Λίγη ἀναγκαία σοβαρότης χρειάζεται ἀπὸ τοὺς κυβερνῶντες

Εἴπαμε νὰ μὴν μιλᾶμε πολὺ ἐμεῖς οἱ πολῖτες καὶ νὰ μὴν ἐμπλεκόμεθα μὲ τὰ περίπλοκα καὶ εὐαίσθητα ἀμυντικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ χειρίζονται μόνον οἱ εἰδικοὶ ἐμπειρογνώμονες.
Ὅμως ἀκόμη περισσότερο δὲν πρέπει νὰ μιλοῦν ἀπαξιωτικὰ οἱ κυβερνῶντες μας καί, μάλιστα, μὲ ἀκόμψους χαρακτηρισμοὺς γιὰ ἄλλους ἀρχηγοὺς κρατῶν.

Ὁ μὲν Καμμένος λοιπὸν ἀπεκάλεσε τὸν Ἐρντογὰν «τρελλό» καὶ ὁ δὲ Τσίπρας τὸν ἀπεκάλεσε «Σουλτᾶνο»
Ἀνάρμοστοι καὶ περιττοὶ τέτοιου χαρακτηρισμοὶ γιὰ ἡγέτες καὶ πολιτικούς….

Εἰδικὰ τώρα ὅμως, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δίδουν τὴν ἐντύπωση πὼς ὅλο αὐτὸ ἔγινε γιὰ ἐσωτερικοὺς μικροπολιτικοὺς καὶ προεκλογικοὺς λόγους, θέτοντας σὲ κίνδυνο σοβαρὰ ἐθνικὰ ζητήματα.

Λίγη παραπάνω σοβαρότης πιὰ ἀπαιτεῖται…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 613 times, 1 visits today)
Leave a Reply