Θρησκευτικῶν φαινομένων ἐρμηνεία ἀπὸ …διαφωτιστές!!!

Παρακολουθῶ δύο ἡμέρες τώρα, μὲ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον (σὲ βαθμὸ ποὺ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι συμπάσχω) τὴν ἔκπληξη πολλῶν, γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνάμεσά μας ζοῦν καὶ πιστοὶ χριστιανοί, ἀνέγγικτοι ἀπὸ τὸν Διαφωτισμό.
Δὲν τὸ ἤξεραν καὶ τὸ ἔμαθαν μόλις προχθὲς ὅλοι αὐτοί, μὲ ἀφορμὴ τὸ ταπεινὸ καστανάκι τοῦ πατρὸς Παϊσίου.
Τὸ ἔμαθαν καὶ ἔπαθαν πλάκα.
Ἦταν γι’ αὐτοὺς ἕνα σόκ.
Πόσο ἀθῴα εἶναι ἡ εὐρωπαϊκή κοινωνία μας τελικά; Πόσο ἀνυποψίαστη;

Καὶ βέβαια, ὅπως ὅλα τὰ παράξενα φαινόμενα, ἔτσι καὶ τὰ προσκυνήματα στὸ ἁγιασμένο καστανάκι πρέπει νὰ ἐρμηνευθοῦν, μὲ τὰ ἀλάνθαστα κριτήρια τοῦ κυριάρχου εὐρωπαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ. Πολλοὶ λοιπὸν εἶπαν ὅτι, δὲν μπορεῖ, παρὰ ὅλοι ὅσοι τιμοῦν τὰ ἀναθήματα τοῦ ἁγίου να εἶναι καὶ ὁπαδοὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τί ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι τόσος πολύς μαζεμένος βαλκανικός ἀνορθολογισμός; Αὐτονόητα πράγματα καὶ ὀφθαλμοφανῆ.

Προσωπικὰ δὲν ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ τὴν ὕπαρξη αὐτῶν τῶν πιστῶν συνανθρώπων μου. Οὔτε θεωρῶ αὐτὸ ποὺ κάνουν περίεργο. Τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα ἀσκοῦν, ὅπως ὁρίζει τὸ δόγμα τους.
Ἁπλᾶ τὴν ἑρμηνεία ποὺ δίνουν οἱ διαφωτισμένοι θὰ ἤθελα νὰ σχολιάσω. Καὶ νὰ διαφωνήσω ἐλαφρῶς. Ἐπειδὴ μᾶλλον οἱ προσκυνητὲς δὲν εἶναι καθόλου ΣΥΡΙΖΑ. Ἀνήκουν ἀντίθετα σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε σκληρὸ πυρῆνα καὶ ἀμετακίνητο ἀκροατήριο αὐτοῦ ποὺ ὀνομάζουμε ΝΔΣΟΚ.
Αὐτῶν τῶν μικροαστικῶν συσσωματωμάτων ποὺ ἐκυβέρνησαν τόσο καλὰ τὴν χώρα τὰ τελευταία πενήντα χρόνια, καὶ ποὺ τόσο πολὺ ποθοῦν νὰ τὴν ξανακυβερνήσουν οἱ ἐπικριτὲς διαφωτισμένοι εὐρωπαϊστές.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ τὴν μία περιφρονοῦν τὸ καστανάκι καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην, μὲ κάθε εὐκαιρία, ἀναφωνοῦν «σᾶς χαλοῦσε ὁ Σαμαρᾶς ἔ;». Διότι τί ἄλλο εἶναι ὁ κάθε Σαμαρᾶς ἂν ὄχι τὸ ἀνάλογο τοῦ ἁγιασμένου καρποῦ;
Κακὸ πρᾶγμα νὰ ξεχνᾷ κάποιος γρήγορα.
Ἢ νὰ μὴν παρατηρῇ τὰ πάντα, παρὰ μόνον αὐτὰ ποὺ θέλει καὶ βολεύουν τὶς ἁπλοϊκὲς ἐρμηνείες τοῦ κόσμου του.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply