Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;

Οἱ Γερμανοί; Σοβαρολογοῦμε;
Δῆλα δή τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τήν διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι; Μόνοι τους; Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ …«περιουσίου» Κεμᾶλ καί τῶν …«περιουσίων» νεοτούρκων;
Δίχως ἐντολές;

Ἐδῶ, στὸ filonoi.gr, πολλάκις ἔχουμε καταθέσει τὶς «ἄκρες» καὶ τοὺς ἱστοὺς ποὺ δένουν αὐτὰ τὰ καθάρματα ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνῃ πὼς ἔχουμε βρεῖ ὅλες αὐτὲς τὶς ἄκρες.
Μὰ σίγουρα εἶναι πολὺ πιὸ …γελοῖα, ἀπὸ ὅσο φαίνονται, τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ οἱ προσπάθειες συγκαλύψεώς τους.

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;1Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;2

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Τὸ καλὰ κρυμένο μυστικὸ τῆς καταγωγῆς τοῦ Κεμᾶλ!

Ὁ …«περιούσιος» Κεμάλ

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Γιατί μᾶς ἀπέκρυψαν τήν ἑβραϊκή καταγωγή τῶν νεοτούρκων;

Ντονμὲ (ἢ ντονμέδες) ἦσαν ὅλοι τους. Δῆλα δὴ ἑβραῖοι, καθαροὶ ἑβραῖοι, ποὺ γιὰ λόγους πολιτικῆς καὶ μόνον, ἐπισήμως ἐνεφανίζοντο ὡς ἰσλαμιστές. Αὐτὸ καὶ μόνον.
Αὐτὰ τὰ κατακάθια ἔλαβαν ἐντολὴ νὰ «καθαρίσουν» τὴν περιοχὴ πέριξ τῆς σημερινῆς Ἀρμενίας, τοῦ Πόντου καὶ γενικότερα τῶν βορειοανατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Νόμπελ καὶ οἱ Ῥότσιλδ νὰ δροῦν ἐλευθέρως στὶς πετρελαιοπηγὲς καὶ νὰ ἐκμεταλλεύονται κάθε πλουτοπαραγωγικὴ πηγή τῶν ἐκεῖ πληθυσμῶν.

Ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τήν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;

Ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀναγνωρισθῇ ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς …Τούρκους;

Καί ποιός θά ἔκανε τήν βρώμικη δουλειά γιά νά μήν χαθῇ ὁ ἔλεγχος;
Ποιός ἦταν ὁ πιό ἔμπειρος;
Ποιός ἦταν ὁ πιό καλά ἐκπαιδευμένος;
Ποιός ἦταν ὁ πιό …πολιτισμένος, γιά νά μπορῇ νά κρύψῃ καλλίτερα τά ἴχνη τῶν πραγματικῶν σφαγέων;
Ποιός ἦταν αὐτός πού ἔδωσε ἀσυλία καί σιώπησε γιά τά ἀμέτρητα αὐτά ἐγκλήματα, καλύπτοντας ἀκόμη καί μέ ψέμματα, τά ἀτελείωτα ἐγκλήματα;
Ποιός παραπλανοῦσε τόν τύπο καί τίς ἄλλες πρεσβεῖες, ψιθυρίζοντας δικαιολογίες τῆς σειρᾶς;
Ποιός συντόνιζε τά ἐγκλήματα;
Ποιός ἔδιδε ἐντολές καί κατευθύνσεις;
Ποιός εἶχε τό γενικό πρόσταγμα στόν στρατό τῶν Ὀθωμανῶν, πού πολύ μεθοδικά, μὲ γερμανικὴ ἀκρίβεια, ἔκανε τίς ἀπίστευτες αὐτές ἐκκαθαρίσεις;
Ποιοί ἦσαν αὐτοί πού, πρῶτοι πρῶτοι, ἔσπευσαν νά λεηλατήσουν τίς περιουσίες τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ποντίων;
Ποιοί ἦσαν αὐτοί πού ἅρπαζαν τά καταστήματα, τίς ἐπιχειρήσεις καί τά προσωπικά ἀντικείμενα τῶν θυμάτων;
Ποιοί ἦσαν αὐτοί πού ἔκαναν κάθε εἴδους «μπίζνα» μέ τούς νεοτούρκους, εἰς βάρος τῶν ὑπό ἐξαφάνισιν πληθυσμῶν;
Καί γιατί μόνον τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀναγνωρίζουν; Οἱ Πόντιοι; Οἱ Πέρσες; Οἱ Ἀσσύριοι; Οἱ λοιποί χριστιανικοί πληθυσμοί; Οἱ Ἕλληνες; Ἔ; Μόνον οἱ Ἀρμένιοι γενοκτονήθησαν;
Μὰ φυσικὰ οἱ Γερμανοί. Καὶ ἦσαν οἱ Γερμανοὶ ἐμπρός, στὴν βιτρίνα τῆς ἱστορίας, διότι οἱ κρατικές τους δομές, οἱ γνώσεις τους καὶ οἱ στρατιωτικές τους ὑποδομὲς ἦσαν οἱ πλέον κατάλληλες γιὰ ἕνα τέτοιο ἔργο.
Διότι μποροῦσαν νὰ καλύψουν τέλεια τὰ ἴχνη τῶν τραπεζιτῶν.
Διότι μποροῦσαν νὰ πάρουν ἐπάνω τους, σὲ κάποιαν …στραβοτιμονιά, τὸ ἔγκλημα, ἐὰν δὲν κατάφερναν νὰ τὸ πετάξουν ὅλο στὶς πλάτες τῶν Τούρκων καὶ τῶν κατσαπλιάδων τους τῶν Κούρδων.

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;4 Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;5

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Διαβᾶστε Μοργκεντάου «τὰ μυστικὰ τοῦ Βοσπόρου» ὅπου τὸ βρεῖτε.
Ναί, τοῦ …«περιουσίου» Μοργκεντάου τὶς ἀναμνήσεις καὶ τὶς καταγγελίες, ποὺ ἀναφέρει λεπτομερῶς πολλὲς ἀπὸ τὶς παρασκηνιακὲς πράξεις τῶν Γερμανῶν καὶ ἰδίως τοῦ πρέσβεως τῆς Γερμανίας στὴν Κωνσταντινούπολιν Βαγγενχάιμ. Ἑνὸς προσώπου ἰδιαιτέρως ἱκανοῦ μὰ κυρίως δίχως ἀνθρωπιὰ καὶ δίχως συναισθήματα θλίψεως γιὰ τὰ κοινά, μὲ τοὺς νεοτούρκους, ἐγκλήματά τους.

Ἡ οὐσία τῆς διηγήσεως τοῦ Μοργκεντάου θὰ μποροῦσε νὰ συνοψισθῇ στὰ ἐξῆς:

  • Ἡ Γερμανία, μετὰ τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων, ἀνέλαβε νὰ ἐπαναδιοργανώσῃ τὸ κράτος τῆς Τουρκίας.
  • Πίσω ἀπὸ τὴν συμμαχία Γερμανίας-Τουρκίας προετοιμάζετο ἕνας Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
  • Ἡ μεγάλη σύγκρουσις παρέμενε στὸ ἐπίπεδον Ῥωσσίας-Γερμανίας καὶ ἡ Τουρκία, ἀρχικῶς τοὐλάχιστον, λειτούργησε ὡς δορυφόρος αὐτῆς τῆς συγκρούσεως.
  • Ἡ Γερμανία ἤθελε ὅλην τὴν Εὐρώπη δική της καὶ τὸν Ῥῶσσο …ἀνύπαρκτον.
  • Ἡ Γερμανία πυροδότησε πολλὲς συγκρούσεις καὶ χρηματοδότησε προπαγανδίζοντας ἄλλες τόσες.
  • Ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ὅπως ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία, ἐπίσης «ἔξυνε τὰ νύχια της» γιὰ μίαν μεγάλη σύγκρουσιν.

Ἡ μεθόδευσις καὶ πρόκλησις τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἀπὸ τὴν Γερμανία.

«…Θυμάται κάποιος σε τι αφορούσε η συμφωνία μη επιθέσεως μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν;
Θυμάται κάποιος τον λόγο για τον οποίο ο Χίτλερ τελικά επιτέθηκε στην Ρωσσία και ειδικά στο Στάλινγκραντ και πού βρίσκεται αυτό;
Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο σημαντικό είναι για τους επικυριάρχους να επιδοτούν πολιτικές ιδεοληψίες, εθνικισμούς κλπ. ώστε όποτε χρειασθεί να εξολοθρεύουν τους εχθρούς τους χρησιμοποιώντας σαν …μαριονέτες τους εχθρούς των εχθρών τους.

Τους Έλληνες εναντίον των Τούρκων, τους Τούρκους εναντίον των Αρμενίων, του Σουνίτες εναντίον των Σιιτών, τους Ιάπωνες εναντίων των Ρώσσων, τους Ιρακινούς εναντίον των Ιρανών, τους Ταλιμπάν εναντίον των Σοβιετικών, τους Γάλλους εναντίον των Άγγλων, τους κομμουνισές αντάρτες εναντίον των Ναζί κλπ….»

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;6

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ οἱ Γερμανοὶ συνεργοί.

«…Τὰ πετρέλαια τῆς Κασπίας πέρασαν, πολὺ …εὔκολα, μὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Κεμᾶλ, στὰ χέρια …«περιουσίων»!!!
Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ Γερμανοί, ποὺ ἐπίσης ἔχουν πρὸ πολλοῦ χάσει τὴν …γερμανικότητά τους, ἰδίως μετὰ τὴν πτώσιν τοῦ Χίτλερ.
Οἱ ἴδιοι …«περιούσιοι» τραπεζῖτες ποὺ ἐλέγχουν ἐμᾶς, ἐλέγχουν κι αὐτούς…
Πολὺ εὔκολα…

Τὰ πετρέλαια λοιπὸν ἦσαν ὁ στόχος, οἱ ἐνεργειακοὶ πόροι ἀλλὰ καὶ ἡ προστασία τοῦ πειράματός ΤΟΥΣ στὴν σοβιετικὴ ἕνωσιν…»

Ἦταν ἤ ὄχι γενοκτονία ἡ γενοκτονία;

(Ἀποδείξεις τῶν ὅσων ίσχυρίζομαι, γιὰ τὰ παραπάνω, μέσα στοὺς συνδέσμους.)

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ποντίων ἀλλὰ καὶ τῶν λοιπῶν Μικρασιατῶν ἐξυπηρετοῦσε τοὺς …«περιουσίους» τοκογλύφους τραπεζίτες καὶ οἱ Γερμανοὶ-ἐπισήμως (μὰ στὴν πραγματικότητα πραιτωριανοὶ τῶν τοκογλύφων ἐπίσης) ἦσαν οἱ ἐπόπτες, παρέα μὲ τοὺς μικροτέρας ἐμπειρίας ἐπιστάτες – νεοτούρκους – ντονμέ, ποὺ …«συμπτωματικῶς» ἦσαν καὶ  …«περιούσιοι».
Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ  Τσέτες – Κοῦρδοι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα.
Τόσο ἁπλᾶ.

Ὅμως ἀπὸ τότε ἔως τώρα πέρασαν τόσα χρόνια, οἱ (φερόμενοι ὡς) Γερμανοὶ …«ξεπλύθηκαν», οἱ Ἀρμένιοι ἀκόμη κυνηγοῦν τοὺς Τούρκους, ποὺ ἐκτελοῦσαν ἐντολές, δίχως νὰ γνωρίζουν καὶ κάτι καλλίτερο ἀπὸ τὸ νὰ σφάζουν, οἱ Τσέτες-Κοῦρδοι, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ σπεύδουν νὰ καλύψουν τὶς ἐπιθυμίες τῶν …«περιουσίων» ἐντολέων τους, ἀποκτώντας, τώρα πιὰ ἐπισήμως τὸ Κουρδιστάν, (μὰ στὴν πραγματικότητα μίαν ἑταιρεία τοκογλυφικῶν συμφερόντων, στὴν ὁποίαν θὰ παραμένουν δοῦλοι) καὶ φυσικὰ ἐμεῖς, ὡς μόνιμοι χαχόλοι, ἀπολαμβάνουμε τὴν …«θεία δίκη»!!! Δὲν στοχοποιοῦμε τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες, διότι δὲν τοὺς βλέπουμε. Οἱ Γερμανοὶ διοικητὲς τοῦ ἐκεῖ τοκογλυφικοῦ ὑποκαταστήματος, μαζὺ μὲ τοὺς ἀπογόνους τους, ἐπίσης πραιτωριανοὺς τῶν τοκογλύφων, βγάζουν τὴν βρωμερή τους οὐρίτσα ἐκτὸς καὶ σήμερα γίνονται οἱ …καλοὶ τῆς ὑποθέσεως. (Δὲν ἀναφέρομαι στὸν λαὸ ποὺ εἶναι ἐπίσης θῦμα τῶν ἰδίων τραπεζιτῶν-τοκογλύφων δολοφόνων).
Οἱ Τοῦρκοι, ποὺ ἔλαβαν γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ἐντολὲς νὰ σφάξουν, ἀπολύτως φανατισμένοι ἀπὸ τὰ ἱερατεῖα τους, πληρώνουν καὶ οἱ Κοῦρδοι-Τσέτες, ποὺ ἔσφαζαν ἐπίσης, ἀποζημιώνονται.
Σέ ποιόν νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ τὸ θεαθῆναι…

Δῆλα δή οἱ Γερμανοί ἀνεγνώρισαν τήν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων;3

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *