Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (β)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (α)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ὁ Καζάκης δούλεψε σὲ πολυεθνικὴ ποὺ «ἄνοιγε ἀγορές» γιὰ ἐπενδυτές.
Δῆλα δή… Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δούλεψε στὴν Goldman Sachs, βάσει μαρτυριῶν τῶν συνεργατῶν του, ποὺ προσελάμβανε (καὶ προσλαμβάνει) οἰκονομικοὺς δολοφόνους, πρὸ κειμένου νὰ καταστρέψῃ ὁλόκληρες περιοχὲς τοῦ πλανήτου.
Κάτι σὰν τὴν μανδὰμ Παναρίτη ἕνα πρᾶγμα…

Ὅμως αὐτὰ εἶναι …ψιλὰ γράμματα.
Ὁ Καζάκης, ποὺ ὅπως εἴπαμε δὲν εἶναι Χαζάκης, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια πασχίζει νὰ μᾶς …ἐπιμορφώσῃ, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς σώσῃ κι αὐτός, μὲ τὴν σειρά του.
Ἕνα εἴδους ἐπιμορφώσεως εἶναι καὶ τὰ …κονσερβοκούτια…
Τὰ 16 του χρόνια στὸ ΚΚΕ μάλιστα ἐστάθησαν ἡ …ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ αὐτὸ διὰ παντός καὶ νὰ ἀναλάβῃ μόνος του νὰ σηκώσῃ τὸ …ἀσήκωτο βάρος τῆς …«σωτηρίας» μας!!!

Παρένθεσις.

Στὰ 18 μου μὲ προσέγγισαν, κατὰ πῶς συνηθίζουν, κάποιοι ἐνδιαφέροντες καθοδηγητὲς τοῦ ΚΚΕ.
Θὰ μποροῦσα πολὺ εὔκολα, καὶ  βάσει ἀπειρίας, λόγῳ ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ βάσει ἀγνοίας πολλῶν ἱστορικῶν θεμάτων, νὰ εἰσελθω στοὺς «κόλπους» τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος.
Κι ἐν ῷ τὸ σκεπτόμουν σοβαρά, συνέβη κάτι ποὺ μὲ βοήθησε στὸ νὰ τοὺς ἀποῤῥίψω διὰ παντός.
Θὰ γινόταν μία ψηφοφορία κάπου, γιὰ κάποιο θέμα. Ἤμουν κι ἐγὼ προσκεκλημένη, ὡς …ἐκκολαπτόμενον μέλος τους.
Λίγες ὧρες πρὸ τῆς ψηφοφορίας μοῦ τηλεφώνησαν γιὰ νὰ μοῦ ποῦν: «Ψηφίζουμε αὐτὸ τὸ θέμα κι ἐκεῖνον γιὰ πρόεδρο τῆς συνεδριάσεως».
Οὔτε ποὺ πρόλαβα νὰ σχολιάσω, διότι μοῦ ἔκλεισαν, ἐπὶ πλέον, τὸ τηλέφωνο στὰ μοῦτρα.
Τὸ περιστατικὸν αὐτὸ συνέβη μόλις τρεῖς μῆνες μετὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐπαφές μου μαζύ τους καὶ στάθηκε ἀρκετὸ γιὰ νὰ κόψω κάθε μου ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἐν λόγῳ ἀπό-κόμμα διὰ παντός.
Προφανῶς τοῦ Καζάκη ἤ δὲν τοῦ προέκυψαν τέτοια γεγονότα, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, συμφωνοῦσε ἀπολύτως μὲ αὐτὴν τὴν τακτική, κάτι ποὺ μᾶλλον ἰσχύῃ, ἐὰν κρίνω κι ἀπὸ τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα.

Κλείνει ἡ παρένθεσις.

Τὸ πῶς βιοπορίζεται σήμερα λοιπὸν ὁ Καζάκης εἶναι κάτι ποὺ ἀγνοῶ.
Ὅπως ἐπίσης ἀγνοῶ τὸ πῶς μπορεῖ καὶ πληρώνει τὸ κόστος ὅλων αὐτῶν τῶν μετακινήσεών του, καθὼς καὶ τῆς διοργανώσεως τῶν ὁμιλιῶν του, ἀνᾲ τὴν Ἑλλάδα.
Ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ εἶναι θέμα πρὸς προβληματισμὸ τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν ψηφοφόρων του.
Ἐγὼ καταπιάνομαι μόνον μὲ τὶς πράξεις καὶ τὰ λεγόμενά του.

Ἰσχυρίζομαι λοιπὸν πὼς ὁ Καζάκης εἶναι ἡ ἐπίσημος …οὐρὰ τοῦ τΣυριζα, (κι ὄχι μόνον!!!) κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος.
Γιὰ παράδειγμα, στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου ἀπεῖχε, στέλνοντας τὸν «κόσμο» του στὶς ἀγκάλες τοῦ ἀλεξέι.
Λίγες ἡμέρες μετὰ πρωτοστατοῦσε στὸ νὰ «στηρίξῃ τὴν τΣυριζο-ΑΝΕΛικὴ κυβέρνησιν-μαριονέτα», ἄν καὶ ὁ ἴδιος διαφωνοῦσε, κατὰ τὰ δικά του λεγόμενα, ὁριζοντίως καὶ καθέτως μὲ τὶς θέσεις τοῦ μπαρουφάκιους, ἐν τούτοις ἔσπευδε στὶς πλατεῖες γιὰ νὰ ζητωκραυγάσῃ καὶ νὰ ὑποστηρίξῃ!!!

Τὸ ἴδιο ἐπανέλαβε μὲ τὸ στημένο καὶ ἀντισυνταγματικὸ «δημοψήφισμα», ποὺ ἔσπευσε νὰ τὸ ὑποστηρίξῃ καὶ νὰ σπρώξῃ τοὺς ψηφοφόρους του-ὁπαδούς του στὸ νὰ συμμετάσχουν, (ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξε κι ὁ Κουτσούμπας τοῦ ΚΚΕ) διότι γνώριζε, πολὺ καλά, πὼς μία συμμετοχὴ κάτω τοῦ 50% ἦταν ἀντισυνταγματική, ἐφ΄ ὅσον τὸ «δημοψήφισμα» θεωροῦσε ὡς πλειοψηφία τὸ 40% τοῦ πληθυσμοῦ μας.
Κι αὐτός, ἀλλὰ καὶ τὸ ΚΚΕ, ἐπισήμως καὶ δίχως ἀμφιβολία, οὐρὲς τῶν γνωστῶν μελῶν τῆς συμμορίας τῶν 300 εἶναι, σπεύδοντας, κατὰ περίπτωσιν, πρὸς τὴν μία ἤ τὴν ἄλλην κατεύθυνσιν τὶς …«καταγγελίες» τους, πρὸ κειμένου νὰ φροντίσουν, δίχως ἐμᾶς, γιὰ τὸ …«καλό» μας!!!

 Στὸ Σύνταγμα, τὸ 2011, ὅταν κατηγοροῦσε τὸν μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ γιὰ τὶς ἐξαγγελίες του, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τοῦ κατελόγιζε πὼς λειτουργοῦσε σὰν οὐρὰ τοῦ Soros.
(μετὰ τὸ 1:50 μπορεῖτε νὰ …θαυμάσετε τὴν …ἀσυμφωνία τους!!!)

Ὅμως…
Αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε καὶ ποὺ καυτηριάζει καὶ ὁ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ, στὴν παραπάνω συζήτησιν, εἶναι πὼς ὁ Καζάκης, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἰσχυρίζεται πὼς μετὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τὸ εἰσόδημα τοῦ ἐργάτου ηὐξήθη κατὰ εἴκοσι-τόσες φορές.
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς εἶπε ὁ Καζάκης εἶναι τὸ κατὰ πόσον ηὐξήθη ἡ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ἀγοραστικὴ δύναμις τοῦ ἐργάτου.
Διότι πράγματι οἱ ὀνομαστικοὶ μισθοὶ πολλαπλασιάσθηκαν. Ἀλλά πότε ὁ ἐργάτης ἔπαψε νά βιοπορίζεται μέ δυσκολία;
Μήπως παραλλήλως ἡ πληθωρισμιακή ἐξέλιξις «κατέτρωγε» αὐτές τίς αὐξήσεις;

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα λέμε.
Ἐμᾶς δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ὅποια ἱστορικὴ ἄποψις τοῦ Καζάκη, ἀλλὰ μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ γιατί, ἄν καὶ διαφωνών, στήριξε, ἄλλοτε ἐμμέσως κι ἄλλοτε ἀμέσως, τὸν τΣύριζα καὶ τὶς πολιτικές του, μαζὺ μὲ τὸν μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ, ποὺ …ὑποτίθεται διαφωνοῦν καὶ ἀλληλο-ἀντιπαθώνται!!!

Και ο Καζάκης υπέρ «των δημοψηφισμάτων» – Ήρθε η ώρα να «κόψει» δραχμή!

Ο καλλίτερος τρόπος για να εξωθήσεις κάποιον να κάνει κάτι είναι να του πεις είτε μην το κάνεις ή δεν σε έχω ικανό να το κάνεις…

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι ...Χαζάκης. 2
Έτσι τάιζα τον πολύ δύσκολο στο φαγητό τετράχρονο γιο μου: Μην το φας! Και άφηνα το φαγητό πλάι του κι έφευγα. Στα πέντε κατάλαβε ότι του έκανα «χειραγώγηση» και με δούλεψε. Εντάξει, έλεγε, δεν θα το φάω.

Κι άλλαξα το κόλπο… για λίγο. Δεν νομίζω ότι αυτό το φαγητό εσύ μπορείς να το φας…

Το καλλίτερο «κόλπο» πάντως ήταν να βλέπει κάποιον στην τηλεόραση να τρώει. Έτσι περίμενα το σήριαλ «Λοξάνδρα», όπου έτρωγαν όλη την ώρα κι εκείνος έτρωγε παρέα.

Το άρθρο του Καζάκη απευθύνεται στον πεντάχρονο λαό:

Ένα δημοψήφισμα που τρέμουν όλοι, ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά σε μια εβδομάδα, για το «τελεσίγραφο» όπως απεκάλεσε τις τελευταίες απαιτήσεις των δανειστών. Δεν διευκρίνησε όμως τι θα γίνει αν μέσα στο σαββατοκύριακο αποσύρουν οι δανειστές το τελεσίγραφο και επαναφέρουν την προταση της ίδιας της κυβερνήσεως των 47 σελίδων με μέτρα κοινωνικής σφαγής και υφέσεως.

Ούτε διευκρίνησε τι θα γίνει αν επικρατήσει το ΟΧΙ, που και ο ίδιος φαίνεται να υποστηρίζει. Θα συνεχίσει την ίδια πορεία «διαπραγματεύσεως» μέχρις ολοκληρωτικής εξοντώσεως της ελληνικής οικονομίας κάτω από το βάρος της εξυπηρετήσεως του χρέους και του ευρώ; Ή θα δρομολογηθεί η έξοδος από το ευρώ και η καταγγελία του χρέους;

Προσωπικά δεν μας έπεισε η εξαγγελία του κ. Τσίπρα. Δεν μας έπεισε ότι θέλει πραγματικά δημοψήφισμα. Αν το ήθελε πραγματικά δεν θα έστελνε εκτάκτως χθες το βράδυ τους Δραγασάκη και Τσακαλώτο στον Ντράγκι. Αν το ήθελε θα έδινε την δυνατότητα αληθινού πολιτικού διαλόγου για να ξεκαθαριστεί το βασικό ερώτημα που θα κριθεί στο δημοψήφισμα. Αν το ήθελε δεν θα το πρότεινε εντός μιας εβδομάδας, όταν ξέρει πολύ καλά ότι με μεγάλη δυσκολία μπορεί να ανταποκριθεί ο κρατικός μηχανισμός με στήσιμο κάλπης, κοκ.

Αν πραγματικά το ήθελε αυτός και οι δικοί του, συμπεριλαμβανομένης και της εσωκομματικής του αντιπολιτεύσεως, θα παρουσίαζαν εναλλακτικές προτάσεις στον ελληνικό λαό. Εναλλακτικές της λογικής των μνημονίων και της εξαρτήσεως από το ευρώ. Όχι εναλλακτικά μνημόνια, το ένα χειρότερο από το άλλο, που έχει έως σήμερα παρουσιάσει η κυβέρνησή του.

Πάντως εμείς του λέμε να το τολμήσει. Να μην το κάνει όπως ο Γ. Παπανδρέου όταν για ξεκάρφωμα πρότεινε δημοψήφισμα στις 31/10/2011. Ας το τολμήσει. Ας δώσει την δυνατότητα επιτέλους ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου στον ελληνικό λαό. Ας κάνει αληθινό δημοψήφισμα αφού πρώτα ενημερωθεί ο λαός για τις εναλλακτικές. Ας κάνει δημοψήφισμα για το βασικό και θεμελιώδες: Θελει ο ελληνικός λαός να συνεχίσει με όρους μαζικής εξοντώσεως στο ευρώ και με την εξυπηρέτηση του χρέους, ή όχι;

Αυτό είναι το μοναδικό αληθινά δημοκρατικό δημοψήφισμα που οφείλει να γίνει τώρα. Γιατί δεν θέτει αυτό το ερώτημα – που ήδη συζητά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία; Τι φοβάται; Μήπως κι ο ελληνικός λαός παρά την τρομοκρατία και την παραπληροφόρηση δώσει εντολή να καταγγελθεί το χρέος και να φύγουμε από το ευρώ;

Τέλος, τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας για να προστατεύσει την χώρα από τις εχθρικές ενέργειες του Ντράγκι και του τραπεζικού καρτέλ; Τι θα κάνει για να μην κλείσουν οι τράπεζες την Δευτέρα; Τι θα κάνει για να μην γενικευτεί το bank run; Τι θα κάνει για να μην προσχωρήσουν οι τράπεζες σε στάση πληρωμών προς το εσωτερικό για να εκβιάσουν καταστάσεις; Ή μήπως είναι κάτι που επιθυμεί κι ο ίδιος για να τρομοκρατηθεί ο κοσμάκης; Τσιμουδιά για όλα αυτά.

Πάντως ένα είναι σίγουρο. Ακόμη και με τις λογικές που εισηγείται το δημοψήφισμα ο Τσίπρας, όσο κι αν θέλει να παραπλανήσει τον κόσμο, το σίγουρο είναι πώς αν τελικά έχουμε δημοψήφισμα αυτό που θα κυριαρχήσει είναι το ΝΑΙ στην υποδούλωση της Ελλάδας, ή ΌΧΙ στο νέο Ράιχ, το χρέος και το ευρώ. Κάντε το λοιπόν κ. Τσίπρα αν τολμάτε. Εμείς πάντως, όπως και την εποχή της προτάσεως Παπανδρέου για το δημοψήφισμα, το υποστηρίζουμε γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΟΧΙ δεν θα αφορά μόνο ή απλά στα τελεσίγραφα των δανειστών, αλλά και στην δική σας, κ. Τσίπρα, ενδοτική πολιτική της υποτέλειας στην αποικιοκρατική Ευρώπη.

Ο κος Καζάκης είναι γνωστός υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ο κος Καζάκης όμως βάζει προϋποθέσεις για ένα εθνικό νόμισμα, τέτοιες που ποτέ δεν ακούστηκαν από χείλια Συριζαϊκά. Το αντίθετο, έχουν δηλώσει ότι τους πλουσίους δεν θα τους αγγίξουν αν ο πλούτος αποκτήθηκε «νόμιμα» και όχι απαραίτητα και ηθικά. Οι φοροαπαλλαγές είναι νόμιμες, είναι όμως και ηθικές; Γιατί αυτές γέννησαν κι αυγάτισαν την ντόπια ελίτ.

Πώς, λοιπόν, ξαφνικά, στηρίζει ένα δημοψήφισμα, ΧΩΡΊΣ τις προϋποθέσεις και ομολογώντας ο ίδιος ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος για να ενημερωθεί σωστά ο λαός;

Ο γιατρός χορηγεί κορτιζόνη. Και ο γιατρός σου πρέπει να σου πει και ΚΑΘΟΛΟΥ αλάτι όσο παίρνεις κορτιζόνη. Αλλά εσύ δεν το ακούς αυτό, είτε γιατί δεν το είπε ή το είπε χαμηλόφωνα και παίρνεις την κορτιζόνη και χλαπακιάζεις και αλμυρά. Τι θα συμβεί; Τούμπανο, έως και θάνατος!

Έτσι κι εσείς οι λάτρεις της δραχμής και των δημοψηφισμάτων, από ΓΑΠ σε ΣΎΡΙΖΑ και σε Καζάκη και λοιπούς, λέτε στο λαό για την κορτιζόνη χωρίς να του πείτε ότι πρέπει να κόψει το αλάτι, μάλιστα συνεχίζετε να του διαφημίζετε ότι θα γίνει καλά και θα τρώει και αλλαντικά με το κιλό!

Αλλά το περίεργο είναι ότι ο κωλοτούμπας των χημικών ψεκασμών Δ. Καζάκης (άλλα έλεγε σε βίντεο ακτιβιστών κι άλλα στο Ευθέως του Μπογδάνου) εκτός από λαμπρός οικονομολόγος είναι και… λαμπρό μέντιουμ!

Σε άρθρο του ο Καζάκης το 2011 ανέφερε:

Δεν θα αναφερθώ στο περίεργο γεγονός ότι οικονομικοί αναλυτές σαν τον Νουριέλ Ρουμπίνι, τον νομπελίστα Πολ Κρούγκμαν και γενικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας, με εξαίρεση τους παρατρεχάμενους των ευρωπαϊκών τραπεζών και τους τροφίμους των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επαναλαμβάνουν αυτό που κάποτε ήταν αυτονόητο στα δημόσια οικονομικά: σε περίπτωση κρίσεως υπερχρεώσεως, διαγράφεις το μεγαλύτερο μέρος έστω του δημοσίου χρέους και επιβάλεις εθνικό νόμισμα. Δεν πρόκειται να αναφερθώ γιατί όλοι αυτοί, ολόκληρη η ιστορία της δημόσιας οικονομικής, έχει γραφτεί από «γραφικούς» και «ασήμαντους» που μπροστά στους σημερινούς Στουρνάρες, Χαρδούβελους, Μπαρουφάκηδες και λοιπούς θιασώτες του «ισχυρού νομίσματος» σε δεξιά και αριστερά δεν πιάνουν μπάζα.

Δυο λοιπόν τα περίεργα:

Ο Καζάκης εξαίρει τον Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος προτείνει διαγραφή του «μεγαλύτερου μέρους» και όχι μονομερή και ΕΠΙΒΟΛΗ -όχι επιλογή- εθνικού νομίσματος. Με λίγα λόγια, από την μια το κουρεύουμε αλλά δεν παύουμε να χρωστάμε, απλά πληρώνοντας το κουρεμένο χρέος με υποτιμημένο νόμισμα, έρχεται μια η άλλη ή και χειρότερα!

Και αφού εξαίρει τον μέντορα και συνεργάτη του Βαρουφάκη, στην συνέχεια βρίζει τον Βαρουφάκη με την εξής χρονολογική σειρά:

  • Στουρνάρα
  • Χαρδούβελη
  • Βαρουφάκη

Και κυρίες και κύριοι έχετε τους 3 υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι όλως τυχαίως, διορίστηκαν με την σειρά που τους κατονομάζει, το 2011, προτού καν γίνουν διάσημοι υπουργοί στο ευρύ κοινό που ενημερώνεται ακούγοντας MEGA και ΣΚΆΙ.

Και ο τέταρτος μπορεί να είναι αργότερα, κάποια στιγμή, ο ίδιος ο αρθρογράφος κος Καζάκης, όταν θα είμαστε πια στην πολυδιαφημισμένη του δραχμή, με την κορτιζόνη ανά χείρας και τον λαό να κολυμπάει στο αλάτι…

Ερώτηση: Γι’ αυτό δεν κατέβηκε το ΕΠΑΜ στις τελευταίες εκλογές, για να μην κόψει την τύχη του ΣΎΡΙΖΑ γνωρίζοντας προς τα που το πάει; Κάτι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και δεν είναι σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες…

Όλοι εσείς οι Στουρνάρες, Χαρδούβελοι, Μπαρουφάκηδες, αλλά και Καζάκηδες, οι πανταχού παρόντες και τα πάντα δεν πληρώντες, έχετε περάσει με τον ένα ή άλλο τρόπο από την οικονομική «εκπαίδευση» των σιωνιστικοκρατούμενων ΗΠΑ, μέσα από πανεπιστήμια, κολέγια Ανατόλια κι αμερικάνικες επιχειρήσεις αγορών. Έχουμε και σε λέσχη Μπίλντερμπεργκ, τον Στουρνάρα, άμα θέλετε.

Αλλά ο Καζάκης πως «βλάστησε» ξαφνικά στην Ελλάδα;

Πως «ξεφύτρωσε» ο Καζάκης

Βιογραφικό του στο ίντερνετ δεν υπάρχει κι αυτό έχει σχολιαστεί. Υπάρχουν μόνο συνεντεύξεις που απαντά στο θέμα πώς βρέθηκε να το παίζει πολιτικός αναλυτής και οικονομολόγος και γραμματέας μετά του ΕΠΑΜ.

Παιδί φτωχικής οικογενείας, πολιτικοποιήθηκε στην ΑΣΟΕ ως φοιτητής, μπήκε στο ΚΚΕ (στέλεχος, αυτό δεν το αναφέρει) μετά έφυγε στο εξωτερικό, ΗΠΑ και Αγγλία, και δούλεψε για τις αγορές αλλά που ακριβώς δεν ξέρουμε και ξαφνικά απεφάσισε να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη όταν συμπτωματικά άρχισε και η κρίση.

Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Κανόνας που δεν ψεύδεται ποτέ…

Την κρίση που στην μια συνέντευξη λέει ότι μόνο εκείνος προφήτεψε, λόγω υπέρ-ικανοτήτων του κι ενόσω οι άλλοι οικονομολόγοι ήταν τελείως άσχετοι, ενώ σε άλλη συνέντευξη λέει ότι η πτώχευση της Ελλάδας ήταν κοινό μυστικό από τη, δεκαετία του ’80 που ήταν ακόμα φοιτητής. Δείτε το:

Ὅλα τὰ νέα
(all newz)

Μία …ἀμοιβαία ἀντιπάθεια πάντως …δὲν διακρίνεται.
Στὴν πραγματικότητα θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅπως καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι, πὼς «ἡ ἐθνικὴ συνείδησις τῆς ἑνότητος» μίλησε μέσα του. Ἴσως… Θὰ μποροῦσε… Μὰ δὲν τὸ ἔκανε.
Διότι ἐὰν πράγματι γνώριζε τὶς προθέσεις τοῦ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ, ὄφειλε νὰ μὴν παρασταθῇ στὶς «ὑποστηρικτὲς παραστάσεις τοῦ Συντάγματος».
Ἐὰν πάλι δὲν γνώριζε, ἀλλὰ θεωροῦσε πὼς εἶναι λάθος, πάλι ὄφειλε νὰ μὴν παρασταθῇ.
Αὐτὸς ὅμως ἦταν ἐκεῖ…
Τί δηλώνει αὐτό; Προσπάθεια ἐλέγχου τῶν πολιτῶν ἤ ὄχι;
Ἤ μήπως μία …οὐρίτσα τοῦ τΣύριζα γενικῶς καί εἰδικῶς;

Δυστυχῶς μας ὅμως, πολὺ δυστυχῶς μας, ἡ ἑνότης σὰν ἑνότης δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία, ἐὰν ἀποδεδειγμένα οἱ πολλοί, οἱ ἡνωμένοι δῆλα δή, πορεύονται πρὸς ἕναν γκρεμό.
Ἕνας ἔντιμος καὶ ἠθικὸς ἡγέτης ὄφειλε νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸ ὀρθόν, τὸ δίκαιον, τὸ ἠθικόν, ἀκόμη κι ἐὰν μείνῃ ἀπολύτως μόνος του.
Πολλὲς φορές, πάρα πολλές, τὶς περισσότερες ἴσως, οἱ ὁλίγοι, οἱ εἰδήμονες κατὰ Σωκράτη, γνωρίζουν πολὺ καλλίτερα τὸ ὀρθόν. Αὐτοὶ θὰ κάνουν τὴν διαφορά.
Τὸ νὰ ποῦμε «ἑνωθήκαμε» καὶ ἄς πᾶμε πρὸς τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ εἶναι συνειδητὴ αὐτοκτονία, ὅταν μάλιστα ἰσχυρίζεσαι πὼς γνωρίζεις περισσότερα ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους, ἴσως κι ἀπ΄ ὅλους, σὲ ζητήματα οἰκονομίας
Κατ’ ἐπέκτασιν, ἀπὸ τὰ ἔως τώρα δείγματά του, ἤ εἶναι ἠλίθιος, ποὺ …ἐλπίζει κι αὐτός, ὅπως τόσοι καὶ τόσοι, ἤ δὲν εἶναι ἠλίθιος, ἀλλὰ ἁπλῶς κάνει αὐτὸ ποὺ …«πρέπει».
Προσωπικῶς δὲν πιστεύω πὼς εἶναι ἠλίθιος.
Ἐσεῖς;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ὁ Πῶλ Κρούγκαν, τὸν ὁποῖον θαυμάζει, εἶναι …«ἐξαιρετικὰ ἔμπειρος» στὸ νὰ χειραγωγῇ κράτη καὶ στὸ νὰ …χώνεται ὡς …«εἰδικὸς σύμβουλος» στὶς κυβερνήσεις τους.!! Κι αὐτό …σύμπτωσις εἶναι;

Ἡ Glencore xstrata τῶν Rothschild καὶ ὁ Μυτιληναῖος.

Εἶναι λάθος νά μᾶς ἐπιβληθοῦν νέα μέτρα λιτότητος;

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (γ)

(Visited 641 times, 1 visits today)
Leave a Reply