Θύματα ἤ πολεμιστές;

Ὅποιος ἐπιλέγει τὸν ῥόλο τοῦ θύματος, εἶναι δεδομένη ἡ κατάληξίς του καὶ φυσικὰ τὸ τέλος του.
Ὅποιος ἐπιλέγει τὸν ῥόλο τοῦ πολεμιστοῦ διασφαλίζει, καθημερινῶς, λόγῳ τῆς συστηματικῆς του προετοιμασίας, σοβαρὲς πιθανότητες ἐπιβιώσεώς του.

Ἡ ἀναγνώρισις τοῦ χρέους καὶ ἡ ἀνάληψις τῶν εὐθυνῶν ἐπιφέρει δεσμεύσεις πρὸς κάποιον σκοπό. Οἱ δράσεις πού, ὡς φυσικὸν ἐπακόλουθον, πραγματοποιῶνται, μετατρέπουν σταδιακῶς τὸν ἄνθρωπο σὲ πολεμιστή. Κι ἕνας πολεμιστὴς οὐδέποτε παραδίδεται ἀμαχητί.

Ἕνας πολεμιστὴς ὅμως, ποὺ συνειδητοποιεῖ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος μετεξελίχθη σὲ πολεμιστή, γνωρίζει ἐπίσης καὶ τὸν ἐχθρό του, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς πιθανὲς μεθοδεύσεις του, τὶς μεταμφιέσεις του καὶ τὶς τακτικές του. Ὅσο περισσότερο δὲ ἀγωνίζεται, τόσο περισσότερο πλησιάζει στὴν Ἐλευθερία του καὶ τόσο περισσότερο ἀποστασιοποιεῖται ἀπὸ ἡττοπάθειες.

Ὁ πολεμιστὴς καθημερινῶς «τρίβεται», διδάσκει καὶ διδάσκεται. Δὲν ἀδρανεῖ καὶ δὲν ἐπαφίεται σὲ «δάφνες». Γνωρίζει σὲ βάθος πὼς ἐὰν γιὰ λίγο ἀναπαυθῇ, τότε κινδυνεύει καὶ μὲ παγιδεύσεις. Συνεπῶς εἶναι πολεμιστὴς γιὰ ὅλον του τὸν βίο, δίχως νὰ φοβᾶται τὸν κόπο καὶ τὸν πόνο ποὺ αὐτὴ ἡ ἀπόφασις ἐπιφέρει. 

Ἀντιθέτως τὸ θῦμα κυττᾶ μὲ δέος μέν, ἀλλὰ τώρα πιὰ ἀκόμη καὶ μὲ ἀναίδεια σὲ κάποιες περιπτώσεις τὸν πολεμιστή, προσπαθῶντας νὰ τὸν ἀπομυθοποιήσῃ στὰ μάτια του, ἔως ἀκόμη καὶ νὰ τὸν καταστείλῃ μὰ νὰ τὸν ὑποχρεώσῃ νὰ ὑποταχθῇ. Δὲν ἀντέχει νὰ ὑπάρχῃ κάποιος ἢ κάποιοι ποὺ καθημερινῶς τοῦ ἀποδεικνύουν τὸ πόσο ὑποτεταγμένο θῦμα εἶναι. Δὲν ἀντέχει νὰ βλέπῃ ἀπέναντί του κάποιον ἢ κάποιους ποὺ ἀκόμη ἀντιστέκονται. Δὲν ἀντέχει νὰ διαπιστώνῃ πὼς κάποιοι θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν σφαγή. Θέλει νὰ ὑποτάξῃ τὸν πολεμιστὴ στὴν δική του Μοίρα, πρὸ κειμένου νὰ βουλιάξουν ὅλοι μαζὺ στὸ αἷμα. Κι ἀν τὶ νὰ σκεφθῇ νὰ ἀλλάξῃ τὴν συμπεριφορά του, μὰ καὶ τὴν Μοίρα του, καὶ ἀπὸ θῦμα νὰ ἀφυπνισθῇ ἀγωνιστὴς τῆς ζωῆς, πολεμᾶ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε ἀγωνιστὴ τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν περιβάλλοντα χῶρο του.

Οἰ ἐπιλογὲς ὅμως ὅλων μας ἔχουν ἤδη γίνη. Ἐπιστροφὴ δὲν ὑπάρχει πλέον. Ἢ λοιπὸν οἱ πολεμιστὲς θὰ θωρακίζονται καθημερινῶς ὅλο καὶ περισσότερο, ἰδίως ἀπέναντι στὰ συνειδητοποιημένα θύματα τοῦ κόσμου μας, ἢ ὅλοι μαζὺ θὰ βουλιάξουν στὸ χάος τῆς ἀνυπαρξίας.

Φιλονόη 

εἰκόνα

Leave a Reply