Ὑπόλογοι Ἐθνικῆς Προδοσίας οἱ πσωῤῥοπληγμένοι!!!

Ὑπόλογοι; Ὅλοι; Γιατί; Μήπως διέπραξαν ἔγκλημα κατά τοῦ Ἔθνους;
Καί κατά ποιόν τρόπο; Μέ τήν ἀφέλειά τους; Μέ τήν συνενοχή  κάποιων ἐξ αὐτῶν στήν ἐξαπάτησιν τόσων καί τόσων συμπολιτῶν μας; Μέ τό νά ἀντιδροῦν (ἀκόμη καὶ μὲ αὐτόν, τὸν παράλογο τρόπο) κατά τῆς δικτατορίας τῶν τοκογλύφων;

Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται, ἀπὸ τὴν ἀρχή της ἔως τὸ τέλος της, στὸ ἔντυπον/ψήφισμα ποὺ ὑπέγραψαν χιλιάδες (ἀλήθεια, πόσοι;) συμπολῖτες μας, ἀναγνωρίζοντας σαφῶς καὶ ἄνευ διαπραγματεύσεως ἢ ἀμφιβολίας τὰ ἐξῆς:

  1. Ἄμεσος ἀναγνώρισις τοῦ «χρέους» ὡς νομίμου καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐξαγορὰ αὐτοῦ.
  2. Νομιμοποίησις τοῦ «χρέους» καὶ μετάθεσις τοῦ ὁποιουδήποτε προσωπικοῦ τιμήματός τους σὲ ἄλλους.
  3. Ἔμμεσος ἀναγνώρισις τῆς γραμμῆς χρήματος/τόκου/δανεισμῶν/ὑπερφορολογήσεως/δολλαρίου/τραπεζιτῶν ὡς κάτι ἀληθοῦς καὶ διαπραγματευσίμου.
  4. Αὐτοκαταπάτησις καὶ αὐτοκατάργησις κάθε ἀτομικοῦ δικαιώματος καὶ ἀτομικῆς ἐλευθερίας καὶ ἐπιβολή, μίας νέου τύπου δικτατορίας, σὲ μὴ συμφωνοῦντες τῆς δικῆς τους, ἀντεθνικῆς στάσεως.
  5. Ἀναγνώρισις καὶ ἀποδοχὴ τῆς ἐξαρτήσεως τῆς Ἐλευθερίας μας καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ἀπὸ τὶς ἔννοιες χρῆμα/ἐπενδυτής/μνημόνιον.
  6. Ἀνικανότης διακρίσεως τῶν ἐθδνικῶν κινδύνων καὶ τῶν ἐπιπτώσεων τῆς μεταβιβάσεως τῶν ἀτομικῶν τους δικαιωμάτων σὲ τρίτους.

Καὶ τὰ ψηφίσματα (ἀποδοχὴ ἄνευ ὅρων τῶν ὅσων ἐξεχωρήθησαν στὸ πρόσωπο τοῦ πσῶῤῤα)  ἦσαν πολλά. Ἀγνώστου ἀριθμοῦ, ἀλλὰ πολλά.

Σαφῶς καὶ συζητᾶμε γιά, τὰ ῶν πσωῤῥοκαννιβάλων δεδομένα, περὶ νέου δανεισμοῦ:

Τὸ παραπάνω θέμα τὸ ἔχουμε ἀναλύσει πολλὲς φορές, ἀλλὰ τώρα πιά, ποὺ γιὰ ἐγκλήματα πλαστογραφίας, ὑπεξαιρέσεως καὶ ἐξαπατήσεως κατεδικάσθη ὁ πσῶῤῥας, ὅλοι στέκονται στὸ ἐὰν εἶναι μεγάλος ἢ μικρὸς ἀπατεών, ἀλλὰ οὐδέποτε στὸ τὶ θυσιάζεται καθημερινῶς ἀπὸ τοὺς ἀκολούθους του, γιὰ νὰ μπορῇ αὐτός, μὰ καὶ κάθε συνεργός του, νὰ κυκλοφοροῦν, νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο ἀπειλητικὰ καὶ νὰ διαιωνίζουν τὶς φαντασιώσεις τους. Καὶ μόνον ποὺ διατηρεῖται ἕνα τμῆμα τῆς κοινωνίας μας σὲ καταστάσεις τέτοιες, ποὺ ἀποδεικνύουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εὐπιστία καὶ τὴν ὀπτική τους ποὺ φθάνει μόνον ἔως τὸ …πορτοφόλι τους, ἐπὶ πλέον αὐτομάτως συνδέεται, κατ’ αὐτούς, ἡ Ἐθνική μας ὑπόστασις, μὲ ἄσχετες καὶ ἀνούσιες ἔννοιες, ὅπως αὐτὴν τῆς χρεωκοπίας, τοῦ δανεισμοῦ καὶ γενικότερα τοῦ χρήματος.
Ἀποδεικνύουν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, πὼς μόνον ὅταν ἀπειλῶνται ἀπὸ πτωχοποιήσεις, 
λεηλασία καὶ πείνα κινητοποιοῦνται, ἀλλὰ πάντα ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἀτομκοῦ τους συμφέροντος (βλέπε καὶ τὶς 20.000 ἀνὰ ἄτομον), καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὸ ἐὰν θὰ ζοῦμε ὅπως πρὶν τὰ μνημόνια, ἤ ὄχι.
Τελικῶς ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγῦρι ἐπιστρέφει ἐπάνω μας μὲ τὸν χειρότερον τρόπο, ἐπιβεβαιώνοντας πὼς γιὰ νὰ ξυπνήσουμε, πρέπει νὰ μᾶς ξεσκίσουν, μὲ πραγματικὰ προβλήματα κι ὄχι μὲ προπαγανδιστικὲς τακτικὲς πτωχοποιήσεως καὶ εἰκονικὲς ὑπερφορολογήσεις.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε στὰ παραπάνω τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι πολλοὶ συμπολῖτες μας, ἔξω ἀπὸ τὰ πσωῤῥομάγαζα, ἀπολύτως συνειδητῶς, ἀπεφάσισαν παῦσιν πληρωμῶν, διότι πράγματι ἔχουν κατανοήσει τὸ μέγεθος τῆς παγίδος καὶ τῆς παραπλανήσεως, ἐνᾦ παραλλήλως πιέζουν τοὺς ἑκάστοτε κυβερνῶντες μὲ τὴν ἀπείθειά τους, τότε εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἡ πραγματικὴ ἀντίστασις ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν μὴ  ἀναγνώρισιν ἐξουσίας αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου ἐπάνω μας, ἀρχῆς γενομένης φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἄρνησιν πληρωμῶν κι ὄχι ἀπὸ τὴν μεταβίβασιν αὐτῶν σὲ τρίτους. Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ περὶ ἐκχωρήσεως χρεῶν, δανείων, κόστους ζωῆς ἀποδεικνύουν ἀπουσία συνειδητοποιήσεως τῆς παγίδος καὶ τελικῶς πραγματικὸ κίνδυνο γιὰ τοὺς ὑπολοίπους, συνειδητοποιημένους καὶ ἀγωνιζομένους, συμπολῖτες μας.
Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, ἐὰν ὅλοι μας σταματούσαμε νὰ πληρώνουμε ἀπὸ καιρό, ὄχι διότι δὲν θὰ εἴχαμε ἀλλὰ διότι δὲν θὰ θέλαμε, σήμερα ἡ κοινωνία μας θὰ ἦταν διαφορετική.

Μέσα σὲ ὅλα τὰ θαυμαστὰ ποὺ ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν πσῶῤῥα καὶ τὴν συμμορία του ἦταν καὶ ἡ μὴ δυνατότης χρεωκοπίας μας, ὡς κράτους, διότι εἶχε, λέει, καταθέση τὰ δισεκατομμύριά του, στὸν λογαριασμὸ τῆς «κυριάρχου ἑλληνικῆς δημοκρατίας», ἀναγνωρίζοντάς την ὡς θεσμὸ καὶ διαπραγματευόμενος μὲ τοὺς ὅρους τῶν ἐπικυριάρχων, τάχα μου πρὸς ὄφελός μας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μόνον γιὰ ἐπιχειρηματικοὺς λόγους.

Ἔνᾦ παραλλήλως ἤθελε νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ τὸν ἀποζημιώσουμε, ἐπὶ πλέον, διότι δὲν ἐγίνοντο δεκτά, ἔλεγε, τὰ ὁμόλογά του (ἐκπομὴ μπεξῆ).

Κατ’ ἐπέκτασιν ἀν τὶ νὰ στήσουν οἱ πσωῤῥοέλληνες, μίαν νομότυπη ἐπιχείρησιν ἀρνήσεως τῆς ὑπάρξεως τοῦ «χρέους», ὅλοι αὐτοὶ μαζὺ ἐπέλεξαν νὰ ἐπενδύσουν, νὰ παραπλανοῦν, νὰ στήνουν νέες θρησκεῖες, νὰ ἀποκοιμίζουν τοὺς συμπολῖτες μας καὶ τελικῶς νὰ θέτουν ὅλο τὸ Ἔθνος σὲ κίνδυνο.
Τὸ χρῆμα, ἀποδεικνύεται περίτρανα πὼς γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς πιστοὺς προπαγανδιστὲς τοῦ πσῶῤῥα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς πιστοὺς ἀκολούθους του σημαίνει περισσότερα τὸ νὰ πάρουν παρὰ τὸ νὰ δόσουν.
Ἄστραψε τὸ βλέμμα τῶν συμπολιτῶν μας στὸ ἄκουσμα τόσων πολλῶν χρημάτων.

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς ὁ πσῶῤῥας, ὅταν διεπίστωσε πὼς ἀπὸ τὶς κυβερνητικὲς θέσεις τὸν ἀγνοοῦν (ἐπισήμως), ἔπιασε καὶ τὶς ἐκπτώσεις του. Ἀποτέλεσμα τῶν ἐκπτώσεών του ἦταν τὸ νὰ πάψῃ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ χρέους καί, τελικῶς νὰ ἐξαγοράζῃ ψηφαλάκια, διὰ τῆς ὑποσχετικῆς του γιὰ διανομὴ 20.000 εὐρῶ σὲ κάθε Ἕλληνα.

Ἀξία ψήφου 20.000 εὐρῶ!!!

Καί, δυστυχῶς μας, πολλοὶ ἦσαν οἱ πρόθυμοι, ποὺ ἐμπρὸς στὸ νέο «λεφτὰ ὑπάρχουν» ξεκίνησαν νὰ ὑπογράψουν (καὶ τελικῶς νὰ χαρίσουν) τὴν αὐτονόητον ἐλευθερία τους μὰ στὴν πραγματικότητα ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ σύνολον τοῦ ἔθνους.
Ὅπως δῆλα δὴ συνέβη μὲ ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα καὶ τοὺς ψηφοφόρους τους στὸ παρελθόν, στὸν βωμὸ ἑνὸς μικροῦ ἢ μεγάλου βολέματος, ἔτσι καὶ τώρα, δίχως νὰ πάρουμε μαθήματα, κάποιοι ἔτρεχαν νὰ πάρουν τὰ 20χίλιαρα.
Εἶναι Ἐθνική καί Πατριωτική πρᾶξις αὐτό;

Τέλος καλὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε πὼς ὑπάρχει, θεωρητικῶς, ἡ ἀτομικὴ εὐθύνη τῆς κάθε μας πράξεώς καὶ πὼς ὀφείλουμε νὰ προσέχουμε ὡς κοινωνία τοὺς «θαυματοποιούς».
Ἀντὶ αὐτοῦ ἐμεῖς ἔχουμε νὰ θυμόμαστε ὀρδὲς πλανεμένων, ποὺ ἔτρεχαν πίσω ἀπὸ τοὺς ἀπατεῶνες τους.

Κι ἀν τί, ἀκόμη καὶ τώρα, νὰ συνειδητοποιήσουν τὰ λάθη τους, ἀναζητοῦν τὸν νέο ἐλπιδοφόρο ἡγέτη τους.
Προφανῶς οἱ ἐλπίδες πεθαίνουν μετὰ τὸν …ἄνθρωπο!!!

Φιλονόη.

 

 

 

 

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply