Βιάζονται πολύ οἱ δημοσιοκάφροι νά …ξεφορτωθοῦν τόν πσῶῤῤα;

Λέγαμε λοιπὸν ἐμεῖς οἱ …συνωνομοσιολόγοι πὼς πίσω ἀπὸ τὸ ὄψιμο ἐνδιαφέρον τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε, κρύβεται μόνον χρῆμα ποὺ ἐξαγοράζει τὰ πάντα, ἀνοίγει καὶ κλείνει στόματα (ἀναλόγως τοῦ …ποῦ πέφτει τὸ χρῆμα) ἐνᾦ ἐπὶ πλέον μᾶς τὸ παίζουν …μυξοπαρθένες ὅσοι τὸ λαμβάνουν.
Τά νούμερα; Ἴσως…
Ἡ ἀλήθεια; Οὐδέποτε…

Παράδειγμα εἶναι ἡ ὑπόθεσις πσῶῤῥα γιὰ τὴν ὁποίαν οὐδείς τους …ἐγνώριζε κάτι, ποὺ ὅμως ἕνας φόνος τὴν ἔφερε στὰ σαλόνια τῶν δημοσιοκάφρων.
Καὶ σαφῶς δὲν ἦταν ὁ φόνος τὸ κόψιμό τους. 

Ἔτσι φθάσαμε καὶ στὴν στεφανίδου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς συστρατευμένους συναδέλφους της…
Ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταία κατορθώματα τῆς τατιάνας ἡ παρουσίασις τῶν πσωῤῤοπληγμένων, ποὺ ἀν τὶ γιὰ μνημόσυνον στὴν Θωμαΐδα Κουμπούρα, πῆγαν νὰ πουλήσουν μούρη καὶ τρισεκατομμύρια.
(Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς δὲν φταίνει ἡ τατιάνα γιὰ αὐτούς… Ἐν τάξει… ὄχι σαφῶς γιὰ τὴν ὕπαρξίν τους ἀλλὰ γενικῶς γιὰ τὴν …συμμετοχή της σὲ κάθε ἐπίσημο γραμμὴ τῶν ΜΜΕ!!!).

Ἡ στεφανίδου κατάλαβε (ἀλήθεια, πῶς;) κι ἐπανόρθωσε…

 

…μὲ κάπως …προσγειωτικὸ τρόπο εἴπαμε γιὰ τοὺς πσωῤῥοπληγμένους!!!
Τσάκα τσάκα καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τοὺς ἔθαψε… Νὰ μὴν παίρνουν κι ἀέρα κάποιοι…
Ὅμως πολὺ προσκετικὰ καὶ αὐτὴ ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συνάδελφοί της, κράτησαν μακρὰν τῆς δημοσιότητος ἕνα ἀπὸ τὰ «ἐργαλεῖα» τοῦ πσῶῤῤα: τὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης Ἀνατολῆς, μὴ χάνοντας φυσικὰ εὐκαιρία νὰ τὸ γελοιοποιήσουν καὶ νὰ τὸ κρατήσουν «δεμένο» μὲ τὸν ἀπατεωνίσκο.

Κι ἐξηγοῦμε.
Στὸ παραπάνω ταινιάκι διαπιστώνουμε ἕνα «πήδημα» (εὐγενικά… Μὴ εὐγενικὰ ξέσκισμα!!!) κανονικότατον!!!
Ὄχι διότι ἀρέσκονται οἱ δημοσιοκάφροι στὶς ἀλήθειες…
Οὔτε διότι δὲν ἀρέσκονται στὰ νούμερα καὶ στὰ …«νούμερα»….!!!
Οὔτε διότι τοὺς ἔπιασε κόψιμο γιὰ ἠθικὲς ἀποκαταστάσεις κι ἄλλα περίεργα, ποὺ ταλανίζουν μόνον ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους…!!!
…ἀλλὰ διότι:
τὸ παιχνιδάκι πσῶῤῤας ἀκόμη χρειάζεται, γιὰ συγκεκριμένους λόγους
, ἂν καὶ συντόμως φθάνει στὸ πέρας του. Κι αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύουν πολλά, ὄχι ὅμως αὐτὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν δολοφονία τῆς Κουμπούρα!!!
οἱ περισσότερες πληφορορίες προέρχονται ἀπὸ Ῥῆνο καὶ Γιαλτουρίδη, κάτι ποὺ δὲν θέλουν νὰ …πολυσυζητηθῇ, διότι καὶ τὸν λόγο ὑπάρξεώς τους θὰ χάσουν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ μεγάλοι καὶ τρανοὶ δημοσιοκάφροι, μά, κυρίως, θὰ πέσουν τὰ …«φῶτα τῆς δημοσιότητος» κάπου ποὺ δὲν θὰ τοὺς …ἐβόλευε, ἐφ΄ ὅσον …πίσω ἀπὸ τὶς ἔρευνες γιὰ τὸν πσῶῤῤα κρύβεται ἡ μεγάλη ἔρευνα γιὰ τὴν ἀπάτη τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης ποὺ …«κατάπιε» τὴν τράπεζα Ἀνατολῆς. (Γιὰ αὐτὸ καὶ τὸν Ῥῆνο τὸν κρατοῦσαν αὐστηρῶς «ἐντὸς θέματος»!!!)
οἱ ὁμάδες τοῦ πSoros ἀνέλαβαν ἀπὸ καιρὸ νὰ τσακίσουν τὸ …«θεριό» τοῦ πσῶῤῤα!!! (Ἀλλὰ γιὰ λόγους τοῦ πSoros κι ὄχι γιὰ λόγους …ῥατσισμοῦ καὶ λοιπῶν «κουλῶν»…!!!)
στὶς ἡμέρες ποὺ διανύουμε κάτι πολὺ σοβαρὸ «μαγειρεύεται», πέραν τῆς ἐνεργοποιήσεως τοῦ «κόπτου» (κι ὁποιονδήποτε ἄλλων νομο-μαγειρευμάτων) καὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ μάθουμε. Ὁ φόνος τῆς Θωμαΐδος ἦταν …βούτυρο στὸ ψωμί τους!!!!
προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν «ζωντανό» τὸν πσῶῤῤα διότι ὅσο ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὸν οἱ συμπατριῶτες μας, δὲν ἀναζητοῦν πραγματικὲς λύσεις στὰ προβλήματά τους. Ὅταν χρεωκοπήσουμε (ἐπισήμως) θὰ τὸν τακτοποιήσουν ὁριστικῶς (φορτώνοντάς του ἀκόμη καὶ  τὸ …«προπατορικὸ ἁμάρτημα»!!!).
ὅσο ὁ πσῶῤῥας ὑπάρχῃ, τόσο ἀναγνωρίζουν οἱ συμπατριῶτες μας τὸ «χρέος» (ἐμμέσως), διοχετεύοντας τὴν ὅποιαν ἀγωνιστικότητά τους σὲ κάτι ποὺ δὲν ἔχει δόσεις ἀληθείας.

Ὅμως.
Τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ἐρώτημα: γιατί ὑπάρχει στήν Πατρίδα μας ὁ κάθε πσῶῤῥας, εἰδικῶς αὐτήν τήν περίοδον; (Εἴπαμε, πολλοὶ ἀκόμη πσῶῤῤες περιμένουν στὴν οὐρά…!!!)
Κι αὐτὸ τὸ γιατὶ σαφῶς κι ἐμπεριέχει  μέσα του τὸ θέμα τῆς ἀπάτης μὲ τὴν τράπεζα Ἀνατολῆς, ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ τράπεζα.
Ἀλλὰ ἔχει μίαν ἀρχή: λέγεται τρόπος διοικήσεως μίας χώρας. Λέγεται πολίτευμα.
Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς πατοῦν καὶ ὑπάρχουν ὅλα αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα.
Μέσα σὲ αὐτὸ ὁ τραπεζίτης ἔχει τὸν πρῶτο λόγο καὶ οὐδέποτε ἐγγίζονται τὰ συμφέροντά τους, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο.
Ὅλοι, δημοσιοκάφροι καὶ πολιτικοί, ἢ θὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα ὅταν πέφτουν βόμβες (δεῖτε καὶ τὴν περίπτωσιν τῆς Μυρτοῦς), ἢ θὰ παραμένουν σὲ μία μόνον πλευρά, ὅταν τὸ θέμα ἔχει βαθύτερες ῥίζες καὶ ἐπιδρᾶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, ἢ θὰ τὸ θάπτουν.

Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἀκοῦστε τρία ἀκόμη, σιτιζόμενα δημοσιοκαφρόπαιδα, ἰδίως ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἐφ΄ ὅσον πρωτοστατεῖ στὶς διαφημίσεις τῶν ΜΜΕ, ἀλλὰ κι ἑνὸς …ἀδεσμεύτου πολιτικοῦ, ποὺ «οὐδέποτε λέει ψέμματα» καὶ ἐπὶ πλέον δηλώνει καὶ ἱστορικός.
Ὅλοι αὐτοὶ (καὶ δὲν εἶναι οἱ μόνοι) κατάφεραν νὰ «δέσουν» μεταξύ τους δύο ἄσχετα πράγματα: τὰ τρισεκατομυριοδισεκατομμύρια τοῦ Wozny μὲ τὶς μετοχὲς τῆς τραπέζης Ἀνατολῆς….


Νὰ μὴν δοῦμε αὐτό:

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)

Ποὺ εἶναι μία ἐπίσημη πλαστογραφία τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης…
…ἀλλὰ δὲν θὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε, ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὴν ἀπέδειξαν ἐξαφανισθοῦν ἢ περιορισθοῦν στὸ νὰ μιλοῦν μόνον γιὰ τὸν πσῶῤῥα. Προέχει ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα… Κι ὅ,τι κρύβει πίσω της.

Κι ἕνα …μυστικὸ σήμερα θὰ σᾶς πῶ.
Κάποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω πρόσωπα εἶχε (ἢ ἀκόμη ἔχει) συγγενὴ (ἴσως καὶ πατέρα) κάποιον ποὺ ἦταν διευθυντὴς τοῦ τμήματος τραπεζῶν καὶ διαθεσίμων ἐξωτερικοῦ τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης, τὴν περίοδο τοῦ κουκουλώματος τῆς ἀπάτης.
Φαντάζομαι θὰ εἶναι σύμπτωσις…

Αὐτὰ γιὰ νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ποιοὶ ἐξαπατοῦν ποιούς, γιατὶ καὶ κυρίως τὸ ποιὸς ἦταν ὁ ῥόλος τοῦ πσῶῤῤα, ποὺ …βρῆκε «φῶς καὶ μπῆκε», ἐξαπατώντας τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, μὲ συνεργοὺς ὅλους τοὺς δημοσιοκάφρους καὶ τοὺς πολιτικούς…!!!
…καὶ γιὰ τὸν ὁποῖον πάλι θὰ τὸ βουλώσουν τὰ γνωστὰ δημοσιοκαφρόπαιδα, ἐφ΄  ὅσον συντόμως θὰ τὸν φορτώσουν μὲ κάποιο ἀστεῖο ἔγκλημα, ἀληθὲς ἢ ψευδές, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν κι ἀπὸ τὴν φασαρία του.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κερασάκι στὴν …«τούρτα» παραμένει ὁ νικολόπουλος. Ἤ οὐδέποτε τοῦ εἶπαν τὸ γιατὶ ἢ τὸ …ξέχασε!!!

Ἰδιαίτερον …παράδειγμα εἶναι ὁ βελόπουλος!
Πρίν:

Καὶ …μετά:

 

Γιατί φωνάζω καί συνδέω τόν πσῶῤῤα μέ τόν πsoros;;
Γιὰ πολλά, ἀλλὰ ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ αὐτό:

(Ἀλφειὸς ἡ φωτογραφία)

Εἶναι δυνατόν νά μήν εἶναι μία ἔκφρασις αὐτοῦ;

Πού εἶναι ἴδιον μέ αὐτό;

 

Ἐμφύλιος στήν Τουρκία;

Καί πού ἀποδεικνύουν πώς πίσω τους κάποια κοινά κέντρα ἐλέγχου ὑπάρχουν;
Κέντρα πού εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενον καί κατευθυνόμενον ἀπό τόν πsoros;

Τέλειωσε ἡ δουλειά του λοιπὸν καὶ τὸν …μαζεύουν…
…ἀλλὰ καὶ γιατὶ παραπῆγε μακρὰν αὐτῶν ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνῃ.

 

 

(Visited 297 times, 1 visits today)
Leave a Reply