σὲ χρυσὸ καὶ στὸ νόμισμά του, ποὺ μᾶλλον θὰ …ἐπαναγοράση ἀπὸ ἄλλους.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)11

Δικαιώματα τοῦ ταμείου.
Προμηθειοῦλες… Πολλὲς προμηθειοῦλες. Κι ὅλες σὲ χρυσό…

Τὸ ταμεῖον μονίμως λαμβάνει ὅμως… Προμηθειοῦλες σὲ κάθε συναλλαγή…

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)12

Προμηθειοῦλες καὶ στὴν «χρῆσιν τῶν πόρων τοῦ ταμείου». Δῆλα δὴ στὸν δανεισμὸ τοῦ μέλους.
Δῆλα δὴ ἐὰν κάποιο μέλος (χώρα) ἀντιμετωπίσῃ κάποιαν ἀνάγκη, θὰ δανεισθῆ τὰ …δικά του χρήματα, πληρώνοντας προμηθειοῦλες.
Ὁ δανεισμὸς θὰ γίνεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐμπορίου, τῶν ἐξαγωγῶν καὶ τῶν ἐργασιῶν τραπεζῶν.

(Κοινῶς: νταβατζῆδες δὲν εἴχαμε ἀρκετοὺς ἤδη κι ἔπρεπε νὰ τοὺς πολλαπλασιάσουμε…!!!)
Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)13Ὑποχρεώσεις μελῶν.
Τὰ μέλη δὲν ἔχουν δικαιώματα. Ἔχουν ὑποχρεώσεις.
Φροντίζουν νὰ μὴν περιορίζονται οἱ τρέχουσες πληρωμές.
Φροντίζουν νὰ μὴν ἐπιβάλουν περιορισμοὺς σὲ διεθνεῖς συναλλαγές.
Φροντίζουν νὰ λαμβάνουν μέτρα ἐλέγχου συναλλάγματος καὶ τῶν ἄλλων μελῶν.
(Κάτι σὲ ῤουφιανιὲς δῆλα δή…!!)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)14

Καὶ φυσικὰ τὸ κάθε μέλος ἀπαγορεύεται νὰ μετάσχῃ σὲ δικές του νομισματικὲς συμφωνίες, ὅπως ἐπίσης ὀφείλει νὰ  μεριμνᾷ γιὰ νὰ μὴν τολμήσῃ κάποιος πολίτης του (κι ὄχι μόνον) νὰ καταπατήσῃ τὴν συγκεκριμένη σύμβασιν.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)15

Τὸ ἀπόῤῤητον γιὰ τὰ μέλη καταργεῖται.
Τὸ ἀπόῤῥητον τῶν πολιτῶν καταργεῖται.
Τὸ ἀπόῤῥητον τῶν συναλλαγῶν καταραργεῖται.
Τὸ ἀπόῤῥητον τῶν ἐπαγγελματικῶν συμφωνιῶν καταργεῖται.
Τὸ ἀπόῤῥητον τῆς ἐπιχειρηματικότητος καταργεῖται.
Τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως καταργεῖται!!!

Ὑπὲρ ἄνω ὅλων τῶν ταμεῖον.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)16

Προνόμια τοῦ ταμείου καὶ τῶν μελῶν του.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀρχίζουν τὰ ἀποικιοκρατικά.
Τὰ μέλη τοῦ ταμείου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ταμεῖον, ποὺ πλέον λειτουργεῖ ὡς ὀργανισμὸς μὲ «πρόσωπο στὴν κοινωνία» ἔχουν διὰ παντὸς καὶ εἰς τὰ πάντα …ἀσυλία! Δὲν φορολογοῦνται, δὲν ἐλέγχονται, δὲν λογοδοτοῦν.
Ἀντιθέτως, τὰ μέλη, ποὺ πληρώνουν μὲ τὸν ἱδρῶτα τῶν λαῶν τὴν (ὑποχρεωτική) συμμετοχή τους, λογοδοτοῦν, ἐλέγχονται, φορολογοῦνται, πληρώνουν πρόστιμα, τόκους, προμηθειοῦλες, προμηθειάρες καὶ παραμένουν διαρκῶς ὑπόλογα.
Ἐννοεῖται πὼς δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ στραφοῦν σὲ δικαστήρια διότι ἔχουν παραιτηθεῖ μὲ τὸ …καλημέρα.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)17

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)18

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)19

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)21

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)22Ὅπως βλέπετε τὸ …ἔστρωσαν καλὰ τὸ παραμῦθι.
Καὶ ἐμεῖς αἰσθανόμεθα πολὺ ὑπερήφανοι γιὰ τὴν συμμετοχή μας.

Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ταμεῖον εἶναι τὸ μεγάλο ἀφεντικό, ἡ ὡραία καὶ νομότυπος βιτρίνα, ἔθεσε κι ἀκόμη ἕναν σπουδαῖο ὅρο: Ἐὰν κρίνῃ, τὸ ταμεῖον, ποὺ ἀπέκτησε πρόσωπον μὲ τὴν ἐν λόγῳ σύμβασιν, πὼς κάποια χώρα δὲν τοῦ …γουστάρει, τὰ μέλη ὑποχρεοῦνται νὰ στραφοῦν ἐναντίον της.
(Τί λέγαμε γιά τήν Ῥωσσία; Γιά τήν Συρία; Γιά τήν Λιβύη;)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)20

Ποιά τά μερίδιά μας στό ταμεῖον;
Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)23Μόλις βγαίναμε ἀπὸ ἕναν πόλεμο καὶ μπαίναμε σὲ ἕναν νέο πόλεμο, ἀλλὰ καλούμασταν νὰ πληρώσουμε τὸ 1/5 αὐτῶν ποὺ θὰ πλήρωνε ἡ Αὐστραλία. 40 ἑκατομμύρια ἐμεῖς καὶ 200 ἡ Αὐστραλία. Ἡ Γαλλία, μὲ τὶς ἀποικίες της, μόλις 450, ἀλλὰ ἡ πάμπτωχη  Ἀιτὴ 5. Ἡ Γιουγκοσλαυία 60 καὶ ἡ Ἰσλανδία 1. Ἀνισοκατανομή;
Μᾶλλον…
Κάτι δέν πάει καλά; Ναί, κάτι δὲν πάει καλά…
(Ὅλη ἡ σύμβασις δὲν πάει καλά, ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…)

Ἡ κεντρικὴ τράπεζα κάθε μέλους ἐπιφορτίζεται (;;;) μὲ τὴν εὐθύνη συγκεντρώσεως τῶν ὀφειλῶν πρὸς τὸ ταμεῖον. Ἐδῶ εἶναι ἡ (φερομένη ὡς) τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Κι ἐννοεῖται πὼς ἐμεῖς διατηροῦμε λογαριασμὸ ἐκεῖ γιὰ νὰ μπορῇ τὸ ταμεῖον νὰ λαμβάνῃ τὰ συμφωνηθέντα μερίδια.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)25

Κι ἐπεὶ δὴ ἄνθρωποι εἴμαστε καὶ λάθη κάνουμε, ὑπάρχει πάντα περίπτωσις ἀπὸ …λάθος, νὰ …χαθοῦν τὰ ἀποθεματικὰ τοῦ ταμείου. Ποιός πληρώνει;
Μὰ τὰ μέλη φυσικά… Τί ἐγγυητές θά ἦσαν;

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)30

Μία δυσκολία, ἰδίως μετὰ ἀπὸ πόλεμο, ἐπιτρέπει κάποιες καθυστερήσεις στὶς συναλλαγές.
Ὅμως… Πρῶτο μέλημα τῶν μελῶν εἶναι νὰ καλύψουν αὐτὲς τὶς συναλλαγὲς ἄμεσα, μόλις ὁμαλοποιηθοῦν οἱ καταστάσεις.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)27

Πῶς ψηφίζει κάποιο μέλος;
Πληρώνοντας. Ὅσο περισσότερο χρῆμα, τόσο μεγαλυτέρα βαρύτης συμμετοχῆς.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)28

Ἔχουμε καὶ …λαμβάνειν. Ἅπαξ τοῦ ἔτους…
Κι αὐτὸ τὸ …λαμβάνειν εἶναι ὁλίγον …κλαυσίγελως, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ 2%, «εἰς περίπτωσιν διανομῆς» (Προσοχή!!! Δὲν εἶναι δεδομένον!!!) θὰ τὸ μοιράση πρῶτα σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἰσχυρὰ θέσιν (καλοπληρωτές, μεγάλα ἀποθέματα σὲ χρυσό, μεγάλες συμμετοχές) καὶ μετά, αὐτὸ ποὺ θὰ περισσέψη θὰ τὸ μοιράση στὴν …πλέμπα!!! Δῆλα δὴ τὰ ὅποια κέρδη, ποὺ …ἴσως θὰ μοιράση, πρῶτα θὰ τὰ πάρουν οἱ μεγάλοι καὶ μετά, τὰ ψίχουλα, οἱ μικροί.
Κι ἐννοεῖται πὼς χρυσὸς δὲν ἐπιστρέφεται… Μόνον νομίσματα…

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)29

Τί συμβαίνει ὅταν κάποιος ἀποχωρεῖ;
Ἐὰν δὲν εἶναι (λογιστικο-μαγειρευτικῶς) καταχρεωμένος (καλὴν ὥρα σὰν κι ἐμᾶς), τότε κάτι θὰ πάρη.
Τὸ τὶ θὰ πάρη ὅμως θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ πολλὰ καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς διαθέσεις τῶν μελῶν τοῦ ταμείουν ποὺ θὰ διαπραγματευθοῦν μαζύ του τὸ πόσα θὰ μποροῦσαν, ἐὰν ἤθελαν, ὄχι διότι δὲν δικαιοῦται ἀλλὰ διότι ἔτσι γουστάρουν, νὰ τοῦ δόσουν.
Ἐξαιρετικοὶ οἱ ἀποικιοκράτες τραπεζίτες. Καὶ τὰ ἐμὰ δικά τους. Καὶ τὰ δικά τους δικά τους.
Στὴν πραγματικότητα ὅλα δικά τους θεωροῦνται.

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)31

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ χρυσὸς εἶναι τὸ ἀγαπημένο τους νόμισμα, δὲν τὸ ἐγκαταλείπουν εὔκολα. Προτιμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν νόμισμα κι ὄχι χρυσό. Δῆλα δὴ ἀέρα…
(Σὲ κάποιες περιπτώσεις κι ἐὰν ἄλλως συμφωνήσουν ταμεῖον καὶ μέλος, ἴσως νὰ ἐπιστραφῇ καὶ ἐλάχιστος χρυσός.)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)33

Διευκρινήσεις κι ἐρμηνεῖες (γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε παρεξηγήσεις…!!!)

Ὅταν ὁ ...«σεβάσμιος» δίνῃ κατευθύνσεις... (β)32

Ὡραῖα ἡ σύμβασις;
Ἔχει κι ἄλλα… Πολὺ ἐνδιαφέροντα.
Κι αὐτὰ ὅλα ἀφοροῦν μόνον στὸ ταμεῖο. Τὰ τῆς τραπέζης θὰ τὰ ἐξετάσουμε στὸ ἐπόμενον σημείωμα, γιὰ νὰ μὴν σᾶς πολυ-φορτώσω.
Ὅλα αὐτὰ ὑπεγράφησαν ἐπὶ κυβερνήσεως 
Σοφούλη. Ἡ ἰσοτιμία δολλαρίου χρυσοῦ ὡρίσθη, μὲ αὐτὴν τὴν συμφωνία, ὡς:
35 δολλάρια = 1 οὐγκιὰ χρυσοῦ.
Κατ’ ἐπέκτασιν, τὰ 25 ἐκατομμύρια (ἀπὸ τὰ 40 άρχικῶς ποὺ εἶχαν ἀποφασισθῆ νὰ καταβάλουμε) γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τῶν δυστυχισμένων καὶ λεηλατημένων, δὲν ἦταν ὑπέρβασις, ἦταν ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα.

 Γιὰ τὴν ὥρα κρατῆστε τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ συμμετεῖχαν, ἀπὸ …«ἑλληνικῆς» πλευρᾶς, στὶς συζητήσεις-διαπραγματεύσεις ἱδρύσεως τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης:

 1. Βαρβαρέσος Κυριᾶκος, διοικητὴς τῆς «τραπέζης τῆς Ἑλλάδος» καὶ καθηγητὴς πολιτικῆς οἰκονομίας τῆς Νομικῆς
 2. Ἀργυρόπουλος Ἀλέξανδρος, διευθυντὴς τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν (ἐμπορικὸν καὶ οἰκονομικὸν τμῆμα)
 3. Σμπαρούνης Ἀθανάσιος, γενικὸς διευθυντὴς ὑπουργείου οἰκονομικῶν καὶ καθηγητὴς Δημοσίου Διοικήσεως ΑΣΟΕΕ
 4. Λοβέρδος Ἀλέξανδρος
 5. Ἀνδρέας Παπανδρέου (ὁ …«ἐκλεκτός»!!!), βοηθὸς καθηγητοῦ στὸ Χάρβαρντ καὶ ὑπηρετὼν θητεία στὸ πολεμικὸ ναυτικὸ τῶν ΗΠΑ.
 6. Ἀργυροπούλου-Κυριαζῆ Καίτη, γραμματεύς.
Ὁ Βαρβαρέσος ἔξω ἀπὸ τὴν παγκόσμια τράπεζα

Ὁ Βαρβαρέσος ἔξω ἀπὸ τὴν παγκόσμια τράπεζα

Ὁ Ἀργυρόπουλος στὴν διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γοῦντς

Ὁ Ἀργυρόπουλος στὴν διάσκεψιν τοῦ Μπρέτον Γοῦντς

 

 

ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: Ἀνδρέας Παπανδρέου, Κυριάκος Βαρβαρέσος, Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά:
Ἀνδρέας Παπανδρέου,
Κυριάκος Βαρβαρέσος, Ἀθανάσιος Σμπαρούνης

Ὁ Βαρβαρέσος, ποὺ ἀπέτυχε στὸ οἰκονομικό του πρόγραμμα ὡς ὑπουργός, κατέληξε μόνιμος σύμβουλος τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης.
Ὁ Ἀνδρέας ξέρουμε…
Γιὰ τοὺς ἄλλους…
…μᾶλλον ἦσαν διακοσμητικοί.

Φιλονόη

Πληροφορίες καὶ εἰκόνες ἀπὸ τὸ «Ἔθνος».

 

 

 

 

 

 

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply