Γεωπολιτικῶς ἀνύπαρκτον τὸ ἀποτύπωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ἀποβιβάζεται τὴν 24η Ἰουλίου 1974.
Ἡ μεταπολίτευσις ἀρχίζει.

Πίσω τοῦ εἰκονίζεται ὁ ἀνεψιός του Μιχάλης Λιάπης, βουλευτὴς γιὰ εἴκοσι (20) χρόνια καὶ ὑπουργὸς τὴν δεκαετία τοῦ 2000.

Εἶναι νωρὶς γιᾶ νὰ γραφῇ ἡ πολιτεία καὶ τὸ ἀποτύπωμα τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῦ, ἐμβληματικοῦ ἡγέτου τῆς προδικτατορικὴς δεξιᾶς καὶ πατρὸς τῆς μεταπολιτεύσεως.

Κατὰ τὸν γράφοντα καί, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ κοινῶς κρατοῦντα, ἡ ἐποχὴ γιὰ τὴν ὁποία ἔχει ἔργο ἄξιο λόγου, εἶναι ἡ προδικτατορική του πρωθυπουργία.

Ἐκ τῶν ὑστέρων κρίνοντας τὰ πράγματα καὶ μετὰ τὴν μαζικὴ εἴσοδο στην Ἡνωμένη Εὐρώπη περιθωριακῶν καὶ περιφερειακῶν τέως κομμουνιστικῶν χωρῶν, ὅπως ἡ Ῥουμανία καὶ ἡ Βουλγαρία, καθὼς καὶ ἡ ἐπικειμένη εἴσοδος χωρῶν στὰ εὐρωπαϊκὰ ἀζήτητα, ὅπως τὸ Μαυροβούνιον καὶ ἡ Ἀλβανία, κάνει τὸ «ἐπίτευγμά» του νὰ φαντάζῃ μέτριο.

Ἡ Ἑλλὰς θὰ εἰσήρχετο στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τὸ 1985, ὑπὸ ὁποία κυβέρνηση (ἀκόμη καὶ τοῦ ὀλετῆρος Παπανδρέου), μαζὺ  μὲ τὴν Ἰσπανία καὶ τὴν Πορτογαλία, ἤ ἐν πάσει περιπτώσει λίγο ἀργότερα ἀπὸ αὐτές.

Ἡ σπουδὴ τοῦ Καραμανλῆ γιὰ εἴσοδο στὴν τότε ΕΟΚ εἶχε νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἄφρονα κίνησή του νὰ βγάλῃ τὴν χώρα ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ.
Σὲ ἀναζήτηση κάποιων ἀναχωμάτων ἀπέναντι στὴν Τουρκία, πίεσε κι ἐπέτυχε τὴν εἴσοδο.

37 χρόνια μετὰ τὴν εἴσοδο καὶ τὴν «ἐπιτυχία» του, ἀποδεικνύεται τὸ μικρὸ γεωπολιτικὸ ἀποτύπωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Μαλαμούλης Δημήτρης

(Visited 63 times, 1 visits today)
Leave a Reply