Ὑπερασπιζόμενος τὸ …παράλογον!

 Ἀντιστράτηγος Tadamichi Kuribayashi (ἔκανε σεπούκου σὲ ἡλικία 46 ἐτῶν, 26 Μαρτίου 1945, γιὰ νὰ μὴν παραδοθῇ στὸν ἐχθρό!)

Ἀθάνατος!!!

Ὑπερασπιζόμενος μίαν, ἐκ προοιμίου γνωστή, ἐξόντωση τῆς μεραρχίας του, ἀπὸ 13.000 ἄνδρες, ἔδωσε τὰς ἑξῆς διαταγάς:

«Εὑρισκόμεθα ἐδῶ γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε αὐτὴ τὴν νῆσο μὲ ὄλες μας τὰς δυνάμεις.
Πρέπει νὰ ἀφοσιωθοῦμε στὸ καθῆκον ὁλοσχερῶς.
Κάθε βολή μας πρέπει νὰ σκοτώνῃ πολλοὺς Ἀμερικανούς.
Δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιτρέψουμε στοὺς ἑαυτούς μας νὰ αἰχμαλωτισθοῦν ἀπὸ τὸν ἐχθρό.

Ἐὰν οἱ θέσεις μας καταληφθοῦν, θὰ πάρουμε βόμβες καὶ χειροβομβίδες καὶ θὰ ἀνατιναχθοῦμε κάτω ἀπὸ τὰ τὰνκς γιὰ νὰ τὰ καταστρέψωμεν.
Θὰ διαπεράσομεν τὶς γραμμὲς τοῦ ἐχθροῦ γιὰ νὰ τὸν ἐξοντώσουμε.
Οὐδεὶς ἄνδρας πρέπει νὰ πιθάνῃ πρὶν νὰ ἔχῃ σκοτώσῃ τοὐλάχιστον δέκα Ἀμερικανούς.
Θὰ καταπονήσουμε τὸν ἐχθρὸ μὲ ἀνταρτικὲς ἐνέργειες μέχρις ὅτου ὁ τελευταῖος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἐξοντωθῇ.

Ζήτω ὁ Αὐτοκράτωρ»

ww2db.com

Κωσταρέλλος Γεώργιος

(Visited 192 times, 1 visits today)
Leave a Reply