Δὲν ξυπνῶ λέμε…

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες* καὶ …«συμπατριῶτες»**
…μία παράκλησις: Ἀφῆστε με νὰ κοιμᾶμαι ἐλεύθερα καὶ δίχως ἐνοχές!!!
Μοῦ ἀρέσει καὶ ὁ ὕπνος μου καὶ ἡ ἀφασία μου καί, κυρίως, ἡ μὲ κάθε τρόπο διατήρησις τῆς ἀτομικῆς μου ἀντιλήψεως, δίχως ἐξωτερικὲς παρεμβάσεις καὶ ἐπηρεασμούς.
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …πνιγμό, ἀφῆστε με νὰ τὸν ἀπολαύσω!
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …βιασμό, ἀφῆστε με ἐπίσης νὰ τὸν …«ἀπολαύσω»!
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …ἀφανισμό, ἀφῆστε με νὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν παρουσία μου!

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες καὶ …«συμπατριῶτες»…
…μία ἀκόμη παράκλησις: Ἀφῆστε τὴν Πατρίδα μου νὰ ἐλευθερωθῇ, δίχως παρεμβάσεις καὶ λοιπὲς …«ἐθνοσωτηρίες» καί, κυρίως, μακρυὰ ἀπὸ τὶς κομματικές σας προτάσεις, τὶς ἀτομικές σας αὐτο-προβολές καὶ τὴν προώθησιν τῶν ἀμεσοδημοκρατιῶν σας, τῶν «ἀριστοδημοκρατιῶν» σας, μὰ καὶ ὅλων τῶν μικρό-ὁμάδων (ἢ καὶ μεγαλο-ὁμάδων) σας καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν ὁποιωνδήποτε προτάσεών σας.
Εἶναι ὅλα ἄκυρα καὶ ἄχρηστα, διότι βασίζονται καὶ ἀναπαράγουν ὅλα αὐτὰ ποὺ κρατοῦν, διὰ τῆς παραπλανητικῆς βίας, τὸν παγκόσμιο πληθυσμὸ ἐν ὑπνώσει κι ἐν δουλείᾳ.

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες καὶ …«συμπατριῶτες»…
…μία τελευταία παράκλησις: Ἀφῆστε τὶς παραινέσεις καὶ τὶς προτάσεις σας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς διαφημίσεις τῶν ὁποίων «ἀπελευθερωτικῶν σας ἰδεῶν». Κατήντησαν ὅλα αὐτὰ πλέον κουραστικά, πέραν τῶν ὁποίων ἀναχρονισμῶν καὶ ἀνιστορικοτήτων ποὺ ἐμπεριέχουν.
Κι αὐτὸ διότι οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν (ἀλλὰ κυρίως ὑμῶν) ἀντιλαμβάνεται κάτι ἀπὸ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐπαναδομηθῇ ἡ κάθε κοινωνία, ἀλλὰ κι ὅλος ὁ πλανήτης. Ἡ Ἀνθρωπότης ἔφθασε πλέον σὲ ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδον ποὺ δὲν τῆς χρειάζονται σωτῆρες, «σωτῆρες», ὁδηγίες χρήσεως, ὑποδείξεις, προτάσεις,  «δοκιμασμένες συνταγές» καί, ἰδίως πρόθυμοι παπαγάλοι, ποὺ ἀναπαράγουν ὅσα οἱ κεντρικοὶ τοκογλῦφοι, μέσῳ τῶν συστημάτων ἀπαιδείας (ἤ, ὀρθότερα, τῶν συστημάτων παραγωγῆς δούλων) διοχετεύουν στὶς κοινωνίες μας, ὡς «λύσεις στὰ προβλήματά μας».
Τὰ προβλήματα τῆς Ἀνθρωπότητος δὲν θὰ λυθοῦν αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ «ἐπάνω» ἀλλὰ ἀπὸ «κάτω».
(Κι αὐτὸ τὸ «ἀπὸ κάτω» δὲν σχετίζεται μὲ τὶς μασσωνοκρατοῦσες ἀπόψεις καὶ μεθόδους τῶν σιωνιστικοκομμουνιστικῶν ὁμάδων, ἀλλὰ σὲ καθαρὰ ἀριστοκρατικὰ ἐπίπεδα…!!!)

Ἀφῆστε με λοιπὸν νὰ κοιμᾶμαι ἐλεύθερα, μακρυά σας…
Τὸ ἐὰν ἐγὼ γνωρίζω ἢ ἀγνοῶ τὸν τρόπο σωτηρίας μου, παραμένει ἀτομική μου εὐθύνη καὶ ὑπόθεσις.
Τὸ ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς (οἱ ἀπὸ ἐσᾶς καλούμενοι καὶ «καναπεδᾶτοι») θέλουμε νὰ σωθοῦμε, ἢ ὄχι, τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἕναν προβατάρη, ἀγελαδάρη κι «ἐθνοσωτῆρα», ὅπως ἐπίσης γνωρίζουμε πολὺ καλλίτερα πὼς ὄχι μόνον δὲν θέλετε νὰ μᾶς σώσετε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ὁραματίζεσθε νὰ γίνεται …«χαλίφηδες» στὴν θέσιν τῶν σημερινῶν (καὶ φυσικὰ πλέον τελειωμένων) «χαλίφηδων»!!!

Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὶς ἀγωνίες σας, ἀλλὰ ἀρκεῖ.
Μποροῦμε πλέον νὰ ζήσουμε καὶ δίχως σας μά, κυρίως, μποροῦμε, ὅσο κι ἐὰν σᾶς ἀναστατώνῃ κάτι τέτοιο, νὰ ἐντοπίσουμε ἐπακριβῶς ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειαζόμεθα καὶ νὰ τὰ κάνουμε πραγματικότητα. Πρὸς τὸ παρὸν ἕνα γνωρίζουμε πάρα πολὰ καλά: γνωρίζουμε πὼς ὁ λάθος τρόπος εἶναι ὁ δικός σας καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν ὁ δικός σας τρόπος, τῶν ἀγελαδάρηδων, εἶναι ὁ λάθος, ἐμεῖς τὸν ἀγνοοῦμε καὶ τὸν περιφρονοῦμε.
Διότι ὡς γνωστὸν ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, πρῶτα μαθαίνει τὰ ὅσα δὲν τοῦ ταιριάζουν καὶ μετὰ ξεκινᾶ νὰ ἀναζητήσῃ αὐτὰ ποὺ τοῦ ταιριάζουν.

Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς εὔχομαι καλὴν τύχη στὰ ὅλο ἀγωνία ταξείδια σας.
Σᾶς ἐγγυῶμαι, μετὰ μεγάλης βεβαιότητος, πὼς τελειώσατε πρὸ πολλοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς σας θὰ χρειασθῇ λίγος ἀκόμη χρόνος γιὰ νὰ τὸ ἀποδεχθεῖτε. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐπιμένω στὸ νὰ ἐπανεξετάσετε τὶς προτάσεις μου καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖτε, ἐφ΄ ὅσον μακροπροθέσμως θὰ ἐπιτύχετε μίαν …ὀπὴ ἐντὸς τῶν πολλῶν ἄλλων ὁμοίων ὀπῶν στὰ ὕδατα, ποὺ ἐπαναλάβατε γύρω σας, πολὺ συνειδητῶς, ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχετε ἐπιλέξῃ τὸ δικό σας στρατόπεδον καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἔχετε προσυπογράψῃ τὴν πορεία σας.
Ὄχι στρατόπεδον ὑπὲρ ἢ κατὰ Ἑλλήνων, ἀλλὰ στρατόπεδον ὑπὲρ ἢ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
Κατ’ ἐπέκτασιν, ἀκόμη κι ἐὰν ἐπανατοποθετήσετε ἑαυτούς, παραμένει ἀδιάφορον, ἐφ’ ὅσον, δυστυχῶς σας, μίαν φορὰ προδότης κάποιος, πάντα προδότης.

Φιλονόη

Σημείωσις

Πατριῶτες…
Ἀφῆστε τοὺς κάθε εἴδους ἑλλαδεμπόρους μακράν.
Ἀφῆστε καὶ ὅλους τοὺς «ἐλπιδοφόρους» καὶ μὴ «σωτῆρες» καὶ «ἐθνοσωτῆρες».
Ἀφῆστε γενικῶς ὅλα ὅσα μᾶς ὑπέδειξαν ὡς …ἀληθῆ, διότι τὰ πλεῖστα ἐξ αὐτῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ μεγέθους τῆς ἀληθείας ποὺ ἐμπεριέχουν, ἐπὶ πλέον ἐμπεριέχουν καὶ ἀμέτρητα ψεύδη, παραπληροφορήσεις καὶ προπαγάνδες.

Κυττᾶξτε νὰ δεῖτε πῶς θὰ σταθεῖτε στὰ πόδια σας σὰν ἄτομα καί, ἐν συνεχείᾳ σὰν κοινωνίες.
Δὲν ὑπάρχουν συνταγὲς ἀπελευθερώσεως ἀλλὰ σταθερότης σὲ συγκεκριμένες ἀποφάσεις, ἡθικότης, καθαρότης, συνειδητοποίησις τῆς ἀτομικῆς μας εὐθύνης καὶ ἀπόλυτος δέσμευσις στὶς ὅποιες ἐπιλογές μας.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι μόνον γιὰ νὰ μᾶς καθυστεροῦν καὶ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίζουν!!!

* Τὸ συμπατριῶτες ἀφορᾶ στοὺς πλανεμένους, ποὺ ὡς χρήσιμοι ἠλίθιοι σπεύδουν νὰ διαφημίσουν κάθε παπαρολογία.

** Τὸ «συμπατριῶτες» ἀφορᾶ στοὺς συνειδητοποιημένους πράκτορες, παρτάκηδες, κομματόσκυλα, ὑπανθρώπους, τσιράκια τῶν τοκογλύφων κι ἀνθέλληνες.

 

Ἡ παραπάνω εἰκόνα, δωράκι ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο φίλο Τᾶσο Γκολέμη, ἐμφανιζομένη γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ στὴν σελίδα μας, ὑποδεικνύει ἁπλῶς πὼς ἔφθασε ὁ καιρὸς τῆς καθάρσεως!!!

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply