Γιὰ τὶς ὦρες ἀνάγκης ποὺ ἔρχονται

Καί, ξαφνικά, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες πλερίου ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, εὑρισκόμεθα πρὸ δηλώσεων προπαραμονῆς πολέμου.

Μπορῶ νὰ πῶ πὼς χαίρομαι ποὺ διαβάζω, ἔστω καὶ στὸν μικρό μου κύκλο, ἀνθρώπους ποὺ βλέπουν ὥριμα ἀλλὰ καὶ ἀποφασιστικὰ ἕνα τέτοιο σενάριο. Ὄμως θὰ ἤθελα νὰ πῶ δύο τρία πράγματα ἐπιγραμματικὰ καὶ ὄχι ἀναλυτικά, γιὰ ὅσους διαβάζουν λίγα καὶ καταλαβαίνουν πολλά.

Ἐπειδὴ ἕνα τέτοιο σενάριο περιλαμβάνει ὄχι μόνον συγκρούσεις στὴν μεθόριο ἀλλὰ καὶ βαθειὰ πλήγματα σὲ ὑποδομές, ἀλλὰ καὶ ἀσύμμετρο πόλεμο ἀπὸ τὴν ἰσχυρὰ «Πέμπτη φάλαγγα» ποὺ εὑρίσκεται ἐντός της ἐπικρατείας, ἀκόμη καὶ ἐὰν τὸ σενάριο κρατήσῃ (ὡς θερμὸ ἐπεισόδιο ἢ ἁψιμαχία) ἀπὸ μίαν ἑβδομάδα ἕως ἕνα μήνα, ὑπάρχουν σοβαρὲς πιθανότητες νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐλλείψεις σὲ ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθά.

Κρίνοντας ἀπὸ τὸν ἀσύμμετρο οἰκονομικὸ πόλεμο τοῦ 2015, ὅπου ὅλοι ἔσπευσαν στὰ ΑΤΜ νὰ βγάλουν λεφτά, σὲ αὐτὸ τὸ σενάριο θὰ δοῦμε καταστάσεις ἀλλοφροσύνης σὲ σοῦπερ μάρκετ, φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων κλπ…

Θὰ πρότεινα λοιπόν, νὰ διαθέσετε ἕναν χῶρο τοῦ σπιτιοῦ σας γιὰ ἀποθήκευση ξηρᾶς τροφῆς, (κονσέρβες, ὄσπρια, λάδι, ζάχαρη, ἁλάτι, στιγμιαῖο καφέ, κλπ) ἀποθήκευση εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης (μπαταρίες, φακό, γκαζάκια,) καὶ εἰδῶν ὑγιεινῆς καὶ φαρμάκων (χαρτιά, γάζες, ἀντισηπτικά, οἰνόπνευμα, depon κλπ).
Γιὰ νερό, προμηθευτεῖτε ἢ 17λιτρες σφραγισμένες μπουκάλες γιὰ ψύκτες, ἢ ὅσοι ἔχετε ἡλιακό, κλεῖστε τὸν γενικὸ μὲ τὸ δίκτυο, ὥστε νὰ μὴ ἐπιστρέψῃ τὸ νερὸ (λόγῳ βαρύτητος στὸ δίκτυο), καὶ νὰ ἔχετε 100-200 L νεροῦ χρήσεως, ποὺ μὲ φίλτρα γίνονται καὶ πόσιμα.

Ὅλη αὐτὴ ἡ προετοιμασία θὰ σᾶς γλυτώση τόσο ἀπὸ τὴν τριβὴ τῶν πρώτων ἡμερῶν, ἀλλὰ θὰ σᾶς δώση καὶ τὸν ἀπαραίτητο χρόνο γιὰ νὰ ὀργανωθεῖτε γιὰ τὶς ἑπόμενες κινήσεις σας.

Ἐξυπακούεται πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ κυνήγι, καλὸ θὰ ἦταν νὰ προμηθευθοῦν μὲ τὰ ἀπαραίτητα, ὄχι ἀπαραιτήτως γιὰ κυνηγετικὴ χρήση…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Σημείωσις

Γιὰ ἔναν πλήρη ὁδηγὸ ἐπιβιώσεως μπορεῖτε νὰ μεταβεῖτε ἐδῶ:

Δὲν ξέρω τίποτα….  

πρὸ κειμένου νὰ τὸν ἐκτυπώσετε καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε κατὰ τὸ δοκοῦν.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply