Ἡ πλήρης κατάῤῥευσις τῆς καπνοαπαγορεύσεως

Γράφει ἡ Πέρσεια Ἑκάτη

Οἱ Πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ λοιποὶ νεομεσσιανικοὶ κύκλοι τῶν ΗΠΑ χρειάσθηκαν πάνω ἀπὸ 50 ἔτη προσπαθειῶν, ἀπὸ τὴν δεκαετία ’50 καὶ μετά, καὶ τεράστια κεφάλαια γιὰ νὰ ἐπιβάλουν μία ἀκόμη καπνοαπαγόρευση, τὴν τρίτη στὴν σειρὰ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τῶν χρηματοδοτουμένων ἀπὸ τοὺς Ροκφέλερς (καὶ ἄλλους ἰδιῶτες ἑκατομμυριούχους τῶν ΗΠΑ) Ναζὶ στὴν προπολεμικὴ Γερμανία, καὶ αὐτὴν πρὶν ἀπὸ τὸν Α’ΠΠ (1895-1927). Ἀκολουθώντας δυστυχῶς -καὶ γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο- τὶς ΗΠΑ, τὸ 2007 ἐπεβλήθη σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μέσῳ τῆς Ε.Ε., μία ἀπάνθρωπη καὶ ἐντελῶς παρανοϊκὴ καπνοαπαγόρευσις ἐξ αἰτίας τῆς πουριτανικῆς ὑστερίας καὶ σκοτεινῶν συμφερόντων τῶν ἑταιρειῶν τους.

Ὅμως ἡ νέα τους ἐπίθεσις δὲν ἔμεινε δίχως ἀπάντηση. Ἐχρειάσθησαν μόλις 9 ἔτη γιὰ τὴν πλήρη κατάῤῥευση τῆς καπνοαπαγορευτικῆς ἀπάτης, ἐλάχιστα κεφάλαια, καὶ μόνον πολὺς χρόνος καὶ ἀφοσίωσις ἀπὸ πολλοὺς ἀνωνύμους ἀνθρώπους, ποὺ πολέμησαν καὶ κέρδισαν. Ἂς δοῦμε τὰ σημαντικότερα γεγονότα τῶν τελευταίων ἐτῶν.

2016: Ἡ πλήρης κατάῤῥευσις τοῦ ψεύδους περὶ δῆθεν ἐπικινδυνότητος τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος (Passiverauchen, ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερμανία, ὅπου πρωτοεμφανίσθη). Κανένας ἀπολύτως κύνδυνος ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα, μετὰ ἀπὸ ἀνάλυση καὶ ἐξέταση ὅλων – Ναί, Ὅλων!- τῶν δημοσιευμένων ἐρευνῶν παθητικοῦ καπνίσματος.

Ἡ πλήρης κατάῤῥευσις τῆς καπνοαπαγορεύσεως

Κατέῤῥευσε ἡ ἀπάτη τοῦ «παθητικοῦ καπνίσματος»

Οἱ καπνοαπαγορεύσεις ποὺ ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 2000 μετὰ ἀπὸ προτροπὲς τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΗΕ, Π.Ο.Υ. ἐβασίσθησαν στὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὁ καπνὸς σὲ ἐσωτερικοὺς χώρους μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ καρκίνο τοῦ πνεύμονος σὲ μή-καπνιστές. Μία ἐμπεριστατωμένη στατιστικὴ μετά-ἀνάλυσις ΟΛΩΝ τῶν δημοσιευμένων ἐρευνῶν γιὰ τὴν σχέση παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων βρῆκε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως κανένας συσχετισμὸς μεταξὺ παθητικοῦ καπνίσματος καὶ καρκίνου τῶν πνευμόνων. …Κανένας κίνδυνος δὲν ὑπάρχει στὰ ἐργασιακὰ περιβάλλοντα ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα.

….Ἡ ἀνάλυσις ἔγινε ἀπὸ τοὺς στατιστικοὺς τῆς Βρεταννικῆς συμβουλευτικῆς ἑταιρείας PN Lee Statistics and Computing Ltd, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ 30 ἔτη παράγει εἰδικὲς ἀναλύσεις περὶ δηλητηρίων, φαρμάκων καὶ ἀσθενειῶν γιὰ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΟΗΕ IARC (International Agency for Research on Cancer), καθὼς καὶ γιὰ ἰδιωτικὲς ἑταιρείες τῆς φαρμακευτικῆς βιομηχανίας, τῆς καπνοβιομηχανίας καὶ τῆς χημικῆς βιομηχανίας. Ἕνα μέρος τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῆς ἑταιρείας αὐτῆς εἶναι νὰ παρακολουθῇ τὶς δημοσιευμένες ἐπίσημες μελέτες γιὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα καὶ νὰ τὶς συλλέγῃ σὲ βάση δεδομένων μαζὺ μὲ τὶς σχετικὲς ἀναλύσεις ποὺ κάνει, καὶ ποὺ εἶναι διαθέσιμες στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἑταιρείας.

Ἄλλο ἕνα σημαντικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μὲ καπνιστὲς γονεῖς ἔχουν 22% λιγότερες πιθανότητες νὰ πάθουν καρκίνο τοῦ πνεύμονος ἐν συγκρίσει μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μὲ μὴ-καπνιστὲς γονεῖς.
…Τέλος τὸ 95% τῶν ἐξεταζομένων ἐρευνῶν ἔδειξε ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένας ἀπολύτως κίνδυνος γιὰ καρδιακὲς ἀσθένειες ἀπὸ τὸ παθητικὸ κάπνισμα στοὺς ἐργασιακοὺς χώρους. Ἡ πλήρης ἀναφορὰ τῆς μελέτης ἐδῶ. Ὅλη ἡ μελέτη δημοσιεύεται ἐδῶ καὶ τὸ σχετικὸ pdf ἐδῶ.

Βέβαια τὰ ὀφέλη σὲ παιδιὰ ἦσαν ἤδη ἐπιβεβαιωμένα ἀπὸ τὸ 2001, ἀπὸ μίαν μεγάλη ἔρευνα στὴν Σουηδία ἐπάνω σὲ δύο γενεὲς Σουηδῶν, συγκρίνοντας τὰ ἀποτελέσματα τοῦ καπνίσματος τῶν γονέων στὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν καὶ διαπιστώνοντας ὅτι οἱ ἀτοπικὲς διαταραχὲς ἦσαν ἐξαιρετικὰ μειωμένες σὲ ὅσα παιδιὰ μεγάλωναν μὲ καπνιστὲς γονεῖς: Ἀτοπικὸ ἔκζεμα, ἄσθμα, ἀλλεργικὸ ἄσθμα, ἀλλεργικὴ ρινοεπιπεφυκίτις, καθῶς καὶ παντὸς εἰδους ἀλλεργίες σὲ τροφὲς ἦσαν σχεδὸν ἀνύπαρκτες, ἐνῶ ὅλα αὐτὰ ἔπλητταν σχεδὸν πάντα τὰ παιδιὰ ποὺ μεγάλωναν μακρυὰ ἀπὸ τὸν καπνό. Ἡ ἔρευνα κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πιθανότης ἐμφανίσεως τέτοιων ἀτοπικῶν διαταραχῶν τόσο στοὺς ἰδίους τοὺς καπνιστὲς ὅσο καὶ στὰ παιδιά τους εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλή.

2016: Ἡ Ἀρχὴ τοῦ Συνηγόρου τοῦ πολίτου (OMBUDSMAN) στὴν Ῥωσσία, στὴν ἐπίσημη ἐτησία ἔκθεσή της πρὸς τὸν πρόεδρο, κρούει τὸν κώδονα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν πρόσφατη καπτοαπαγόρευση στὴν Ῥωσσία, τεκμηριώνοντας ὅτι ἀποτελεῖ ξεκάθαρη παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. 

«..ὑπάρχουν περισσότεροι ἀπὸ 30 ἐκατομμύρια πολίτες ποὺ καπνίζουν, στὴν Ῥωσσία, συνιστώντας ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ τοῦ ἐνηλίκου πληθυσμοῦ. Τὰ στοιχειώδη δικαιώματά τους δὲν ἐλήφθησαν ὑπόψιν, κατὰ τὴν σύνταξη αὐτοῦ τοῦ νόμου (σημ.: τῆς καπνοαπαγορεύσεως). Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὁ νόμος δὲν περιλαμβάνει τὸ ἐλάχιστο ἀπαραίτητο εὗρος τῶν δικαιωμάτων τῶν καπνιστῶν.

…Ὡς ἀντίδρασις στὶς «ὑπερβολές» τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ νόμου ξεκίνησε δημόσιος διάλογος γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπαναφερθῇ ἡ ἰσορροπία τῆς καταστάσεως, μὲ διορθώσεις στὶς βασικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἐξοργίζουν τοὺς καπνιστὲς πολίτες καὶ ἐξομαλύνοντας τοὺς πιθανοὺς παράγοντες κοινωνικῆς δυσαρεσκείας.

Τὸ 2015 οἱ φορεῖς ποὺ ἐκπροσωποῦν τοὺς καπνιστές συζήτησαν ἐνεργητικὰ τὶς ἀκόλουθες προτάσεις:

= Χῶροι γιὰ κάπνισμα στὰ ἀεροδρόμια, καθὼς καὶ βαγόνια γιὰ καπνιστὲς στὰ τραῖνα (ἡ πρότασις ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰς Russian Airports Associations καὶ Railways of Russia Corporation).
= Τροποποίησις τῆς σειρᾶς ἐφαρμογῆς τῶν ἀντικαπνιστικῶν νόμων στοὺς χώρους ἐργασίας (ἠ Federation of the Independent Trade Unions of Russia προωθεῖ τὴν ἰδέα νὰ μεταφερθῇ τὸ δικαίωμα τέτοιων ἀποφάσεων στὶς τριμερεῖς ἐπιτροπὲς τῶν ἐργοδοτῶν, ἐργαζομένων, καὶ ἐργατικῶν σωματείων).
= Χαλάρωσις τῶν ἀπαγορεύσεων τοῦ καπνίσματος στὰ ἑστιατόρια καὶ ξενοδοχεῖα (ἡ Federation of Hoteliers and Restaurateurs εἶναι ὑπὲρ τοῦ νὰ ὑπάρχουν κέντρα ἀναψυχῆς καὶ ἑστιατόρια καπνιστῶν καθῶς καὶ χῶροι καπνίσματος σὲ ὅλα τὰ ξενοδοχεία καὶ ἄλλους χώρους ἑστιάσεως καὶ ψυχαγωγίας)

Πολλὲς ἄλλες καλῶς τεκμηριωμένες προτάσεις εἶναι ὑπὸ συζήτηση. Θεωροῦμε ἀπαραίτητη τὴν ἐπανεκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐπιβολῆς τοῦ τρέχοντος νόμου καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀναγκαίων τροποποιήσεων αὐτοῦ.»

