Γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν πειράζει τόν πσῶῤῥα;

Τὴν γενικοτέρα ἐντολή, τῆς καθυστερήσεως, τῆς παραπληροφορήσεως καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ οὐσιώδη θέματα ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε, τὴν ἀντιλαμβανόμεθα πλέον ὅλο καὶ περισσότεροι.
Τὸν ῥόλο τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἐπίσης πρὸ πολλοῦ τὸν κατανοήσαμε.
Ὅμως ὑπάρχουν ἀρκετοὶ συμπολῖτες μας ποὺ δὲν δύνανται νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ πόσο βρώμικο ῥόλο ἔχει παίξῃ ὁ πσῶῤῥας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ κατὰ καιροὺς «κυβερνητικά» σχήματα, παρέα μὲ τὴν δικαιοσύνη καὶ τοὺς καλοθελητές-παραπληροφορητές μας, πάντα εἰς βάρος μας.
Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ ὅτι ἡ δικαιοσύνη, μαζὺ καὶ οἱ κυβερνήσις σαμαροτσιπροκαμμένων, σφυρίζουν ἀδιάφορα στὸ ἄκουσμα τῶν ὅσων ὀφείλουν καὶ σὰν πολιτεία ἀλλὰ καὶ σὰν κύριοι καὶ μοναδικοὶ ὑπεύθυνοι διασφαλίσεως τῆς ἐννόμου τάξεως, νὰ πράξουν. Στὴν πραγματικότητα ἀδιαφοροῦν ἢ …«ἀγνοοῦν» ἢ …ξεχνοῦν νὰ πράξουν τὰ δέοντα, τὰ ἀναγκαία ἤ, ἀκόμη καὶ τὰ στοιχειώδη.

Ἕνας πρόσφατος φόνος, μαζὺ μὲ πολλὲς μικρὸ ἢ μεγάλες ἀπάτες, ὅπως φυσικὰ καὶ μπόλικη μπαρουφολογία, παραμυθολογία καὶ ἐλπιδοφορία, θὰ μποροῦσαν ἀπὸ καιρὸ νὰ ἐνεργοποιήσουν τὶς εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὶς καταγγελίες γιὰ ἀπειλὲς κατὰ ζωῆς, ἐξαπατήσεις, ὑπεξαιρέσεις, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς ὅποιες τελεσίδικες καταδικαστικὲς ἀποφάσεις, εἰς βάρος τοῦ ψευδοσωτῆρος πσῶῤῥα, τότε σηκώνει πολλὲς συζητήσεις τὸ περιῤῤέον σκηνικό.

Προσφάτως λοιπόν, σὲ μίαν ἔρευνά μου, ὅλως συμπτωματικῶς ἄκουγα μίαν ὀμιλία τῶν Λαμπράκη-Βαλσαμάκη σὲ Κρῆτες ὑποστηρικτές τους (2013) καὶ …ξαφνικά, ἀπὸ τὸ …πουθενά, ἔμαθα πὼς ἡ κοινοπραξία (τότε) πσωῤῥο-λαμπράκη, εἶχε ἐπικοινωνήση – συζητήση – συμφωνήση μὲ διαφόρους δημάρχους (καὶ τῆς Κρήτης) τὴν συνεργασία τους. Τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν ὁλοκλήρωσαν τὰ συμφωνηθέντα τοὺς ἀγνοοῦμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δήμαρχοι ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ τῶν παρατάξεως, συζήτησαν, πίστεψαν (ἢ χρησιμοποίησαν) τὶς ὁμάδες αὐτές, μαζὺ μὲ τὰ «χρηματοπιστωτικά» τους ἐργαλεία, γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν χρηματοδοτήσεις διαφόρων ἔργων γιὰ τοὺς Δήμους τους.
Τὸ ἐὰν ἔφθασαν ἢ ὄχι, στὸ νὰ χρηματοδοτηθοῦν, εἶναι ἄλλο ζήτημα, γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐνδιαφέρονται οἱ εἰσαγγελικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας.

Ὁ πολάκης λοιπόν, ὡς τότε δήμαρχος Σφακίων, ἦταν πανέτοιμος νὰ παραλάβῃ τὶς σχετικὲς …«χρηματοδοτήσεις» ἀπὸ τοὺς πσωῤῥο-λαμπράκηδες, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ πολυϊατρεῖον τῶν Σφακίων, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ  ἔγινε γνωστὴ ἡ συμφωνία του στὴν τότε κυβέρνησιν, μὲ τὴν ἐν λόγῳ συμμορία καὶ ἔσπευσε τὸ Δημόσιον ταμεῖον νὰ …«ξετρυπώσῃ» τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν καὶ νὰ βγοῦν ἐκτὸς …«χρηματοδοτήσεως» οἱ «ἐθνοσωτῆρες»:

Ἡ συμμετοχὴ λοιπὸν καὶ τοῦ πολάκη στὶς συζητήσεις καὶ στὶς συνεργασίας καὶ στὶς ὅποιες συμφωνίες μὲ τοὺς πσωῤῥολαμπράκηδες, ἀποδεικνύει ἕνα καὶ σημαντικὸ καὶ οὐσιῶδες: μᾶς ἐπεξεργάζονται ἅπαντες!!!
Ὅλοι τους ἔχουν κάτι νὰ κρύψουν, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς «ἐθνοσωτῆρες». Ὅλοι, ἐμπλεκόμενοι ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, μεριμνοῦν γιὰ νὰ παραμένῃ ἐκτὸς ἐλέγχου καὶ τελικῶς διώξεων τῶν ἐγκεφάλων αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς Πατρίδος μας.
Ὅλοι τους.
Διότι πῶς εἶναι δυνατόν νά ἐλεγχθῇ καί (ἐὰν ἀπαιτηθῇ) νά διωχθῇ κάποιος, πού διαδίδει ψέμματα καί παραπλανεῖ τούς συμπολῖτες μας, ἐάν ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἀρχῶν ὑπάρχουν πρόσωπα πού συνομιλοῦν μαζύ του;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά δοθοῦν κυβερνητικές ἐντολές γιά ἔλεγχο τῶν ἐμπλεκομένων, ὅταν μέτοχοι τῶν κυβερνητικῶν Ἀρχῶν καί, ἰδιαίτερα Ὑπουργός, εἶχε ἀναγνωρίση ὡς ὑπαρκτά καί ἀληθῆ τά ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ ἐν λόγῳ ἀπατεῶνες;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά περιμένουμε νά λειτουργήσῃ ἡ δικαιοσύνη ἐάν αὐτοί πού διαχειρίζονται τά Δημόσια ταμεία καί τελικῶς ἐλέγχουν, ἐμμέσως, ἀκόμη καί τήν Δικαιοσύνη, ἔχουν κάτι νά κρύψουν;

Ἀναμένονται ἀπαντήσεις ἐκ τῆς κυβερνήσεως, καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἔως σήμερα μᾶλλον κουκουλώνουν, ἀποσιωοποῦν καὶ ἀποκρύπτουν καὶ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, σφυρίζοντας ἅπαντες ἀδιάφορα, καλύπτοντας τὸν ἐπικίνδυνο αὐτὸν ἀπατεώνα, ἀποσιωπώντας τὰ ψέμματά του καὶ ἐπιτρέποντας στὴν ἀερολογία, τὴν μπαρουφολογία καὶ τὴν ἀνθελληνότητα νὰ κυκλοφορῇ ἐλευθέρως, χειραγωγώντας ἀρκετοὺς συμπολῖτες μας καὶ μετατρέποντάς τους σὲ ἐν δυνάμει στράτευμα προκλήσεως σωματικῶν βλαβῶν ἢ ἀκόμη κι ἐμφυλίου.
Συμπολῖτες μας θύματα τῶν ἐν λόγῳ ἀπατεώνων, ποὺ ἐπὶ πλέον σήμερα ἀποτελοῦν ἐν δυνάμει κανονικὸ παρακρατικὸ σῶμα τραμπούκων, ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ ἐλπιδεμπόρους καὶ φανατίζονται γιὰ νὰ δράσουν, ὅταν «ἀπαιτηθῇ», ἀναλόγως.

Φιλονόη

 εἰκόνα ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ λαμπράκη στὴν παπικὴ παράστασιν, ὅπου συμμετεῖχαν μόνον ὑποστηρικτὲς καὶ συμφωνοῦντες μὲ τὰ τῆς νέας τάξεως, πανθρησκειακὰ πρότυπα:

 

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply