Μίνως ὁ Α΄

Ὁ Μίνως Α΄, υἱὸς τοῦ Ἀστερίωνος καὶ τῆς Εὐρώπης,
(ἐγγονὸς τοῦ Δώρου, δισεγγονὸς τοῦ Ἕλληνος, ποὺ εἶχε πατερα τὸν Δευκαλίωνα),
φέρεται ὡς ὁ ἱδρυτὴς τῆς πρώτης μετακατακλυσμιαίας Βασιλικῆς Δυναστείας τῆς Αἰγύπτου.
(Ἡρόδοτος, Εὐτέρπη 4)

Ὁ δὲ τάφος του ἀνεκαλύφθη εἰς τὴν ἑλληνικὴ πόλιν Ἄβυδον (Abydos) τῆς Αἰγύπτου.
(Διόδωρος Σικελιώτης Τ.2, Κεφάλαιον 99).

Ἡ Ἄβυδος δὲ εὑρίσκεται εἰς τὴν Δυτικὴ Ὄχθην τοῦ Νείλου, πλησίον τῆς πόλεως Girga.

Καγιαλὲς Μᾶνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply