Μᾶς ἀξίζει τέτοιος ὀχετός;

Τὸ (γνωστότατον πλέον) περιστατικὸν μεταξὺ πρωτούλη (ΚΚΕ) καὶ τζημέρου («Δημιουργία ξανὰ») ἔρχεται γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσῃ τὸ πόσο γελοῖος εἶναι ὁ σημερινός μας κόσμος μά, κυρίως, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, τὸ πόσο γελοῖο εἶναι ὅλο τὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῆς χώρας.

Τζήμερος κατὰ πρωτούλη καὶ πρωτούλης κατὰ τζημέρου. Ὁ ἕνας (τζήμερος) χαρεκτήρισε τὸν ἄλλον (πρωτούλη) ἀργόμισθο καὶ κομματόσκυλο («ἄεργος κομματικὸς ὑπάλληλος») κι ὁ ἄλλος (πρωτούλης) χαρεκτήρισε τὸν ἕναν (τζήμερο) ναζιστῆ κλπ κλπ κλπ, ἐνᾦ δὲν παρέλειψε νὰ τὸν περιλούσῃ μὲ ὅλα ἐκείνα τὰ «ὑγρὰ …καύσιμα» ποὺ διέθετε.

Ὀχετός!!! Ὁ ἀπόλυτος ὀχετός!!! Ὁ ἀπόλυτος εὐτελισμὸς καὶ ἡ ἀπόλυτος ξεφτίλα!!! Αὐτὰ τὰ ἄτομα ἔχουν ψηφισθῆ, λέει, γιὰ νὰ μᾶς ἐκπροσωποῦν, λέει… Ἐὰν κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς αἰσθάνονται καλὰ μὲ αὐτοὺς τοὺς …ἐκπροσώπους…
…μᾶλλον θὰ πρέπῃ νὰ …κυτταχθοῦν!!!
Σὲ ἐμέναν ὅμως ὄχι μόνον δὲν ἀρέσει αὐτὴ ἡ κατάντια, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπεὶ δή, ὑποτίθεται, μὲ ἐκπροσωποῦν, αἰσθάνομαι βαθύτατα προσβεβλημένη. Αὐτὰ τὰ νούμερα, ἀνεξαρτήτως τῆς (ὑποτιθεμένης) «ἰδεολογίας» τους εἶναι ἁπλοῖ τραμποῦκοι.
Ἐσᾶς σᾶς ἀρέσει νά σᾶς ἐκπροσωποῦν τραμποῦκοι;

Ναί, σαφῶς καὶ εἶπε ἀλήθειες ὁ εὐρωλάγνος τζήμερος. Τὸ συνηθίζει ἄλλως τὲ νὰ ἐκστομῇ …μισὲς ἀλήθειες!!!
Ὅπως ἐπίσης συνηθίζει νὰ ἐκθέτῃ τὸ ΚΚΕ καὶ τὶς τακτικές του… Κατ’ ἐμὲ πολὺ καλῶς κάνει, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ, διότι αὐτὸ ποὺ δὲν συνηθίζει ὁ μουσιοῦ τζήμερος εἶναι νὰ βάζῃ ἐπάνω ἀπὸ τὴν μπατρίδα του τὴν Εὐρώπη τὴν Ἑλλάδα. Εὐρωπαϊστὴς καὶ ξερὸ ψωμί… Αὐτὸ εἶναι…
Καὶ ναί, ἡ παρουσία του καὶ μόνον σὲ θέσεις τέτοιες ποὺ νᾶ μᾶς «ἐκπροσωποῦν» ἀποδεικνύει ἀφ΄ ἐνὸς τὸ κενὸν τῆς δυνατότητος ἐκπροσωπήσεως (ἄκου ἐκπροσώπησις!!!) καί, ἀφ΄ ἑτέρου, τοὺς δικούς μας συμβιβασμούς…

Ναί, σαφῶς καὶ τὸ ΚΚΕ (μὰ καὶ ὅλα τὰ σοσιαλιστικομορφώματά του) δυναστεύει τὸν ἰδιωτικὸ καὶ τὸν δημόσιο βίο τῆς χώρας, ὡς ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τῶν τοκογλύφων, γιὰ τὴν «ἐπιβολὴ καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς τάξεως καὶ τῆς ἠθικῆς».

Ναί, σαφῶς ἐδῶ καὶ δεκαετίες, εἴτε μέσῳ «τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων» του γιὰ τὴν ἀποκοπὴ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης, εἴτε μέσῳ τοῦ συνδικαλισμοῦ, εἴτε μέσῳ τῆς παρουσίας του στὴν βο(υ)λή τους, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων τραμπουκίζοντας, ἐνᾦ, ἐπὶ πλέον, τὰ ἄεργα μέλη του μᾶς ἀπειλοῦν μὲ κάθε εὐκαιρία, μᾶς συκοφαντοῦν καὶ μᾶς δηλητηριάζουν. Ὅμως κυρίως ἡ παρουσία καὶ μόνον αὐτῶν τῶν σκουπιδιῶν ἐκεῖ μέσα ἀποδεικνύει πὼς ἐμεῖς, οἱ ψηφοφόροι, δὲν χρειαζόμεθα ἐκπροσώπους ἀλλὰ …νταβατζῆδες.

Τὸ παρὰ πίσω ὅμως, ποὺ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν τολμᾶ νὰ  διανοηθῇ, εἶναι πὼς τέτοια γεγονότα, ἐκ παραλλήλου μὲ τὸ ποιὸν τῶν πρωταγωνιστῶν τους, ἀποδεικνύουν πὼς κάτι ἄλλο, στὴν πραγματικότητα συμβαίνει, κάτι ἄλλο ἀποδεικνύουν καί, τελικῶς, κάτι ἄλλο ἔπεται. Τί; Θὰ δείξη…
…πάντως δὲν θὰ εἶναι ἀπαραιτήτως καλό…

Κι ἐνᾦ κάποιοι χειροκροτοῦν τὸ μὲν κουδουνισμένο ἢ τὸ δὲ(ν) (βλέπε τζήμερο καὶ πρωτούλη), ἀναλόγως τῶν πεποιθήσεών τους, ἐλάχιστοι ἀντιλαμβάνονται πὼς αὐτὲς οἱ εἰκόνες εἶναι ἡ ἀπόδειξις τοῦ ἀπολύτου ἐκπεσμοῦ καὶ ξεπεσμοῦ τῆς δημοκρατίας τους. Μίας δημοκρατίας-καραμέλλας, ποὺ κατήντησε μεσαιωνικὴ «αἴθουσα βασανιστηρίων».

Παρακολουθῶντας λοιπὸν τὶς παραπάνω εἰκόνες, θυμήθηκα κάποια ἄλλα, ἀντίστοιχα περιστατικά… Ἐντὸς ἀλλὰ κι ἐκτὸς τῆς χώρας…

Τὰ παραπάνω περιστατικὰ ἁπλῶς ἀποδεικνύουν πὼς τὸ  φαινόμενον εἶναι καὶ παγκόσμιον καὶ (ἀκόμη!!!) στὴν ἀρχή του. Στὴν Ἰορδανία μάλιστα τὸ πῆγαν λίγο …παραπέρα…!!!

Μᾶς ξενίζει; Κακῶς…
Μᾶς ἀηδιάζει; Κάκιστα…
Μήπως μᾶς …ἱκανοποιεῖ; Ἔ, τί νά πῶ;

Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ ὅμως εἶναι ἄλλο. Ὁ ἐκπεσμὸς εἶναι μόνον ἡ …«πρώτη ἀνάγνωσις». Ἡ γελοιοποίησίς τους, καθὼς καὶ ἡ γελοιοποίησις τῶν ψηφοφόρων τους, τελικῶς, εἶναι ἁπλῶς τὸ (ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως) φαινόμενον. Αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ παραδεχθοῦμε, μὰ ποὺ ἤδη καὶ ὑποψιαζόμεθα μὰ καὶ ἐπεκτείνεται μὲ ἀστραπιαῖες ταχύτητες, εἶναι κάτι ἀκόμη χειρότερον: εἶναι ἡ  ἀπόδειξις καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς ἀρχῆς τοῦ τέλους. Ἑνὸς τέλους ὅμως ποὺ δὲν ἀφορᾶ μόνον στὰ κουδουνισμένα, κάθε ἐκδοχῆς καὶ ἀπόψεως, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ μοντέλον τοῦ δημοκρατικοῦ/σοσιαληστρικοῦ μας κόσμου, οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ, μὰ καὶ κάθε ἐκδοχή του, ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως ἐπίσης καταῤῥέει…

Πόσο θά κρατήση αὐτή ἡ διαδικασία τῆς καταῤῥεύσεως; Εἰλικρινῶς ἀγνοῶ ἀλλὰ σίγουρα ὄχι πολὺ ἀκόμη.
Πάντως, στὴν χώρα μας, ὅταν ἐμφανίζονται τέτοιες εἰκονές, τὸ ἀμέσως ἐπόμενον φαινόμενον λέγεται δικτατορία. 

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὀλίγον ἀπέχει κι ἀπὸ τὴν βο(υ)λή τους ἡ ἔναρξις τῶν ἀγρίων τραμπουκισμῶν (τύπου καὶ «λογικῆς» ΚΚΕ), ἂς προετοιμαζόμεθα γιὰ τὰ ἐπερχόμενα πού, πολὺ φοβᾶμαι πὼς γιὰ ὅσο θὰ κρατήσουν, δὲν θὰ εἶναι καὶ πολὺ εὐχάριστα γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους.

Ὅσο γιὰ τὴν δημοκρατεύουσα σοσιαληστρικὴ κομμουνιστικοποιημένη Ἡνωμένη Εὐρώπη τους, τῆς ὁποίας κι ἐμεῖς παραμένουμε παραμάγαζον, μὴ νομίζετε πὼς θὰ ἐπιβιώση. Τὸ τί συμβαίνει ἤδη στὴν Ἀγγλία, στὴν Ἰταλία, στὴν Πολωνία, στὴν Οὐγγαρία, ἀλλὰ καὶ στὴν Γαλλία ἢ τὴν Ἰσπανία, εἶναι μερικὰ μόνον, πολὺ μικρά, δείγματα τοῦ ἐπερχομένου τέλους της.
Φυσικά, ἀκόμη, δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήση πὼς κάθε τέλος εἶναι ὀδυνηρότατον καὶ πὼς ἡ γέννα μόνον μέσα ἀπὸ τὸ αἷμα πραγματοποιεῖται.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ πρέπει νὰ τὴν βιώσουμε γιὰ νὰ τὴν κατανοήσουμε…

Φιλονόη 

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply