Μίνως ὁ Α΄

Ὁ Μίνως Α΄, υἱὸς τοῦ Ἀστερίωνος καὶ τῆς Εὐρώπης,
(ἐγγονὸς τοῦ Δώρου, δισεγγονὸς τοῦ Ἕλληνος, ποὺ εἶχε πατερα τὸν Δευκαλίωνα),
φέρεται ὡς ὁ ἱδρυτὴς τῆς πρώτης μετακατακλυσμιαίας Βασιλικῆς Δυναστείας τῆς Αἰγύπτου.
(Ἡρόδοτος, Εὐτέρπη 4)

Ὁ δὲ τάφος του ἀνεκαλύφθη εἰς τὴν ἑλληνικὴ πόλιν Ἄβυδον (Abydos) τῆς Αἰγύπτου.
(Διόδωρος Σικελιώτης Τ.2, Κεφάλαιον 99).

Ἡ Ἄβυδος δὲ εὑρίσκεται εἰς τὴν Δυτικὴ Ὄχθην τοῦ Νείλου, πλησίον τῆς πόλεως Girga.

Καγιαλὲς Μᾶνος

 

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply