Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;

Σιωπὴ τὼν ἀμνῶν ἀπὸ τὴν περιφέρεια γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς ἀπολύσεως ἔνδεκα ἐργαζομένων συντηρητῶν τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως!!!
Γιατί ἄραγε;

Λεηλασία καὶ ἀπὸ τὸ «λιγνητόσημο»!!!

Ὅσο προχωρᾶ ἡ ἔρευνα, τόσο πιὸ βαθειὰ ἀποκαλύπτεται ἡ σκευωρία…
Ἀπὸ τὸ λιγνητόσημο θὰ πληρώνονταν οἱ ἐργαζόμενοι!!!
Κι ἐκεῖ ἔχουμε ἤδη ἀναδείξει ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς τὸ σκάνδαλο τῶν

ἑκατομμυρίων ποὺ δὲν ἀποδίδονται σὲ ἔργα, μὲ αὐθαιρεσία τοῦ σουλτάνου!!!

Σιωπὴ τὼν ἀμνῶν ἀπὸ τὴν περιφέρεια γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς ἀπολύσεως ἔνδεκα ἐργαζομένων συντηρητῶν τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως!!!

Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;

Γιατί ἄραγε;
Ὅσο προχωρᾶ ἡ ἔρευνα, τόσο πιὸ βαθειὰ ἀποκαλύπτεται ἡ σκευωρία…

Ἀπὸ τὸ λιγνητόσημο θὰ πληρώνονταν οἱ ἐργαζόμενοι!!!
Κι ἐκεῖ ἔχουμε ἤδη ἀναδείξει ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς τὸ σκάνδαλο τῶν ἑκατομμυρίων ποὺ δὲν ἀποδίδονται σὲ ἔργα, μὲ αὐθαιρεσία τοῦ σουλτάνου!!!

Ἡ ἀπόλυτη σιωπὴ τῆς Περιφερείας, ἑνὸς ἐκ τῶν συμβαλλομένων μερῶν, στὸ ἔργο ἀναδείξεως τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως, σχετικὰ μὲ τὸν σκανδαλώδη τρόπο τῆς ἀπολύσεως τῶν ἔνδεκα ἐργαζομένων, ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ καὶ τεχνικῶν ὑψηλῆς ἐξειδικεύσεως, μᾶς ἔβαλε σὲ μεγάλες ὑποψίες…

Ὡς ἄμεσα ἐμπλεκομένη ἡ Περιφέρεια, ἦταν ἀναμενόμενον νὰ βγάλῃ δελτίο τύπου, σχετικὸ μὲ τὸ θέμα, παίρνοντας θέση ἐπ΄ αὐτοῦ… ἀλλὰ δὲν μπῆκε κάποιος στὸν κόπο.
Διόλου τυχαία βέβαια!!!

Σύμφωνα μὲ ὅσα διαβάζουμε στὴν προγραμματικὴ σύμβαση γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως, στὸ ἄρθρο 1, παράγραφος 7, ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως «Περὶ κατανομῆς διαθέσεως καὶ καταβολῆς τοῦ τέλους ἀναπτύξεως βιομηχανικῶν περιοχῶν παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος ἀπὸ λιγνητικοὺς σταθμούς», ὅπως ἀναφέρεται στὸ ΦΕΚ 12/ 11 Ἰανουαρίου 2008, Τεῦχος Β΄!!!
Μιλᾶμε γιὰ τὸ λιγνητόσημο!!!

Αὐτὸ θὰ διέθετε τὸ κονδῦλι γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ἐργαζομένων…
Ἀλλὰ τὸ θέμα τοῦ λιγνητοσήμου στὴν Μεγαλόπολη εἶναι ἕνα σκάνδαλο μεγατόνων, ποὺ τὸ συντηρεῖ ἡ περιφέρεια…

Ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἐμεῖς, ἔχουμε ἀναφερθεῖ καταγγελτικὰ στὸ λιγνητόσημο καὶ τὴν τοκογλυφία, ποὺ φαίνεται νὰ τυλίγῃ τὴν προβληματική του παροχή, ἀλλὰ καὶ τὴν μὴ διάθεσή του σὲ ἔργα ὑποδομῆς καὶ ἀναπτύξεως τῶν πληττομένων περιοχῶν.

 
Θυμηθεῖτε τὶ γράψαμε ἀρκετὰ πρόσφατα:
 
Πολλὰ εἶναι τὰ λεφτὰ ποὺ ἔχει παροπλισμένα ἡ Περιφέρεια, ἀπὸ τὸ λιγνητόσημο.
Χωρὶς νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ τὰ τοκίζῃ προθεσμιακά!!!
 

Δεῖτε τὶ ὁρίζει ἡ νομοθεσία γιὰ τὸ λιγνητόσημο καὶ τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ διατίθεται:

 

Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;2
Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;3
Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;4
Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;5
 
Ἀναρωτόμεθα λοιπόν, γιατί ἡ Περιφέρεια ὑπέγραψε τήν προγραμματική σύμβαση, γιά νά πληρωθοῦν ἀπό τό Ε.Α.Π., δηλαδή τὸ λιγνητόσημο, οἱ ἐργαζόμενοι στό Ἀρχαῖο Θέατρο Μεγαλοπόλεως, ὅταν ἤξερε, καλλίτερα ἀπό τόν κάθε ἕναν, πώς αὐτά τά λεφτά τά εἶχε σέ προθεσμιακό λογαριασμό καί δέν τά εἶχε διαθέση ὡς τώρα…;;;;
Πῶς θά πλήρωναν τούς ἐργαζομένους; Μέ λεφτά δεσμευμένα;;;;
Μήπως ἦταν μία καλή εὐκαιρία νά βάλῃ ἐργολάβο στό θέατρο καί νά ἐξασφαλίζῃ κι ἄλλα ἀνταποδοτικά ὀφέλη;;;
Ὅπως κι ἐὰν ἔχῃ πάντως, τὸ σουλτανᾶτο ὄφειλε νὰ ἔχῃ δόσει στὴν δημοσιότητα τὴν θέση του γιὰ τὴν ξαφνικὴ καὶ ἀναιτιολόγητη ἀπόλυση τῶν ἔνδεκα (11) ἐργαζομένων στὴν Μεγαλόπολη…
 
Καὶ νὰ τοποθετηθῇ, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, καὶ γιὰ ὅσα τοῦ καταμαρτυροῦμε ἐδῶ καὶ καιρό, γιὰ τὶς παρανομίες τῆς παρακρατήσεως τοῦ λιγνητοσήμου σὲ προθεσμιακοὺς λογαριασμούς!!!
Ἐὰν ὅλη αὐτὴ ἡ τραγελαφικὴ ἱστορία, δρομολογήθηκε γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐκταμιευθοῦν κι ἄλλα λεφτὰ ἀπὸ ΕΣΠΑ ἢ ἄλλους πόρους κρατικούς, νὰ μείνουν ἀνέγγιχτοι οἱ παγκωλοὶ τοῦ λιγνητοσήμου καὶ ταὐτόχρονα νὰ μπῇ τὸ «Διάζωμα» στὸ παιχνίδι…
…τότε μιλᾶμε γιὰ μεγάλη «ἔμπνευση»…!!!
Μὲ πολλοὺς συνεργαζομένους ἐγκεφάλους καὶ παράγοντες τοῦ Πολιτισμοῦ (;;;;;;), ποὺ μᾶλλον πρέπει νὰ τοὺς ἀναλάβῃ κάποιος εἰσαγγελεύς…

Ἄλλωστε, ὅπως προκύπτει κι ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν ὅρων διαθέσεως τοῦ λιγνητοσήμου στοὺς πληττομένους Δήμους, τὸ σκάνδαλο εἶναι προφανές…

Ὅπως προφανὲς εἶναι καὶ τὸ ὑφέρπον καὶ συνδεδεμένο μὲ τὰ ἀνωτέρω, σκάνδαλον, στὴν ἀπόλυση τῶν ἐργαζομένων… ἕναν μήνα μετὰ τὴν κάθοδο στὴν Μεγαλόπολη, τοῦ «προικώου» τῆς ἑκάστοτε κυβερνήσεως, ἰδιοκτήτου τῆς Μ.Κ.Ο. «Διάζωμα» κ. Μπένου, ποὺ μετέχει καὶ στὴν προγραμματικὴ ὡς ...ἐπίμετρον!!!

Καὶ μὴ χειρότερα!
Ἡ ἔρευνα δὲν σταματᾶ ἐδῶ…

ὀρθολογικὰ

Ἐρώτησις στὴν βουλὴ γιὰ τὸ Ἀρχαῖο Θέατρο Μεγαλοπόλεως καὶ τοὺς ἀπολυθέντες, ἀπὸ τὸν Κώστα Βλάση!!!

Παρεμβαίνει καὶ ζητᾶ ἀπαντήσεις ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους ὑπουργούς, γιὰ τὸ ξαφνικὸ σταμάτημα τῶν ἐργασιῶν ἀναδείξεως τοῦ Θεάτρου καὶ τὴν ἀπόλυση τῶν ἐργαζομένων.

Πίσω ἀπό ἀπολύσεις ἐργαζομένων Μ.Κ.Ο.;6

Παρέμβασις Κώστα Βλάση γιὰ τὸ ἀρχαῖο Θέατρο Μεγαλοπόλεως!

«κ. Ὑπουργοί: Νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως καὶ ἀναδείξεως τοῦ ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως καὶ νὰ διασφαλισθῇ ἡ συνέχισίς του».

Μὲ πρόφαση ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ λύονται οἱ συμβάσεις ἐργασίας τοῦ ἐπιστημονικοῦ καὶ τεχνικοῦ προσωπικοῦ, ποὺ ἀπασχολεῖται στὴν ὑλοποίηση τῆς Προγραμματικῆς Συμβάσεως Πολιτισμικῆς Ἀναπτύξεως τοῦ ἔργου «Ἀρχαῖο Θέατρο Μεγαλοπόλεως γιὰ τὴν ὑλοποίηση ἐργασιῶν Ἀποκαταστάσεως καὶ Ἀναδείξεως τοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου Μεγαλοπόλεως».
Ὅπως ἐδήλωσε ὁ ἴδιος:
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σταματήσουν οἱ ἐργασίες σὲ ἕνα ἰδιαιτέρως σημαντικὸ γιὰ τὸν τόπο ἱστορικὸ μνημεῖο, ἀλλὰ καὶ  νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν ἀνεργία ἔνδεκα συνάνθρωποί μας, ποὺ πλέον διεκδικοῦν τὰ δεδουλευμένα τους.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν κατέθεσα ἐρώτηση στὴν Βουλὴ καὶ ζητῶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀποδοθοῦν οἱ εὐθύνες γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς προγραμματικῆς συμβάσεως ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διασφαλισθῇ ἡ συνέχισις τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως καὶ ἀναδείξεως τοῦ ἀρχαίου θεάτρου. Ἐπὶ πλέον, ζητῶ τὰ ἀρμόδια Ὑπουργεῖα νὰ μεριμνήσουν γιὰ τοὺς ἀπολυθέντες ἐργαζομένους.
Ἀναμένουμε τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέματος, μετὰ τὴν κατάθεση τῆς ἐρωτήσεως τοῦ Βουλευτοῦ Ἀρκαδίας τῆς Ν.Δ. στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Γιούλη

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply