Ἱστορικὲς παραλείψεις (;;;) γιὰ τὴν Μινωϊκὴ Κρήτη

Τὸ δακτυλίδι τοῦ Μίνωος καὶ οἱ κοχλίες 

Ἐὰν δὲν γνωρίζῃς ἱστορία, δὲν μπορεῖς νὰ δικαιολογήςῃς ὁρισμένα πράγματα. Οἱ κοχλίες (κοχύλια), ποὺ εὕρισκε ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη στὴν Μινωικὴ Ἐλεύθερνα, προεκάλεσαν τὴν ἀπορία. Δὲν γνωρίζω ἐὰν τοὺς ἐφύλαξαν κάπου ἢ τοὺς ἐπέταξαν, πάντως ἡ παρουσία τους ἐκεῖ, ἐκρίθη ἀδικαιολόγητος.

Ἡ σπείρα τοῦ κοχλίου, ἦταν ὅ,τι πιὸ κοντινὸ στὸν οὐρανό, ὅπως τὸν ἀντελαμβάνοντο οἱ ἀρχαῖοι καὶ στὸ Ἰωνικὸ κιονόκρανο. Ὁ κοχλίας εἶχε χαρακτηρισθῆ ἱερὸς καὶ ὑπῆρχε σὲ κάθε σπίτι Μινωΐτου. Θεωρεῖτο δὲ ἡ κατοικία τῆς ἐπουρανίου θεᾶς, αὐτῆς ποὺ ἐπίστευαν ὅτι κινεῖται σὲ κύκλους καὶ στροβιλίζεται. Στὸ δακτυλίδι τοῦ Μίνωος, τὰ σπίτια πλάι στὰ ἱερά, συμβολίζοντο μὲ κοχλίες. Ἀπὸ ἕναν τέτοιο φαίνεται νὰ ἐξέρχεται ἡ θεά, στὴν ὑπερτάτη γιὰ τοὺς Μινωΐτες Ἑορτὴ τοῦ Ἡλίου (θερινὸ Ἡλιοστάσιο). Ἔχει βέβαια τεράστιο ἐνδιαφέρον ἡ συνολικὴ ἑρμηνεία τοῦ δακτυλιδιοῦ, ἀλλὰ ἄλλην φορά.

Τὰ «κουκουνάρια» στὴν Μινωϊκὴ Κρήτη 

Τὴν λέμε σήμερα Κουκουναριὰ (πεύκη ἡ πίτυς ἐπιστημονικὰ) καὶ ἦταν τὸ ἱερὸ δένδρο στὴν Μινωικὴ Κρήτη. Ὁ καρπὸς τοῦ ὡρίμαζε κάθε 3 χρόνια καὶ τότε οἱ Μινωΐτες ἑόρταζαν. Εἶχαν συγκομιδὴ τοῦ πολυτίμου καρποῦ καὶ ἑόρταζε ταὐτοχρόνως καὶ ἡ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ. Στὸ δακτυλίδι τοῦ ΜΙΝΩΟΣ, αὐτὴ ἡ ἑορτὴ ἀναπαρήστατο. Ἡ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ἀπὸ τὸ ἱερό της δεξιά, δείχνει νὰ ἐποπτεύῃ τὴν συγκομιδή. Κοντά της ἵπταται ἡ ἱέρεια ΜΕΛΙΣΣΑ. Ἔτσι βέβαια καὶ τὴν ἀναγνωρίζουμε. Οἱ ὑπηρέτες τῆς θεᾶς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἐπιδίδονται στὴν συγκομιδὴ καὶ εἶναι φανερὸ αὐτό, ἀπὸ τὸ κουκουνάρι ποὺ κρατᾶ ὁ ἄνδρας. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κουκουνάρι, κρυβόταν ὅλη ἡ ἐνέργεια τοῦ Οὐρανοῦ καὶ Ἥλιου κατὰ τοὺς Μινωΐτες καὶ αὐτὸ εἶχε νὰ κάνῃ μὲ τὴν μορφὴ τοῦ δένδρου. Τὸ φύλλωμα κυκλικὸ ἐπάνω, ὅπως ὁ οὐρανὸς καὶ οἱ τοῦφες τοῦ φυλλώματος ὑψηλὰ σὲ ἄμεσο ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἥλιο.

Στὸ ἄλλο δακτυλίδι καὶ σὲ ἄλλη ἑορτή, ἡ θεὰ κάθεται κάτω ἀπὸ τὴν Κουκουναριὰ καὶ ἡ ἱέρεια Μέλισσα ἵπταται πίσω της. Δὲν πρόκειται βέβαια γιὰ ἐλιά, εἶναι φανερό. Ὄχι τόσο φανερὸ γιὰ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς θεωρίας, ὅτι ἡ ἐλιὰ ἦταν τὸ ἱερὸ δένδρο στὴν Κρήτη. Πρόκειται γιὰ αὐτούς, ποὺ παντοῦ θέλουν καὶ βλέπουν  Ἀθήνα. Τὰ ἄλλα τῶν δακτυλιδιῶν, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἐπὶ τοῦ παρόντος.

Ἡ ἀνάρτησις αὐτή, ποὺ θεωρῶ ὅτι ἀνήκει στὶς καλλίτερες ἕως τώρα, καταδεικνύει καὶ αὐτή, τὸ χαμηλῆς ποιότητος ἐπιστημονικὸ προσωπικὸ ποὺ ὑπάρχει. Φανερώνει τὴν ἀδυναμία σὲ αὐτό, νὰ διαβάςῃ τὶς παραστάσεις τῶν ἀρχαίων καὶ ἔτσι νὰ συνθέςῃ πραγματικὴ ἱστορία. Ἔχοντας στὰ χέρια τους ἀναρίθμητα πραγματάκια, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μάθουν νὰ μελετοῦν, στολίζουν τὰ ὑπόγεια τῶν μουσείων μας. Καὶ αὐτὰ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν, γιατί κάτι πρέπει νὰ δείξουν, ἐκθέτουν τὴν «γύμνια» τους.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply