Φωτογραφία τῶν τεσσάρων αὐτοκρατόρων

Ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία εἶναι γνωστὴ ὡς ἡ φωτογραφία τῶν τεσσάρων αὐτοκρατόρων.

Ἀπὸ δεξιὰ πρὸς ἀριστερά: Ἐδουάρδος 7ος, Ἐδουάρδος 8ος, Γεώργιος 6ος, Γεώργιος 5ος.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι οἱ δύο Γεώργιοι ἀνέβηκαν στὸν θρόνο ὡς Δοῦκες τοῦ York μιᾶς καὶ ἦσαν δευτερότοκοι καὶ ὄχι πρωτότοκοι.

Τὸ ὄνομα ποὺ ἐσυνήθιζε ὁ Ἐδουάρδος 8ος ἦταν David, ἐνῶ ὁ ἀδελφός τουῦ Γεώργιος ὁ 6ος (πατέρας τῆς σημερινῆς βασιλίσσης) ἦταν γνωστὸς ὡς Μπέρτυ.

Ἐπίσης τὸ 1936 θεωρεῖται ὡς ἔτος τῶν τριῶν βασιλέων μιᾶς κι ἐβασίλευσαν διαδοχικὰ ὁ Γεώργιος 5ος, τὸν ὁποῖον διεδέχθη ὁ υἱός του Ἐδουάρδος ὁ 8ος καὶ ὁ ὁποῖος παρῃτήθη γιὰ τὰ μάτια τῆς λαίδης Σίμσον γιὰ νὰ τὸν διαδεχθῇ ὁ ἀδελφός του Γεώργιος ὁ 6ος.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply