Λεμπιδάκης, Παγκρήτιος τράπεζα καὶ Σάλλας

Ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ Μιχάλη Λεμπιδάκη ἀπησχόλησε γιὰ μῆνες τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, τὸν Τῦπο ἀλλὰ ]πολὺ περισσότερο τὴν ἰδίαν τὴν οἰκογένεια Λεμπιδάκη. Συχνὰ ἄλλως τὲ διαβάζαμε γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἀπαγωγέων, τὰ capital control, τὴν προσπάθεια τῆς οἰκογενείας νὰ συγκεντρώσῃ τὸ ποσὸν ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀπαγωγεῖς, τὴν δυσκινησία ποὺ προπακαλοῦσαν ἀλλὰ καὶ διάφορα ἄλλα, ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς ἦσαν ἀερολογίες, ἴσα γιὰ νὰ «γεμίσουν» τὴν ἀρθρογραφία.

πηγὴ

Ἡ οἰκογένεια Λεμπιδάκη ἦταν ἀπὸ τοὺς πρωτοπόρους στὴν βιομηχανία τῶν πλαστικῶν (Πλαστικὰ Κρήτης-1970) καί, βάσει τῶν ἐπιτυχημένων ἐνεργειῶν τῆς οἰκογενείας, σήμερα διαθέτουν μίαν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες βιομηχανίες τοῦ τομέως παγκοσμίως, μὲ ὑποκαταστήματα/συνεργασίες σὲ πολλὲς χῶρες (Ῥουμανία, Κίνα, Πολωνία, Ῥωσσία, Τουρκία, Γαλλία) καὶ ἀναπτύσσεται ῥαγδαίως, ἐνᾦ, μὲ τὸ τέλος τῆς ὁμηρίας τοῦ Μιχάλη Λεμπιδάκη ἐπανεκινήθη ἡ διαπραγμάτευσις τῆς μετοχῆς τῶν ἐπιχειρήσεων.

πηγὴ

πηγὴ

Ὅλα αὐτά, λίγο ἔως πολύ, εἶναι γνωστὰ καὶ οὐδόλως θέλουμε νὰ προσθέσουμε κάποιες ἐπὶ πλέον λεπτομέρειες. Ἡ σημερινὴ δημοσίευσις ἄλλως τὲ δὲν στοχεύει στὸ νὰ «φωτίσῃ» περισσότερο τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς ἐν λόγῳ οἰκογενείας, ἐφ’ ὅσον ἡ ἴδια αὐτὴ οἰκογένεια, πολὺ ὀρθῶς, κρατᾶ μακρὰν τῆς δημοσιότητος τὰ ὅσα δὲν ἀφοροῦν στὴν δημοσιότητα. Αὐτὸ ὅμως στὸ ὁποῖον θέλουμε νὰ σταθοῦμε σήμερα εἶναι ἡ σχέσις τῆς οἰκογενείας Λεμπιδάκη μὲ τὴν Παγκρήτιο Τράπεζα καὶ ἡ ἀποχώρησις αὐτῆς ἀπὸ τὸ διοικητικὸ συμβούλιον, καθὼς καὶ ἡ σύνδεσις ὅλων αὐτῶν τῶν πράξεων μὲ τὸν Σᾶλλα. Καὶ θὰ σταθοῦμε λίγο σὲ αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια, διότι κυκλοφοροῦν πολλὲς φῆμες γύρω ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἀπεμπλοκῆς Λεμπιδάκη ἀπὸ τὸ Δ.Σ..

Διαβάσαμε λοιπὸν (περίπου) πὼς ἡ οἰκογένεια Λεμπιδάκη ξεπούλησε (;;;) τὸ μερίδιό της στὴν Παγκρήτιο Τράπεζα, ἐπ’ ἀφορμῆς τῆς ἀνάγκης συγκεντρώσεως τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ, ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀπαγωγεῖς καί, τὸ ὁποῖον, τοὐλάχιστον στὴν ἀρχή, ἔφθανε στὰ ἑκατὸ ἑκατομμύρια (100.000.000) εὐρῶ, γιὰ νὰ μειωθῇ ἀργότερα στὸ μισό. Ἡ λεπτομέρεια τῆς ἐκχωρήσεως τῶν μετοχῶν (ἐὰν συνέβη ἀκριβῶς ἔτσι) ὅμως ἀφορᾶ στὸν χρόνο, ποὺ σαφῶς δὲν συνδέεται ἐπισήμως μὲ τὴν ἀπαγωγὴ (καὶ δὲν ἐξετάζουμε τὸ ἐὰν πράγματι οἱ μετοχὲς τῆς οἰκογενείας ἐξεχωρήθησαν, ἴσως κι …ὅσο-ὅσο, στὸν Σᾶλλα, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς οἱ «λεπτομέρειες» δὲν τυγχάνουν δημοσιότητος!!!).

Ὁ ὑπέρ-πολὺς Σᾶλλας, ποὺ ὅπου δεῖ τράπεζα βλέπει καὶ …πράσινο φῶς, πράγματι (σὰν Σᾶλλας, κατὰ πῶς διαβάζουμε) ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016 προέβη σὲ συμφωνίες γιὰ ἀγορὰ πακέτου μετοχῶν (;;;) ἢ γιὰ ἀπ’ εὐθείας μεταφορὰ στὸ ὄνομά του αὐτῶν τῶν μετοχῶν, ὄχι ὅμως διὰ τῆς …συγχωνεύσεως ἀλλὰ διὰ τῆς αὐξήσεως μετοχικοῦ κεφαλαίου (ἀλλοῦ ἀναφέρεται ποσοστὸ 15% -Δεκέμβριος 2016- κι ἀλλοῦ 21% -Μάιος 2017- γιὰ τὸ μετοχικὸ πακέτο Σᾶλλα. Δὲν θὰ τὰ χαλάσουμε στὸ ποσοστὸ ἀλλὰ στὸ ἐὰν σχετίζεται ἡ ἀναφερομένη ἀπαγωγὴ μὲ τὸν Σᾶλλα!!!). Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016 λοιπὸν ὁ Σᾶλλας, ὡς (ἐπισήμως) «συνταξιοῦχος» εὑρέθη μὲ σημαντικὸ πακέτο μετοχῶν τῆς Παγκρητίου Τραπέζης. Τὸν Δεκέμβριο παρακαλῶ… Ὄχι ἀργότερα…!!!

πηγὴ

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017 παρουσιάζεται νὰ κατέχῃ ὁ Σᾶλλας τὸ 21,5% τῶν μετοχῶν τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης, ενῶ ἀποσαφηνίζεται διὰ παντὸς πὼς ὁ Σᾶλλας δὲν ἐξαγόρασε κάποιο ποσοστό, ἀλλὰ συμμετεῖχε ἁπλῶς στὴν αὔξησιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, γιὰ νὰ εὑρεθῇ μὲ αὐτὸ τὸ πακέτο μετοχῶν στὰ χέρια του, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016:

πηγὴ

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017, δύο μῆνες σχεδὸν πρὸ τῆς ἀπαγωγῆς Λεμπιδάκη, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιον τῆς Παγκρητίου Τραπέζης ἀλλάζει, ἀποχωρεῖ ὁ Γιάννης Λεμπιδάκης (πατὴρ τοῦ Μιχαήλ) καὶ ἀναλαμβάνει πρόεδρος ὁ Νῖκος Μυρτάκης. Ἡμερομηνία δημοσιεύσεως τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς ἡ 2α Φεβρουρίου 2017:

πηγὴ

Συνεπῶς… Τὸ χρονικὸ τῆς «συγχωνεύσεως»/αὐξήσεως μετοχικοῦ κεφαλαίου (ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες) τῆς Παγκρητίου Τραπέζης ἐπισήμως εἶχε ὁριστικῶς κλείσῃ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017, ἐνᾦ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ Λεμπιδάκη ἐπραγματοποιήθῃ στὶς 30 Μαρτίου τοῦ 2017, σχεδὸν δύο μῆνες μετά. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐπισήμως πάντα, ὁ Σάλλας καὶ ὁ Λεμπιδάκης, οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀπαγωγῆς, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ διαδίδεται ἢ ὑπονοεῖται στὸ διαδίκτυον.

Τί ὑπονοεῖται/διαδίδεται;
Μέσα ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίο ξεκίνησε καὶ πρόκειται γιὰ προσωπικὸ σχόλιο κάποιου Λεωνίδα Παπαδοπούλου, ἐπισήμου ἐκπρόσωπο τοῦ κινήματος «δὲν πληρώνω*»:

πηγὴ

Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωπος τοῦ «δὲν πληρώνω» εἶναι ἀπολύτως παραπλανητικὸ καὶ στόχο ἔχει νὰ σκιάσῃ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ νὰ ἀποσύρῃ τὸ βλέμμα μας ἀπὸ πρόσωπο, μέλος τοῦ ἐν λόγῳ κινήματος, πού, βάσει δημοσιευμάτων, φέρεται νὰ ἐμπλέκεται στὴν ἀπαγωγὴ Λεμπιδάκη.

Κι αὐτὸς ὁ «δὲν πληρώνω», ποὺ θέλει νὰ προστατεύσῃ ἀπὸ «μαχαιριές» τὸ κίνημά του, καλὰ κάνει. Ὅλοι αὐτοί πού ἔσπευσαν νά ἀναδημοσιεύσουν, δίχως ἔλεγχο, τήν ἐν λόγῳ παραμυθολογία, γιατί τό ἔκαναν; Μήπως γιά νά ἐπιταχύνουν τίς ῥυθμίσεις γιά ἔλεγχο (ἢ καὶ καταστολή) τῆς ἐλευθέρας ἐκφράσεως μέσῳ διαδικτύου; Ἤ μήπως ἁπλῶς εἶναι …παπαγάλοι ἀδαεῖς σκέτο, πού ἀναζητώντας «πιασάρικα» θέματα γιά ΚΛΙΚΣ ἀγνοοῦν τούς στοιχειώδεις κανόνες ἀναμεταδόσεως;

Ὅσο γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀπαγωγῆς, ἐνδιαφέρουσες εἶναι οἱ δημοσιεύσεις Ντάσκα, ποὺ ἐπὶ πλέον σὲ αὐτὲς καταγράφεται πὼς θεωρεῖται πολὺ πιθανὴ ἡ ἐμπλοκὴ ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς Παγκρητίου Τραπέζης, ἀλλὰ καὶ τῆς «Πλαστικὰ Κρήτης» (περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ.). Ἐὰν πράγματι εἶναι ἔτσι, τότε ἀκόμη καὶ ἡ ἀπαγωγὴ Παναγοπούλου, μὲ ὅποιες ὁμοιότητες, πολὺ πιθανὸν νὰ σχετίζεται.

Τέλος, πάντα σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα, τὸ νὰ ἔλαβε καὶ μέλος τοῦ «δὲν πληρώνω» μέρος στὰ τῆς ἀπαγωγῆς σαφῶς καὶ δὲν συνιστᾶ ἐνοχὴ ὅλου τοῦ κινήματος, ἀλλὰ ἀτομικὴ εὐθύνη καὶ μόνον, δίχως βέβαια νὰ θεωροῦμε τὸ ἐν λόγῳ κίνημα ἀνεξάρτητον καὶ ἀκομμάτιστον. Καὶ οὔτε συνιστᾶ ἀφορμὴ γιὰ εὑρύτερα κατηγορητήρια ἡ ἐμπλοκὴ μέλους σὲ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν, ἐκτὸς ἐὰν ἀποδειχθῇ πὼς κι ἄλλα μέλη, ἰδίως ὑψηλόβαθμα, κατ΄ ἐξακολούθησιν σχετίζονται μὲ ἐγκληματικὲς πράξεις, κάτι πού, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, δὲν εἶναι ἀποδείξιμον.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ τιμὴ τῆς μετοχῆς τῆς ἐν λόγῳ τραπέζης κατρεκύλησε, ἐγκλωβίζοντας τοὺς μετόχους γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ ὁδηγώντας τους στὴν ἀπελπισία. Τὰ δημοσιεύματα ἀπὸ τὸ 2016, ὅταν ἀκόμη δὲν εἶχε προχωρήσῃ ἡ «αὔξησις κεφαλαίου». Κοινῶς; Πράγματι ἔγινε λεηλασία…
…ἁπλῶς ἦταν προγενεστέρα!!!

Κι ὄχι μόνον ἦταν προδιαγεγραμμένη, ἀλλὰ εἶχε καὶ τὴν …ὑψηλὴ ἐποπτεία τῆς «Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος», πρὸ κειμένου νὰ «ἐξέλθῃ τῆς κρίσεως περισσότερο δυνατὴ ἡ Παγκρήτιος Τράπεζα».
Κι ἔτσι, ἀπὸ τὸ 2014, διεκρίνετο ἡ κατάληξις… Ἡ γνωστὴ κομπίνα τῆς ὑφαρπαγῆς μέσῳ τῶν μεριδίων στὶς δόξες της…
Ἕνα «μίνι» χρηματιστηριακὸ («σκανδαλῶδες») φαινόμενον, καθαρὰ τοπικὸ καὶ μόνον γιὰ τὴν Κρήτη.

Ὅλα αὐτὰ βέβαια δὲν …ἔτυχαν ἀλλὰ …ἐπέτυχαν, μὲ ἕναν …νομιμοφανὴ τρόπο, ἀλλὰ καθολικῶς, συμπεριλαμβάνοντας ἀρχικῶς τὴν «Πανελλήνιο Τράπεζα», δημιούργημα τῆς «Παγκρητίου Τραπέζης» καὶ τῆς, ἐπίσης συνεταιριστικῆς, Τραπέζη τῶν Χανίων, ἡ ὁποία, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, περιεῖλθε ἐπίσης στὸν Σᾶλλα, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὸ …«ὑγειές» κομμάτι της!!!


Ὅταν ἐπαρουσιάσθη ὁ Σάλλας (ὡς …ἀπὸ μηχανῆς θεός!!!), μὲ ταχεῖς διαδικασίες «ἐλύθησαν» ἅπαντα τὰ προβλήματα. Ὄχι γιὰ τοὺς  μικρομετόχους, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ διεχειρίζοντο τὶς περιουσίες τῶν μικρομετόχων. Ἐννοεῖται πὼς τὸ «μαλλί» τὸ ἐπλήρωσαν, πολὺ πολὺ ἀκριβά, οἱ μικρομέτοχοι.

Πληροροφορίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Κι ἐνᾦ οἱ τράπεζες, ποὺ εἶχαν λάβῃ (μεταξὺ ἄλλων) καὶ τὶς ἀναχρηματοδοτήσεις τους, μὲ χρήματα ποὺ ἐγγυᾶτο τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεία (δῆλα δὴ δικά μας), κρατοῦσαν ὁμήρους τοὺς μικρομετόχους, τὰ ποσὰ ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ ἀναχρηματοδοτήσεις διεκινοῦντο μόνον …«μεταξύ τους», γιὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται «δικοί» καὶ «φίλοι», ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ ἐξέρχονται πρὸς φορολογικοὺς «παραδείσους», τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἡ ἀγορὰ «στέγνωνε» ἀπὸ μετρητό. Τὸ χρῆμα, τὸ ζεστὸ χρῆμα, παρέμενε στὰ ταμεῖα, σὲ κλειστοὺς λογαριασμούς, σὲ συρτάρια, σὲ «ἐπενδύσεις τρίτου τύπου», τὸ μετρητὸ ἀποστραγγίζετο ἀπὸ τὴν ἀγορὰ καὶ οἱ «μεγαλοεπενδυτές», μὲ τὶς «λύσεις γιὰ πάρτη τους» ἀνέμεναν τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ νὰ «μπουκάρουν»…

πηγὴ

…κι …ἐμπούκαραν!!!

πηγὴ

Εἴπαμε… Δὲν ἔτυχε… Ἐπέτυχε…

Τέλος, μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ἔτσι, γιὰ τὴν …«τιμὴ τῶν τοκογλυφικῶν ὅπλων»…
(…τοὺς ἀποκαλοῦν καὶ σάιλοκς ἢ banksters, ἐκ τοῦ bank=τράπεζα καὶ gangster=ἐγκληματίας).

«…Η Παγκρήτια είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα με περισσότερους από 83.000 συνεταίρους – 1,6 δις ευρώ δάνεια και 1 δις ευρώ καταθέσεις. Το 85 % του συνόλου των δανείων είναι δάνεια προς ΜΜΕ….»

πηγὴ

Ποιό «μαλλί» λοιπόν πληρώνουν οἱ Κρῆτες; Τῶν μέσων μαζικῆς παραπληροφορήσεως;
Χμμμ…!!!

* Στὸ θέμα «δὲν πληρώνω» ἔχουμε πολλάκις τοποθετηθῇ. Οὐδέποτε θὰ ὑποστηρίξουμε τὸ καπέλωμα τῆς φυσικῆς ἀνάγκης ἐπιβιώσεως τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ σαφῶς ἔχει νὰ κάνῃ καὶ μὲ τὴν ἄρνησιν πληρωμῆς τῶν τοκογλυφικῶν φόρων καὶ τῶν εἰσφορῶν, ἀλλὰ ὄχι ὑπὸ τὴν προστασία ποὺ παρέχουν τὰ κομματικὰ μαγαζάκια. Οὐδέποτε λοιπὸν θὰ στηρίξουμε, θὰ ἐγκρίνουμε καὶ θὰ διαφημίσουμε κινήματα καὶ κόμματα, ποὺ δουλειά τους εἶναι τὸ νὰ μαντρώνουν, γιὰ νὰ μὴν διαφύγουν οἱ …«κατ’ ἐξαίρεσιν σκληροκέφαλοι» κι ἀνέντακτοι, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ συνιστοῦν ἐν δυνάμει κίνδυνο γιὰ τοὺς καθεστωτικούς.

(Visited 464 times, 1 visits today)
Leave a Reply