Ξαφνικὰ ὅλοι ἔμαθαν τὸν πσῶῤῥα…

Καὶ λυπᾶμαι…
Καὶ ντρέπομαι…
Καὶ διερωτῶμαι γιὰ πολλά… Πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαντάζεσθε…

Ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἠσχολοῦντο μὲ τὸ φαινόμενον αὐτό, ποὺ μᾶς γελοιοποιεῖ ὅλους ὡς φυλὴ κι ὡς χώρα, οἱ περισσότεροι, «διανοητές» συνήθως, ἀπαντοῦσαν μὲ χαμόγελα συγκαταβατικὰ κι ἀπαξιωτικά.
Ὅταν κάποιοι δημοσίευαν ἔρευνες, μετατρέποντας ἑαυτοὺς σὲ στόχους, οὐδεὶς γυρνοῦσε νὰ δῇ τὶ συμβαίνει.
Ὅταν κάποιοι ἄλλοι, δίχως προσωπικά, οἰκονομικὰ ἢ πολιτικὰ κίνητρα, ἐπανελάμβαναν διαρκῶς τὰ περὶ τῆς ἀπάτης ποὺ σέρνεται πίσω ἀπὸ τὴν σὲ …τόννους ἐλπιδοφορία, ἐπίσης μετετρέποντο σὲ κινουμένους στόχους (κυριολεκτικῶς), δὲν ὑπῆρξε πολὺς κόσμος γιὰ νὰ τοὺς ὑπερασπισθῇ.

Ὁ καιρὸς πέρασε.
Τὰ ἐγκλήματα τῶν ἐν λόγῳ προβεβλημένων στελεχῶν, ποὺ γέμισαν φούμαρα τὰ μυαλὰ τῶν συμπατριωτῶν μας, ἀμέτρητα. Ἀπὸ ἐλπιδοκαπηλεῖες ἔως ἐλπιδοκτονίες. Ἀπὸ μικρές, μηνιαῖες οἰκονομικὲς ἀφαιμάξεις, ἔως κανονικὲς λεηλασίες. Ἀπὸ παραϊστορία ἔως ἀντιληπτικοφονία…
Φθάσαμε ἀκόμη καὶ στὴν ἐξαγορὰ ψήφου, στὴν ἀποδοχή, ἄνευ ἀντιῤῥήσεων, νέας θρησκείας…
…Ἀκόμη καὶ νέα …γραφή/γλῶσσα μᾶς ἔφεραν, ἀλλὰ δὲν εἶχε σημασία… Σημασία εἶχε ἡ σωτηρία μας (ἀτομικὴ πρωτίστως), ἡ ἐπικράτησίς μας (ἐκλογικὴ καὶ καθολική) καὶ ὁ προσηλυτισμός/προσέλκυσις ἄλλων θυμάτων, γιὰ νὰ μεγαλώνῃ ἡ στρατιὰ τῶν ταϊστάδων τοῦ πσῶῤῥα καὶ  τῶν μπράβων του.
Καὶ οὐδὲ μία ἀντίῤῥησεις ἀπὸ τοὺς πνευματικὰ εὐφυεῖς συμπατριῶτες μας… Μούγκα, μούγκα, μούγκα…
…κι ἀκόμη χειρότερα…
(Ὑπῆρξαν καὶ κάποιες, ἐλάχιστες εὐτυχῶς, περιπτώσεις ποὺ μᾶς προέτρεπαν -καὶ μᾶς προτρέπουν ἀκόμη- νὰ ἐνταχθοῦμε ἄμεσα στὶς ὁμάδες αὐτές…!!!)

Ὅσο γιὰ τοὺς δημοσιοκάφρους…
…ἔ, αὐτοὶ πιὰ κι ἐὰν εἶναι.
Πλὴν ἐλαχίστων περιπτώσεων, ποὺ εἶτε ἀπὸ περιέργεια εἶτε ἀπὸ προσπάθεια προβολῆς τῆς συμμορίας τῶν ἀνθελλήνων (γιὰ τοὺς ὁποίους δικούς τους λόγους), οἱ λοιποί, οἱ …σοβαροὶ λέει, οἱ …μεγάλοι καὶ τρανοί, οἱ προβεβλημένοι, οἱ καταξιωμένοι κυττοῦσαν ἀλλοῦ. Σὰν νὰ μὴν ὑπῆρχε ἐτοῦτο τὸ μόρφωμα μέσα στὴν κοινωνία μας. Σὰν νὰ μὴν χρειάζετο ὁ ἀνενημέρωτος τὶς δικές τους ἔρευνες… Ἀλλά γίνεται νά ὑπάρξῃ μή κατευθυνομένη δημοσιογραφία; Δὲν γίνεται…
(Ποιός νά ξέρῃ τούς λόγους; Ἐντολές; Καί τί ἐντολές; Ἀπασχολήσεώς μας; Χρονοτριβῆς μας; Συγχύσεώς μας; Ἀπελπισίας μας; Θά μάθουμε ἄρα γέ;)

Γιὰ πολιτικοὺς οὔτε λόγος.
Ἕνας, ποὺ ὑποτίθεται κατεπιάσθη σοβαρά, κατέληξε νὰ τοὺς …νομιμοποιήσῃ μέσῳ μίας παλαβῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, ποὺ ὅμως …«ἔτυχε» νὰ εἶναι ἀναγκαία στὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωσιν, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὴν …«περιουσία» της!!!
(Ὄχι λογαριασμός!!! Ὄχι τραπεζικὴ ὁμολογία!!! Δικαστικὴ ἀπόφασις!!! Πρωτοφανὲς γιὰ τὰ παγκόσμια οἰκονομικὰ δεδομένα!!!
Ποῦ νά τό πῶ; Ποιός νά μέ πιστέψῃ;)
Ἕνας ἄλλος, συχνὰ πυκνά, ἐρωτοῦσε τὸν ἕναν ὑπουργὸ πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, γιὰ τὸ ἐὰν ὑπῆρχαν αὐτὰ τὰ χρήματα…
Μούγκα καὶ οἱ ὑπουργοί.
Εἶναι ἡ ἐπιδημία τῆς ἐποχῆς μας φαίνεται…

Ὅσο γιὰ τοὺς ἁπλοὺς συμπολῖτες μας ἐὰν δὲν ἦσαν μὲ τὸν πσῶῤῥα ἀδιαφοροῦσαν γιὰ αὐτὸν ὅσο καὶ οἱ παραπάνω …μουγκοί. Ἴσως καὶ λίγο περισσότερο.

Καὶ τώρα, τώρα ποὺ ἔχουμε ἕναν νεκρό, θυσία κυριολεκτικῶς, στὰ νύχια τοῦ ἀδηφάγου τέρατος, ποὺ φόρεσε τὴν μάσκα τῆς «Ἑλλήνων Συνέλευσις», ὅλοι κόβονται, θρηνοῦν, ἀνησυχοῦν, ἐνδιαφέρονται, πληροφορῶνται, διαδίδουν…
Εἶναι τέτοια ἡ ταραχή τους, ποὺ …ξύπνησαν καὶ τοὺς …πεθαμένους, ξεπερνώντας ἀκόμη καὶ τὸν πσῶῤῥα σὲ κινητικότητα.
Καὶ δὲν ἀναρωτόμεθα ἐὰν ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, μὲ τὴν δική μας στάσιν, τῆς μουγκαμάρας ἢ τοῦ ὠχαδελφιμοῦ ἢ τῆς ἀπολύτου ἀδιαφορίας, συμμετείχαμε ἐνεργῶς σὲ αὐτὴν τὴν δολοφονία, ποὺ μόλις διεπράχθη.
Δὲν ἀνησυχήσαμε ὅταν κάποιες ἄλλες δολοφονίες, ἠθικές, οἰκονομικές, πνευματικὲς συνέβησαν δίπλα μας… Γιατί λοιπόν ταραχθήκαμε μέ αὐτήν; Τί ἄλλαξε; Τό αἷμα; Δῆλα πρέπει νά τρέξῃ τό αἷμα γιά νά τό ἀντιληφθοῦμε; Δέν τό ἀκοῦμε πού ἤδη μολύνεται δίπλα μας ἐδῶ καί χρόνια;
Δέν διαπιστώνουμε, στὴν καθημερινότητά μας, τό πόσα θύματα, πραγματικὰ θύματα, ἀφήνει πίσω της ἡ ἐπέλασις αὐτῶν τῶν ἀπατεώνων; Πόσοι μένουν ἄστεγοι πίσω ἀπό τά «ἐξώδικα»;  Πόσοι χάνουν τίς ἀποταμιεύσεις μίας ζωῆς; Πόσοι κρέμασαν, ναί, ὑπάρχουν κι αὐτοί, τίς τελευταῖες τους ἐλπίδες, γιὰ τὴν διάσωσιν τῆς Πατρῖδος, σέ αὐτόν τόν ἐλπιδοκάπηλο;

Ἀλλὰ μόλις ξυπνήσαμε ἀπὸ βαθὺ λήθαργο…
Διότι… Στὴν πραγματικότητα δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιὸς εἶναι ἡ φυσικὸς αὐτουργὸς τοῦ ἐγκλήματος, ἀλλὰ οἱ συνθῆκες ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐγεννήθη, ἀνδρώθη κι ἐξεδηλώθη ὡς ἐγκληματίας.
Στὴν πραγματικότητα ἔχει σημασία τὸ πόσοι ἐν δυνάμει ἀνάλογοι δολοφόνοι εἶναι πανέτοιμοι νὰ ἐκφρασθοῦν ἀναλόγως…
Στὴν πραγματικότητα ἔχει σημασία πὼς μὲ τὴν δική μας ἀδιαφορία ἐπιτρέψαμε, πέραν τῶν ὁποίων ἄλλων ἐγκλημάτων εἰς βάρος μας, νὰ ἐκκολαφθοῦν καὶ αὐτὲς οἱ ὄψεις τῆς ἐγκληματικότητος.

Μὴν βιασθεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἴσως ὁ δολοφόνος νὰ ἦταν παλαβός, ἀνισόῤῥοπος, ἐγκληματίας διότι δὲν χρειάζεται προδιάθεσις γιὰ αὐτὲς τὶς ὀργανώσεις. Ὅλοι οἱ μετέχοντες καταλήγουν ἐν δυνάμει ἐλεγχόμενα ὄργανα τῶν ἐγκεφάλων.
Μὴν βιασθεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἴσως νὰ ἦταν μία ἐξαίρεσις. Ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀρκετὲς φορές, καὶ μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα μας, πὼς εἶναι κι ἄλλοι, πολλοί, ἔτσι.
Μὴν βιασθεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἕνα ἔγκλημα πού, ἐπισήμως, διεπράχθη  ἀπὸ ἕνα πρόσωπο, δύναται νὰ καταδικάσῃ ὅλους ὅσους ἀνήκουν σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς ὀργανώσεις/ὁμάδες/κόμματα ποὺ ἀνῆκε ὁ ἐγκληματίας. Σαφῶς καὶ δὲν μπορεῖ, λογικά, νὰ εἶναι ἔτσι. Ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ὀργανώσεις, μὲ παραθρησκευτικὸν ὑπόβαθρον, ποὺ ἐκμεταλλεύονται ἀπελπισμένους μποροῦν καὶ θέλουν καὶ ἐπιτυγχάνουν νὰ μετατρέπουν τοὺς ἀκολούθους τους σὲ θύματά τους.
Ἀλλοιὼς δὲν ἔχει νόημα ἡ ὕπαρξίς τους…
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ ἀντιμετωπίζουμε, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ.

Ἔχουμε λοιπόν νά κάνουμε μέ μίαν ἐγκληματική ὀργάνωσιν πού ἐκινεῖτο γύρω μας καί διεμόρφωνε ἀντιλήψεις;
Ναί, ἔχουμε καὶ τὸ ξέρουμε. Κι ὄχι δὲν εἶναι τὰ ἐγκλήματά της αὐτά, γιὰ τὰ ὁποία διέταξε ἡ εἰσαγγελία ἔρευνες. (Σιγὰ μὴν θεωρήσω πλέον ἔγκλημα τὴν μὴ συντήρησιν τῶν δυναστῶν μας μὲ φόρους.) Κι ὄχι δὲν θὰ διωχθοῦν οἱ ἐγκέφαλοι γιὰ τὰ πραγματικά τους ἐγκλήματα, παρὰ μόνον γιὰ κάτι …«χρέη», πλαστὰ ἢ πραγματικά. Κοινῶς; Θὰ τοὺς φορέσουν κάποιο …«κοστουμάκι» γιὰ κάποια …«μαγειρέματα» καὶ τέλος. Ἄλλως τέ, ἡ μόνιμος ἐπωδὸς τῶν κρατούντων εἶναι τὸ νὰ ἀναζητοῦν οἰκονομικοὺς ἐγκληματίες (ἔξω ὅμως ἀπὸ τὶς δικές τους ..τσέπες). Ἔχουν λοιπὸν δικαιολογίες ἀμέτρητες γιὰ νὰ τοὺς μαντρώσουν, ἀκόμη καὶ γιὰ λίγο…

Ὅμως πραγματικὴ τιμωρία δὲν θὰ ὑπάρξη.
Ποιά τιμωρία θά ἀποζημιώση τίς κλεμμένες ἐλπίδες τόσων χιλιάδων ὁπαδῶν;
Ποιά τιμωρία θά ἀποζημιώση τίς λεηλατημένες τους περιουσίες;
Ποιά τιμωρία θά ζεστάνη τά παιδιά τους, πού σέ λίγο θά εἶναι ἄστεγα;..

Εἶθε λοιπὸν αὐτὸ τὸ αἷμα, τῆς ἀτυχοῦς Θωμαΐδος,  νὰ εἶναι τὸ τελευταῖο, ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς δὲν θὰ εἶναι.
Εἶναι πολλοὶ ἀπὸ  πίσω, ποὺ δὲν θὰ ἀκουσθῆ ψίθυρος ἀπὸ τὴν …σφαγή τους, πραγματικὴ ἢ ἠθικὴ ἢ οἰκονομική.
Καὶ ξέρουν οἱ ἐγκέφαλοι τὶ ἐννοῶ.

Ὅλὰ τὰ γουρούνια ἔχουν τὴν ἴδιαν μούρη. Μάσκες ἀλλάζουν… Ἴδιοι παραμένουν…
Ἀηδιαστικοί, πρόστυχοι, βρωμιάρηδες, σιχαμεροὶ ὅλοι τους!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα (ἐὰν ὑπάρχουν κι αὐτά)  πατριῶτες διότι εἴμαστε ὅλοι (κατὰ βάθος), λίγο σωῤῥοέλληνες. Καὶ τὸ ἐννοῶ. Νὰ κυττακτοῦμε καλὰ στοὺς καθρέπτες διότι ἔχουν πολλὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν.

Υ.Γ.2.Ποιοί ἄνθρωποι εἶναι πραγματικά πένητες; Αὐτοί πού δέν ἔχουν στέγη, τροφή καί θαλπωρή ἤ αὐτοί πού τούς ἔκλεψαν τίς ἐλπίδες καί τά ὄνειρα;

Υ.Γ.3.Ἔχω τοποθετηθεῖ πολλάκις γιὰ τὶς ἐλπίδες, ποὺ θεωρῶ κάτι ἀρνητικό. Ἔχω ὅμως τοποθετηθεῖ πολλάκις καὶ γιὰ τὰ γνωστὰ ἁρπακτικά, ποὺ ἐκμεταλλεύονται ἐλπίδες ἀγαθῶν συνανθρώπων μας, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ ἐγκλήματά τους! Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι εἶναι μισάνθρωποι καὶ σὲ αὐτοὺς μόνον ἀναφέρομαι, ὅταν σχολιάζω τύπους σὰν τοὺς παραπάνω. Αὐτοὶ βρωμίζουν τὶς κοινωνίες μας καὶ αὐτοὶ ῥουφοῦν τὸ αἷμα κάθε καλοπροαιρέτου, πρὸς ἴδιόν τους ὄφελος.

Υ.Γ.4.  Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ περιμένουν τὴν «ἔξοδο» ἀπὸ τὴν …ἀγορὰ τοῦ πσῶῤῤα γιὰ νὰ γίνουν, μὲ τὴν σειρά τους κι αὐτοί, πσῶῤῥες. Τοὺς ἐνημερώνω πὼς θὰ καταλήξουν στὸ ἴδιον ἐπίπεδον, ἢ καὶ χειρότερον.

Υ.Γ.5. Ἔχω ὑποσχεθεῖ νὰ δημοσιεύσω τὰ ἀποτελέσματα, κατὰ τὶς δικές μου ἐκτιμήσεις, τῶν ἐπιδράσεων πσῶῤῤα στὶς ζωές μας, ὅταν θὰ κλείσῃ ὁ κύκλος. Σίγουρα ὅμως δὲν ἔχει μόνον ἀρνητικὰ ἡ ὑπόθεσις.

Υ.Γ.6. Παραμένω πάντα σύντροφος, σύμμαχος καὶ συνοδοιπόρος κάθε ἑνὸς ποὺ ἐμπρὸς στὴν Ἀλήθεια, στὴν Ἐλευθερία καὶ στὴν Πατρίδα δὲν ἐπιτρέπει σὲ σκουπίδια νὰ τοῦ κλείσουν τὸν δρόμο.

Σημείωσις

Ἐδῶ εἴμαστε. Παρατηροῦμε, παραμονεύουμε καὶ ἀναμένουμε νὰ ξεμπροστιάσουμε τὰ νέα κοπρόσκυλα, πάντα μὲ …ἀγάπη. Ὄχι γιὰ αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα φυσικά, ἀλλὰ γιὰ κάτι ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν, ἐφ΄ ὅσον δὲν ὑπάρχει κάτι πέραν ἀπὸ τὴν πάρτη τους.

Ἐπεὶ δὴ καραδοκοῦν πολλοὶ ἐπίδοξοι πσῶρῤῥες κι ἐπεὶ δὴ ἤδη ἔπιασαν σειρὰ στὴν …οὐρά, ἂς σᾶς θυμήσω κι ἕναν ἀκόμη.
Ποιός θυμᾶται τόν πατριώταρο καζάκη, πού ἦταν κολλητάρι τῶν τσυριζαίων, πού μετά τούς κατάλαβε κι ἔπιασε νά τούς βρίζῃ;
Ἔ… αὐτόν.
Νά θυμηθοῦμε μήπως καί τό (μέρος ἀπὸ τό) βιογραφικό του πού δέν μᾶς παρουσιάζει; Τί δουλειά ἔκανε πρίν ἔλθῃ γιά νά μᾶς σώσῃ;


Μὰ ἦταν οἰκονομικὸς ἐγκληματίας. Κατέστρεφε ἄλλους λαούς, ὅπως σήμερα κάνουν ἄλλοι οἰκονομικοὶ ἐγκληματίες σὲ ἐμᾶς, ποὺ τοὺς παρέδωσε τὴν σκυτάλη..

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (β)

εἰκόνα

(Visited 193 times, 1 visits today)
Leave a Reply