Θύματα ἐκ πεποιθήσεως…

Πρέπει κάποιος νὰ εἶναι πολὺ δεκτικὸς γιὰ νὰ γίνῃ ἀπὸ μόνος του θῦμα!

Βλέπω ἐδῶ καὶ καιρὸ ἕνα διαβιβαστικὸ τοῦ Τσίπρα μὲ κοινοποίηση σὲ ἀπάντηση αἰτήματος Σῶῤῥα γιὰ τὰ 600 δισεκατομμύρια. Αὐτὸ εἶναι διαβιβαστικό! Δὲν εἶναι ἀποδοχή, δὲν εἶναι ἔλεγχος. Δὲν ἀσχολεῖται τὸ γραφεῖο τοῦ ἑκάστοτε Πρωθυπουργοῦ μὲ τὶς προτάσεις τοῦ κάθε ἑνός.
Τὶς προωθεῖ στὸ ἀρμόδιο Ὑπουργεῖο!

Ἐπειδὴ κάποιοι δείχνουν νὰ μὴν καταλαβαίνουν, ἂς δοῦμε  ἕνα «δικό μας» ἀντίστοιχο ἔγγραφο, ποὺ ἀφορᾶ στὴν Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς.
Τὸ 2013 λοιπὸν ἡ Γενικὴ Γραμματεία Δημοσίου Περιουσίας ἔστειλε ἐντολὴ πρὸς τὴν Διευθύντρια τῆς Γενικῆς Διεύυθύνσεως Δημοσίου Περιουσίας καὶ Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων, νὰ κάνῃ τὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιὰ τὸ θέμα τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς.
Ὁρίστε καὶ ἡ ἐπιστολή:

 

 

  •  Ἄρα ὑπάρχει θέμα;;;;;
  •  Τό ἔκανε ἀποδεκτό ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο;;;;;;
  •  Ἀφοῦ ὑπάρχει ἐντολή γιά ἐνέργειες, ἄρα ἀποδέχονται τήν αἴτησή μας;;;;;

Προσοχή, δὲν μιλᾶμε γιὴ ἁπλῆ κοινοποίηση, ὅπως τὸ κωλόχαρτο πρὸς τὸν Σῶῤῥα. Ἐδῶ ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ζητᾶ νὰ γίνουν ἐνέργειες.

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν λοιπὸν γνωρίζει τὸ θέμα.

Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ἀναγνώρισις!!!!

Ῥῆνος Λευτέρης

ΥΓ Ὅποιος μὲ ῥωτήσει ἐὰν αὐτὸ τὸ ἔγγραφο ἀποδεικνύει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς, θὰ τὸν βρίζω μέχρι νὰ βγῇ δικαστικὴ ἀπόφασις.

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply