Φθάσαμε λοιπὸν στὶς δύο …«Εὐρῶπες»!!!

Ὁριστικὴ ἡ ἀπόφασις γιὰ Εὐρώπη δύο ταχυτήτων.

Τί μπορεῖ νά σημαίνῃ αὐτό;
Ὅτι οἱ μεγάλες καὶ ἰσχυρὲς χῶρες ἀνεβάζουν ταχύτητα πρὸς τὴν ἔξοδο καὶ ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ βοηθήσουν τὶς ὑπόλοιπες, διασῴζοντας τὶς δικέε τους καὶ μόνον οἰκονομίες καὶ κοινωνίες.
Ἐνᾦ γιὰ τὶς μικρὲς κι ἀδύναμες χῶρες…
…ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply