Φρίκη κι ἀποτροπιασμὸς γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τῶν …τοκογλύφων!!!

Ἡ …φρίκη ποὺ ἐξέφρασαν οἱ δημοσιοκάφροι, καθὼς καὶ σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας μας, γιὰ τὴν (ἂς ποῦμε) τρομοκρατικὴ ἐπίθεσιν κατὰ παπαδημ(ί)ου, εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὸ παράδειγμα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς, ἐμπράκτως καὶ οὐσιαστικῶς, σημαίνει ἡ ἔννοια τῆς δημοκρατίας, γιὰ αὐτὰ τὰ ἀπολιθώματα, ποὺ ἐπὶ πλέον παραμένουν διαχρονικῶς καὶ ἄνευ ἐξαιρέσως βενιζελικοὶ ἀπόγονοι.

Ἂν καὶ δὲν διαθέτω δείκτη τηλεοράσεως στὰ τοῦ οἴκου μου, ἐν τούτοις, ἀπεφάσισα νὰ πάρω κουράγιο καὶ νὰ ἀσχοληθῶ ἐπιμελῶς μὲ τὰ ὅσα ἄκουσα, διάβασα ἢ ὑποψιάσθηκα πὼς προπαγανδίζονται, μὲ ἀφορμὴ τὸ προαναφερόμενον σκηνικό. Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὸν ΣΚΑ(ε)Ι (γάϊδαρο), ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου τσοντοκανάλου τὴν δημοσιοκαφρικὴ παρέα, διεπιστώθη μία ἀναταραχὴ ἄνευ προηγουμένου.
Μία ἀνατριχίλα νὰ πῶ… μία ἀναστάτωσις… μία …τρεμούλα τους γιὰ τὸ μῖσος τοῦ κόσμου, ποὺ ἐπεκρότησε τὸ σκηνίκο…
Λίγα εἶναι τὰ ὅσα μπορῶ ἐγὼ νὰ γράψω, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὅσα ἔνοιωσαν τὰ κουδουνισμένα, τὰ παρατρεχάμενα καὶ οἱ σαλτιμπάγκοι τῆς δημοσιοκαφρίας.

Ὅλες οἱ ἀναφορὲς ἀφοροῦσαν στὸν πρῴην πρωθυπουργό. Οὐδεὶς ἐκ τῶν παπαγάλων ἀνεφέρθη στὴν θέσιν του ὡς τραπεζίτου. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐτόλμησε νὰ κάνῃ μίαν γενναία ἀναφορὰ στὰ ὅσα ἐγκλήματα διέπραξε (ὁ κάθε εἴδους) παπαδήμ(ι)ος εἰς βάρος τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος ἄλλων, πολλῶν λαῶν. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐτόλμησε νὰ μὴν περάσῃ, γιὰ προσκύνημα, ἀπὸ τὸν θάλαμο περιθάλψεως τοῦ παπαδημ(ί)ου.

Ἐδῶ βέβαια μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ διακρίνουμε τὸ πανικὸ πολλῶν, πάρα πολλῶν ἐκ τῶν μετεχόντων τῆς συμμορίας αὐτῆς (κουδουνισμένων, κομματοσκύλων καὶ δημοσιοκαφρικῶν παπαγάλων), ποὺ ἔσπευσαν νὰ δηλώσουν τὸν ἀποτροπιασμό τους, γιὰ τὸ περιστατικό, νὰ σχολιάσουν κάτι γιὰ τὴν προστασία τῆς δημοκρατίας καὶ νὰ παροτρύνουν τὴν πολιτεία (δῆλα δὴ τοὺς …ἑαυτούς τους) νὰ αὐξήσουν τὰ μέτρα ἀσφαλείας, κάθε τρωκτικοῦ, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ τραπεζίτες ὡς Ἀποικιάρχη τους.
Οὐδεὶς ὅμως ἀνερωτήθη γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἐκρήξεως  πού, θεωρητικῶς πάντα, ἐὰν εἶχε σὰν πραγματικὸ στόχο τὸν θάνατο τοῦ τραπεζίτου (διότι ἐκλεγμένος πρωθυπουργός, ἤ ἀκόμη καὶ σκέτο συνταγματικός, δὲν ὑπῆρξε), σήμερα θὰ ἀναφερόμεθα μόνον στὴν …κηδεία του!

Καὶ εἶναι μία οὐσιαστικὴ λεπτομέρεια γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐκρήξεως, αὐτὸ τὸ στοιχεῖον, ποὺ σαφῶς δὲν ἦταν γιὰ ἐκφοβισμὸ ἢ προειδοποίησιν, ἐφ΄ ὄσον καὶ τὸ μαχαῖρι καὶ τὸ …πεπόνι, στὶς σημερινὲς κοινωνικές μας δομές, τὰ κρατοῦν τὰ ἴδια χέρια. Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, κρύβεται ἀπὸ πίσω μία ἀπὸ τὶς γνωστὲς (φερόμενες ὡς) τρομοκρατικὲς ὁμάδες (παραμάγαζα τοῦ πSoros καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. του), τότε ἁπλῶς ἐδόθη τὸ σύνθημα ποὺ ἀπαιτεῖτο γιὰ νὰ ἐγκριθοῦν ἀκόμη μεγαλύτερα κονδύλια γιὰ τὴν προστασία τῶν νταβατζήδων μας, γιὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἀκραῖοι ἀντι-(ποιός ἦλθε;)-τρομοκρατικοὶ νόμοι καὶ νὰ αὐξηθοῦν, τελικῶς κι ὁριστικῶς, τὰ ἀπόλυτα μέτρα καταστολῆς μας.
Ἐὰν δὲν ἐπρόκειτο γιὰ κάποιο ἀπὸ τὰ τσιράκια τοῦ πSoros, τότε ἦταν ὀρθὴ στόχευσις, ἀλλὰ λάθος ἡ ποσότης τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης.
Σὲ κάθε περίπτωσιν πάντως, τὸ νὰ κτυπηθῇ ἕνας τραπεζίτης, δὲν τὸ λὲς καὶ ἀδιάφορον γεγονός, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα δονεῖται ὅλος ὁ μηχανισμὸς ὑπάρξεως τῶν σαπροφύτων, στὶς ὅποιες θέσεις τους.

Ἡ σημερινὴ ὅμως δημοσίευσις δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τόσο μὲ τὰ γεγονότα, ποὺ ὁδήγησαν ὅλα τὰ προσκυνημένα κουδουνισμένα καὶ τοὺς πραιτωριανούς τους στὸ νὰ καταθέσουν τὰ σέβη τους, τὶς ἀνησυχίες τους καὶ τὶς προτάσεις τους…
Οὔτε ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν ἀπὸ πίσω της κρύβονται καλοί, κακοὶ ἢ …ἀπελπισμένοι.
Οὔτε φυσικὰ μὲ τὸ ἐὰν ἦταν ἀναμενομένη ἢ ὄχι…
Ἡ σημερινὴ δημοσίευσις ἔχει νὰ κάνῃ κυρίως μὲ κάτι ποὺ ὑπέβοσκε πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ θέατρον. Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν πράγματι ὁ πανικὸς κατέλαβε τοὺς παρατρεχαμένους τῶν τοκογλύφων, ἤ ἐὰν κι αὐτὸ ἦταν θέατρο.
Κι ἐπ΄ αὐτού, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐνδείξεων καὶ τῶν ἀποδείξεων, ἢ ἀκόμη καὶ τῶν συμπερασμάτων ποὺ ἐξεφράσθησαν, νομίζω πὼς πρέπει νὰ σταθοῦμε. Διότι ἂν καὶ πράγματι μία ἀγωνία ἦταν εὐδιάκριτος πίσω ἀπὸ τὰ σχόλια τῶν δημοσιοκάφρων καὶ τῶν κουδουνισμένων, ἐν τούτοις θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν ἐκλάβουμε ὡς μέρος τῆς παραστάσεως.
Αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἐκλάβουμε ὡς μέρος τῆς παραστάσεως εἶναι ἡ χαρά, ἡ ὀργή, ἀλλὰ καὶ οἱ εὐχὲς ἀρκετῶν συμπολιτῶν μας, νὰ συμβοῦν τὰ …χειρότερα σὲ ὅλους, φανεροὺς ἢ κρυφούς, μετέχοντες αὐτῆς τῆς συμμορίας. (Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στοὺς ἐγκαθέτους καὶ στὰ πρακτοράκια, ποὺ συνειδητῶς ἐνσπείρουν ζιζάνια ἀνάμεσά μας…!!!)
Καὶ πράγματι αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι ἴσως ἡ πλέον οὐσιαστικὴ εἰκόνα, ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ δοῦμε, ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό.

Ὁ πανικὸς τῶν κρατούντων εἶναι ὑπαρκτὸς καὶ ἐκφράζεται ἀπολύτως μέσα ἀπὸ τὰ σχόλια τσίμα:

Διάχυτο μῖσος ποὺ πρέπει νὰ …κατασταλῇ!!!

Ὄχι λόγῳ τοῦ (ἂς ποῦμε, χάριν τοῦ διαλόγου) γεγονότος τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, ἀλλὰ γενικῶς, ὁπουδήποτε καὶ ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Κι αὐτὸ δὲν εἶναι πρόσφατον, ἀλλὰ πολὺ παλαιότερον, ποὺ μὲ ἀφορμὴ τέτοια σκηνικὰ ἐκδηλώνεται. Σὲ αὐτὸν τὸν πανικὸ καὶ τὴν ὑστερία, ποὺ ὅλη ἡ μηχανὴ ἐξουσίας διαθέτει σὲ ποσότητες τόσες, ποὺ …περισσεύουν, ὀφείλεται καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα μὲ τὰ νομομαγειρέματα καὶ τὶς ἀντισυνταγματικὲς ῥυθμίσεις καταστολῆς μας καί, τελικῶς, τὸν ἀποπληθυσμὸ ποὺ σχεδιάζουν εἰς βάρος μας.
Γίναμε βλέπετε πολλοί… Συνεπῶς γίναμε πλέον ἀληθὴς ἀπειλὴ γιὰ τὶς ἐξουσίες τους…
Γίναμε πολλοί, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουμε κι ἀναγνωρίζουμε τὸν πραγματικὸ ἐχθρό, ἀπομειώνοντας καθημερινῶς τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὶς προπαγάνδες τους εἰς βάρος μας…
Γίναμε πολλοὶ καὶ καθημερινῶς αὐξανόμεθα (σὲ βαθμὸ ἐπιγνώσεως…!!!)…
Γιὰ αὐτό, κατ’ αὐτούς, πρέπει νὰ λιγοστεύσουμε…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ παύσουμε νὰ γεννᾶμε παιδιά…
Γιὰ αὐτὸ μᾶς ἀντικαθιστοῦν συστηματικῶς μὲ μηχανές…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ μειωθοῦν γενικότερα οἱ γεννήσεις, ὁμοφυλοποιώντας τὶς κοινωνίες…
Γιὰ αὐτὸ τὰ ναρκωτικὰ πρέπει νὰ διαφημίζονται ἀκόμη κι ἀπὸ τηλεοράσεως…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει ἡ οἰκογένεια νὰ καταστραφῇ ὁριστικῶς…
Γιὰ αὐτὸ μᾶς γεμίζουν τὰ κεφάλια μὲ σκουπίδια καὶ τὶς ζωὲς μας μὲ ἄχρηστα ἀντικείμενα…
Γιὰ αὐτὸ μᾶς διαστρεβλώνουν τὴν πραγματικότητα…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ χάσουμε τοὺς συνεκτικούς μας ἱστούς, τὶς ῥίζες μας καὶ τὴν ἱστορία μας…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ χάσουμε τὶς ἱκανότητες αὐταρκείας μας καὶ αὐτοδιαχειρίσεώς μας…
Γιὰ αὐτὸ ἡ παιδεία μας, ποὺ μετετράπη σὲ συστηματικὴ ἐκπαίδευσιν δούλων, πρέπει να εἶναι δημοσία καὶ ὑποχρεωτική…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ κυκλοφοροῦν διαρκῶς ἀνάμεσά μας πρακτοράκια, ῥουφιάνοι καὶ δοσίλογοι…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀνεχθοῦμε τὸ φορολογικὸ Νταχάου ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, ἀλλὰ καὶ τὰ κομμουνιστικά τους νομομαγειρευτικὰ μορφώματα…
Γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐμβολιαζόμεθα ὅλοι, πρὸ κειμένου νὰ δεχθοῦμε, ὡς φυσικὴ συνέπεια, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπακολουθοῦν στὴν καταστροφὴ τῆς ὑγείας μας, ἀπὸ τὰ δηλητήρια ποὺ ἐμπεριέχονται στὰ σκουπίδια τους…
Γιὰ αὐτὸ τὰ παιδιά μας εἶναι ὁ κύριος καὶ σημαντικότερος ἐχθρὸς τῶν κρατούντων: γιατὶ εἶναι αὐτὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ θὰ βιώσουν ἐμπράκτως τὸ βάρος, τὶς συνέπειες καὶ τελικῶς τὶς ἀπολαβὲς τῆς ἀνατροπῆς τῶν σημερινῶν (κι ἐχθεσινῶν καὶ προχθεσινῶν) σαπροφύτων…

Ὁ πανικὸς τῶν κρατούντων δὲν προέκυψε ἀπὸ τὸ ἀληθὲς ἢ ψευδὲς ἢ ἀποτυχὸν περιστατικὸν τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως κατὰ παπαδημ(ί)ου. Ὁ πανικός τους εἶναι παλαιώτατος, μεγιστοποιεῖται καθημερινῶς καὶ ἁπλῶς σήμερα εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ ὅλο καὶ περισσοτέρους, εἶτε ὡς ἀποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων εἴτε ὡς μόνιμος κατάστασις τῆς καθημερινότητός μας.
Ὁ πανικός τους εἶναι ἐκεῖ, τὸν βλέπουμε καὶ τὸν βιώνουμε μὲ ὅλους τοὺς τρόπους.
Κατ’ ἐπέκτασιν εἶναι καὶ ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅ,τι μὲ τόσο κόπο καὶ δόλο καὶ ὑποκλοπὲς ἔστησαν, δὲν ἀπειλεῖται πλέον μὲ πιθανότητες καταῤῥεύσεως, μὰ ἔχει πρὸ πολλοῦ καταῤῥεύσει.
Ἀπολύτως.

Κι αὐτὸ θὰ τὸ ζήσουμε συντόμως… Δὲν εἶναι πλέον ὑπόθεσις, ἀλλὰ πραγματικότης.
Μία πραγματικότης ποὺ δὲν μποροῦν ὅλες οἱ προπαγάνδες καὶ ὅλοι οἱ παπαδήμιου τοῦ πλανήτου νὰ ἀνατρέψουν…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Μὴν σκιάζεσαι πατριώτη ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ σοῦ ἐπιβάλουν ὡς πραγματικότητα. Νὰ βλέπῃς πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ νὰ ἀποφεύγῃς νὰ χρησιμοποιῇς τὰ δικά τους ὅπλα, διότι πάντα, μὰ πάντα εἶναι καὶ σημαδεμένα ἀλλὰ καὶ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς κατασκευαστές τους. Νὰ βρῇς μέσα σου τὸ κομμάτι ἐκεῖνο ποὺ κρατᾶ ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα, γιατὶ ὁ σημερινὸς πόλεμος δὲν εἶναι πόλεμος μὲ συμβατικὰ ὅπλα, ἀλλὰ πόλεμος μὲ ὅπλο μοναδικὸ τὴν Σοφία.

Υ.Γ.2. Αὐτὰ πού, ἔως πρὸ μερικῶν ἐτῶν, διεφένοντο ὡς ἀκραία ὑπόθεσις, εἶναι πλέον πραγματικότης. Κατ’ ἐπέκτασιν κι αὐτὰ ἀκόμη ποὺ δὲν ἔχουν ἐμφανισθεῖ, ἂς τὰ ἀναμένουμε. Διότι τὸ σχέδιον εἶναι γενικὸν καὶ δὲν ἀφορᾶ μόνον στὴν ἐφαρμογὴ τμημάτων του, ἀλλὰ καθολικῶς καὶ σὲ κάθε λαὸ ποὺ διαβιεῖ στὸν πλανήτη.

Υ.Γ.3. Αὐτὰ ἔχουν σχεδιασθεῖ εἰς βάρος μας, πάντα κάπου πάσχουν καί, συνήθως, αὐτὸς ποὺ σκάβει τὸν λάκκο τῶν ἄλλων…
…ξέρουμε τὶ παθαίνει!

εἰκόνα

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply