Δίχως …«ἐπαναστάσεις» δὲν ζοῦμε!!!

21 τὰ «κινήματα» ποὺ μετρᾶ ἡ Πατρίδα μας, μέσα σε ἕναν, μόνον, αἰῶνα!!!

Ἡ ἐπέτειος τῆς «Ἐπαναστάσεως» ἤ «Πραξικοπήματος», τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967, εἶναι λίγο ἔως πολὺ γνωστῆ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Αὐτὸ ποὺ ἴσως δὲν εἶναι γνωστό, ἰδιαιτέρως στὶς νέες γενεές, εἶναι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν στρατιωτικῶν πραξικοπημάτων ἤ κινημάτων, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνοςα στὴν Πατρίδα μας.
Τὸ σύνολον αὐτῶν λοιπόν, τῶν (ἐπιτυχημένων ἢ μή), «ἐπαναστάσεων» ἀνέρχεται στὸν ἀριθμὸ τῶν 21 συνολικῶς!!!
Σὲ αὐτά, τὰ συνολικῶς 21, θὰ πρέπη νὰ προστεθοῦν καί… ἀρκετὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα, ὡστόσο, ἂν καὶ ὀργανώθησαν δὲν ἐπρόλαβαν νὰ ἐκτελεσθοῦν ἢ κατεστάλησαν ἐν τῇ γενέσει τους!

Ἔτσι, γιὰ μὰ μὴν λέμε πὼς οἱ παρεμβάσεις μὲ …τὰνκς καὶ ὅπλα στὴν πολιτικὴ ζωή, εἶναι προνόμιο καὶ εὑρίσκεται στὸ DNA μόνον τῆς γειτονικὴς χώρας!!!

Στρατιωτικὰ Κινήματα (ἢ πραξικοπάματα) στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν νεωτέρα ἱστορία της, ἔχουν γίνει: 

 • Τὸ κίνημα τοῦ 1831 (α), ἀνταρσία Ναυτικοῦ κατὰ τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια. Ἐπυρπολήθη ὁ ἑλληνικὸς στόλος ἀπὸ τὸν Μιαούλη στὸν Ναύσταυμο τοῦ Πόρου.
 • Τὸ 1831 (β), μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Καποδίστρια ἔνοπλα σώματα ἐπαναστατῶν ἀπειλούσαν νὰ εἰσβάλουν στὸ Ναύπλιο καὶ νὰ καθαιρέσουν τὸν νέο Κυβερνήτη Αὐγουστίνο Καποδί, ποὺ παρητήθη. Ἡ τότε Γερουσία κατέφυγε στὸ Ἄστρος, γιὰ νὰ διαφύγῃ τοῦ κινδύνου.
 • 3 Σεπτεμβρίου 1843. Ἡ σύνταξις τοῦ Συντάγματος καὶ ἡ Ἐπανάστασις τῆς 3ης Σεπτεμβρίου (Δημήτριος Καλλέργης πρωτεργάτης καὶ πατρὴρ καὶ υἱὸς Μακρυγιάννης).
 • 4 Ὀκτωβρίου 1862. Ἡ Ἔξωσις τοῦ Ὄθωνος, Στρατιωτικὴ ἐξέγερσις ἐναντίον τοῦ Ὄθωνος μὲ ἀποτέλεσμα τὴν φυγή του καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ τὸν Γεώργιο Α’ .
 • 15 Αὐγούστου 1909. Τὸ Κίνημα στὸ Γουδί, τοῦ  Στρατιωτικοῦ Συνδέσμου στὸ Γουδί, κατὰ τῆς κυβερνήσεως τοῦ Δημητρίου Ῥάλλη ἀρχικῶς καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Βενιζέλου.
 • 17 Αὐγούστου 1916. Τὸ Κίνημα τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τὸν Δαγκλῆ καὶ τὸν ναύαρχο Κουντουρίωτη στὴν Θεσσαλονίκη.
 • 11 Σεπτεμβρίου 1922. Τὸ  Κίνημα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 1922 ἀπὸ τοὺς  Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανὸ Γονατᾶ καὶ Δ. Φωκᾶ.
 • 22 Ὀκτωβρίου 1923. Τὸ ἀποτυχημένο Κίνημα τῶν Λεοναρδοπούλου, Γαργαλίδου καὶ Ζῆρα.
 • 25 Ἰουνίου  1925. Τὸ Κίνημα Παγκάλου.
 • 22 Αὐγούστου 1926. Τὸ  Κίνημα Κονδύλη 22ης καὶ ἀνατροπὴ Παγκάλου ἀπὸ τὸν Γεώργιο Κονδύλη.
 • 6 Μαρτίου 1933. Τὸ ἀποτυχημένο Κίνημα Πλαστήρα.
 • 1 Μαρτίου  1935. Τὸ Κίνημα ἀποτυχημένο ἀπὸ τοὺς Νικόλαο Πλαστήρα κι Ἐλευθέριο Βενιζέλο.
 • 10 Ὀκτωβρίου 1935. Τὸ Κίνημα Κονδύλη  ἀπὸ τοὺς  Παπάγο, Ῥέππα καὶ Οἰκονόμου ποὺ  ἔφερε πίσω τὸν Γεώργιο Β΄.
 • 28 Ἰουλίου 1938. Ἀποτυχημένο Κίνημα.
 • 3 Δεκεμβρίου 1944. Τὰ Δεκεμβριανά. Ἐνοπλος ἐξεγερσις ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ.
 • 31 Μαΐου 1951. Τὸ άποτυχημένο Κίνημα τοῦ ΙΔΕΑ.
 • 21 Ἀπριλίου 1967. Τὸ Πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀπὸ τὴν Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ὑπὸ τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο.
 • 13 Δεκεμβρίου 1967. Τὸ ἀποτυχημένο βασιλικὸ Ἀντικίνημα  καὶ ἡ ἔξωσις τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου Β΄.
 • 23 Μαΐου 1973. Τὸ Κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ 23ης Μαΐου 1973, Ἀνταρσία τοῦ Ναυτικοῦ, ( Α/Τ Βέλος), ἀποτυχημένο.
 • 25 Νοεμβρίου 1973. Τὸ  Κίνημα Ἰωαννίδου, ποὺ ἀνέτρεψε τὸν Παπαδόπουλο.
 • 24 Φεβρουαρίου 1975. Τὸ ἀμφιλεγόμενον καὶ ἀποτυχημένο Κίνημα τῆς πιζάμας, κατὰ τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply