Δὲν χρειαζόμεθα ἐξοπλισμὸ (γιὰ νὰ πληρώνουμε …ἐπιδόματα)!!!

Ἡ γνωστὴ σοσιαλιμπεραλ καραμέλα περὶ πολέμου ξανὰ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της.
Ἔτσι ἐγκαλοῦν ἀνθρώπους τῆς ἡλικίας μου (μὲ δύο υἱούς, ὁ ἕνας ἐστρατεύθη ἤδη καὶ ὁ ἄλλος θὰ στρατευθῆ στὸ ἐγγὺς μέλλον) γιὰ φιλοπόλεμο διάθεση, ἐπειδὴ μιλᾶμε γιὰ αὔξηση τῶν ἐξοπλισμῶν (προσωπικὰ γιὰ τεράστια ἐξοπλιστικὰ προγράμματα) στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία.

Εἶναι φανερὸ ὅτι τοὺς υἱούς μου τοὺς ἀγαπῶ (ἴσως ὑπέρμετρα) καὶ ὁ λόγος ποὺ ζήτω καρακόρυφο αὔξηση τῶν ἐξοπλισμῶν εἶναι γιὰ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ πολεμήσουν. Ἐὰν παρ’  ὅλα αὐτὰ αὐτὸ δὲν γίνῃ ἐφικτό, νὰ ἔχουν τοὐλάχιστον τὴν δυνατότητα νὰ ἀμυνθοῦν.

Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά, τὰ ἴδια ἔλεγαν καὶ οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ἄγγλοι τὸ 1935.
Ἀλλὰ ἡ ἱστορία δὲν διδάσκει.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Μὲ φρίκη οἱ Ἕλληνες μαθαίνουν καὶ γεωγραφία, ἀφοῦ γιὰ χρόνια ἐπίστευσαν ὅτι εὑρίσκονται κάπου μεταξὺ Ὁλλανδιας, Γερμανίας καὶ Δανίας (μὲ ὡραῖο κλίμα ὅμως) κι ἀφοῦ ἐξόρκισαν τὸν γείτονα μὲ μία εὐρωπαϊκὴ προοπτική…. Τώρα, σιγὰ σιγά, ἀντιλαμβάνεται ὁ λαουτζίκος ὅτι τὰ παιχνίδια παίζονται μὲ ὄπλα….

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀντίδρασίς του;
Ὑβρίζει ἀπὸ τὸ πρωὶ ἔως τὸ βράδυ Ἀμερική, Ἡνωμένη Εὐρώπη καὶ ἐσχάτως καὶ Ρωσσία (τὸ βλέπω κι αὐτὸ πλέον) ποὺ δὲν κάνουν ντὰ τὸν Ἐρντοάν.
Ἀσχολοῦνται ἐπίσης μὲ τὸ θέμα τῆς ψήφου τῶν ὁμογενῶν (μεταξύ του συριακοῦ), ἐνῶ ἡ μοναδικὴ λύσις ποὺ θὰ μπορέση ἴσως νὰ σώσῃ τὰ παιδιά τους, θὰ ἦταν νὰ ἀπαγορευθῇ καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους νὰ ψηφίζουν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάστασις τῶν Ἑλλήνων σήμερα.

Πάντως στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία δὲν ἔχουμε ἀκόμη χρησιμοποιήση στοιχεῖα ὑβριδικοῦ πολέμου, ὅπως τὰ λὲν πλέον.
Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχει τέτοια ὄπλα καὶ σὲ κάποιαν στιγμὴ νὰ εἶσθε σίγουροι ὅτι θὰ χρησιμοποιηθοῦν.

Διέῤῤευσε νωρίτερα στὰ δημοσιογραφικὰ γραφεῖα, ὅτι σκέπτεται νὰ στείλῃ τὸν Τσοῦκ στὴν Πόλη νὰ ὀργανώσῃ ἕνα fygete. Ἐὰν πάλι αὐτὸ δὲν πιάση θὰ κάνη ἕνα «μενουμεβρόπι» καὶ θὰ τοῦ κόψη τὰ πόδια τοῦ Ταγίιπ.
Σὰν ἐλαχίστη συνεισφορὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ προσπάθεια καί, παρὰ τὶς οἰκογενειακές μου ὑποχρεώσει,ς θὰ διαθέσω 100 γαλόνια ἄπερολ γιὰ τὶς συγκεντρώσεις.
Ἂς πάῃ καὶ τὸ παλιάμπελο.

Τὸ μόνο ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δελεάσῃ πάντως τὸν Ἐρντοὰν θὰ ἦταν ἕνα κόλπο γκρόσο γιὰ τὸ ὁποῖο διαθέτουμε τεχνογνωσία.
Τρεῖς χιλιάδες λεωφορεῖα (ὅπως παλαιὰ στὶς συγκεντρώσεις) νὰ πᾷν δῆθεν ἐκδρομὴ στὴν Ἄγκυρα καὶ αὐτοὶ οἱ 150.000 νὰ διαδηλώσουν ἔξω ἀπὸ τὸ παλάτι τοῦ Ταγίπ, λέγοντας….

«Ταγὶπ σὲ ἀγαπᾶμε, ἔλα νὰ γίνῃς καὶ σὺ σὰν ἐμᾶς στὴν Εὐρώπη, σὲ θέλουμε, θὰ στηρίξουμε τὴν εὐρωπαϊκή σου προοπτική».

Ἀφοῦ τὸ κάνουν αὐτὸ καὶ καθὼς θὰ περνοῦν πάλι ἀπὸ τὶς γέφυρες πρὸς τὴν Εὐρώπη στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ σταματοῦν τὰ λεωφορεῖα καὶ νὰ πηδοῦν οἱ ἐπιβάτες στὸν Βόσπορο μήπως καὶ συγκινηθῇ ὁ Ἐρντοάν.

Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν τὸ ξέρω, ἐὰν θὰ συγκινηθῇ ἡ ὄχι δηλαδή. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω μετὰ βεβαιότητος ὅμως εἶναι ὅτι ἐμεῖς σὰν κράτος θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ καμμία 150αριὰ χιλιάδες εὐρωπαϊστὲς ποὺ μᾶς ἔχουν πρήξη τὰ @ρχίδια 40 χρόνια μὲ αὐτὴν τὴν παπαριά.

«Ἕνας»

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply