Δὲν ἐξέλιψαν οἱ λόγοι ἀναστολῆς τῶν ποινῶν

Μὲ βάση τὸ παρὸν ἀπαντητικὸ ἔγγραφο, ἰσχύει, ἔως καὶ σήμερα, ἡ ἀναστολὴ τῶν ποινικῶν διώξεων, κατὰ πολιτικῶν προσώπων καὶ στρατιωτικῶν γιὰ τὴν Προδοσία τῆς Κύπρου…

«…Δὲν ἐξέλιπαν ἀκόμη ἀκόμη οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀνεστάλησαν οἱ ποινικὲς διώξεις…».

Ποιοί εἶναι ῥέ γ@μῶτο αὐτοί οἱ λόγοι πού δέν ἐξέλιπαν οὔτε μετὰ ἀπὸ 44 χρόνια ἀπὸ τὴν κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση Ἀβέρωφ-Στεφανάκη;;;;;;;;;

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅσο ἀκόμη ἰσχύει αὐτὴ ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφασις, οὐδεῖς δύναται νὰ κινηθῇ νομικῶς ἐναντίον εἴτε τοῦ κράτους εἴτε τῶν προδοτῶν τῆς Κύπρου μας.!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply