Δισεκατομμύρια, οἰκογενειοκρατία καὶ …σωῤῥομέτοχοι!!!

Ἡ οἰκογενειοκρατία, τὰ δισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα καὶ οἱ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐγγυήσεις τὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς, ποὺ ἔχουν κοινὲς βάσεις, οὐδέποτε ἀναφέρονται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε..
Κι ὅμως ὑπάρχουν…

Τώρα ποὺ ἄνοιξε ξανὰ τὸ δυσῶδες καὶ τρισάθλιο θέμα τῆς ὑποθέσεως Σῶῤῥα καὶ τῶν 600 δισεκατομμυρίων, θὰ σᾶς ὑπενθυμήσω κάποιες πλευρὲς τῆς ὑποθέσεως, ποὺ πολλοὶ δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει ἀκόμη, πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν σημασία τους.

Πρώτη λεπτομέρεια.
Τὰ χρήματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης Ἀνατολῆς, κατὰ Σῶῤῥα, δὲν εἶναι τὰ χρήματα ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς ὑπάρχουν μέσῳ δικαστικῆς ἀποφάσεως (κι ὄχι μέσῳ λογαριασμοῦ!!!)
Παρ’ ὅλα αὐτὰ μόνος του ἐκτιμᾶ τὴν ἀξία τῶν μετοχῶν σὲ δυσθεώρητα ποσά.

Δευτέρα λεπτομέρεια.
Τὰ χρήματα τοῦ Σῶῤῤα, βάσει τῶν ἀρχικῶν ἐξαγγελιῶν, προήρχοντο ἀπὸ …διαστημικὴ τεχνολογία.

Τρίτη λεπτομέρεια.
Μετὰ τὰ δισεκατομμύρια καὶ τὰ τρισεκατομμύρια τῆς …διαστημικῆς τεχνολογίας καὶ τῶν μετοχῶν τῆς τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς, νέα ἐκδοχὴ χρηματοδοτήσεως ἀπὸ ὁμόλογα, ποὺ ἐγγυᾶτο μία καναδικὴ τράπεζα ἀλλὰ γιὰ τὰ ὁποία ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνησις ἀπαντᾶ πὼς εἶναι …πλαστά!!!

Ὅμως…
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ὀργάνωσις ἐβασίσθη κι ἐγιγαντώθη ἐξ αἰτίας μιᾶς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ὅπου ἐμπλέκεται ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ Ἄδωνις Γεωργιάδης καὶ στὴν ὁποίαν μάρτυς ὑπερασπίσεως, παρουσιαζόμενος ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Μόντρεαλ Bank (ψευδομάρτυς στὴν πραγματικότητα, καταδικασμένος γιὰ ἀντίστοιχες ἀπάτες στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μέλος τοῦ κυκλώματος, σχετικὰ στοιχεῖα
ἐδῶ), ἐπεβεβαίωσε τὴν ὕπαρξιν τῶν χρημάτων.
(Τῶν προερχομένων ἐκ τῆς -;;;- διαστημικῆς τεχνολογίας χρημάτων ὅμως, ποὺ ὑποτίθεται πὼς εὐρίσκοντο στὰ ταμεῖα τῆς καναδικῆς τραπέζης κι ὄχι τῶν χρημάτων τῆς τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς, μὰ οὔτε τῶν ὀφειλομένων -κατὰ Σῶῤῥα- χρημάτων ἐκ τοῦ ἀμερικανικοῦ Δημοσίου, ἀπαιτοῦσαν μίαν δικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ νὰ …ὑπάρξουν κι ὄχι ἕνα ἁπλὸ καταθετήριο!!!)
Καὶ παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς δὲν ὑπάρχει δικαστικὴ ἀπόφασις ποὺ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν ἀξία τῶν μετοχῶν, (ὄχι φυσικὰ στὰ δυσθεώρητα ἐπίπεδα ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ Σῶῤῥας, ἀλλὰ οὔτε κἂν ὡς μίας πιὸ …λογικῆς ἀξίας), ἐν τούτοις ἐπέτυχαν, μὲ παραπλανητικὰ στοιχεῖα, νὰ συνδέσουν τὴν μία μὲ τὴν ἄλλην ὑπόθεση.

Χρήματα ποὺ τελικὰ δὲν προέρχονται ἀπὸ μετοχὲς τῆς τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλες πηγές, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ κατ’ ἐπανάληψιν γίνεται ἀναφορὰ στὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς.
Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ:
Ἡ δολοφονία στὴν Λαμία καὶ τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποκαλύπτουν τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση Σῶῤῥα.
Μίας ἀποφάσεως ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει ὡς ὑπαρκτὰ τὰ χρήματα ἀλλὰ τὸν …ἰσχυρισμὸ κάποιου γιὰ τὴν ὕπαρξιν, ἢ μή, τῶν χρημάτων!!!

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἐμεῖς μάθαμε γιὰ τὴν τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς, κάτι ποὺ ἀγνοούσαμε συνολικῶς.
Οὔτε φυσικὰ εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονὸς πὼς ἐχθὲς ἤδη  ἕνας εἰσαγγελικὸς λειτουργὸς παρήγγειλε προκαταρκτικὴ ἐξέταση κατὰ τοῦ διοικητοῦ τοῦ τέως ΟΑΕΕ καὶ νῦν ὑποδιοικητοῦ τοῦ Ἑνιαίου Φορέως Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως Δημήτρη Τσακίρη, διότι δὲν ἔκανε δεκτὰ τὰ «ὁμόλογα» τοῦ Ἀρτεμίου Σῶῤῥα.

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία θὰ ἐκπλαγῆ ἀπὸ τὰ ὅσα κρύβει ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ καὶ ὄχι φυσικὰ ἐξ  αἰτίας τοῦ Σῶῤῤα, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τῆς ἐμπλοκῆς σὲ αὐτὴν ἑνὸς μεγάλου τμήματος τῆς γνωστῆς «οἰκογενειοκρατίας».
Εἶναι ἡ γνωστὴ κλίκα πρωθυπουργῶν, ὑπουργῶν, τραπεζιτῶν κι ἐπιχειρηματιῶν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν γνωστῶν οἰκογενειῶν.

Καὶ ἐξηγοῦμαι.
Πολλοὶ ξεχνοῦν πὼς ὁλόκληρη  ἡ ὑπόθεσις Σῶῤῤα καὶ τῶν (πόσων ἀλήθεια) δισεκατομμυρίων, ἔχει νὰ κάνῃ ἄμεσα μὲ τὸ θέμα τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν ὅλα, μὲ κάποιες παλαιὲς μετοχὲς τῆς τραπέζης αὐτῆς, ποὺ παρουσίασε ὁ ἄγνωστος, ἔως τότε, Ἀρτέμης στὸ πανελλήνιον, ἀλλὰ στὴν συνέχεια γιὰ κάποιους, δικούς του λόγους, «πάγωσε».
Θέμα ποὺ τὸν ἔκανε γνωστὸ μέν, ἀλλὰ στὴν συνέχεια τὸν κράτησε μακρυά τους.
Ἴσως νὰ εἶχε τοὺς λόγους του.

Ὁ ὁποῖος Σῶῤῥας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἐστράφη (ἐπισήμως) κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ μετοχὲς ποὺ κατέχει οὐδέποτε ἀκυρώθησαν καὶ ὅτι ἡ ἀξία τους ἔχει μετατραπεῖ πλέον σὲ χρεωστικὸ ὁμόλογο καί, ἐπὶ πλέον, ὅτι οἱ μέτοχοι δὲν ζητοῦν τὸ ἐνεργητικὸ τῶν μετοχῶν αὐτῶν, δῆλαδὴ τὴν ἀξία τους, ἀλλὰ τὸ παθητικὸ ὑπὲρ τῶν μετόχων.

Ἐκεῖ κάπου ἔχει ἐμπλακεῖ τὸ θέμα τῶν μετοχῶν μὲ τὰ 600 δισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα, ποὺ τόσο θέλει νὰ χαρίσῃ (ὅπως ἰσχυρίζεται) στὴν Ἑλλάδα! Μὲ χρῆμα «ἀέρα»  βεβαίως, ἀλλά ποὺ μπορεῖ ξαφνικὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑπόσταση, ἐὰν γίνῃ ἐπίσημα ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς ἀρχές.
Γιατί, μπορεῖ μὲν ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα νὰ ἀρνεῖται τὰ πάντα, ὅμως τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι πὼς ἡ ἱστορία τῶν μετοχῶν τῆς «Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς» κρύβει σκοτεινὲς πτυχὲς στὴν βασανιστικὴ καὶ «σκοτεινή» διαδρομὴ τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους. Ὑπάρχουν ἀναφορὲς καὶ στοιχεῖα, ὅπως οἱ συνομιλίες τοῦ περιβοήτου ἑλληνοαμερικανοῦ Τὸμ Πάπας, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλυψε στὸν Εὑρυβιάδη Μετοχαράκη ὅτι οἱ μετοχὲς τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς ἐχρησιμοποιήθησαν στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα ὡς ἐγγύηση, γιὰ τὴν δανειοδότηση μέσῳ αὐτῆς, Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν!

Ἐπιχειρηματίες σὲ συνεννόηση μὲ Ἕλληνες πολιτικούς, ἐπέτυχαν συμφωνίες μὲ ἑλληνικὲς καὶ ξένες τράπεζες, πάντα μὲ τὴν εὐλογία τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης καὶ μὲ ἐγγύηση μερικὲς μετοχὲς τῆς …Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς!

Ὁ κ. Μετοχαράκης μάλιστα ἀνέφερε συγκεκριμένα περιστατικὰ συναντήσεών του ἀκόμη καὶ μὲ τὸ Γραφεῖο τοῦ πρῴην Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, ἀλλὰ  καὶ μὲ τὸ Πρωθυπουργικὸ Γραφεῖο τοῦ κ. Μητσοτάκη (παπποῦ). Ὑποστηρίζει μάλιστα ὅτι παρέδωσε μετοχὲς τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς καὶ στὴν θυγατέρα τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ, τὴν κυρία Ντόρα Μπακογιάννη!

Ἀρχίζετε νά καταλαβαίνετε τώρα πόσο βαθειά μπορεῖ νά πάῃ αὐτή ἡ ὑπόθεσις;

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply