Χώρα διεθνιστικὴ καὶ κουμμουνιστική…

Ἂν τὸ σκεφθεῖτε καλλίτερα, θὰ δεῖτε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς στὴν πραγματικότητα εἶναι μία κομμουνιστικὴ χώρα.

Κατ’ ἀρχὴν μὲ τὴν πτωχοποίηση τοῦ λαοῦ γινόμαστε ἐπὶ τέλου ὅλοι ἴσοι. Στὶς οὐρὲς για τὰ τρόφιμα ποὺ μοιράζει ἡ «κοινωνική» εὐαισθησία τῆς «ἀριστερᾶς», περιμένουν ἀδιακρίτως πολίτες κάθε πολιτικῆς προτιμήσεως. Τὸ ἴδιο καὶ στὰ «κοινωνικά» τιμολόγια τῆς ΔΕΗ καὶ τῶν ἄλλων ΔΕΚΟ.
Ὁ ταξικὸς ἀγῶνας βρῆκε ἐπὶ τέλους τὴν δικαίωσή του, μὲ τὴν ἀμέριστη συνεργασία τῆς ἀριστερᾶς, τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ τῶν τραπεζῶν. Ἡ πάλη τῶν τάξεων ἔλαβε αἴσιο τέλος μὲ τὴν πλήρη κατάργησή τους. Πλούσιοι καὶ φτωχοί, ὁλιγαρχία καὶ νεόπτωχοι ὑπήκοοι, εἶναι ἡ νέα κοινωνικὴ διαστρωμάτωσις τῆς χώρας. Φυσικά, οἱ ἀριστεροὶ καὶ οἱ δεξιοὶ «Ναπολέοντες» καὶ ἡ κάθε εἴδους νομεκλατούρα, ὅπως αὐτοὶ στὴν «Φάρμα τῶν ζῴων» τοῦ Ὄργουελ, παραμένουν πάντα οἱ διακομματικὲς ἐξαιρέσεις στὸν ἀταξικὸ κανόνα, ἀφοῦ κάποιοι θὰ πρέπη νὰ κυβερνοῦν τὰ ὑπόλοιπα ζῷα.

Κομμουνιστικὴ χώρα ἡ Ἑλλάς, ναί! Κανεὶς πλέον δὲν ὁρίζει τὴν περιουσία του. Οἱ ἰδιοκτησίες καὶ τὰ σπίτια ἀνήκουν στὸ κράτος, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρά του ἀνήκει στὴν Τρόικα. Δηλαδὴ ὅλοι ἀνήκουμε στοὺς δανειστές, οἱ ὁποῖοι παίζουν κομμουνισμὸ καὶ νεοφιλελευθερισμὸ στὰ δάκτυλά τους. Ντούμπλεφαξ!
Τὸ κράτος ἐπιτρέπει στοὺς ἰδιοκτῆτες νὰ παραμένουν στὰ σπίτια τους, ἔναντι ἐνοικίου, ποὺ τὸ ὀνόμασαν ΕΝΦΙΑ. Ἔτσι οἱ ἰδιοκτῆτες ἔγιναν πλέον νοικάρηδες καὶ εἶναι ἄγνωστο γιὰ πόσο ἀκόμη θὰ κατοικοῦν σὲ αὐτά, πρὶν τὸ κράτος νὰ τοὺς πετάξῃ ἔξω καὶ νὰ τὰ δόσῃ σὲ οἰκογένειες μουσουλμάνων εἰσβολέων. Καθ΄ ὅ,τι ἡ ἀριστερὰ παθαίνει πολλαπλοὺς ὀργασνοὺς «κοινωνικῆς» εὐαισθησίας καὶ προπάνων ἐπιθυμεῖ νὰ σχημαίσῃ τὸ πολυεθνικὸ καὶ πολυπολιτισμικὸ νέο προλεταριάτο. Καὶ ὅπως πάντα σὲ μίαν κομμουνιστικὴ χώρα καταδιώκονται ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ παράδοσις, ἀμβλύνονται ἡ ἱστορικὴ μνήμη καὶ ἡ ἐθνικὴ συνείδησις, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα! Τί ἄλλες ἀποδείξεις θέλετε;;

Ἄντε καὶ κάτι τελευταῖο..

Ἡ Ἑλλάδα σκίζει καὶ ἀπὸ διεθνισμό! Ἀμ πώς!! Ἴσως εἶναι ἡ μοναδικὴ χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἀνήκει στὴν σφαίρα τοῦ διεθνισμοῦ. Διότι ἀνήκει σὲ Ἑβραίους, σὲ Ἀμερικανούς, σὲ Γερμανούς, σὲ Γάλλους, σὲ Ἄγγλους, σὲ Ἄραβες, στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, στὶς τράπεζες καὶ στὶς ἀγορές. Σὲ ὅλους ἀνήκει, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.!

Δέν εἶναι, λοιπόν, ἡ Ἑλλάς μία χώρα, ἀπόκτημα κατασχέσεως, πού βγῆκε στήν πιάτσα τῆς διεθνοῦς μαστροπείας; Μία χώρα ὅπου τά ἐθνικά σύμβολα καίγονται καί ἡ ἰθαγένεια σέ πλήρη ἀπαξίωση δίδεται μέ τό τσουβάλι;

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 154 times, 1 visits today)
One thought on “Χώρα διεθνιστικὴ καὶ κουμμουνιστική…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χώρα διεθνιστικὴ καὶ κουμμουνιστική… – ONLINE-PRESS

Leave a Reply