Δεξίλεως

 

Ὁ Δεξίλεως

Ὁ Κεραμεικὸς ἦταν τὸ δημόσιο νεκροταφεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ σώζεται μία καταπληκτικὴ σὲ τέχνη καὶ τεχνικὴ ἐπιτύμβια στήλη, γνωστὴ ὡς ἐπιτύμβια στήλη τοῦ Δεξίλεω, διότι ὁ νεκρός, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζεται σὲ αὐτήν, εἶναι ὁ Δεξίλεως, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἱππέως νὰ φονεύῃι τὸν ἀντίπαλό του.

Ὁ νέος αὐτὸς ἀπεικονίζεται ὡς καβαλάρης ἐπάνω στὸ ἄλογό του, μὲ ὑψωμένο τὸ δεξὶ χέρι, στὸ στὸ ὁποῖο κρατοῦσε δόρυ. Αὐτὸ τὸ δόρυ δὲν σῴζεται πιά. Ὁ Δεξίλεως φονεύει τὸν ἀντίπαλό του, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ ἀλόγου του, ὅπως ἀκριβῶς στὶς ἀπεικονίσεις τοῦ Βελερεφόντου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Δὲν εἶναι δηλαδὴ ἡ ζωγραφικὴ ἐπάνω σὲ ἀγγεῖα, ἡ ὁποία συνέλαβε αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπεικονίσεως ἑνὸς μυθικοῦ ἥρωος. Εἶναι καὶ ἡ ἀπεικόνισις ἑνὸς πραγματικοῦ γεγονότος, ἐπάνω σὲ ἐπιτύμβια στήλη καὶ ἐνὸς ἱστορικοῦ προσώπου, ποὺ ἀπεικονίζεται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Καὶ οἱ ὁμοιότητες μὲ τὴν ἀρχαιότητα δὲν σταματοῦν ἐδῶ.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply