Ἴσως χρειαζόμεθα μίαν νέα «3η Σεπτεμβρίου»…

3 Σεπτεμβρίου σήμερα…
Ἡμερομηνία σταθμὸς (θετικὸς κι ἀρνητικός) στὴν ζωὴ τοῦ τόπου…

Τὸ 1843 ἐπιβάλλεται δι΄ ἐπαναστάσεως (προσοχή, στρατοῦ καὶ λαοῦ), ἡ βασιλευομένη δημοκρατία, διότι στὴν οὐσία ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἐκχωρήσεως Συντάγματος ἀπὸ τὸν Ὄθωνα, ἐκεῖ ὁδήγησε.

Τὸ 1974 δημιουργεῖται τὸ κόμμα ποὺ θὰ ἀποδειχθῇ ὁ ὁλετὴρ τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ…
Τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ., τὸ ὁποῖον μὲ τὶς παραφυάδες του (ΚΚΕ, ΕΑΡ κλπ), ἀλλὰ καὶ τοὺς κομπλεξικοὺς τῆς Ν.Δ., ποὺ θέλησαν νὰ τὸ μιμηθοῦν ὁμοιάζοντάς του, ὁδήγησαν τὸν τόπο στὰ χάλια ποὺ ἔχει σήμερα…

Ἂς ἐλπίζουμε νὰ ἔλθῃ μία νέα 3η Σεπτεμβρίου, ποὺ θὰ ἀποδειχθῇ …«Βαστίλλη», γιὰ τοὺς κυβερνήσαντες ἔως σήμερα…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 121 times, 1 visits today)
One thought on “Ἴσως χρειαζόμεθα μίαν νέα «3η Σεπτεμβρίου»…

Leave a Reply