Δουλοποιώντας κάθε ἀνθρώπινον ὄν

Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος. Κι ὁ στόχος δὲν πραγματοποιεῖται ἔτσι, τυχαίως, ἄνευ σχεδιασμοὺς σὲ βάθος κι ἂνευ προγράμματος. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν δὲν ἔχουν τοποθετηθῇ, ἀπὸ καιρό, τὰ «κατάλληλα» ἄτομα, στὶς «κατάλληλες» θέσεις.

Ξεκίνησε μὲ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἐπισήμως, γιὰ τὰ μάτια τῶν πολλῶν, εἰδικῶς γιὰ τὰς Ἡνωμένας χώρας τῆς Ἑβραιώπης μας. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ξεκίνησε μὲ τὸ σοσιαλιστΡικὸ πρόγραμμα ἁπάντων τῶν «ἐναλλακτικῶν» σὲ κάθε χώρα. Κι αὐτὸ ἔγινε σταδιακῶς, σιγὰ σιγά, μεθοδικὰ καὶ ὕπουλα, μὲ «ἡγέτες» φυτευτούς, προερχομένους ἀπὸ τὰ καλλίτερα σχολεία τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, τὰ ὁποία, ὑπὸ οἱεσδήποτε συνθῆκες, ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους» μας τοκογλύφους.
Τώρα ὅλα αὐτά, κοινωνικοπολιτικῶς, ἀντιληπτικῶς καὶ ἠθικῶς εἶναι κατάστασις, ποὺ γιὰ νὰ ἀνακοπῇ ἡ ἐξέλιξίς της πρέπει νὰ «σπάσουν αὐγά»!!!

Τὸ ἐπόμενον βῆμα, πάντα ἐπισήμως, ἦταν ἡ «ἐνσωμάτωσις τῶν μεταναστῶν», κάτι ποὺ οὐδέποτε συνέβη στὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἐνσωμάτωσις ὑπάρχει μόνον στὰ χαρτιὰ καὶ στοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν Μ.Κ.Ο.. Στὴν πραγματικότητα συζητᾶμε γιὰ νομικὰ πλαίσια καὶ Ἐθνικὰ Συντάγματα τέτοια, ποὺ ὐπαγορεύονται ἀπὸ τὶς ἴδιες Μ.Κ.Ο., ποὺ χρηματοδοτῶνται καὶ ἐλέγχονται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ τὰ γνωστὰ τοκογλυφικὰ κυκλώματα καὶ ποὺ τελικῶς ἀκυρώνουν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὰ γνωρίζαμε. Ἀνθρώπινον δικαίωμα πλέον θεωρεῖται ὅ,τι δὲν ἐνοχλεῖ τὴν «πολιτικὴ ὀρθότητα». Κι ὅταν λέμε «πολιτικὴ ὀρθότητα» ἐννοοῦμε ἐφαρμογὴ τῆς ἀτζέντας καὶ τίποτα ἄλλο. Ἂλλως τὲ οἱ πλέον πρόθυμοι καὶ ὑπάκουοι πολῖτες-ὑπήκοοι-δοῦλοι τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, ἀνεξαρτήτως ἐὰν αὐτοὶ ἐνδύονται θρησκευτικὸ ἢ πολιτικοκομματικὸ μανδύα. Καὶ ἀκριβῶς αὐτοὶ οἱ πρόθυμοι ἀπολαμβάνουν τὶς ἐπιδοματικὲς πολιτικές, εἰς βάρος τῶν ἄλλων, ποὺ ἀκόμη, γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους, ἀντιστέκονται.

Τὸ ἀμέσως ἐπόμενον καὶ ἤδη ἐν ἐξελίξει, εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῶν τῶν νέων συνταγματικῶν καὶ νομικῶν πλαισίων, καθολικῶς, ὑπὸ τὸν ἐπιπρόσθετο παράγοντα τῆς «ἀντιτρομοκρατικῆς» λαγνείας. Μίας ἀκόμη ἀνοησίας, ποὺ αὐτοὶ ποὺ τὴν καλλιέργησαν καὶ ἀκολούθως ἐμφανίζονται πλέον ὡς εἰδικοὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καταστολή της. Σὲ αὐτὸ τὸ στάδιον, ποὺ ἤδη διανύουμε καὶ διακρίνουμε σὲ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες νὰ ἐφαρμόζεται, θὰ ἔχουμε τὴν ἀπόλυτο καταστολὴ τῶν πληθυσμῶν, τάχα μου γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους. Ἐδῶ πλέον δὲν συζητᾶμε γιὰ ἡμίμετρα καὶ γιὰ λίγο ἀπὸ ὅλα, ἀλλὰ γιὰ ὁλοκληρωτισμούς.

Πίσω ὅμως ἀπὸ τὰ ἐπίσημα προσχήματα (λαθρομεταναστευτικό, οἰκονομικὴ ἀφαίμαξις μέσῳ φόρων, ἐπιδοματικὴ πολιτική, ἀσφαλιστικὰ καταῤῥεόντα συστήματα, παγκόσμια χρέη καὶ λοιπὲς μπαρουφολογίες) ἐμφωλεύει ἡ πραγματικότης. Κι αὐτὴ ἡ πραγματικότης ὑπαγορεύει, ἐν πυκνώσει, τὰ ἐξῆς:

  • Ἀπόλυτος καταστολὴ τῶν πληθυσμῶν, παγκοσμίως, μέσῳ κυρίως τοῦ φορολογικοῦ ἐλέγχου. Πτωχοποίησις καὶ ἐξάρτησις τῶν πάντων ἀπὸ τὶς ἐπιδοματικὲς πολιτικές. Φτώχεια, ἀνεργία, ἀνέχεια, πείνα, ἐξάρτησις, ἐξαθλίωσις παγκοσμίως.
  • «Ἀντιτρομοκρατικοὶ νόμοι» ποὺ θὰ μεγιστοποιήσουν τὰ συστήματα παρακολουθήσεως κι ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν, ἐνᾦ παραλλήλως θὰ ἀπομειώσουν, ἢ καὶ θὰ ἐξαλείψουν, πλήρως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
  • Ἔλεγχος κάθε πηγῆς καὶ μέσου, γιὰ τὴν στοιχειώδη ἐπιβίωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Τὰ ὕδατα, οἱ σπόροι, οἱ καλλιέργειες, ἡ γῆ περνοῦν στὰ χέρια τῶν «ἐκλεκτῶν».
  • Ἰδιωτικοποίησις τοῦ παγκοσμίου πλούτου, ἐξάλειψις τῆς ἐπιχειρηματικότητος, δίωξις κάθε ἐλευθέρου ἐπαγγελματία καὶ σοσιαλιστικοποίησις, ἀνεξαρτήτως προθέματος (κομμουνισμός, φασισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, σοσιαλισμός, ἄμεσος δημοκρατία ἢ καὶ σκέτο δημοκρατία) παγκοσμίως.
  • Ἀντικατάστασις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἀπὸ μηχανές. Κάθε βῆμα τῆς ῥομποτικῆς δὲν συνιστᾶ πλέον πολιτισμό, ἀλλὰ γενοκτονία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.
  • Ἀπομείωσις τοῦ πληθυσμοῦ παγκοσμίως, σὲ δυσθεώρητα ποσοστά, μέσῳ ἀσθενειῶν, τροφῆς, ὕδατος, πολέμων, στοχευμένων γενοκτονιῶν ἤ, ἀκόμη, καὶ φυσικῶν καταστροφῶν.
  • Νέες μορφὲς διαχειρίσεως πληθυσμῶν, ποὺ θὰ προσχωρήσουν «οἰκειοθελῶς» στὴν κοινωνία τῆς μίας ἀρχῆς, ὑπὸ τὴν «ἀπειλὴ τῆς ἐξωγηΐνου εἰσβολῆς». Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα θὰ δοῦμε ἀκόμη καὶ στὶς κεντρικές μας πλατεῖες …«ἰπταμένους δίσκους», δημιουργήματα τῆς …ΝΑΣΑ!!!
  • Ἐρημοποίησις μεγάλων περιοχῶν τοῦ πλανήτου καὶ ἐξαφάνισις κάθε ζώσης μορφῆς σὲ αὐτές.
  • Δημιουργία, ἀκόμη καὶ διὰ τῆς βίας, νέου ἀνθρωπίνου εἴδους, σαφῶς πιὸ καλὰ ἐλεγχομένου καὶ ὑπακούου, ἀπὸ ὅσους θὰ ἐπιβιώσουν.

Αὐτὰ ἔπονται. Γιὰ τὴν ὥρα βιώνουμε τὶς διεργασίες καὶ τὰ ἐπὶ μέρους βήματα, πρὸ κειμένουν νὰ φθάσουμε στὸ πέρας τοῦ ἀρχικοῦ σχεδιασμοῦ τους, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ …ἀδαεῖς καὶ πρόθυμοι. Στόχος τοῦ παραπάνω σχεδιασμοῦ ἡ ἄνευ ἀντιῤῥήσεων καὶ ἀντιδράσεων, ἢ ἀκόμη καὶ ἐθελοντική, στὸ πλεῖστον τῶν πληθυσμῶν, συναίνεσις στὴν ὁριστικὴ ἐφαρμογὴ τῶν παραπάνω.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ εἰκόνα, ἀπὸ ἐδῶ, δείχνει τὸ τὶ συμβαίνει κυρίως στὴν Μαλαισία, ὅπου σήμερα ἡ πορνεία, ἡ ἐξαθλίωσις, ἡ παιδεραστία εἶναι παγκοσμίως ἀνεγνωρισμένα προβλήματα, καθὼς φυσικά, εἰδικῶς σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, προσφέρονται …«λύσεις» γιὰ κάθε ὑπανάπτυκτο κτῆνος, ποὺ ἀγοράζει, γιὰ ψίχουλα, κάθε εἴδους ὑπηρεσίες. Αὐτὸ ὅμως, ἐὰν τὸ ἀναγάγουμε σὲ ἐπίπεδον παγκόσμιον, συνδυαστικὰ προσθέσουμε τὶς κοινωνικο-πολιτικὲς ἀλλαγές, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς μετακινήσεις αὐτῶν τῶν ἐξαθλιωμένων ὑπηκόων σὲ χῶρες τῆς Δύσεως, εἶναι εὔκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ πλέον πρόθυμοι, γιὰ νὰ ἀποδεκτοῦν τὸ νέο αὐτὸ μόρφωμα, εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἤδη βιώνουν πολὺ χειρότερες συνθῆκες διαβιώσεως στὶς χῶρες τους. Σὲ αὐτοὺς θὰ πατήσουν, ὠθώντας τους πρωτίστως σὲ ἱκανοποιητικὲς πλειοψηφίες, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …«πείσουν» νὰ …«συμφωνήσουμε» στὰ παραπάνω. Ὅλα στημένα εἶναι, ἀπὸ τὴν ἀρχή τους καὶ ἡ μόνη μας διέξοδος πλέον, ὡς ἀνθρωπότητος, εἶναι μία: νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ μᾶς συμβαίνει καὶ νὰ πολεμήσουμε μὲ τὴν αὐθονία τῶν ὅπλων ποὺ διαθέτουμε καὶ τὰ ὁποία σαφῶς δὲν εἶναι τὰ γνωστὰ καὶ καλοδιαφημιζόμενα σημαδεμένα ὅπλα, ποὺ τόσο ἁπλόχερα μᾶς προσφέρουν οἱ κρατοῦντες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply