Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (1)

Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (1)

1919.
Ἡ Hamburg-Amerika γίνεται ἡ μεγαλυτέρα ἰδιωτικὴ ναυτιλιακὴ γραμμὴ παγκοσμίως. Ἀκολούθως δημιουργεῖται ἡ ἀμερικανικὴ American Ship & Commerce Corp. (ASCC), γιὰ νὰ ἐλέγχῃ τὴν Hamburg-Amerika, ὅπου συμμετέχουν ὁ ἔμπορος ὅπλων Samuel Pryor τῆς Remington Arms καὶ ὁ George Herbert Walker, ἀγαπημένο παιδὶ τοῦ Harriman καὶ παπποῦς τοῦ George H.W. Bush.

Ἡ Hamburg-Amerika εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ μία ἁπλῆ ναυτιλιακὴ γραμμή. Ἀπὸ τὸ 1935 μέχρι ποὺ οἱ ΗΠΑ εἰσῆλθαν στὸν Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ γραμμὴ ἐξυπηρετοῦσε τὴν εἴσοδο τῶν ναζὶ κατασκόπων στὶς ΗΠΑ, καθὼς καὶ τὴν μεταφορὰ στρατιωτικῶν μυστικῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ στὴν Γερμανία. Ἡ ἀνάληψις τῆς γραμμῆς ἀπὸ τοὺς Harrimans, δημιουργεῖ ἕνα ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν χειραγώγηση καὶ τὴν ἀνατροπὴ στὴν Γερμανία. Στὶς δεκαετίες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, ἡ Hamburg-Amerika θὰ χρηματοδοτήση τοὺς ναζὶ καὶ θὰ μεταφέρη τεράστια φορτία ὅπλων ἀπὸ τὴν Remington Arms, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ SS καὶ SA, γιὰ τὴν τρομοκράτηση τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ καὶ τὶς δολοφονίες ἑκατοντάδων πολιτικῶν ποὺ ἦσαν ἀντίθετοι μὲ τὸν ναζισμό.

1920.
Ὁ δικηγόρος τῆς Wall Street, William «Wild Bill» Donovan, ἀργότερα διευθυντὴς τοῦ Office of Strategic Services (OSS), προπομποῦ τῆς CIA, ἀποστέλλεται στὴν Γερμανία ἀπὸ τὸ Rockefeller Foundation, γιὰ νὰ συντάξῃ ἀναφορὰ μὲ θέμα τὴν δημοφιλία τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ καὶ τὶς προθέσεις γιὰ ἐπανεξοπλισμό. Στὴν ἀναφορὰ ἐπίσης ἐπισημαίνεται ὅτι λόγῳ τοῦ οἰκονομικοῦ χάους στὴν μεταπολεμικὴ Γερμανία, στὸ ὁποῖο ἔχει συμβάλλει καὶ ἡ Treaty of Versailles, ὅπως αὐτὴ ὑπηγορεύθη ἀπὸ τοὺς John καὶ Allen Dulles, ἀντιπροσώπους τοῦ Rockefeller, ἀναζητᾶται ἐπειγόντως ἔνας μεσσίας ποὺ θὰ βγάλη τὴν Γερμανία ἀπὸ τὴν καταστροφή.

Τὸ ἴδιο ἔτος, ὁ Henry Ford ἐξαπολύει γιὰ 91 συνεχόμενες ἑβδομάδες, ἀντισημιτικὴ προπαγάνδα στὴν ἐφημερίδα του, Dearborn Independent. Ἀργότερα ὁ Adolf Hitler θὰ γράψη ὅτι ὁ Henry Ford ἀπετέλεσε πηγὴ ἐμπνεύσεώς του.

Τὸ 1921 ὁ Henry Ford ἐκδίδει τὴν ἀντισημητικὴ διατριβή του «The International Jew», σὲ 500.000 ἀντίτυπα, ἐνῶ τὸ βιβλίο ἐκδίδεται στὰ γερμανικά, ῥωσσικὰ καὶ ἱσπανικά. Τὸ βιβλίο θὰ ἔχη  μεγάλο ἀντίκτυπο στὴν Γερμανία, ποὺ ἔχει γονατίσει ἀπὸ τὸν Μεγάλο Πόλεμο καὶ τὴν συνθήκη τῶν Βερσαλιῶν. Μεταξὺ ἄλλων παρακρούσεων, ὁ Ford κατηγορεῖ τοὺς ἑβραίους γιὰ τὴν συνθήκη τῶν Βερσαλιῶν. Καὶ εἶναι βέβαια ἀλήθεια ὅτι ἦσαν ἑβραῖοι καὶ πολεμοκάπηλοι, οἱ Max καὶ Paul Warburg τῆς Kuhn, Loeb, ἀλλὰ ἦσαν ἐξ ἴσου ἔνοχοι γιὰ τὴν συνθήκη καὶ οἱ χριστιανοὶ ἀδελφοὶ Dulles, ἂν καὶ συμπτωματικὰ ἐξάδελφοι τῶν Rockefellers, ὅπως (χριστιανός) καὶ ὁ Thomas Lamont τῆς J.P. Morgan.

Τὸ ἴδιο ἔτος καὶ ἐπὶ προεδρίας Warren G. Harding, διορίζεται ὑπουργὸς οἰκονομικῶν ὁ Andrew Mellon, ἐμπνευστὴς τοῦ νόου Oil Depletion Allowance Act, ποὺ ἐκμηδενίζει τοὺς φόρους ποὺ καταβάλλουν οἱ πετρελαϊκὲς ἐταιρεῖες. Αὐτὸς ὁ νόμος κάνει κάποιες φαμίλιες τῶν ΗΠΑ, πιὸ χαρούμενες καὶ πιὸ πλούσιες. Μεταξὺ αὐτῶν, οἱ Rockefellers καὶ ἀπὸ ἐκπληκτικὴ σύμπτωση καὶ οἱ Mellons, ποὺ συμπτωματικὰ κατέχουν τὴν Gulf Oil.

Τὸ 1922, ὁ Averell Harriman ταξειδεύει στὸ Βερολίνο τὸ 1922 καὶ στήνει τὴν θυγατρικὴ στὴν Γερμανία, τῆςW.A. Harriman & Co, μὲ διευθυντὴ τὸν George Herbert Walker, πενθερὸ τοῦ Prescott Bush. Ο Harriman συμφωνεῖ μὲ τὸν Γερμανὸ μεγιστάνα τοῦ χάλυβος Fritz Thyssen, νὰ ἐνεργῇ σὰν διάμεσος στὴν διακίνηση κεφαλαίων μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Γερμανίας. Ἡ ἑταιρεία τοῦ Harriman θὰ εἶναι συνεταῖρος καὶ θὰ διευθύνη  τὶς τραπεζικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Thyssen, ἔξω ἀπὸ τὴν Γερμανία. Ο Fritz Thyssen καὶ οἱ συνεργάτες του, θὰ γίνουν οἱ πιὸ σπουδαῖοι χρηματοδότες τοῦ Hitler καὶ τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος, ἀπὸ τὸ 1923 καὶ μετά.

Τὸ 1924, οἱ ἀδελφοὶ Dulles, γνωρίζοντας ὅτι θὰ ἀκολουθήση νέος πόλεμος, στήνουν τρεῖς τράπεζες γιὰ τοὺς Harrimans καὶ τοὺς συνεργάτες τους, μία στὴν Γερμανία, μία στὴν Ὁλλανδία καὶ μία στὴν Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τοῦ Hitler Project. Ἡ ἰδέα εἶναι μία κλασικὴ ἀντιμετώπισις τῶν ἀδελφῶν Dulles, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ὅποιος καὶ ἂν κερδίσῃ τὸν πόλεμο, οἱ ἐπενδύσεις στὸ Hitler Project, διογκωμένες ἀπὸ τὰ κέρδη τοῦ πολέμου, θὰ μποροῦν νὰ ἀναληφθοῦν ἀπὸ μία ἀπὸ τὶς τρεῖς τράπεζες.
Ἔτσι οἱ Dulles ἱδρύουν τὴν Union Banking Corporation, σὰν τμῆμα τῆς W.A. Harriman & Co στὸ Manhattan, συνδεδεμένη μὲ τὴν Bank voor Handel en Scheepvaart, στὴν Ὁλλανδία, ἰδιοκτησίας τοῦ Thyssen.

Οἱ ἐρευνητὲς τῶν ΗΠΑ, ἀργότερα θὰ καταλήξουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ Union Banking Corporation, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς λειτουργίας της, θὰ διαχειρίζεται χρήματα ἀπὸ τὴν ὁλλανδικὴ τράπεζα τοῦ Thyssen, ἐνῶ ἡ τελευταία θὰ μεταφέρη στὸν Hitler, χορηγίες ἀπὸ ΗΠΑ, ὅπως μετέφερε χρήματα ἀπὸ τὴν Union Banking Corporation, γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Braunhaus, τοῦ πρώτου ἀρχηγείου τῶν ναζὶ στὸ Μόναχο, ποὺ θὰ ἐξελιχθῆ σὲ κέντρο ναζιστικῆς προπαγάνδας γιὰ ὁλόκληρη τὴν Γερμανία.Ὁ Prescott Bush, παπποῦς τοῦ George W. Bush, εἶναι μέτοχος καὶ διευθύνει τὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Union Banking Corporation τῶν Harriman/Rockefeller. Ὁ Thyssen, ἡ θυγατρικὴ τῆς Standard Oil στὴν Γερμανία καὶ ἡ IG Farben, θὰ χρησιμοποιήσουν τὴν Union Banking Corporation, γιὰ νὰ διοχετεύσουν τεράστια χρηματικὰ ποσὰ στοὺς ναζὶ καὶ να κρύψουν τὴν ταὐτότητα τῶν χορηγῶν.

Τὸ 1926 ὁ Prescott Bush προωθεῖται σὲ ἀντιπρόεδρο τῆς W. A. Harriman & Co. Ὁ August Thyssen πεθαίνει σὲ ἡλικία 84 ἐτῶν, ἀφήνοντας στὸν Fritz τὸν ἔλεγχο μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων βιομηχανιῶν στὴν Εὐρώπη. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Clarence Dillon τῆς Dillon Read, ὁ Thyssen δημιουργεῖ τὴν United Steel Works (USW) ἣ German Steel Trust, τὸν μεγαλύτερο βιομηχανικὸ χρηματοπιστωτικὸ ὅμιλο στὴν ἱστορία τῆς Γερμανίας. Σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς συμφωνίας, ἡ Dillon Read θὰ χειρίζεται τὸ Trust’s corporate banking, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ τοποθετηθοῦν δύο ἀντιπρόσωποι τῆς Dillon Read στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς German Steel Trust. Ὁ Albert Voegler εἶναι ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς German Steel Trust. Ο Voegler εἶναι ἀκόμη ἕνας βιομήχανος ποὺ βοήθησε τὴν ἄνοδο τοῦ Hitler στὴν ἐξουσία. Κατέχει ἐπίσης διοικητικὲς θέσεις στὴν Thyssen’s Dutch bank καὶ τὴν Hamburg-Amerika Line. Ἡ Union Bank δὲν συνεταιρίζεται μὲ τὴν αὐτοκρατορία τοῦ Flick, Silesian Holding Co. Στοὺς Walker, Bush καὶ Harriman ἀνήκει μία τρίτη ἑταιρεία ἐκμεταλλεύσεως τοῦ Silesian Holding Co  καὶ ἀποκαλοῦν τὸ μερίδιό τους Consolidated Silesian Steel Corp. Μέσῳ αὐτῆς τῆς συγχωνεύσεως ὁ Thyssen καθιστᾶ τὸν Friedrich Flick ἐπὶ κεφαλῆς μιᾶς ἀκόμη ἐμπορικῆς, Ἀμερικανο-Γερμανικῆς συνεργασίας. Ὁ Flick κατέχει ἐργοστάσια ἄνθρακος καὶ χάλυβος σὲ Γερμανία καὶ Πολωνία, καὶ ἀπελπισμένα ζητᾶ νὰ ἐπενδύσῃ στὴν αὐτοκρατορία τοῦ Thyssen. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῶν Thyssen καὶ Flick, στὶς μαζικές τους συγχωνεύσεις, εἶναι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ ἐργατικὸ σοσιαλιστικὸ κίνημα. Τὸ 1937, ὁ Prescott Bush θὰ προσλάνη τὸν δικηγόρο Allen Dulles, γιὰ νὰ κρύψῃ ἀκόμη καλλίτερα τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ Thyssen μὲ τοὺς ναζί,  πίσω ἀπὸ ἕνα παραπέτασμα νομιμότητος.

Ἡ Ἀμερικανικὴ I.G. ἱδρύθη ἀπὸ τὸν John Foster Dulles, ὡς ἑταιρεία ἐκμεταλεύσεως τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς I.G. Farben στὶς ΗΠΑ. Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ὁ Edsel Ford, ὁ Charles Mitchell (πρόεδρος τῆς National City Bank of New York τοῦ Rockefeller), ὁ Walt Teagle (πρόεδρος τῆς Standard Oil καὶ ἐκλεκτὸ μέλος τοῦ Federal Reserve), ὁ Paul Warburg (πρόεδρος τῆς Federal Reserve καὶ ἀδελφὸς τοῦ Max Warbug, οἰκονομικοῦ χορηγοῦ τῆς πολεμικῆς προετοιμασίας τῶν Nazi καὶ Διευθυντοῦ τῆς Ἀμερικανικῆς I.G.) καὶ ὁ Herman Metz, διευθυντὴς τῆς Bank of Manhattan, ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς Warburg. Τρία ἄλλα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου για τὴν Ἀμερικανικὴ I.G. ἐδικάσθηκαν κι ἐκατεδικάσθησαν ὡς ἐγκληματίες τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τὸ 1923, ὁ Prescott Bush, πάππους τοῦ George W. Bush, ἀναλαμβάνει διευθυντὴς τῆς τραπέζης ἐπενδύσεων Brown Brothers, Harriman, μέχρι τις ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’40 καὶ ὅπως ὁ πατέρας του, Samuel Bush, εἶναι ἀφοσιωμένος στὴν οἰκογένεια Harriman, μία ἀπό τις οἰκογένειες τῆς κυβερνώσης ἐλὶτ στὶς ΗΠΑ.

Ὁ Prescott Bush, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Averell W. Harriman καὶ E. Roland Harriman, θὰ διευκολύνη τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ναζί. Τὸ 1923 ἀρχίζει ἡ ἀναῤῥίχησις τοῦ Hitler στὴν ἐξουσία καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Hitler Project, ἔχει τὴν ἀμέριστο συμπαράσταση τῶν Bush, Harrimans, Rockefellers, Standard Oil, Duponts, Morgans, Fords, ποὺ τοῦ παρέχουν κάθε ἀναγκαία χρηματοδότηση, ποὺ φθάνει μέχρι τὶς χορηγίες γιὰ τὶς πληρωμὲς τῶν SS (Schutzstaffel) καὶ τῶν Α (Sturmabteilung).

Ἡ ἐπίσημος ἱστορία, ἀναφέρει σὰν αἰτία τοῦ πολέμου, ὅτι ἡ Γερμανία γονάτισε ἀπὸ τὸν Μεγάλο Πόλεμο καὶ τοὺς ἐξουθενωτικοὺς ὅρους τῆς συνθήκης τῶν Βερσαλλιῶν (ποὺ ἔγραψαν οἱ ἀδελφοὶ Dulles, οἱ Morgans καὶ οἱ Warburgs), παρακάμπτει ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Hitler πῆρε τὴν ἐξουσία, μὲ τὴν βοήθεια 300.000 SS καὶ SA παραστρατιωτικῶν, ποὺ ἐχρηματοδοτήθησαν ἀπὸ τοὺς Rockefellers, Fords, Bushes, Harri-mans, Duponts, γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν γερμανικὸ λαό, ὥστε νὰ παραδοθῇ στὸν Hitler. Στὰ πλαίσια τῆς ναζιστικῆς τρομοκρατίας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἐδολοφονήθησαν περισσότεροι ἀπὸ  400 πολιτικοὶ ἢ διανοούμενοι, ποὺ ἐπέκριναν τοὺς ναζί.

Οἱ ἐπιχορηγήσεις τῆς ἀμερικανικῆς ἐλὶτ στὰ SS καὶ SA, διοχετεύονται μέσῳ διαφόρων γερμανικῶν ἑταιρειῶν, ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ International Telephone and Telegraph (IT&T). Σχεδὸν ὅλα τὰ ὅπλα, ποὺ χρησιμοποίησαν τὰ SS καὶ SA, γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν γερμανικὸ λαό, ἰδίως τὰ αὐτόματα καὶ πιστόλια Thomson, ἦσαν εὐγενικὴ χορηγία τῆς Remington Arms τῶν Rockefellers καὶ μετεφέρθησαν στὴν Γερμανία μὲ τὰ πλοῖα τῆς Hamburg-Amerika τοῦ Harriman, ποὺ διηύθυνε ὁ Herbert W. Walker, προπάππους τοῦ George W. Bush.

Ἡ Chase Manhattan Bank τῶν Rockefellers, θὰ εἶναι ἐπίσης σπουδαία πηγὴ χρηματοδοτήσεως τῶν ναζὶ καὶ θὰ συνεχίση νὰ εἶναι ἡ τράπεζα τῶν ναζί, ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ Γερμανία ἐκήρυξε τὸν πόλεμο στὶς ΗΠΑ.

Ὁ Joseph Kennedy, πολυεκατομμυριοῦχος λαθρέμπορος, συνεργάτης τῆς μαφίας, χρηματιστηριακὸς ἀπατεὼν καὶ ἰδρυτὴς τῆς πολιτικῆς δυναστείας τῶν Kennedy, θὰ χρηματοδοτήση ἐπίσης τοὺς ναζὶ μέσῳ τοῦ Prescott Bush, ἐνῶ οἱ φιλοναζιστικές του δηλώσεις, θὰ βοηθήσουν στὴν διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης στις ΗΠΑ.

Τὸ 1924, ὁ Γερμανὸς παραγωγὸς ὅπλων Krupp, ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ῥευστότητος, ἀλλὰ διασώζεται μὲ δάνειο $ 10 ἑκατομμυρίων, ἀπὸ τὶς Hallgarten & Company καὶ Goldman, Sachs, δύο ἰσχυρὲς ἐπενδυτικὲς ἐταιρεῖες τῆς Wall Street.

Ὁ ἀνανεωμένος Krupp, θὰ γίνη μία ἀπό τις μεγαλύτερες γερμανικὲς πηγὲς χρηματοδοτήσεως τῶν ναζὶ καὶ κύριος πάροχος τῶν πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν. Ὅμως ὁ ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Γερμανίας, θὰ γίνη ἐφικτός, μόνον ὅταν ἡ Dillon, Read ἐκδίδῃ γερμανικὸ ὁμολογιακὸ δάνειο, ὕψους $ 100 ἑκατομμυρίων.

Στὸν ἀνήθικο κόσμο τοῦ μείγματος, πολέμου, δικτατορίας, ἐμπορίου ὅπλων καὶ διεθνοῦς χρηματοδοτήσεως, δὲν εἶναι καθόλου παράξενο, ὅτι ὁ William Draper, συνεταῖρος τῆς Dillon – Read, ὑποστηρικτὴς τῆς εὐγονικῆς καὶ χρηματοδότης τῶν ναζί, θὰ ἀναλάβη οἰκονομικὸς τσάρος τῆς Γερμανίας, μὲ τὴν λήξη τοῦ πολέμου τὸ 1945, κερδίζοντας κατὰ τὴν κλασικὴ μέθοδο τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνώσης ἐλὶτ καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μεταξὺ 1924 – 1931, ἡ γερμανικὴ οἰκονομία καταῤῥέει, ἔτσι ὅπως προσχεδιάσθη καὶ οἱ γύπες ἀρχίζουν τὶς πτήήσεις τους. Τὸ ἐπονομαζομενο Dawes Plan ἔρχεται νὰ ἀναδιαρθρώσῃ τῆς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις τῆς Γερμανίας. Συγγραφέας τοῦ σχεδίου, φέρεται ὁ ἀμερικανὸς τραπεζίτης Charles Dawes, πίσω του ὅμως κρύβονται οἱ ἀδελφοὶ Dulles.

Ἡ  Versailles Treaty ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Γερμανία νὰ πληρώσῃ τὶς ἐπανορθώσεις σὲ χρυσό, ὅμως ἡ χώρα ἔχει πτωχεύσει καὶ δὲν ὑπάρχει χρυσός. Μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Dulles νὰ ῥυθμίζουν τὶς λεπτομέρειες, ἡ Γερμανία δανείζεται τεράστιες ποσότητες χρυσοῦ, ἀπὸ πελάτες τῆς Sullivan and Cromwell, τὴν νομικὴ ἑταιρεία τῶν ἀδελφῶν Dulles, ποὺ ἔχει μακρὰ ἱστορία συνεργασίας μὲ τὴν ἀμερικανικὴ κυβερνώσα ἐλίτ.

Τότε μὲ τὴν σειρά της ἡ Γερμανία ξεπληρώνει τὰ χρέη της σὲ Γαλλία καὶ Βρεταννία, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους, ἐπιστρέφουν στὶς ΗΠΑ τὰ χρήματα ποὺ εἶχαν δανεισθῆ κατὰ τὸν Μεγάλο Πόλεμο, μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Dulles, νὰ κερδίζουν κάποια χρήματα γιὰ τὸν κόπο τους.

Τότε μὲ τὴν σειρά τους,  ἄλλοι γκάνκγστερ, ὅπως οἱ Morgans καὶ οἱ Rockefellers, ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ εἶχαν δανείση στὴν Εὐρώπη, τὰ χρήματα γιὰ τὸν πόλεμο, ποὺ ὡς ἄνω, ἐπεστράφησαν στὴν ἀρχική τους θέση, ξαναδίνουν αὐτὰ τὰ χρήματα σὲ ἐλβετικὲς ἐπενδυτικὲς ἐταιρεῖες, ποὺ ἔχουν μετοχὲς σὲ γερμανικὲς τράπεζες καὶ παίρνουν τὰ ὁμόλογα τῶν γερμανικῶν τραπεζῶν.

Τότε μὲ τὴν σειρά τους, οἱ  γερμανικὲς τράπεζες, ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους μετοχὲς σὲ γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ πανάκριβες βιομηχανικὲς πατέντες αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων, παίρνουν αὐτὰ τὰ χρήματα καὶ τὰ δανείζουν στὶς γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις.

Τότε μὲ τὴν σειρά τους οἱ γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις, ἀξιοποιοῦν μέρος τῶν χρημάτων αὐτῶν, στὶς πολεμικὲς προετοιμασίες καὶ διαθέτουν τὸ περίσσευμά τους, στὴν χρηματοδότηση τῶν ναζί.
Ἔτσι ἁπλᾶ.

Οἱ ἐπενδυτὲς τῶν ΗΠΑ, μὲ δάνεια ὕψους $ 800 ἑκατομμυρίων, ἐνοποιοῦν τὶς γιγαντιαῖες γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις χημείας καὶ χάλυβος, σὲ καρτέλ, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ IG Farben, ποὺ σχηματίσθηκε ἀπὸ τὴν μείξη τριῶν γερμανικῶν χημικῶν γιγάντων, Bayer, Hoechst καὶ Badische Aniline Soda Fabrik (BASF ).

Τρεῖς ἐπενδυτικοὶ οἶκοι τῆς Wall Street, οἱ Dillon, Reed & Co., Harris, Forbes & Co. καὶ ἡ National City Bank, προμηθεύουν τὰ ¾ τοῦ ποσοῦ ποὺ χρειάσθηκε γιὰ τὴν δημιουργία αὐτῶν τῶν καρτέλ.

Ἐπίσης, ἡ ἑβραϊκὴ τραπεζικὴ οἰκογένεια τῶν Warburgs, μέσῳ τῆς θυγατρικῆς Kuhn, Loeb, ἔχει μεγάλη συμμετοχὴ στὴν δημιουργία τῆς IG Farben, ποὺ θὰ συντελέση σημαντικὰ στὴν ἄνοδο τοῦ Hitler καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, πρὶν καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ Farben θὰ μείνη στὴν ἱστορία ὡς ἡ παρασκευάστρια τοῦ ἀερίου Zyklon-B, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὴν ἐξολόθρευση ἑκατομμυρίων ἑβραίων καὶ ἄλλων «ὑπανθρώπων». Σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Rockefellers, ἡ Farben θὰ ἀπλωθῆ σὲ ἕνα δίκτυο 40 στρατοπέδων συγκεντρώσεως, μέσα στὰ ὁποία καὶ τὸ Auschwitz, ἔχοντας στὸ ΔΣ μέλη τῆς ἑβραϊκῆς οἰκογενείας Warburg.

Ἀλλὰ ἔτσι εἶναι οἱ ἐπιχειρήσεις, ἔχουν ἐνίοτε καὶ τὶς ἀντιφάσεις τους.

Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Χρηματοοικονομικὴ Ἐλὶτ τῶν Η.Π.Α. καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν ναζί. (1)

 1. 1) Ο ρολος των Εβραιων στην απο-χριστιανοποιηση της Αμερικης
  http://redskywarning.blogspot.gr/2011/07/blog-post_21.html

  2) ΗΠΑ: «Αμερικανος» (δηλ. οβριος του κερατα) καθηγητης Νομικης πανηγυριζει διοτι οι «συντηρητικοι» εχασαν τον πολεμο σε καθε επιπεδο και καλει τους «προοδευτικους» να τους φερθουν «σκληρα», οπως εκαναν οι ….Συμμαχοι στους Γερμανους και τους Ιαπωνες μετα τον Β’ΠΠ
  (Σε προκήρυξή του στα στρατεύματα ο Σοβιετικός ( και εβραίος) συγγραφέας Ιλια Ερενμπουργκ εγραψε: Σκοτωστε, σκοτωστε! Στους Γερμανους δεν υπαρχουν αθωοι ουτε μεταξυ των ζωντανων, ουτε μεταξυ αυτων που προκειται να γεννηθουν. Εκτελειτε τις εντολες του συντροφου Σταλιν συνθλιβοντας για παντα το φασιστικο κτηνος μεσα στο αντρο του. Τσακιστε με την βια την υπερηφανεια των Γερμανιδων γυναικων. Παρτε τες ως νομιμο λαφυρο. Σκοτωνετε, σκοτωνετε, ανδρειοι στρατιωτες του Ερυθρου Στρατου, μεσα στην ακατανικητη εφοδο σας).

  http://redskywarning.blogspot.com/2016/05/blog-post_18.html

  3) Και το κερασακι στην τουρτα.
  Οι οβριοι ξευτιλιζουν ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ με τα παιγχνιδακια τους, δηλητηριαζωντας παιδικες ψυχουλες.
  Δειτε το βιντεο

  • Τὰ πολιτικὰ παιχνίδια, ὅταν μᾶς …παρασύρουν, ἔχουν ἐπιτύχει ὅλον τὸν σκοπό τους.
   Πίσω ἀπό αὐτά ὅμως τί;
   (στὴν πραγματικότητα κι ὄχι στὰ ὅσα φαίνονται μόνον!!!)

Leave a Reply