Ἡ ἔκθεσις ἀνηρτήθη ἐδῶ, καὶ λεπτομερῆς κάλυψις τῆς εἰδήσεως ἐδῶ.

Στελέχη τῶν ρωσσικῶν φορέων τῶν δικαιωμάτων γιὰ τὸ κάπνισμα, σχολίασαν σχετικά:
«Δὲν γνωρίζουμε ἐὰν θὰ γίνουν δεκτὲς ὅλες οἱ προτάσεις αὐτῆς τῆς ἐκθέσεως, ἀλλὰ θὰ ἔχουμε νέα Βουλὴ μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ πιὸ ἄσχημοι ἀντικαπνιστὲς λομπίστες ἔχουν ἤδη ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ κόμματά τους, μιὰ καὶ ἡ καπνοαπαγόρευσις δὲν εἶναι καθόλου δημοφιλῆς στὴν κοινὴ γνώμη.

…ἡ γενικὴ διάθεσις ἔχει ἀλλάξει. Ἡ ἀποτυχία τῆς καπνοαπαγορεύσεως εἶναι ἐμφανῆς, ὅπως ἄλλωστε πολλοὶ ἄνθρωποι προέβλεψαν. Οἱ ἔξυπνοι κινοῦνται μακρυὰ διὰ πλαγίων πηδημάτων ἀπὸ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Οἱ ἐλάχιστοι ἀνόητοι, ποὺ ἀκόμη τὸ ὑποστηρίζουν, ὑστεριάζουν ἀπαιτώντας νέες ἀπαγορεύσεις. Ἐμεῖς (τὸ Κίνημα Δικαιωμάτων τῶν Καπνιστῶν) εἰσάγουμε σιγὰ σιγὰ τὶς σωστὲς ἰδέες στὴν κοινὴ γνώμη, ὥστε ὁ λαὸς ἢ ἔστω μέρος του, νὰ μαθαίνῃ ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀποτυχημένο ἐγχείρημα ἑνὸς ἄσχημου, ξένου ἰατρικοῦ λόμπυ. Εἴμαστε μετρίως αἰσιόδοξοι, ἀλλὰ ὅλοι μας εἴμαστε ἔτοιμοι γιὰ μακρόχρονο ἀγῶνα.»

2016: Γερμανία, μία χώρα ποὺ οἱ πολίτες της ἀντιστέκονται σφοδρὰ στὸ ἀντικαπνιστικό, στὸν ἀμερικανισμὸ καὶ τὸ ἰσλάμ.

Ὁ διάσημος Γερμανὸς καθηγητὴς καὶ ἰατρὸς R. Grieshaber ἤδη ἀπὸ τὸ 2012 ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο του καταῤῥίπτοντας τὸ ψεῦδος τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος. Ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὴν συνταξιοδότησή του τὸ 2011 ἦταν ὁ ὑπεύθυνος διευθυντὴς τοῦ Department for Prevention and Research at the “Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN)”, ποὺ ἦταν ὁ κύριος ἀσφαλιστικὸς φορέας τῶν ἐργαζομένων στὸν τομέα ἑστιάσεως (German Employer’s Liability Insurance Association for the Food and Catering Industry).

Ὁ ὀργανισμός του διεξῆγε τὴν μεγαλυτέρα καὶ ἐγκυροτέρα στὰ χρονικά, σχετικὰ μὲ τὸ παθητικὸ κάπνισμα στοὺς χώρους ἐργασίας, μὲ τὸ μεγαλύτερο δεῖγμα παγκοσμίως: ἕξι ἑκατομμύρια ἐργαζομένων στὸν τομέα ἑστιάσεως. Τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν ἐκπληκτικά: οἱ καρδιακὲς προσβολές, ὁ καρκίνος τοῦ πνεύμονος καὶ οἱ χρόνιες παθήσεις πνευμόνων ἦταν ἀκόμη πιὸ χαμηλὲς κι ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τοῦ περιβάλλοντος πληθυσμοῦ.

Ἡ καπνοαπαγόρευσις εἰσήχθη στὴν Γερμανία τὸ 2007 καὶ 2008, καθιστώντας τὸ κάπνισμα παράνομο στὰ μπὰρ καὶ ἑστιατόρια – ὅμως οἱ Γερμανοί, καὶ ἰδίως οἱ Βερολινέζοι, βρῆκαν τὸν τρόπο νὰ τὸ παρακάμψουν. Μόλις βραδυάζει ἀμέτρητα μπὰρ μετονομάζονται σὲ “smoking bars.”, καὶ μετὰ τὶς 9 μ.μ. κλείνουν τὶς κουρτίνες, σταματοῦν τὸ σερβίρισμα φαγητοῦ καὶ ἐπιτρέπουν τὸ κάπνισμα κανονικά. Αὐτὸ διότι κέρδισαν μία δικαστικὴ μάχη, ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ λειτουργοῦν σὰν ἰδιωτικὰ κλάμπ.

Τυπικὰ ἐὰν σερβίρουν φαγητὸ ἢ ἐὰν ἐπιτρέπουν τὸ κάπνισμα νωρίτερα, ἡ ἀστυνομία μπορεῖ νὰ τοὺς κόψῃ πρόστιμο. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὴν πράξη, ἀντιθέτως οἱ περισσότεροι ἀστυνομικοὶ εἶναι συχνὰ καὶ οἱ ἴδιοι θαμῶνες. Ἡ Γερμανία ἔχει ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐλαστικοὺς κανονισμοὺς γιὰ τὸ κάπνισμα, σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ Γερμανοὶ δὲν δίνουν δεκάρα τσακιστὴ γιὰ τὸ ἀντικαπνιστικό. Λέγουν πὼς ἡ καπνοαπαγόρευσις εἰσήχθη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ δὲν εἶναι μέρος τοῦ γερμανικοῦ τρόπου σκέψεως.

«Εἴμαστε διαφορετικοί», λέγει ἕνας ἀπὸ τοὺς Βερολινέζους ἰδιοκτῆτες μπάρ. «Πολλοὶ ἄνθρωποι ὅταν σκέπτονται τὴν Ἀμερική, φαντάζονται κάποιο «ἴματζ» ἐλευθερίας. Στὴν πραγματικότητα ἡ Ἀμερικὴ εἶναι φυλακὴ γιὰ τὶς ἐλευθερίες». Ὁ ἴδιος σοκαρίσθη ὅταν κατὰ τὴν διάρκεια ταξειδιοῦ του στὴν Νέα Ὑόρκη, ἔμαθε ὅτι πάρα πολλὲς καθημερινὲς ἐλευθερίες εἶναι … παράνομες στὶς ΗΠΑ. Τὸν σταμάτησαν στὸν δρόμο γιατὶ κρατοῦσε ἕνα κουτὶ μπύρας (!). «Ἔχουμε πολλὴ έλευθερία στὴν Γερμανία», εἶπε. «Ἡ Ἀμερικανικὴ έλευθερία εἶναι ψέμμα».

2014: Οἱ τρεῖς κύριες ἐπίσημες ἐκθέσεις, στὶς ὁποῖες ἐβασίσθη ἡ καπνοαπαγόρευσις τῶν ΗΠΑ, καὶ ἡ μεταφορά της στὴν Εὐρώπη, ἀπεδείχθησαν προίὸν ἀπάτης καὶ ἀφῃρέθησαν μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση. 

¤ Ὑπεύθυνοι ἐκδόσεως τοῦ Surgeon General, ἦταν στὸ μισθολόγιο μεγαλοφαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν γιὰ δεκαετίες.
¤ Κορυφαῖοι εἰδικοί πρέπει νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ τομπάκο (ἡ TPSAC Committee ἰδρύθη τὸ 2010 μέ τέσσερις εἰδικούς, ποὺ ἐλάμβαναν κονδύλια ἀπὸ μεγαλοφαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες), μετὰ ἀπὸ ἀποκαλύψεις γιὰ τεράστια σύγκρουση συμφερόντων.
¤ Δικαστήριο: Οἱ στενοὶ δεσμοὶ τῶν εἰδικῶν μὲ τὶς ἑταιρεῖες GlaxoSmithKline & Pfizer καθιστοῦν τὶς συμβουλές τους «ὕποπτες».

Μία τρίχρονη δικαστικὴ ὑπόθεσις στὴν Οὐάσινγκτον ἀπεκάλυψε τεράστιες συγκρούσεις συμφερόντων τριῶν ἀντικαπνιστικῶν εἰδικῶν, ποὺ ἦσαν στὸ μισθολόγιο τῆς μεγαλοφαρμακευτικῆς βιομηχανίας, τὸ ἴδιο διάστημα ποὺ ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ τοὺς εἶχε ἀναθέση τὴν θέση ἐπιστημονικῶν ὑπευθύνων ἐκδόσεως τῶν ἐπισήμων ἐκθέσεων τοῦ «Surgeon General» γιὰ τὸ τομπάκο. Αὐτὲς περιλαμβάνουν τὴν ἔκθεση «Ὁ ἐθισμὸς στὴν νικοτίνη» τὸ 1988, καὶ τὴν ἔκθεση γιὰ τὸ παθητικὸ κάπνισμα τὸ 2006, ὅπως καὶ τὴν ἔκθεση γιὰ τὸ ἀρωματικὸ τομπάκο (συνήθως μὲ μέντα) ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια ἡ Ε.Ε. νὰ ἐτοιμάσῃ εἰδικὴ νομοθεσία ἀπαγορεύσεως καὶ γιὰ αὐτά, καὶ ὅπου εἶναι νὰ ἀπαγορευθοῦν ἐντελῶς τὸ 2020.

Γιὰ δεκαετίες αὐτοὶ οἱ τρεῖς εἰδικοὶ ἐλάμβαναν μεγάλα ποσὰ ἀπὸ τοὺς φαρμακευτικοὺς γίγαντες Pfizer καὶ GlaxoSmithKline, κάτι ποὺ ἀμφισβητεῖ σοβαρὰ τὶς ἐργασίες καὶ ἐκθέσεις τους. Οἱ δύο φαρμακευτικοὶ γίγαντες ἐπέτυχαν σημαντικὰ οἰκονομικὰ πλεονεκτήματα ἀπὸ τὰ συμπεράσματα αὐτῶν τῶν εἰδικῶν στὶς ἐκθέσεις τους. Εἰδικὰ ἡ ἔκθεσις τοῦ 2006 γιὰ τὸν θανάσιμο (!) κίνδυνο τοῦ παθητικοῦ καπνίσματος, ποὺ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ΜΟΝΟΝ μὲ πλήρη καπνοαπαγόρευση, ἀμφισβητήθη ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες. Ὅμως ὀδήγησε στὴν εἰσαγωγὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως σὲ ὅλον τὸν δυτικὸ κόσμο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Pfizer & GlaxoSmithKline νὰ κερδίσουν δισεκατομμύρια σὲ πωλήσεις προϊόντων ἀντικαταστάσεως νικοτίνης (nicotine replacements) καὶ παύσεως τοῦ καπνίσματος (smoking cessation) σὲ καπνιστὲς ποὺ ἐξ αἰτίας τῆς καπνοαπαγορεύσεως ἐξηναγκάσθησαν νὰ μὴν καπνίζουν στὸν χῶρο ἐργασίας τους. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προϊόντα χορηγήθησαν μέσῳ τῶν δημοσίων συστημάτων ὑγείας, ἐπιβαρύνοντας τοὺς προϋπολογισμοὺς πολλῶν χωρῶν.

Οἱ δεσμοὶ τῶν τριῶν εἰδικῶν μὲ τοὺς φαρμακευτικοὺς γίγαντες ἀπεκαλύφθησαν στὰ νομικὰ ἔγγραφα μίας ὁμοσπονδιακῆς δίκης ποὺ ἀφοροῦσε στὴν κρατικὴ ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ Food & Drug Administration (FDA). Τὸ δικαστικὸ πόρισμα βγῆκε τὸν Ἰούλιο 2014, στὴν Οὐάσινγκτον, καὶ ἀναφέρεται ἐδῶ, ἐδῶ καὶ ἐδῶ. Τὰ ἐπίσημα δικαστικὰ ἔγγραφα ἐδῶ. Μία λεπτομερῆς ἀναφορὰ ὅλης τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως καὶ τῶν εὑρημάτων της, ἐδῶ.

2010-2016: Τὰ προϊόντα παύσεως καπνίσματος κρίνονται ἐπικίνδυνα, ἀποδεικνυόμενα ὅτι προκαλοῦν ἀπὸ καρδιακὲς προσβολὲς μέχρι κατάθλιψη καὶ αὐτοκτονίες, ἐνᾦ οἱ μεγαλοφαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες PFIZER καὶ GLAXOSMITHKLINE ἀναγκάζονται νὰ πληρώσουν μεγάλες ἀποζημιώσεις σὲ ἐξωδικαστικοὺς συμβιβασμούς.
Ἡ σωρεία μηνύσεων ἐναντίον τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τὸ 2010, ἡ κρατικὴ ὑπηρεσία τῶν ΗΠΑ FDA (Food & Drug Administration) ἐξέδωσε προειδοποίηση γιὰ τὰ σκευάσματα Chantix καὶ Zyban (τῶν ἐταιρειῶν Pfizer καὶ GlaxoSmithKline ἀντιστοίχως), ποὺ χορηγοῦνται σὲ ὅσους προσπαθοῦν νὰ σταματήσουν τὸ κάπνισμα, γιὰ τὴν σύνδεσή τους μὲ κατάθλιψη καὶ αὐτοκτονίες. Τὸ Zyban πωλεῖται ἐπίσης σὰν Wellbutrin καὶ χορηγεῖται σὰν ἀντικαταθλιπτικό. Μέχρι τὸ 2009, τὸ Chantix ἐνετοπίσθη νὰ σχετίζεται μὲ 98 αὐτοκτονίες καὶ 188 προσπάθειες αὐτοκτονιῶν, ἐνῶ τὸ Zyban σὲ 14 αὐτοκτονίες καὶ 17 προσπάθειες αὐτοκτονιῶν. Σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς FDA, πολλοὶ ἄνθρωποι ἄρχισαν νὰ ἔχουν παρενέργειες καὶ προβλήματα στὴν διανοητική τους ὑγεία, ποὺ σταμάτησαν ὅταν αὐτοὶ ἔπαυσαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ συγκεκριμένα σκευάσματα. Σιγὰ σιγὰ ἔλαβε δημοσιότητα τὸ θέμα, ἄλλες χῶρες ἄρχισαν νὰ ἐκδίδουν προειδοποιήσεις, καὶ πολλοὶ ποὺ ὑπέφεραν νὰ κινοῦν μαζικὲς ἀγωγές. Ἡ Pfizer ἄρχισε νὰ σύρεται σὲ δικαστικὲς διαμάχες, καὶ ἄρχισε νὰ πληρώνῃ ἀποζημιώσεις σὲ ἐξωδικαστικοὺς συμβιβασμούς.

Ἤδη ἀπὸ τὸ 2001, εἶχαν ἀρχίσει οἱ πρῶτες καταγγελίες γιὰ τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῶν σκευασμάτων γιὰ παύση τοῦ καπνίσματος. Ὁμοίως γιὰ τὰ σκευάσματα ἀντικαταστάσεως νικοτίνης (NRT) ἀνεφέρθησαν σοβαρότατες παρενέργειες ὅπως ἡμικρανίες, τάσις ἐμετοῦ, ἔντονα ὄνειρα τοῦ τύπου ὑπὸ ἐπήῤῥεια ναρκωτικῶν, διάῤῥοια, ταχυκαρδία κ.ἄ. Τὸ 2008 μία ἐπίσημη μελέτη ἐνεφανίσθη ποὺ συνέδεε τὰ σκευάσματα παύσεως τοῦ καπνίσματος μὲ τὴν αὐτοκτονία.

Λεπτομερεῖς ἀναφορὲς καὶ ἐπιπλέον σύνδεσμοι γιὰ τὶς αὐτοκτονικὲς τάσεις τῶν ἀντικαπνιστικῶν σκευασμάτων ἐδῶ. Φαίνεται πῶς ὄχι μόνον τὰ συγκεκριμένα σκευάσματα ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ προκαλοῦν τάσεις βίας, διανοητικὴ ἀστάθεια καὶ αὐτοκτονικὲς τάσεις, καὶ πλέον ὁ κίνδυνος τῆς αὐτοκτονίας ἀναγνωρίζεται εὐρέως ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ ἐπίσημο, μὴ ἐμπιστεύσιμο, ἰατρικὸ κατεστημένο. Ἤδη περιστατικὰ ὅπως ὁ πιλότος τῆς Germanwings ποὺ αὐτοκτόνησε ῥίχνοντας τὸ ἀεροπλάνο καὶ σκοτώνοντας ὅλους τοὺς ἐπιβάτες ἢ ὁ Τυνήσιος ποὺ ἐνοικίασε ἕνα φορτηγὸ καὶ σκότωσε ἀδιακρίτως πολλοὺς ἀνθρώπους στὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας προσφάτως, καὶ ποὺ ἔχουν κοινὸ παρονομαστὴ τὸ ἀνεξήτητο τῆς πράξεως, τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ τὴν χορήγηση ἀντικαταθλιπτικῶν σκευασμάτων, εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦν συνέπειες τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ. Ὅπως καὶ ἡ ἐμφάνισις καὶ ἄνοδος μαζικῶν δολοφονιῶν στὶς ΗΠΑ τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἦταν σχετικὴ μὲ τὸ ἀντικαπνιστικὸ πρόβλημα καὶ τὴν ἀθρόα χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων.

Ἡ καπνοαπαγόρευσις εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μία εὐρυτέρα συνέπεια καταστροφῆς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τῆς διασκεδάσεως, καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι στερήθηκαν τὶς εὐεργετικὲς ἀγχολυτικὲς ἰδιότητες τοῦ καπνίσματος, μὲ συνέπεια τὴν τεράστια ἀπότομη αὔξηση ἀντικαταθλιπτικῶν (ποὺ ἐπίσης ἐπεβάρυναν τὰ δημόσια ταμεῖα πολλῶν χωρῶν).  Οἱ μεγαλοφαρμακευτικὲς ποὺ ἔστησαν τὴν καπνοαπαγορευτικὴ ἀπάτη, ὠφελήθησαν διπλὰ βγάζοντας τὸ ἀγχολυτικὸ τομπάκο ὡς «ἀνταγωνιστικὸ προϊόν» ἀπὸ τὴν μέση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσουν τεχνητὴ ζήτηση γιὰ ἀντικαταθλιπτικὰ σκευάσματα, συσσωρεύοντας τεράστια κέρδη.

Ἐπιπλέον ἐπωφελοῦνται ἀπὸ νέα σκευάσματα γιὰ ἀπώλεια βάρους, μιὰς καὶ ἡ ἔλλειψις καπνίσματος συνδέεται μὲ τὴν αὔξηση βάρους καὶ τὴν παχυσαρκία, ὅπως ἀναγκάσθηκαν νὰ παραδεχθοῦν στὶς ΗΠΑ. Μετὰ ἀπὸ μία ἐκτεταμένη ἔρευνα εὔρους 30 ἐτῶν, γιὰ τὸ πῶς ἡ καπνοαπαγόρευσις καὶ οἱ καταστροφικὲς ἀλλαγὲς στὴν κοινωνικότητα ποὺ ἐπέφερε, ἔγινε ὁ σημαντικότερος παράγων παχυσαρκίας, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ National Bureau of Economic Research καὶ ἐδημοσιεύθη στὸ Review of Economics of the Household, πέρυσι.

2015-2016: Ἀποκαλύπτεται μία ἀκόμη ἀπάτη στὰ Δημόσια Συστήματα Ὑγείας τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Βρεταννίας, ὅπου καὶ ἔχουν ἀνεβάσει γιὰ κανέναν ἀπολύτως λόγο, τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς ὅσων καπνίζουν καὶ τοὺς ἀρνοῦνται πρόσβαση στὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα.

Οἱ ἀντικαπνιστὲς εἶναι ἔνοχοι δολοφονιῶν ἀμέτρητων ἀνθρώπων. Ναί, δολοφόνοι, ὅπως τὸ ἀκοῦτε. Ὅταν ἐπιβάλῃς ἀπάνθρωπες συνθῆκες σὲ ἀμέτρητους ἀνθρώπους, τοὺς ληστεύεις οἰκονομικὰ ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα, ἀλλὰ ταύτοχρόνως τοὺς ἀρνεῖσαι ἰατρικὴ περίθαλψη, ὀδηγώντας τους σὲ ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τους καὶ σὲ θάνατο, ναί, εἶσαι ἔνοχος γιὰ αὐτό. Σὲ τρία ἑκατομμύρια ἀσφαλισμένους στὴν Ἁγγλία ἤδη ἀρνήθηκαν τὴν πρόσβαση στὸ δημόσιο σύστημα ὑγείας, ἐπειδὴ καπνίζουν ἢ ἐπειδὴ εἶναι χονδροί, κάτι ποὺ προεκάλεσε τεράστια ὀργὴ γιὰ τοὺς ἐγκληματίες δολοφόνους ἐπαγγελματίες ἀντικαπνιστές καὶ τὶς ὀργανώσεις τους. Mάλιστα πλέον οὔτε ἡ ἀστυνομία ἐπιθυμεῖ νὰ συμμετέχῃ ἄλλο σὲ αὐτὴν τὴν παράνοια, καὶ σὲ ἕνα νέο ἐδίκτο τῶν ἐγκληματιῶν γιὰ πρόστιμα σὲ ὅσους καπνίζουν στὸ ἀμάξι τους ἔχοντας ἐπιβάτες ἡλικίας κάτω τῶν 17 ἐτῶν καὶ 364 ἡμερῶν ἡ ἀστυνομία δὲν ἔχει κόψει οὔτε ἕνα πρόστιμο, οὔτε ἔχει κάνει ἐλέγχους.

Στὶς ΗΠΑ, ἐξ αἰτίας ἄλλου ἑνὸς ἀντικαπνιστικοῦ ἐγκλήματος, ποὺ φορτώνει μὲ δυσβάσταχτα κόστη τὴν δημόσια ἀσφάλιση ὑγείας ἐὰν κάποιος καπνίζῃ, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁλοένα καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι νὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἐγγραφοῦν στὴν πολυδιαφημιζόμενη Obamacare, μένοντας οὐσιαστικὰ δίχως περίθαλψη.

2009-2016: Ἀποκαλύπτονται διαδοχικὰ οἱ δωροδοκίες καὶ ἡ διαφθορὰ στὸν Π.Ο.Υ., καθὼς καὶ ἡ χρηματοδότησις δικτατόρων, ἀλλὰ καὶ ἰσλαμιστῶν ἐξτρεμιστικῶν ὀργανώσεων, ἀπὸ ἰδιωτικοὺς κύκλους Ἀμερικανῶν ἀντικαπνιστῶν, καὶ τῶν Σαουδαράβων συμμάχων τους.

Τὰ ἐγκλήματα τῶν ἀντικαπνιστῶν δὲν ἔχουν τελειωμό, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἡ ἄνοδος τῶν ἐξτρεμιστῶν τζιχαντιστῶν – ναὶ ἐξ αἰτίας τῶν Ἀμερικανῶν ἀντικαπνιστῶν καὶ τῶν ἀπειλῶν τῆς τότε ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Χίλλαρυ Κλίντον κατὰ τῆς μετριοπαθοῦς κυβερνήσεως τοῦ Ἰρὰκ τὸ 2009, ὅτι θὰ τοὺς κατακρατήση τὰ κονδύλια ἀνοικοδομήσεως ἐὰν δὲν κάνουν καπνοαπαγόρευση, καθὼς καὶ οἱ ὑποσχέσεις της πρὸς τοὺς τότε τζιχαντιστὲς τοῦ IS, ὅταν αὐτοὶ ἦσαν μέρος τῆς Al Qaida ἀκόμη!-, ἡ χρηματοδότησις χριστιανικῶν καὶ μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων ἀπὸ τὸν Michael Bloomberg γιὰ νὰ βάλουν ὡς ..«θρησκευτικὴ ἐντολή» τὴν ἀπαγόρευση καπνίσματος, μέχρι καὶ ἡ χρηματοδότησις τοῦ Τούρκου δικτάτορος Tayyip Erdoğan.

Περιθωριακὲς προτεσταντικὲς σέχτες (κυρίως ἐνοθεϊστικὲς ποὺ προωθοῦν πανθρησκεία) καὶ βεβαίως Ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 2006 καὶ μετὰ μὲ εἰδικὴ χρηματοδότηση (μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ἀνακατεμένο καὶ τὸ Robert Wood Jonson Foundation ἂς ποῦμε, ἀλλὰ ἐξαφάνισε τὸν σύνδεσμο στὴν σελίδα του τὸ 2014…) ξεκινοῦν τὸ 2006 μιὰ ἀντικαπνιστικὴ ἐκστρατεία μὲ τίτλο Faith United: Disparate Faith Groups Come Together Against Big Tobacco.

Θαυμάστε τοὺς συμμετέχοντες: United Methodist, Presbyterian, United Church of Christ, National Council of Churches, Seventh Day Adventists, American Muslim Foundation, Southern Baptist Convention, Commission on Social Action of Reform Judaism, Church Women United, Church of the Brethren καὶ Islamic Society of North America.

Δὲν γνωρίζουμε τὶ λέει ἡ Βίβλος καὶ τὸ Κοράνιο (στὶς διάφορες ἐκδοχὲς ὅλων αὐτῶν τῶν παλαβῶν) ἀλλὰ εἴμασθε βέβαιοι ὅτι ἐὰν περιέχουν ἀναφορὲς κατὰ τοῦ καπνίσματος τομπάκου, σίγουρα θὰ ἔχουν καὶ γιὰ τὸ ήλεκτρονικὸ τσιγάρο.

Ἡ μεγαλυτέρα Ἰσλαμικὴ ὀργάνωσις στὴν Ἰνδονησία, ἡ Muhammadiyah ἐξέδωσε τὸ 2014 μία φατβὰ κατὰ τοῦ καπνίσματος, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἀνεδιπλώθη καὶ μὲ ἀμυντικὴ στάση ἄρχισε νὰ ἀρνεῖται ὅτι εἶχε λάβη ἕνα παχυλὸ κονδύλιο ἀπὸ ἕναν ἀντικαπνιστικὸ ὀργανισμὸ τῶν ΗΠΑ, συμπτωματικῶς τὸ The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use, ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν Michael R. Bloomberg καὶ ποὺ εἶχε ἀναρτημένο στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὀργανισμοῦ ἕνα κονδύλιο πρὸς τὴν Muhammadiyah ὕψους $393,234. Μάλιστα στοὺς ἀναγραφομένους σκοποὺς τοῦ κονδυλίου ἀναφερόταν ρητῶς ὅτι εἶναι «ἡ ἔκδοσις καὶ διάδοσις θρησκευτικῶν συμβουλῶν σχετικὰ μὲ τοὺς κινδύνους τῆς χρήσεως τομπάκου».

Γιὰ τὶς φρικτὲς δολοφονίες ἀθώων καπνιστῶν στὸ Ἰράκ, ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ IS δὲν χρειάζεται νὰ μακρυγορήσουμε, εἶναι καλῶς γνωστές. Ὅπως ἐπίσης ὅτι ὁ Οὐαχαμπισμὸς εἶναι σφοδρὰ ἀντικαπνιστικὸς ἢ ὅτι οἱ Σαουδάραβες χρηματοδοτοῦν τὸ IS. Καὶ μιὰ καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία εἶναι ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους χρηματοδότες τοῦ ἱδρύματος Κλίντον, δὲν θὰ πρέπη νὰ κάνῃ ἐντύπωση τὸ γιατὶ ἡ Χίλλαρυ Κλίντον τὸ 2009 ἀπαίτησε καπνοαπαγόρευση στὸ Ἰράκ, ἢ γιατὶ προεκάλεσε τὴν ἄνοδο τῶν οὐαχάμπι τζιχαντιστῶν τοῦ IS.

Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι ὅμως γνωστὸ εἶναι ἡ συνολικὴ δράσις καὶ ἀνάμιξις τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. Ἤδη ἐντοπίζουμε τὴν δράση τους ἀπὸ τὸ 1983, ὅταν σὲ Διεθνὲς Ἰσλαμικὸ Συνέδριο στὴν Μέκκα, προέτειναν τὴν ἀπαγόρευση τοῦ τομπάκου γιατὶ ἐνοχλεῖ τὸν Ἀλλάχ ἢ κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αύτὸ τὸ ξεθάψαμε στὶς σελίδες 9-10, στὰ πρακτικὰ ἑνὸς ἄλλου συνεδρίου, τοῦ 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου γιὰ τὸ Κάπνισμα καὶ τὴν ὑγεία, στὸ Winnipeg, τοῦ Καναδᾶ, τὸ 1983, ποὺ συγκέντρωσε τὸ καταπληκτικὸ πλῆθος τῶν 14 ἀτόμων, μὲ κύριο ὁμιλητὴ ἕναν ..Αἰγύπτιο ἰμάμη!

Ἄλλοι ὁμιλητὲς ἦσαν ἕνας Καναδὸς ραββίνος, ἕνας Ἀμερικανὸς ἀντβεντιστής 7ης ἡμέρας, ἑνας Ἄγγλος ἀρχιεπίσκοπος κι ἕνας Ἀμερικανὸς μορμόνος. Πρόεδρος ἦταν ὁ Αἰγύπτιος ἰμάμης. Ἀπὸ τὶς προτεραιότητες τοῦ συνεδρίου ἦταν νὰ προσεγγίσουν παγκοσμίους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ ὁμάδες, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ ἀντικαπνιστικὸ πρόγραμμα, καὶ ἐπίσης νὰ ψήσουν καὶ τὸ World Council of Churches νὰ συμμετέχῃ. Περισσότερα στὸ 7ο σχόλιο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου.

Γενικὰ ὄχι μόνον οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ οἱ Σαουδάραβες εἶναι πίσω ἀπὸ πολλὰ κακῶς κείμενα στὴν Εὐρώπη, καὶ ἀπὸ τὰ μέσα ’80 καὶ μετὰ χρηματοδοτοῦν ἕνα ὁλόκληρο δίκτυο ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων, ποὺ προώθησαν παντὸς εἴδους ἀπαγορεύσεις, μὲ πρῶτες βέβαια τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ποτό. Ναί, μέσα στὴν Εὐρώπη! Τὰ ἱδρύματά τους ἔχουν συνήθως τὴν ὀνομασία Center for Islamic Studies ἢ παραλλαγὲς αὐτῆς. Δὲν ἐμφανίσθησαν ἀπὸ τὸ πουθενὰ τόσοι μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη, οὔτε ἔξαφνα, οὔτε θὰ πρέπη νὰ ἀπορῇ κάποιος γιὰ τὸ πῶς τόσοι πολιτικοὶ ὑποχωροῦσαν συνεχῶς στὶς πιέσεις τους. Ὑπῆρξε προσεκτικὴ ὀργάνωσις ἀπὸ δεκαετίες γι’ αὐτό, καὶ βέβαια συνεργασία μὲ περίεργες χριστιανικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἔχουν ὡς ἀντικείμενο τὸν ἑνωτισμό καὶ τὴν πανθρησκεία (αὐτὲς συνήθως ἔχουν τὸ συνθετικὸ unity, unitarian, world κτλ. στὶς ὀνομασίες τους ἢ στὶς διακηρύξεις τους).

Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ εἰδικὰ θὰ ἀναφερθοῦμε λεπτομερῶς σὲ μελλοντικὴ ἀνάρτηση.

Φρούριον

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply