Ψευδαισθήσεις δημοκρατίας σὲ χώρα ἀποικία

Δὲν ἔχεις δημοκρατία ἐπεὶ δὴ μόνον ψηφίζεις
Διότι…

Δημοκρατία θὰ εἶχες ἐάν:

 • Οἱ τρεῖς ἀνεξάρτητες Ἀρχές, ἡ Νομοθετική, ἡ Ἐκτελεστικὴ καὶ ἡ Δικαστικὴ ἦσαν πραγματικὰ Ἀνεξάρτητες.
 • Ἡ χώρα δὲν εἶχε παραδώση τὴν Ἐθνική της Κυριαρχία.
 • Δὲν καταντοῦσε ὑποθηκευμένος «χῶρος».
 • Εἶχε νομισματικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἐθνικὸ νόμισμα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ὑποτιμήσῃ καὶ νὰ κάνῃ τιμαριθμικὴ ἀναπροσαρμογὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ εὐρῶ ποὺ ὑποτιμᾶ τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο καὶ τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων.
 • Δὲν εἶχαν ξεπουληθῆ τὰ πάντα, μέσῳ ἑνὸς ὑπερταμείου ποὺ τὸ χειρίζονται ξένοι.
 • Δὲν εἶχαν ἐκδιωχθῆ τὰ νειάτα ἀπὸ τὴν πατρίδα μας.
 • Πλήρωνες φόρους στὸ κράτος καὶ ὄχι χαράτσια σὲ μία Ἀνεξάρτητο ξενοδιοικουμένη Ἀρχή, ὅπου οὔτε ὁ ἴδος ὁ ΥΠΟΙΚ δικαιοῦται νὰ ἐλέγξῃ καὶ ἡ ὁποία εἶναι τόσο «δημοκρατική» καὶ τόσο «διαφανής», γιὰ νὰ μὴν δίδῃ λογαριασμὸ ὁπουδήποτε. Μία Ἀρχὴ δηλα δὴ ποὺ δὲν ὑπόκειται σὲ ὁποιονδήποτε ἔλεγχο!!!
 • Ὑπῆρχε ἰσονομία, ἰσηγορία καὶ δικαιοσύνη!!!
 • Εἶχες λόγο καὶ ἐλαμβάνετο ὓπ΄ὄψιν ἡ ἐτυμηγορία σου, ἡ λαϊκὴ ἐτυμηγορία, γιὰ τὴν μὴ παράδοση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, της Ἐθνικότητος, τῆς ψευδο μακεδονικῆς γλώσσης καὶ τῆς πλαστογραφήσεως τῆς ἱστορίας σου, ὅταν ἔκανες τὰ δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἐπηκολούθησαν.
 • Ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν εἶχε ῥόλο γλάστρας καὶ μάλιστα ἀκριβοπληρωμένης.
 • Ἡ χώρα δὲν καθίστατο ἕρμαιο τοῦ κάθε πλειοψηφοῦντος ποὺ γιὰ ἄλλα τὸν ἐψήφισες καὶ ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἔπραξε, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ γνωρίζει πὼς ἀρκεῖ νὰ σοὺ ὑφαρπάξῃ τὴν ψῆφο καὶ οὐδέποτε νὰ λογοδοτήσῃ, ἀλλὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τέσσερα χρόνια ἐξουσίας ποὺ θὰ κάνη ὅ,τι γουστάρη καὶ ὄχι ὅ,τι ὑποχρεοῦται ἀπὸ τὴν λαϊκὴ ἐντολή!

Ἂν νομίζῃς λοιπὸν πὼς ἔχεις Δημοκρατία ἐπειδή σου δίδουν (ἀκόμη) στὴν κατεχομένη χώρα μας τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίζῃς, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἔχουν νομότυπο κάλυψη στὶς ἀνομίες τους, γιὰ τὶς ὁποῖες ἐφρόντισαν καὶ φροντίζουν μὲ τὸν Νόμο περὶ (μὴ) εὐθύνης ὑπουργῶν, εἶσαι βαθειὰ νυκτωμένος.

Μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα θὰ πρέπῃ νὰ ῥίχνουμε ζάρια ἢ νὰ πηγαίνουμε στὶς καφετζοῦδες ἢ νὰ μυρίζουμε τὰ δάκτυλά μας,γιατί μετὰ τὸ ταμεῖο΄τῆς κάλπης, τίποτα δὲν σοὺ ἐγγυᾶται πὼς ἐπέλεξες πρόγραμμα μέσῳ τοῦ κόμματος ποὺ ἐψήφισες, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἐφαρμόση.

Ἀντιθέτως, ἐδῶ ἐκτός του νὰ ἐπιλέξῃς πρόγραμμα, θὰ πρέπη νὰ ἔχῃς καὶ …μαντικὲς ἱκανότητες ὡς πρὸς τὸ ποιὸς προτίθεται νὰ τὸ ἐφαρμόσῃ ἢ ὄχι.
Γιατί τακτικότατα τὸ πρόγραμμα εἶναι μόνο γιὰ νὰ σὲ δελεάσῃ καὶ νὰ σοὺ ἁρπάξει τὴν ψῆφο ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ ἐφαρμοσθῇ…

Μὲ τὸ ὑπάρχον σύστημα ἀρκεῖ νὰ ἁρπάξουν τὴν ψῆφο σου μὲ κάθε μέσον καὶ μετὰ ….μὴ τὸν εἴδατε τὸν Παναγῆ…

Ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ κατοχὴ καὶ σὲ κατεχομένη χώρα δημοκρατία δὲν ὑπάρχει!!!

Δὲν ἔχουν Δημοκρατία στὶς ἀποικίες, πόσο περισσότερο στὶς μπανανίες.
Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ὀλισθαίνουμε σὲ ἀκόμη χειρότερα μονοπάτια καθεστωτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.
Ὁποῖος δὲν εἶναι μαζύ τους, εἶναι ἐναντίον τους, εἶναι «φασίστας» καὶ κάθε ἄλλο κοσμητικὸ ποὺ δὲν βάζει ἀνθρώπου νοῦς.
Ἡ δὲ συγκεκριμένη λέις,ἔχει γίνει καραμέλλα….

Ὄχι κύριοι δὲν εἶναι φασίστες ὅσοι εἶναι ἐναντίον τῶν πολιτικῶν τῆς παραδόσεως τῆς χώρας,τῆς τυφλῆς ὑποτελείας στοὺς νεοναζὶ κατακτητές μας μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.
Ξεχάσαμε ἀκόμη καὶ νὰ διαφωνοῦμε σὲ κόσμιο ἐπίπεδο δημιουργικοῦ διαλόγου καὶ κολλᾶμε μία ταμπέλα κι ὅποιον πάρη ὁ …χάρος!

Οὐδέποτε ἄλλοτε, ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ ἔπειτα,  εἴδαμε τέτοιο χαμηλὸ ἐπίπεδο λόγου, ἐπιπέδου «ταμπέλας» καὶ καφενέ, ἀκόμη καὶ μεταξὺ πολιτικῶν ἀρχηγῶν.
Τέτοια σκοπουμένη πόλωσις καὶ τέτοια ἄνοδος τῶν ἄκρων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκραίων χαρακτηρισμῶν, ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων, πρωτοφανῶς ἀντικρύζουμε.
Βοήθειά μας…

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 256 times, 1 visits today)
Leave a Reply