Γιατί μᾶς φταίει (μόνον) ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια;

Εἰσαγωγικές ἐξετάσεις ὑποψηφίων γονέων;

Πολὺς ντόρος γίνεται τελευταία γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι «σωστὸ» νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Ὅσοι φέρνουν ἀντίῤῥηση, ἑστιάζουν τὴν πολεμική τους στὸ ὅτι τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι «δὲν μπορεῖ νὰ διδάξῃ ἑτεροφιλία»καὶ ὅτι ἔτσι τὸ παιδάκι θὰ βγῇ μὲ σεξουαλικὴ «παρέκκλιση»!

Μοῦ ἔχουν δημιουργηθῇ κάποιες ἀπορίες, ποὺ θὰ πρέπη νὰ ἀπαντηθοῦν ἀπὸ ὅσους πιστεύουν ὅτι οἱ σεξουαλικὲς προτιμήσεις τῶν κηδεμόνων ἐπηρεάζουν τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξη ἑνὸς παιδιοῦ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπορία πρώτη:

Στὶς μονογονεϊκὲς οἰκογένειες, ποῦ εἶναι πιὰ πάρα πολλές, τὰ παιδάκια ἀποκτοῦν τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ τοῦ μοναδικοῦ γονέως τους;

  • Δηλαδή, τὰ ἀγοράκια ποῦ μεγαλώνουν μόνον μὲ τὴν μητέρα τους, χωρὶς δηλαδὴ ἀνδρικὸ πρότυπο, βγαίνουν gay;
  • Ὁμοίως, τὰ κοριτσάκια ποῦ μεγαλώνουν μόνον μὲ τὸν πατέρα τους, χωρὶς γυναικεῖο πρότυπο, βγαίνουν λεσβίες;

Μήπως νὰ ἀπαγορεύσουμε νά ὑπάρχουν παιδιά σὲ μονογονεϊκές οἰκογένειες (ἐκτὸς ἐὰν γονεὺς καὶ παιδὶ εἶναι τοῦ ἰδίου φύλου) καὶ τὰ παιδιὰ αὐτὰ νὰ τὰ στέλνουμε σὲ ἱδρύματα, καλοῦ-κακοῦ;

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀπορία δευτέρα

Ἡ ἐτεροφυλία τῶν κηδεμόνων εἶναι ἐγγύησις ὁμαλῆς ἀναπτύξεως ἑνός παιδιοῦ;

  • Ἑτερόφυλοι γονεῖς κακοποιοῦν τὰ παιδιά τους, σωματικὰ καὶ ψυχικὰ καὶ αὐτὸ εἶναι τόσο διαδεδομένο, ποὺ ἔχει διαστάσεις ἀληθινῆς μάστιγος!
  • Ἑτερόφυλες μητέρες κάνουν μωρὰ καὶ τὰ πετοῦν στοὺς φωταγωγοὺς καὶ στοὺς κάδους σκουπιδιῶν.
  • Ἑτερόφυλες μητέρες βγάζουν τὰ κοριτσάκια τους στὴν πορνεία, ἀπὸ 6-7 ἐτῶν.
  • Ἐτερόφυλοι πατέρες βιάζουν παιδάκια, ἀγοράκια καὶ κοριτσάκια, δικά τους ἢ υἱοθετημένα.
  • Ἑτερόφυλος (!) ἱερωμένος ἐβίαζε τὸ υἱοθετημένο κοριτσάκι του, ἀπὸ ὅταν ἐκεῖνο ἦταν 4 ἐτῶν.
  • Ἑτερόφυλοι γονεῖς βάζουν τὰ ἀνήλικα παιδιά τους νὰ ζητιανεύουν καὶ τὰ ἐκμεταλλεύονται.
  • Ἑτερόφυλοι γονεῖς μαθαίνουν τὰ παιδιά τους νὰ κλέβουν καὶ νὰ κάνουν ἀπάτες καὶ διάφορα ἄλλα, καθόλου ἀξιέπαινα.

Μήπως λοιπὸν νὰ καθιερώσουμε εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις γιὰ ὑποψηφίους γονεῖς;
Ἀλλά, τότε, ἡ πλειοψηφία θὰ κοπῆ!

Τί θὰ γίνουν τὰ ἀμέτρητα παιδιὰ ποὺ ἤδη ὑπάρχουν καὶ ποῦ οἱ γονεῖς τους δὲν θὰ περνοῦσαν μὲ τίποτα τὶς ἐξετάσεις;
Θὰ τὰ δώσουμε σὲ ἱδρύματα;

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Τι θέλει νά πῇ ὁ ποιητής;

Ὅσοι ἔχουν τόση μεγάλη ἀγωνία γιὰ τὴν «σωστὴ» ἀνατροφὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφύλους γονεῖς, ἀλλὰ οὐδέποτε ἔχουν, ἔως τώρα, κάνῃ ἀκτιβιστικὲς ἐνέργειες γιὰ ὅλες τὶς παραπάνω περιπτώσεις, (ποὺ εἶναι καὶ πολὺ σοβαρότερες), εἶναι ἁπλᾶ ὑποκριτὲς καὶ ὀλίγον κολλημένοι σὲ λάθος πρότυπα.

Ἂς λάβουμε μέτρα γιὰ νὰ διορθώσουμε ἔστω καὶ τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ παρατράγουδα ποὺ συμβαίνουν σὲ παιδάκια ἐτεροφύλων καὶ τότε θὰ ἔχουμε προσφέρη τεράστια ὑπηρεσία στὰ παιδιὰ ὅλου του κόσμου.

Λόγῳ ἰδιότητος, ἔχει τύχη νὰ συναντήσω πολλά, μὰ πάρα πολλὰ παιδάκια, μὲ τσακισμένη ψυχολογία, μὲ σακατεμένο ψυχικὸ κόσμο καὶ ἐμφανῆ ψυχικὰ τραύματα.

Κανένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδάκια δὲν ἦταν ἔτσι λόγῳ τῆς σεξουαλικῆς προτιμήσεως τῶν κηδεμόνων του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀπαίσια συμπεριφορὰ τοῦ κηδεμόνος πρὸς τὸ ἴδιο τὸ παιδάκι…

Αὐτὸ εἶναι ποὺ μετρᾶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα.

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply