Χρέος μας νὰ διευκολύνουμε τοὺς ἀντικαταστάστες μας νὰ μᾶς …ἀντικαταστήσουν!!!

Δὲν ἔχει σημασία ἀπὸ ποιοὺς θὰ κατοικεῖται ἡ Ἑλλάς…
…ἀρκεῖ νὰ κατοικεῖται!!!

Ἤ, ἄλλως, ἡ προπαγάνδα τῆς «ἀντικαταστάσεως πληθυσμοῦ» στὰ καλλίτερά της.

Ὁ κύριος Καλύβας εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 τῆς ἀρχῆς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.

Μᾶς λέει ὅτι κάποιαν στιγμὴ ὄχι μόνον θὰ «ἀντικατασταθοῦμε» ἀλλὰ πὼς ἔχουμε καὶ χρέος νὰ βοηθήσουμε αὐτοὺς ποὺ θὰ μᾶς διαδεχθοῦν στὸν ἱερὸ ἐτοῦτο τόπο τῶν προγόνων μας, ἀνεξαρτήτως γονιδιακῆς ἢ μὴ συγγενείας μας!

Προφανῶς κι αὐτὸς τὸ (πρὸ εἰκοσαετίας) ἴδιον σχέδιον ἀντικαταστάσεως πληθυσμῶν τοῦ ΟΗΕ ὑπηρετεῖ.

πηγὴ

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χρέος μας νὰ διευκολύνουμε τοὺς ἀντικαταστάστες μας νὰ μᾶς …ἀντικαταστήσουν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρέος μας νὰ …ἀντικατασταθοῦμε!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply