Ῥίχνουμε νερὸ στὸν μῦλο τῆς Τουρκίας

Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Φοῖβος Κλόκκαρης : «Ἡ Κύπρος εὑρίσκεται ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς!»

Πολλοὶ εἶναι οἱ συμπατριῶτες του ποὺ δὲν τὸν γνωρίζουν προσωπικά. Ὅμως λίγο ἕως πολὺ ὅλοι τὸν ἔχουν ἀκουστά. Διότι εἶναι ἕνας διὰ βίου Στρατιώτης στὴν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος του καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικότερα. Διαρκῶς μαχόμενος, γιὰ τὰ δίκαια καὶ τοῦ Κράτους, δηλαδὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Ἔθνους ποὺ αὐτὴν ἀνήκει, ἤτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Ὅσοι εἶχαν τὴν τύχη καὶ τὴν τιμὴ νὰ τὸν γνωρίσουν προσωπικά, εἴτε ἀπόστρατο πλέον, εἶτε ἔχοντας ὑπηρετήσῃ ὑπὸ τὶς διαταγές του, θὰ σᾶς μιλήσουν μὲ τὰ καλλίτερα λόγια γιὰ ἐκεῖνον.

Κατηρτισμένος, γνώστης τῶν θεμάτων Ἀσφαλείας ὅσο ἐλάχιστοι, ἐξαίρετος Ἀξιωματικὸς καὶ φλογερός, ἀλλὰ πάντα νηφάλιος Πατριώτης. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Φοῖβος Κλόκκαρης (*) .

Ὅταν σὲ ἀνώτατο ἐν ἐνεργείᾳ Ἀξιωματικὸ εἶπα ὅτι προτίθεμαι νὰ ζητήσω ἀπὸ τὸν Στρατηγὸ κ.Κλόκκαρη μίαν συνέντευξη γιὰ λογαριασμὸ τῆς «ΜΑΧΗΣ» μοῦ ἀπήντησε:

– Δύσκολο, γιατὶ ὁ Στρατηγὸς εἶναι σεμνὸ ἄτομο, δὲν εἶναι «τῆς προβολῆς» καὶ δὴ τῆς «αὐτοπροβολῆς». Ὅμως ἂν τὰ καταφέρῃς να τὴν πάρῃς, θὰ εἶναι ἐπιτυχία, διότι ὁ Στρατηγὸς εἶναι γνώστης τῶν Θεμάτων Ἀσφαλείας. Καὶ ὁ κόσμος πρέπει νὰ μάθῃ!»

Καὶ τὰ κατάφερα. Καὶ κλείσαμε τὸ ῥαντεβοῦ στὸ σπίτι του, ποὺ τὸ ἴδιο συνάδει μὲ τὴν σεμνότητα τοῦ ἰδιοκτήτου του. Ἀφοῦ μὲ ὑπεδέχθη φιλικά, καθίσαμε στὸ σαλόνι καὶ ἀρχίσαμε τὴν ἐνδιαφέρουσα συνομιλία μας.

«Στρατηγέ μου, γνωρίζοντας τὸ πόσο ἐνημερωμένος εἶστε ἐπάνω στὰ θέματα Ἀσφαλείας τοῦ Κυπριακοῦ, θὰ ἤθελα νὰ πέσουμε κατ’ εὐθείαν «στὰ βαθειά», ὅπως λέμε κι ἐμεῖς οἱ ἐκ μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος.  Θὰ σᾶς ῥωτήσω λοιπὸν ποιὰ συμπεράσματα ἐξάγονται ἀπὸ τὶς Πενταμερεῖς Διασκέψεις τῆς Ἐλβετίας, τοῦ Ἰανουαρίου ἀλλὰ καί τοῦ Ἰουνίου/Ἰουλίου 2017, μέ ἐπίκεντρο τὸ Θέμα τῆς Ἀσφαλείας…

Κε Δημητριάδη, στὶς διασκέψεις ἀνεδείχθησαν γιὰ ἄλλην μία φορά, ἡ διαχρονικὴ στοχοθεσία τῆς Τουρκίας, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1950, γιὰ ἔλεγχο ὁλοκλήρου τῆς Κύπρου, καὶ ἡ λανθασμένη στρατηγικὴ τῶν ὑποχωρήσεων, ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ πλευρά.

Ἡ Τουρκία ὑπεστήριξε ἀπροκάλυπτα τὴν θέση της νὰ παραμείνῃ ἐσαεῖ ἐγγυήτρια δύναμις στὸ Κυπριακὸ Κράτος καὶ νὰ διατηρῇ στρατεύματα στὸ νησί. Ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Μ.Τσαβούσογλου, ἐδήλωσε κυνικὰ ὅτι ἡ Τουρκία θέλει νὰ ἔχῃ ἐπεμβατικὰ δικαιώματα καὶ θὰ τὰ χρησιμοποιήσῃ καὶ στὸ μέλλον ἐὰν ἀπαιτηθῇ. Ὡς πρόφασις, προβάλλει τὶς ἀπαιτήσεις ἀσφαλείας τῶν Τουρκοκυπρίων. Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου συνειδητοποίησε γιὰ ἄλλην μίαν φορά, ὅτι ἡ μεγαλυτέρα ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑπαρξη καὶ τὴν ἐπιβίωσή του, εἶναι ἡ ἐπεκτατικότης τῆς Τουρκίας σὲ βάρος τῆς Κύπρου. Ἡ Τουρκία δὲν ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξη ἀνεξαρτητου Κράτους, ἔναντι τῶν νοτίων ἀκτῶν της γιὰ νὰ μὴν ἔχουν οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου αὐτονομία καὶ ἐπιλογὲς στὰ θέματα ἀσφαλείας. Ἐπιβουλεύεται τὸ νησὶ ὡς ζωτικὸ χῶρο ἐπεκτάσεώς της για λόγους, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται μὲ τὴν ἀσφάλεια τῆς Μικρασιατικῆς Χερσονήσου καὶ τὴν ἐπέκταση τῆς ἐπηροῆς της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ πέραν αὐτῆς.

Τί ὀφέλη προσδοκᾶ ἀπό αὐτήν τήν τακτική ἡ Τουρκία Στρατηγέ μου;

Ὁ ἔλεγχος τῆς Κύπρου καὶ ἡ μετατροπή της σὲ Τουρκικὸ προτεκτοράτο, θὰ προσδώσῃ σημαντικὰ στρατηγικὰ ὀφέλη στὴν Τουρκία. Θὰ ἐνισχύσῃ τὸ γεωπολιτικὸ βάρος της στὴν περιοχὴ τῆς Ἄνατολικῆς Μεσογείου καὶ ἰδιαίτερα στους τομεῖς τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἐνεργείας. Θὰ νέμεται τὰ ὀφέλη τῆς γεωπολιτικῆς ἀξίας τῆς Κύπρου ἦτοι γεωγραφικὴ θέσις, ὑποδομές, ἐκτεταμένος θαλάσσιος καὶ ἐναέριος χῶρος, ὑδρογονάνθρακες στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καὶ ἄλλα παρεμφερῆ καὶ ἐξ ἴσου σημαντικά, καθὼς καὶ θὰ ἀνατρέψῃ πρὸς ὄφελός της ἐνεργειακοὺς σχεδιασμοὺς στὴν Ἄνατολικὴ Μεσόγειο, ποὺ μετατρέπεται σὲ περιοχὴ παραγωγῆς ἐνεργείας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ σκοπός της νὰ ἀκυρώσῃ τὶς στρατηγικὲς συνεργασίες τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μὲ τὶς γειτονικές της χῶρες, θὰ ἔχη ἐπιτευχθῇ.

Καί ἐμεῖς; Ποιά εἶναι ἡ θέσις μας σέ αὐτήν τήν ἀπειλή;

Πρὶν πᾶμε σὲ αὐτὸ κε Δημητριάδη, θὰ πρέπῃ νὰ ποῦμε ὅτι οἱ Πενταμερεῖς Διασκέψεις μᾶς ἔδωσαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιβεβαιωθῇ ἄλλη μίαν φορά, πέραν ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἐπιδιώξεων τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν Κύπρο, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ στρατηγικὴ τῶν συνεχῶν ὑποχωρήσεων ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ εἶναι λανθασμένη. Ὑποχωρήσεις, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἀνακόπτουν τὶς παράλογες Τουρκικὲς ἀπαιτήσεις, ἀλλὰ ἡ Τουρκία ἐπανέρχεται μὲ νέες ἐπαχθέστερες. Στὸ Κρᾶν Μοντάνα ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, προχώρησε ἀκόμη καὶ σὲ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες ὑποχωρήσεις τῆς δικῆς μας πλευρᾶς, ὅπως εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἐκ περιτροπῆς προεδρίας, τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Τούρκων ὑπηκόων ἀλλὰ καὶ ἄλλα, μὲ προϋπόθεση ἡ Τουρκία νὰ μεταβάλῃ τὴν στάση της στὸ κεφάλαιο τῆς ἀσφαλείας…

Χωρὶς ὅμως κάποιαν ἀνταπόκριση ἀπὸ πλευρὰς Τουρκίας. Ἔτσι δέν εἶναι;

Ἀκριβῶς. Μὲ ἀποδεδειγμένη λοιπὸν τὴν Τουρκικὴ στοχοθεσία γιὰ ἔλεγχο ὁλοκλήρου τῆς Κύπρου καὶ τὴν διαπίστωση ὅτι οἱ Δικοινοτικὲς Συνομιλίες καὶ ἡ λύσις τῆς Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας τῆς ΔΔΟ δηλαδή, ἐξυπηρετοῦν αὐτὴν τὴν στοχοθεσία, ἐπιβάλλεται πλέον νὰ ἀναθεωρήσουμε τὴν στρατηγική μας γιὰ τὸ Κυπριακό. Νὰ υἱοθετήσουμε δηλαδὴ μίαν νέα στρατηγικὴ ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως.

Ἂς τὸ ἐλπίσουμε Στρατηγέ μου. Ὅμως ἔχουμε ἤδη μίαν πρόσφατο πραγματικότητα. Τὶς Πενταμερεῖς Διασκέψεις τῆς Ἐλβετίας. Μὲ δεδομένα τὰ ὅσα συζητήθησαν ἐκεῖ. Θέλω νὰ ξέρω ποιὰ εἶναι ἡ ἄποψίς σας γιὰ τὶς προτάσεις τῆς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς, στὰ θέματα ἀσφαλείας;

Πού ἐσυζητήθησαν ἐκεῖ ἐννοεῖτε;

Ναί. Οἱ προτάσεις στὰ θέματα ἀσφαλείας ποὺ ἔκανε ἡ πλευρά μας στὶς Πενταμερεῖς Διασκέψεις τῆς Ἐλβετίας.

Ἡ πρότασις τῆς πλευρᾶς μας εἶχε θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ στοιχεῖα. Θετικὰ γιατὶ προβάλλει ὡς προτεραιότητα τὴν ἀνάγκη τῆς καταργήσεως τῶν Συνθηκῶν Ἐγγυήσεως, μὲ τὰ γνωστὰ ἐπεμβατικὰ δικαιώματα τῶν ἐγγυητριῶν δυνάμεων Τουρκίας, Βρεταννίας καὶ Ἑλλάδος, ὅπως καὶ αὐτῶν τῆς Συμμαχίας, ποὺ σημαίνει τήρηση Ἑλληνικῶν καὶ Τουρκικῶν στρατιωτικῶν ἀποσπασμάτων στὴν Κύπρο, ποὺ καὶ οἱ δύο ἀνάγονται στὸ 1960, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ξένων στρατευμάτων ἀπὸ τὸ νησί. Οἱ Συνθῆκες εἶναι ἀποικιοκρατικὰ κατάλοιπα ποὺ παραβιάζουν βάναυσα τὴν κυριαρχία καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Εἶναι οὐσιαστικὰ παράνομες καὶ ἄκυρες, γιατὶ ἀντίκεινται πρὸς ἀρχὲς καὶ ἀναγκαστικοὺς κανόνες Διεθνοῦς Δικαίου, οἱ δὲ διατάξεις τους παραβιάζονται συνεχῶς ἐπὶ 43 χρόνια ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ θὰ τὸ διαπιστώσῃ ἐὰν ἀνατρέξῃ κάποιος στὰ ἄρθρα 53 καὶ 60 τῆς Συνθήκης τῆς Βιέννης τοῦ 1969 «Περὶ τοῦ Δικαίου τῶν Διεθνῶν Συνθηκῶν».

Ὑπάρχουν ἀρνητικὰ στοιχεῖα στὴν πρότασή μας, μὲ βάση αὐτὸ ποὺ μοῦ εἴπατε πρίν. Ἔτσι δέν εἶναι;

Δυστυχῶς ἔτσι εἶναι. Καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρηθοῦν γιατὶ θὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλεια καὶ ἐπιβίωση τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Συγκεκριμένα εἷναι τὸ σημεῖο ποὺ ἀποδέχονται πρῶτον τὴν στέρηση τοῦ δικαιώματός μας ὡς Κυπριακὸ Κράτος νὰ ἔχουμε Ἔνοπλες Δυνάμεις. Νὰ μὴν ἔχουμε Στρατὸ δηλαδή, ὁπότε δὲν θὰ ἔχῃ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοαμύνης, δικαίωμα τὸ ὁποῖο κατοχυρώνεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 51 τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τοῦ Ο.Η.Ε. . Δηλαδὴ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία θὰ εἶναι τὸ μοναδικὸ Κράτος μέλος τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ θὰ στερηθῇ τὸ δικαίωμα αὐτό. Δεύτερον εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρότασίς μας δὲν καλύπτει τὴν ἐξωτερικὴ πτυχὴ τῆς ἀσφαλείας. Ἐπικεντρώνεται στὸ θέμα τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως Δικοινοτικῶν ταραχῶν καὶ παραβλέπει τὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως ἐξωτερικῶν ἀπειλῶν. Τὸ Κυπριακὸ Κράτος δὲν θὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ προστατεύσπῃ τὴν ἐπικράτειά του, σὲ ξηρά, θάλασσα καὶ ἀέρα, ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἀπειλές, γιατὶ θὰ στερεῖται τῶν ἀντιστοίχων Ἐνόπλων Δυνάμεων, δηλαδὴ Στρατοῦ Ξηρᾶς, Ναυτικοῦ καὶ Ἀεροπορίας.

Μὰ αὐτὸ μᾶς στέλνει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Τουρκίας. Αὐτὸ καταλαβαίνω.

Κυττᾶξτε, εἶναι ξεκάθαρο πλέον ὅτι μία ἀφοπλισμένη Κύπρος, σὲ μίαν ἀπὸ τὶς στρατηγικότερες περιοχὲς τοῦ πλανήτου, ἡ ὁποία μαστίζεται ἀπὸ ἀναταραχές, σύγκρουση συμφερόντων στὰ θέματα ἐνεργείας, ἀνάδειξη ἀσυμμέτρων ἀπειλῶν καὶ δυσεπίλυτα προβλήματα, ὅπως τὸ Κουρδικὸ καὶ τὸ Παλαιστινιακό, θὰ εἶναι καταδικασμένη νὰ τηρεῖται ὑπὸ τὸν στρατιωτικὸ ἔλεγχο τῆς γειτονικῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, διαθέτει καὶ ἰσχυρὲς ἔνοπλες δυνάμεις.

Μὲ λίγα λόγια «ῥίχνουμε νερὸ στὸν μῦλο» τῆς Τουρκίας.

Ἡ Τουρκία, ὅπως σᾶς προεῖπα, ἐπιβουλεύεται τὸ νησὶ ὡς ζωτικὸ χῶρο ἐπεκτάσεώς της καὶ ἔχει ἐγκαταστήσῃ σὲ αὐτό, ἕνα τεράστιο προγεφύρωμα μὲ τὸν ἐποικισμὸ καὶ τὴν ἴδρυση ὑποτελοῦς διοικήσεως στὸ βόρειο τμῆμα του, ἀφοῦ ξεῤῥίζωσε τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο ὑπερτεροῦσε συντριπτικὰ σὲ πληθυσμὸ καὶ περιουσίες. Ἡ ὁμοσπονδιακὴ ἀστυνομία, ἡ πολυεθνικὴ ἀστυνομία καὶ τὸ Σύμφωνο Φιλίας Κύπρου-Ἑλλάδος-Τουρκίας, χωρὶς στρατιωτικὴ διάσταση, ποὺ περιλαμβάνονται στὴν πρότασή μας, δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀντιμετωπίσεως ἐξωτερικῶν στρατιωτικῶν ἀπειλῶν κατὰ τοῦ Κυπριακοῦ Κράτους.

Ὑπάρχει, ἐὰν δὲν κάνω λάθος, στὴν πρότασή μας καὶ μνεία γιὰ τὸ τὶ μέλλει γενέσθαι μὲ τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα κατοχῆς. Μπορεῖτε νά μοῦ τό ἐξηγήσετε λίγο περισσότερο αὐτό;

Ναί. Εἶναι θανάσιμο λάθος, ὅτι μὲ τὴν πρότασή μας, ἀποδεχόμεθα παραμονὴ τουρκικῶν στρατευμάτων μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐφαρμογῆς τῆς λύσεως, γιὰ μίαν μεταβατικὴ περίοδο, ὅταν μάλιστα ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ θὰ ἔχουν διαλυθῆ καὶ ἡ λήψις ἀποφάσεων τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως, θὰ ἀπαιτῇ συναπόφαση τῶν δύο κρατιδίων. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Τουρκία δὲν σέβεται τὶς συμφωνίες ποὺ ὑπογράφει, οὔτε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν μειονοτήτων καὶ ἀμάχων. Μὲ μίαν πράξη προβοκάτσιας, θὰ μετατρέψῃ τὴν προσωρινὴ παραμονὴ Τουρκικῶν στρατευμάτων σὲ μόνιμο, ἐπικαλουμένη θέμα ἀσφαλείας τῶν Τουρκοκυπρίων.

Τί θά πρέπῃ νά κάνῃ ἡ πλευρά μας δηλαδή Στρατηγέ;

Ἡ πρότασίς μας για τὴν ἀσφάλεια θὰ πρέπῃ νὰ ἀναθεωρηθῇ, σὲ δύο βασικὰ σημεῖα. Δηλαδὴ νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ μὴν στερηθῇ τὸ Κυπριακὸ Κράτος τὸ δικαίωμα νὰ ἔχῃ ἔνοπλες δυνάμεις, ὅπως ἔχουν ὅλα τὰ ἀνεξάρτητα κράτη καὶ νὰ ἐμμένουμε σὲ κατάργηση τῶν Συνθηκῶν Ἐγγυήσεως/Συμμαχίας, καθὼς καὶ ἀπομάκρυνσις ὅλων τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων πρίν, ἐπαναλαμβάνω καὶ τονίζω «πρίν», τὴν ἔναρξη ἐφαρμογῆς τῆς λύσεως.

Νὰ πᾶμε σὲ ἕνα ἄλλο θέμα, ἐξ ἴσου σημαντικὸ Στρατηγέ μου. Θέλω νὰ μοῦ πεῖτε «μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά» ποὺ λέν, ποιὰ εἶναι σήμερα, κατὰ τὴν γνώμη σας, ἡ κατάστασις τῆς ἀμυντικῆς ἱκανότητος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, σὲ σχέση μὲ τὴν Τουρκικὴ ἀπειλή.

Πολὺ εὐαίσθητο θέμα αὐτὸ ποὺ μὲ ἐρωτᾶτε. Σήμερα ἡ Τουρκία συνεχίζει τὴν ἐπιθετικότητά της κατὰ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, μὲ ἰδιαιτέρα ἔμφαση στὸν στρατιωτικὸ καὶ ἐνεργειακὸ τομέα, μὲ σκοπὸ νὰ ἀσκήσῃ ψυχολογικὴ πίεση στοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου, γιὰ νὰ ἀποδεχθοῦν λύση Τουρκικῶν ὅρω στὸ Κυπριακὸ καὶ νὰ ἀναστείλουν τοὺς ἐνεργειακοὺς σχεδιασμούς τους στὴν ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Πραγματοποιεῖ στρατιωτικὲς ἀσκήσεις στὸν θαλάσσιο καὶ ἐναέριο χῶρο τῆς Κύπρου, χωρὶς τήρηση τῶν Διεθνῶν κανόνων γιὰ τὴν ἔκδοση ΝΟΤΑΜ καὶ NAVTEX, παράνομες ἔρευνες στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου μὲ τὸ ἐρευνητικὸ σκάφος BARBAROS καὶ ἐκτοξεύει ἀπειλὲς κατὰ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, νὰ διακόψῃ τὸ πρόγραμμα γεωτρήσεων στὴν ΑΟΖ της. Διεκδικεῖ παράνομα τὸ 40% περίπου τῆς ΑΟΖ μας, περιλαμβανομένων καὶ τμημάτων τῶν θαλασσοτεμαχίων ὑπ’ ἀριθμὸν 1, 4, 5, 6, 7 στὶς Νοτιοδυτικὲς θαλάσσιες περιοχὲς τῆς Κύπρου.

Ἡ Τουρκία παράλληλα συνεχίζει τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν Τουρκικῶν Δυνάμεων Κατοχῆς καὶ τὶς ἐνέργειες ἀναβαθμίσεως τοῦ ψευδοκράτους, τὸ ὁποῖο ἔχει μετατρέψῃ σὲ οἰονεῖ ἐπαρχία της. Συνεχίζει τὸν παράνομο ἐποικισμὸ καὶ τὴν πλήρη ἐξάρτηση τοῦ ψευδοκράτους ἀπὸ αὐτὴν μὲ διμερεῖς συμφωνίες, ποὺ καλύπτουν ὅλους τοὺς τομεῖς λειτουργίας του ἧτοι οἰκονομία, διοικητικὴ ὀργάνωση, ἀσφάλεια, ἐπικοινωνίες, νόμισμα, μεταφορὰ νεροῦ καὶ ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος μὲ θαλάσσιο ἀγωγὸ καὶ ἄλλα ἐξ ἴσου σημαντικά. Ἡ συνέχισις τῆς ἐπεκτατικότητος τῆς Τουρκίας εἰς βάρος τῆς Κύπρου καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἀλλαγῆς τῶν ὅρων ἐντολῆς τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως τοῦ ΟΗΕ στὴν Κύπρο, ἐπιβάλλουν τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀμυντικῆς ἱκανότητος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ποὺ εἶναι ἀδικαιολόγητα ἐξασθενημένη στὴν ἡμικατεχομένη πατρίδα μας.

Θέλετε νά πεῖτε Στρατηγέ ὅτι δέν ὑπάρχουν κονδύλια γιά τήν Ἐθνοφρουρά στόν Προϋπολογισμό τοῦ Κράτους;

Κυττᾶξτε νὰ δεῖτε. Ἡ Ἐθνοφρουρὰ βλέπει μίαν παρατεταμένη συμπίεση τῶν προϋπολογισμὼν γιὰ τὴν Ἄμυνα ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν. Αὐτὸ ἔχει προκαλέσῃ προβλήματα καὶ ἐλλείψεις στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν μέσων καὶ ὀπλικῶν συστημάτων, ποὺ ἐπηρεάζει τὶς ἐπιχειρησιακὲς δυνατότητές της στὴν ξηρά, στὴν θάλασσα καὶ στὸν ἀέρα. Ἰδιαίτερα στὸν τομέα τοῦ θαλασσίου καὶ ἐναερίου χώρου μεγάλης γεωπολιτικῆς ἀξίας, βλέπε FIR, AOZ, Φυσικὸ Ἀέριο, τὸ πολεμικὸ ναυτικὸ καὶ ἡ ἀεροπορία τῆς Ἐθνοφρουρᾶς εὑρίσκονται σὲ κατάσταση μεγάλης ὑποβαθμίσεως. Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη ὅπως οἱ εἰσπράξεις τοῦ Ταμείου Ἀμυντικῆς Θωρακίσεως, τοῦ ΤΑΘ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, διατίθενται ὄλες γιὰ τὴν προώθηση ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχυθῇ τὸ ἀξιόμαχό της. Ἡ Τουρκικὴ ἀπειλή, διὰ τοῦ Στρατοῦ Κατοχῆς, δὲν ἔχει μεταβληθῇ, ὥστε νὰ συνεχίζεται ἡ λάθος πρακτικὴ τῶν Κυβερνήσεών μας γιὰ τὴν διάθεση μόνον μέρους τῶν εἰσπράξεων τοῦ ΤΑΘ γιὰ τὴν ἄμυνα. Πέραν τῆς ἀπαιτήσεως γιὰ ἐνίσχυση τῶν ἐπιχειρησιακῶν δυνατοτήτων τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, κρίνεται τελείως ἀναγκαῖο νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ Δόγμα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου Κύπρου-Ἑλλάδος, ἰδιαιτέρως μετὰ τὶς ἐξελίξεις στὰ θέματα ἀσφαλείας καὶ ἐνεργείας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὶς τριμερεῖς στρατηγικὲς συνεργασίες Κύπρου-Ἑλλάδος-Ἰσραήλ-Αἰγύπτου-Ἰορδανίας-Λιβάνου. Οἱ συνεργασίες αὐτὲς διαμορφώνουν ἕνα νέο πλαίσιο ἀρχιτεκτονικῆς ἀσφαλείας περιλαμβανομένης τῆς ἐνεργειακῆς καὶ λειτουργοῦν σὰν ἀντίποδας στὴν ἐπιθετικότητα καὶ ἐπεκτατικότητα τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή. Ἡ Τουρκία, ἰδιαιτέρως στὸν χῶρο τῆς Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, μὲ δυναμικὲς ἐνέργειες καὶ συστηματικὲς παραβιάσεις τοῦ θαλασσίου καὶ ἐναερίου χώρου, ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσῃ μίαν θαλασσία κι ἐναέρια λεωφόρο στὶς δυτικὲς καὶ νότιες ἀκτὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου θὰ ἔχῃ τὸν πλήρη ἔλεγχο. Μία ἐκτεταμένη θαλασσια ζώνη,  ποὺ θὰ τῆς προσφέρῃ ἀσφάλεια, ἐνεργειακοὺς πόρους καὶ δυνατότητα ναυτικῆς ἐπεκτάσεως στὴν Μεσόγειο καὶ πέραν αὐτῆς. Οἱ διεκδικήσεις της ἐπεκτείνονται πρὸς Δυσμὰς μέχρι τὸ μισὸ τοῦ Αἰγαίου καὶ πρὸς Νότο μέχρι τὴν γραμμὴ νοτίως Κύπρου-Κρήτης.

Στρατηγέ μου ἤσασταν χείμαῤῥος. Εἰλικρινά, ἐγὼ ποὺ θεωροῦσα ὅτι ἤμουν κάπως καλὰ ἐνημερωμένος ἐπάνω στὰ θέματα ποὺ συζητήσαμε, ἀντιλήφθηκα ὅτι δὲν ἤξερα οὔτε τὰ βασικὰ ἀπὸ ὅσα διεδραματίίσθησαν στὴν Ἐλβετία. Εἰλικρινὰ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν φιλοξενία καὶ γιὰ λογαριασμό μου καὶ γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἀναγνωστῶν τῆς ΜΑΧΗΣ.

Νὰ εἶσθε καλά. Ἐγὼ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν καλοσύνη ποὺ εἴχατε νὰ μὲ ἀκούσετε.»

Ἄλλος ἕνας Ἀνώτατος ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικὸς μοῦ εἶχε πῇ γιὰ τὸν Στρατηγὸ Κλόκκαρη:

«Ὁ Κλόκκαρης εἶναι ἕνα ἀκόμη πολύτιμο Ἐθνικὸ Κεφάλαιο, ποὺ μένει ἀχρησιμοποίητο!»

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(*) ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.Φοῖβος Κλόκκαρης, διετέλεσε Διοικητὴς σὲ Σχηματισμοὺς Μάχης τοῦ Ε.Σ. καὶ τῆς Ἐθνοφρουρᾶς, κατόπιν ΥΠ.ΑΜ. στὴν Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδοπούλου καὶ σήμερα πέραν τῶν ἄλλων, δραστηριοποιεῖται στὴν κίνηση γιὰ ἐλευθερία καὶ δικαιοσύνη στὴν Κύπρο, μαζὺ μὲ τὸν Νομικὸ κ.Πᾶνο Ἰωαννίδη καὶ τὸν Στρατηγικὸ Σύμβουλο Νῖκο Λυγερό.

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply