Σημαία τοῦ αἵματος καὶ τοῦ πένθους…

Τῆς πατρίδος μου ἡ σημαία
δὲν ἔχει πλέον χρῶμα γαλανό.
Οὔτε κὰν νὰ κυματίζῃ,
τὸν ὁλόλευκο σταυρό.

Ἔχει μαῦρο γιὰ τὸ πένθος
καὶ γιὰ τὸ αἷμα ἐρυθρό.

Ἐτούτη ἡ Ἱερὰ Γῆ, ἔχει ποτισθῆμὲ ἄπειρα λίτρα αἵματος.
Αἷμα ἡρώων. Αἷμα ἐκείνων ποὺ πάντα ποθοῦσαν νὰ τὴν βλέπουν Ἐλευθέρα!

Καὶ οὐδέποτε θὰ πάψη νὰ ποτίζεται μὲ αἷμα Ἑλλήνων!!!
Ἐτούτη ἡ Ἱερὰ Γῆ, ξέρει νὰ γεννᾷ Ἄνδρες καὶ Γυναῖκες μὲ Ψυχή.

Κι ὅταν ἔλθῃ κι ἡ δική μου ἡ σειρά, δὲν θὰ φύγω μόνος μου.
Νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι θὰ πάρω κι ἄλλους μαζύ μου.
Ἐκείνους ποὺ σκλάβωσαν τὰ παιδιὰ τῆς Μάννας μας.
Ἐκείνους ποὺ στὸ ὄνομα μίας δῆθεν «δημοκρατίας» ἔβαλαν ἐτοῦτο τὸν Τόπο στὴν ἀπάνθρωπη σκλαβιὰ
τῆς διαρκοῦς (καὶ μὲ ἀμέτρητα ὀνόματα καὶ προσωπεία) δικτατορίας τους…

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply