Ποινικοποίησις …«ῥατσισμοῦ» καὶ μέσῳ διαδικτύου!!!

Ποινικοποίησις ...«ῥατσισμοῦ» καὶ μέσῳ διαδικτύου!!!

Τὸ θέμα δὲν εἶναι ὁ ῥατσισμός, ὁ φασισμός, ὁ ναζισμός, ἀλλὰ καὶ κάθε …«ἰδεολόγημα» ποὺ συνιστᾶ (ἐν δυνάμει) ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ τὸ τὸ ἐννοοῦν αὐτοὶ ποὺ νομομαγειρεύουν μὲ τὶς παραπάνω ἔννοιες.
Μία ματιὰ στὸν Νόμο 4411/2016 θὰ μᾶς πείσῃ!!!
Καὶ σίγουρα μποροῦμε ὅλοι μας πλέον, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ προσέφεραν, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, ὑπηρεσίες στὴν διάσωσιν καὶ προστασία τῶν πραγματικῶν προσφύγων, νὰ θεωρηθοῦν «ῥατσιστές», ἐὰν ἔτσι βολεύῃ τοὺς κρατοῦντες.
Γιὰ αὐτὸ καὶ στὸ Ὡραιόκαστρον, στὴν Μυτιλήνη, στὴν Χῖο, στὴν Λέρο ξέχασαν πολὺ γρήγορα τὶς ἐξαγγελίες τους γιὰ τοὺς καλοὺς Ἕλληνες κι ἔπιασαν τὸ σχετικὸ παραμῦθι.

Τώρα πιά, κατὰ πῶς θὰ δεῖτε, ἀκόμη καὶ στὸν κυβερνοχῶρο μποροῦν νὰ βροῦν αἴτια κι ἀφορμὲς φιμώσεως καὶ τελικῶς ἐξαφανίσεως αὐτῶν ποὺ ἀντιδροῦν. Μάλιστα συζητᾶμε πλέον γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα…
Τόσο ἁπλᾶ….

Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016) Κύρωση της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της αποφάσεως – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4411 

ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016

Κύρωση της Συμβάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσεως, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών – Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της αποφάσεως – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2005/222/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 4. Ευθύνη νομικών προσώπων (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

 

Άρθρο 5. Δήλωση κατ΄ άρθρο 27 της Σύμβασης

 
Άρθρο 6. Δήλωση κατ’ άρθρο 35 της Σύμβασης και 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας
 
 

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακολούθων αξιοποίνων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από την δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιοποίνου της πρώτης πράξεως ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξεως μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για την νέα πράξη.

3. Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα ή δημοσίου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.

4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της διώξεως δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της ποινικής διώξεως, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:

α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β΄, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και γ΄, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α΄, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεωκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406,

β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β΄ του N. 2168/1993,

γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986,

δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000,

ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄ και θ΄ εδάφιο α΄ του N. 3691/2008,

στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003,

ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,

η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,

θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011,

ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976,

ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999,

ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του N. 3028/2002, ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,

ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006, ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/ 2010,

ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,

ιζ) του N. 927/1979

πηγὴ

Γιατί τό κάνουν αὐτό;
Μὰ γιὰ νὰ «νομιμοποιήσουν» κάθε ἔγκλημά τους κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐνδύοντάς το μὲ τὸν μανδύα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ».
Σήμερα, ποὺ οἱ Μ.Κ.Ο., τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία καθορίζουν τὴν κοινωνική, ἐθνική, οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας, εἶναι ἀρκετὰ τὰ πρόθυμα τομάρια, ποὺ δουλεύουν μόνον γιὰ τοὺς τραπεζῖτες καί, μάλιστα εἰδικῶς κάποιοι, γιὰ τοὺς ἴδίους τοὺς Rothschild.
Ἂς μὴν περιμένουμε λοιπὸν ἀπὸ πλευρᾶς νόμων κάτι καλό.
Οὔτε ἀπὸ πλευρᾶς δικαστῶν.
Οὔτε φυσικὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα μέσα ἐπαναστατικῶν δράσεων, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἐξουσιαστὴς πρῶτα μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἄμυνά του καὶ μετὰ ἐπιτίθεται.
Ἀλλοῦ εἶναι οἱ λύσεις μας κι αὐτὲς πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ποινικοποίησις …«ῥατσισμοῦ» καὶ μέσῳ διαδικτύου!!!

  1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου
    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών ανακοινώνουν κώδικα συμπεριφοράς για την παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

    Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016

    Η Επιτροπή από κοινού με το Facebook, το Twitter, το YouTube και τη Microsoft («επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών») παρουσιάζουν σήμερα έναν κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνει σειρά δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην Ευρώπη.

    http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_el.htm

Leave a Reply