Φονευθέντων ΕΛΑΣιτῶν προσωπικὰ ἀντικείμενα

Σπάνιο ἔγγραφον, τὸ ὁποῖο εἶναι «Πρωτόκολλον Εἰδῶν Φονευθέντων Ἰδιωτῶν».

Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον συνετάχθη τὴν 19ην Νοεμβρίου τοῦ 1948 ἀπὸ τὴν «Ἑλληνικὴ Βάσισικὴ Χωροφυλακή», καὶ ἀφορᾶ στοὺς τρεῖς φονευθέντες συμμορῖτες, οἱ ὁποῖοι ἐπετέθησαν τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1948 στὴν ἁμαξοστοιχία ποὺ ἐκτελοῦσε τὸ δρομολόγιο Βόλου-Καλαμπάκας, πρὸ κειμένου νὰ τὴν ληστέψουν, καθὼς μετέφερε χρήματα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Τὰ στελέχη τῆς «Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλκας» ὅμως, ποὺ συνόδευαν ὡς φρουρὰ ἀσφαλείας τὴν ἁμαξοστοιχία, κατάφεραν κατὰ τὴν συμπλοκὴ ποὺ ἐπηκολούθησε, νὰ τοὺς ἐξοντώσουν.

Ἀξίζει νὰ διαβασθῇ τὸ ἔγγραφο γιατί ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν συμμοριτῶν, καθὼς καὶ τὰ προσωπικά τους ἀντικείμενα, πλὴν τοῦ ὁπλισμοῦ ποὺ ἔφεραν μαζύ τους κατὰ τὴν ἔνοπλη συμπλοκή.
(δωρεὰ κ. Μητσάκη Νικολάου).

Ἱστορικὸς Συλλέκτης Βεῤῥοίας

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply