Οἱ βδέλλες…

Οἱ βδέλλες...2Ἔχουμε, σὰν λαός, ὑποστει μύριες γενοκτονίες, μικρὲς ἢ μεγάλες, σὲ διάρκεια πολλῶν αἰώνων ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου.
Δυστυχῶς, ἰδίως μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα, τῆς …«ἀπελευθερώσεώς» μας, μέσῳ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἔχουμε νὰ μετρήσουμε στρατιὲς ἀνθρωποειδῶν ποὺ μοναδικό τους στόχο ζωῆς εἶχαν κι ἔχουν τὸ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει, τὴν στιγμὴ που οἱ ἴδιοι μᾶς λεηλατοῦν καὶ μᾶς ῥουφοῦν, κυριολεκτικῶς (ὄχι μεταφορικῶς) τὸ αἷμα μας.
Μία τέτοια οἰκογένεια, ἀπ΄ εὐθείας βενιζελικῶν ἀπογόνων, εἶναι ἡ οἰκογένεια μητσοτάκη, ποὺ στὴν πατρογονική της οἰκία ὑπεγράφησαν καὶ τὰ προεόρτια τῆς ἑνώσεως τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα. Μία οἰκογένεια παντὸς καιροῦ, μὰ ἰδίως πάσης μορφῆς ἐξαπατήσεώς μας.

Ὁ σημερινὸς πάτερ φαμίλιας, αὐτῆς τῆς οἰκογενείας, ποὺ βάσει τῶν καταγγελιῶν Ἀλαφούζου, κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, μόνον ἀπὸ τὸν Ἀλαφοῦζο, «τσιμποῦσε» ἐπιταγὲς ἑκατομμυρίων δολλαρίων, δὲν εἶναι κάποιος τυχαῖος.

(Μάλιστα γιὰ τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένεια …ψιθυρίζεται σὲ κύκλους ποὺ γνωρίζουν καλῶς, πὼς ἡ Siemens ποὺ πέρασε καὶ τοὺς …ἄγγιξε, ἄφησε κατὰ κάτι δισεκατομμύρια πιὸ φουσκωμένους τοὺς λογαριασμούς τους!!! Δὲν ξέρω… Ἴσως… Ἁπλῶς σᾶς μεταφέρω τὴν πληροφορία…!!!)

Αὐτοδιαφημίζεται ὁ ἐν λόγῳ …«πατριώταρος»,  σὰν ἐκεῖνος ποὺ ἀνέκοψε τὴν φόρα τοῦ …«ἐμφυλίου» στὴν Κρήτη.
Στὴν Κρήτη, ποὺ ὡς τσιφλίκι τῆς οἰκογενείας του, ἐδῶ καὶ τοὐλάχιστον δύο αἰῶνες, οἱ Γερμανοί, ἂν καὶ ἡττημένοι, ἂν καὶ εἶχαν ἀποχωρήση ἀπὸ τὴν κυρίως Ἑλλάδα ἤδη ἀπὸ τὸ 1944, ἐν τούτοις ἐκεῖ παρέμειναν, γιὰ ἀκόμη ἕνα ἔτος, (ἔως τὸ 1945) πρὸ κειμένου νὰ …καθυποτάξουν τὸν «κομμουνισμό», σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὶς ἀγγλικὲς δυνάμεις κατοχῆς, ποὺ κατέφθασαν ἅμᾳ τῇ …«ἀπελευθερώσει» μας, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν σκυτάλη. Μάλιστα εἶχαν χωρίση τὴν Κρήτη σὲ ζῶνες ἐξουσίας καὶ στὴν Ἀνατολικὴ πλευρά, μὲ ἕδρα τὸ Ἡράκλειον,  ἦσαν οἱ «σύμμαχοί» μας, ὅπου καὶ θέριζαν τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ στὴν Δυτικὴ πλευρά, μὲ ἕδρα τὰ Χανιά, ἦσαν οἱ Γερμανοί, ὅπου καὶ θέριζαν τοὺς Ἕλληνες.
Κοινῶς; Συνεμάχησαν οἱ πρώην …«ἐθχροί» γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν ὅλους ἐκείνους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς ἐπέτυχαν νὰ δημιουργήσουν πυρῆνες πραγματικῆς Ἑνώσεως καὶ πραγματικῆς Ἀντιστάσεως στοὺς πραγματικοὺς κατακτητές, ἐκτοπίζοντας τὰ σκουλήκια.
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ ἱστορία γράφεται ἀπὸ τοὺς νικητές…
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ οἰκογένεια τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων πάντα συμπορεύετο μὲ τοὺς νικητές…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ ἐν λόγῳ δοτός-φυτευτός-πολιτικάντης μεγαλοτσιφλικᾶς ἐπέτυχε νὰ ἐπιστρέψῃ στὰ «πατρογονικά» του, ἦταν πολὺ χρήσιμος ἐκείνην εἰδικῶς τὴν περίοδο καὶ ὡς πολύγλωσσος, ἀλλά, κυρίως ὡς …ἐνδιάμεσος διαμεσολαβητής, βάσει τῶν δικῶν του ὁμολογιῶν…
…ἐξυπηρέτησε θαυμάσια κι αὐτὸ τὸ καθεστώς!!!

Σήμερα ὅμως θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μεταφέρω πάλι μίαν δική του ὁμολογία, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐπέτυχε νὰ ἐπιβιώσῃ στὴν κατοχικὴ Ἀθῆνα τοῦ 1941-1944, μέσῳ τῶν συσσιτίων. Συσσίτια ποὺ προορίζοντο γιὰ νὰ μειώσουν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν «συμμάχων» μας, γιὰ νὰ μᾶς …γενοκτονήσουν ἐπ΄ εὐκαιρίας, στοχοποιώντας ὅμως τοὺς Γερμανούς.

Ἐκείνης τῆς κατοχικῆς Ἀθήνας ποὺ οἱ ἄνθρωποι, ἰδίως τὸν πρῶτο χειμῶνα τῆς κατοχῆς, πεθαιναν κατὰ δεκάδες καθημερινῶς… Σὰν …ἔντομα!!!
Κι αὐτὸ τὸ ὑβρίδιον, ἀν τὶ νὰ σεβασθῇ τὰ οὐρλιακτά, ἀπὸ τὴν πείνα, τῶν Ἑλλήνων, μὰ ἰδίως τῶν παιδιῶν, στεροῦσε, ἀπολύτως συνειδητῶς,  δίχως ἐνοχές, ἀπὸ δύο Ἕλληνες, τὴν τροφή, ποὺ σαφῶς θὰ πέθαιναν ἀπὸ τὴν πείνα, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ἀφεντομουτσουνάρα του.
Τὸ ἄτομον σαφῶς δὲν θὰ ἦταν ὁ μόνος… Ἁπλῶς αὐτὸς μᾶς τὸ ὁμολογεῖ ὑπερήφανος…

Τί νά προσθέσω περισσότερο;
Ἔχουμε μπλέξει μὲ βδέλλες… Κυριολεκτικῶς.
Βδέλλες ποὺ βιώνουν μεγάλην χαρὰ ὅταν κυριολεκτικῶς μᾶς πίνουν τὸ αἷμα καὶ πού, μὲ κάθε εὐκαιρία, μᾶς κουνοῦν ἐπὶ πλέον καὶ τὸ δάκτυλο, διότι ἀφεθήκαμε, λέει, νὰ μᾶς παρασύρουν μὲ τὶς ὑποσχέσεις τους, ποὺ σαφῶς πάντα ἦσαν ψευδεῖς.
Ἄρα ἔπρεπε νὰ προσέχουμε…

Καὶ σήμερα εἴπαμε… μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο…

Καὶ φυσικὰ θὰ συνεχίση γιὰ πολὺ ἀκόμη αὐτὴ ἡ κατρακύλα.
Ἔως νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅλοι μας, τὸ τὶ σημαίνει ὁ στρατὸς ἀπὸ βδέλλες ποὺ μᾶς φορτώθηκε, ἑλληνοποιώντας τὰ ὀνόματά τους, γιὰ νὰ παρουσιάζονται ὡς …«δικοί» μας, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ εἶναι τὸ πῶς θὰ ἁρπάξουν ἀκόμη λίγες σταγόνες ἀπὸ τὸ αἶμα μας…
Ὅχι διότι τοὺς χρειάζεται, ἀλλὰ διότι εἶναι θέμα καθαροῦ ῥατσισμοῦ εἰς βάρος μας.
(Κι αὐτὸ θὰ ἀποδειχθῆ συντόμως…!!!)

Ἔχουμε ἀκόμη λίγον δρόμο γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια καὶ τὰ ὑβρίδια.
Λίγο, ἐπίπονο, βαρύ. Μὰ αὐτὰ τὰ σκουπίδια ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τελειώνουν…

Οἱ βδέλλες...3

Βενιζελικοὶ ἀπόγονοι. (α)

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 258 times, 1 visits today)
Leave a Reply