Ἡ μεγάλη ἔξοδος ποὺ ξεκίνησε στὶς 10 Ἀπριλίου 1826!

Ἡ μεγάλη Ἔξοδος!
Ἡ μεγάλη στάσις τῆς ἱστορίας τῆς Ἀνθρωπότητος γιὰ νὰ λάβῃ μαθήματα ἡρωϊσμοῦ, αὐτοθυσίας, ἀγώνων!
Ὁ πολιορκημένος, ἄν καὶ προδομένος, κατάφερε καὶ πέρασε…. Ὄχι σύσσωμος…  Δυστυχῶς…
Ἀλλὰ σίγουρα διεσώθησαν ἀρκετοὶ πολεμιστὲς γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ἀγῶνα τῆς Ἐλευθερίας.
Ἕναν ἀγῶνα ποὺ οὐδέποτε τελείωσε…
Οὐδέποτε ἔπαψε…
Μᾶς παραπλανοῦσαν τόσους χρόνους, μὲ λόγια, μὲ μύθους, μὲ ὑποσχέσεις…
Μὰ ἐπὶ τέλους ἀρχίζουν νὰ πέφτουν οἱ μάσκες…
Τὸ ’21 ἦταν ἡ ἀρχή!
Κι ἐμεῖς, ἐδῶ τώρα, πολιορκημένοι, ἑτοιμάζουμε τὴν Νέα Μεγάλη Ἔξοδο!!!
Αὐτὴν ποὺ ὅμως δὲν πρόκειται νὰ προδοθῇ, διότι πλέον μάθαμε… Φυλαγόμαστε…

Θὰ πέσουν πολλοί…
Μὰ θὰ γραφοῦν νέες σελίδες δόξης καὶ ἡρωϊσμοῦ…
Νέες, ἄγραφες…
Καὶ  μετὰ θὰ κλείσῃ αὐτὸς ὁ κύκλος…
Κοντεύουμε Ἕλληνες…
Ξεκίνησε… Κι ἐμεῖς θὰ τιμήσουμε καὶ τὴν ἱστορία μας καὶ τὶς μνῆμες μας καὶ τοὺς νεκρούς μας!

Φιλονόη.

 

(Visited 238 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἡ μεγάλη ἔξοδος ποὺ ξεκίνησε στὶς 10 Ἀπριλίου 1826!

  1. Μία ἐκ τῶν μεγαλυτέρων στιγμῶν τῆς παγκοσμίου ἱστορίας Φιλονόη. Τώρα, ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ συγκρίνεις τοὺς ἠμιθέους αὐτοὺς μὲ τὰ σημερινὰ κατάπτυστα ὄντα , ἐμᾶς δηλαδὴ, τὰ ὁποῖα τὠρα πολιορκημένα ἐτοιμάζουν τὴν νέαν μεγάλην ἔξοδον καὶ τὰ τοιαῦτα ὀνειρικὰ καὶ μή, δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι. Ἐκτὸς καὶ ἄν ἐννοεῖς ὅτι ἑτοιμάζουμε τὴν ἔξοδον ἀπὸ τὸν ἐαυτόν μας, ὁπότε θὰ συμφωνήσω ἄν καὶ δὲν τὸ βλέπω.

Leave a Reply